MODELI ELEKTRONSKIH TR*I*TA

Report
STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO
POSLOVANJE
STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO
POSLOVANJE
• Elektronsko poslovanje ne predstavlja samo
dodatak tradicionalnom, već ono predstavlja
revoluciju u poslovanju.
• Ono omogućava prevazilaženje brojnih barijera
koje su postojale do sada, obezbeđuje mnogo
pouzdaniju i bržu komunikaciju između poslovnih
partnera i samim tim stvara uslove za bolju
međusobnu kolaboraciju.
STRATEGIJA ELEKTRONSKOG
POSLOVANJA
• Razlike između tradicionalnog i Internet
poslovanja su velike.
• Poslovanje na Internetu je uslovljeno razvojem
informaciono-komunikacionih tehnologija i
pripadajućih standarda, koji su omogućili
unificirano povezivanje i komunikaciju između
poslovnih partnera.
Nove tehnologije su sa
sobom donele i brojne
probleme tradicionalnim
kompanijama.
STRATEGIJE ZA ELEKTRONSKO
POSLOVANJE
• Mnoge kompanije koje su do sada mogle da
postave relativno dugoročnu i precizno
definisanu strategiju, a sada su počele da se
suočavaju sa veoma promenljivim okruženjem.
• On-line okruženje se menja tolikom brzinom
da je kompanijama teško da izaberu strategiju
i da je se pridržavaju.
Strategija
• Strategija se može definisati na mnogo različitih
načina od strategije kao skupa integrisanih
odluka, aktivnosti i planova osmišljenog da bi se
postavili i postigli opšti ciljevi jedne organizacije
pa sve do jednostavne definicije strategije kao
krajnjeg ishoda procesa formulisanja strategije.
Strategija
• Strategiju možemo defnisati kao skup odluka i
aktivnosti usmerenih na ostvarivanje ciljeva
jedne organizacije, pri čemu su njene
sposobnosti i raspoloživi resursi usklađeni sa
šansama i opasnostima u njenom neposrednom
okruženju.
Strategija
• U strategiju se ubrajaju ciljevi jedne organizacije.
• Odabrana strategija (ili strategije) trebalo bi da
doprinese njihovom ostvarivanju.
• Međutim, samo formulisanje strategija nije
dovoljno za ostvarivanje definisanih ciljeva.
Strategija
• Strategija podrazumeva i aktivnosti usmerene ka
njenoj implementaciji (primeni) radi ostvarivanja
datih ciljeva.
• Strategiju jedne organizacije ne čine samo stvari
koje želi da radi, već i sprovođenje tih stvari u
delo.
• Prilikom formiranja strategije organizacija bi
trebalo da uzme u obzir i svoje ključne interne
snage (sposobnosti i resurse), kao i eksterne
šanse i opasnosti.
Strategija
• Kada se govori o mestu strategija u strukturi
kompanije treba reći da su one umni proizvod
menadžera ili menadžerskih timova i da se kao
takve vezuju za menadžment strukturu i ubrajaju
u nematerijalni potencijal kompanije.
Mesto strategije za elektronsko
poslovanje u kompaniji
Prvenstveno zavisi od dva faktora:
1. prirode kompanije
2. pozicioniranja e-poslovanja i njegovih
nosilaca u kompaniji
Mesto strategije za elektronsko
poslovanje u kompaniji
Prema tom kriterijumu moguće je razlikovati
sledeće grupe kompanija:
• “dot com“ kompanije;
• tradionalne kompanije i
• virtuelna preduzeća.
“Dot com” kompanije
• “Dot com” kompanije su nastale zahvaljujući
razvoju IKT.
• Težišno svoju misiju, viziju i ciljeve zasnivaju
upravo na tim tehnologijama.
• Iz takve prirode proizilazi da su glavne strategije
e-poslovanja poznate još kao “dot com”
strategije.
• Te kompanije su, na primer, provajderske,
komercijalne i druge među kojima su: Yahoo,
Google, Amazon i druge.
Tradicionalne kompanije
• Tradicionalne kompanije posluju po
tradicionalnim modelima pri čemu mogu biti
zastupljeni u većoj ili manjoj meri ili da uopšte
nisu zastupljeni Internet modeli poslovanja.
• Takve kompanije imaju težišno glavne strategije
sa elementima orijentacije prema Internetu ili
imaju e-business strategije na nižim nivoima, kao
na primer, strategije neke poslovne jedinice ili
neku od funkcijskih strategija.
Tradicionalne kompanije
• Nekim kompanijama Internet služi samo u
komunikacione svrhe, drugima za elektronsku
trgovinu, trećima za pružanje odgovarajućih
usluga itd.
• Takođe, vrlo važno pitanje je ko je nosilac eposlovanja, da li su to posebne strukture (timovi)
ili već postojeće strukture.
Tradicionalne kompanije
• Ako se radi o posebnim strukturama (timovima)
proizilazi i veći značaj e-business strategija.
• Brojne su kompanije koje posluju po
tradicionalnim modelima i on-line aktivnostima.
Virtuelne organizacije
• Virtuelne organizacije imaju specifične strategije
koje se težišno, gledano sa tehnološkog
aspekta, zasnivaju na Internet tehnologijama, pa
time imaju i obeležja strategije e-poslovanja.
Uloga strategije elektronskog
poslovanja
• usmeravanje (one su nit vodilja kompanije);
• integracija potencijala (postizanje sinergije
preduzeća);
• platforma (iz nje priozilaze zajednički planovi,
programi i aktivnosti kompanije u određenom
vremenskom periodu);
• orjentir ili reper (posmatranje i ocena poslovne
politike i aktivnosti kompanije u
odnosu na predviđeno);
• prognoziranje (procena promene okoline
i u skladu s tim pozicije kompanije) i druge.
Operacionalizacija mesta i uloge strategija eposlovanja ima sledeće zadatke:
• odgovor na poslovne šanse u Internet okruženju;
• prevođenje poslovnih šansi u profit;
• racionalno angažovanje potencijala kompanije ka
ostvarivanju ciljeva; pružanje odgovora na uticaje
konkurenata u Internet okruženju;
• pružanje ogovora na uticaje globalizacije;
• pružanje odgovora na nastup i Web prezentaciju;
pružanje odogovora kako privući potrošače;
Operacionalizacija mesta i uloge strategija eposlovanja ima sledeće zadatke:
• pružanje odgovora za marketinški nastup u Internet
okruženju;
• pružanje odogovora o pitanjima legalnosti poslovanja u
Internet okruženju;
• pružanje ogovora o bezbednosti poslovanja u Internet
okruženju;
• pružanje odgovora na moguće rizike poslovanja u
Internet okruženju;
• definisanje okvirnih finansijskih efekata (moguće dobiti
u odnosu na uloženi kapital).
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Prvi pristup: podrazumeva organizaciju
poboljšanu e-poslovanjem, odnosno
tradicionalnu organizaciju koja uvodi mogućnosti
e-poslovanja, zadržavajući pri tom svoju
tradicionalnu strukturu.
• One koriste elektronske medije da bi poboljšale
(a ne zamenile) svoj tradicionalni način
poslovanja.
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Na primer, odsek za Internet prodaju kompanije
Wal-Mart, tradicionalnog maloprodajnog lanca
koji obuhvata hiljade „fizičkih“ lokala širom sveta,
osnovan je sa ciljem da se prošire, a ne
zamene, glavni izvori prihoda kompanije.
www.walmart.com
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Drugi pristup: podrazumeva organizaciju sa
mogućnošću za e-poslovanje, koja elektronske
medije koristi da bi svoje tradicionalne poslovne
funkcije obavljala bolje od ostalih ali ne i da bi
nešto prodala.
• Drugim rečima, elektronski mediji omogućavaju
članovima organizacije da svoj posao obavljaju
efikasnije i efektivnije.
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Brojne organizacije koriste elektronske medije
da bi komunicirale sa svojim zaposlenima,
kupcima ili dobavljačima, i da bi ih informisale o
svemu.
• Na primer, kompanija Levi Strauss koristi svoj
Web sajt da bi stupila u kontakt sa svojim
potrošačima, pružajući im na taj način najnovije
informacije o kompaniji i njenim proizvodima, ali
ne i da bi prodavala farmerke.
www.levistrauss.com
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Osim toga, koristi i intranet, interni sistem
komunikacije u organizaciji koji koristi
tehnologiju Interneta i na njega imaju pravo
pristupa isključivo zaposleni u toj organizaciji da
bi komunicirali sa kolegama na globalnom nivou.
www.levistrauss.com
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Treći pristup: potpuni prelazak organizacije na eposlovanje.
• Organizacije kao što su Amazon, Google, Yahoo
i eBay bave se isključivo e-poslovanjem.
• Njihov celokupan pristup poslovanju zasniva se
na Internetu i ostalim vidovima elektronske
tehnologije.
Strategijski pristupi e-poslovanju
• Kada se jedna organizacija bavi (ili počne da se
bavi) isključivo e-poslovanjem, ona zapravo u
potpunosti preuređuje svoj standardni način
poslovanja.
www.ebay.com
Tradicionalan prilaz strateškom razvoju
sastoji se od sledećih koraka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
definisanje ciljeva;
pristup spoljnom okruženju;
pristup unutrašnjem okruženju;
otkrivanje gapova;
razvoj strateškog plana;
implementacija plana.
U slučajevima e-poslovanja prisutni su i
dodatni zahtevi povezani sa pet sledećih
karakteristika na e-tržištu, a to su:
•
•
•
•
•
transakcije su virtuelne;
tržišta su nestabilna;
tržišta su veoma dinamična;
kompanije su međusobno visoko povezane;
postoji visoka neizvesnost na tržištima.

similar documents