Ta del av presentationen

Report
En schweizerkniv i
Järfälla kommun
Ulrika Latzke
Systemansvarig Skolwebben
[email protected]
Vision
En lärplattform från förskola till
gymnasiet
Inför upphandling 2010
• Alla skolor erbjöds att delta
• Elever och vårdnadshavare fick lämna
önskemål
• En arbetsgrupp bildades med representanter
från de olika skolformerna för att ta fram en
sammanställning
• Resultatet blev en lång önskelista
Upphandling 2011
• Ett detaljerat upphandlingsunderlag togs fram
• Endast ett fåtal leverantörer klarade av att
uppfylla alla krav
• Avtal tecknades hösten
2011 med leverantör
Införande 2012
• Minst en superuser utses på varje enhet för att
ansvara för enhetens Skolwebb
• Utbildning av superusers genomförs
• Digitalt utbildningsmaterial riktat till
pedagogerna tas fram
• Under hösten börjar två skolor använda
Skolwebben
• Många fel och brister i produkten upptäcks som
åtgärdas
Pedagogernas Skolwebb
Riktad information till personal
Funktioner för närvaro, bedömning och IUP
Schema
Planeringsverktyg
Läsa information
Boka utvecklingssamtal
Bedöma elever
IUP
Skolwebben
Läxor
Skapa
nyhetsflöde
Prov
Ta del av andra
lärares planeringar
Tillstyrka/avråda
ledighet
Frånvarostatistik
Mail och SMS funktion
Och mycket mer
Vårdnadshavarnas Skolwebb
Riktad information till vårdnadshavare
Inloggning via e-legitimation
Frånvaroanmälan via
webb eller SMS
Schema
Läsa information
Boka utvecklingssamtal
Ta del av elevarbeten
Läxor
IUP
Skolwebben
Prov
Nyhetsflöde
Bedömningar
Ta del av lärarnas
planeringar
Ansöka om ledighet
Frånvarostatistik
SMS vid ogiltig frånvaro
Och mycket mer
Förskolans skolwebb
•
•
•
•
•
•
Närvarohantering
Möjlighet att boka samtal
Nyhetsflöde från avdelningsnivå
och hela förskolan
Mail och sms till vårdnadshavare
Blogg
Dokument och bilder
Uppnått syfte
Info från enheten
E-legitimation
Kommunikation
med hemmen
Gränssnittet
Samlad
bedömning
Många
funktioner
Nätverk mellan
enheterna
Tekniska
problem
Utmaningar
Få igång alla
enheter
Erfarenheter
• Skolledningens inställning avgörande för hur snabbt
skolan är igång
• Bra IT-infrastruktur på skolorna viktigt
• Många funktioner på en gång för pedagogerna – viktigt
med bra stöttning på enheterna
• Gränssnittet upplevs som svårnavigerat av många
användare
• Alla vårdnadshavarna har inte E-legitimation
• Återkommande utbildning av superusers viktigt
Status 2014
• Alla grundskolor använder Skolwebben
• Mer än hälften av förskolorna är igång. Övriga
startar fullt ut senare i vår eller till hösten
• En gymnasieskola använder Skolwebben i
mindre omfattning
• Funktioner som önskades i upphandlingsfasen
används ännu inte på enheterna
Övergripande utmaningar
•
Bättre användarvänlighet
•
Snabbare prestanda
•
Bättre stabillitet i systemets
funktioner
•
Inloggningen för vårdnadhavare
•
•
Få alla enheter att regelbundet
använda Skolwebben
•
Få pedagogerna att lägga ut
information så som läxor och prov
till elever och föräldrar
•
Få samarbetet mellan enheterna
att öka
•
Använda fler funktioner än idag i
Skolwebben
Förbättra vår information till
vårdnadshavare
Knivskarpt
eller för många olika verktyg?
Ulrika Latzke
Systemansvarig Skolwebben
[email protected]

similar documents