Mezinárodní organizace a bezpe*nost

Report
Mezinárodní organizace a
bezpečnost
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE
OSN a řešení konfliktů
 Charta OSN obsahuje:




Zákaz užít sílu nebo hrozbu silou
Závazek k míru a k mírovému řešení konfliktů
Výjimkou užití síly je jednání v sebeobraně nebo v případě uplatnění
kolektivní bezpečnosti (čl. 51)
Zároveň ovšem OSN nemůže zasahovat do vnitřních záležitostí
určitého státu (princip nedotknutelnosti suverenity státu)
 Hlavní diskuze o možnostech zásahu OSN do vnitřních
záležitostí státu

Posun od principu naprosté nedotknutelnosti státní suverenity po
umožnění zásahu za určitých okolností
Rada bezpečnosti
 RB rozhoduje o hrozbách míru, porušení míru a aktu
agrese
 Proces:


napadený stát nebo stát v ohrožení informuje RB
Sami členové RB mohou informovat o hrozbách mezinárodnímu
míru
 Rozhodování během SV paralyzované

Nepanovala shoda ohledně toho, co je agrese
Jednoznačné bylo napadení jednoho státu druhým, ale co případ,
když jeden stát podporuje národně osvobozenecké hnutí v jiném
státě?
 V Chartě je jako agresor označen stát, který se násilím snaží změnit
své hranice

Rada bezpečnosti
 Akty agrese
 1950 – napadení Jižní Korey Severní Koreou
 1982 – napadaní Faklandských ostrovů Argentinou
 1990 – napadení Kuvajtu Irákem
 Ohrožení světového míru
 SV - omezené možnosti zasahování kvůli principu
nedotknutelnosti státní suverenity, uplatňování práva veta
 V průběhu SV RB vyhodnotila jen dva případy jako ohrožení
světového míru
1966 – Rhodésie (bílá menšina vyhlásila nezávislý stát)
 1976 – JAR (režim apartheidu)

Rada bezpečnosti
 Po SV se situace změnila a v rozhodování RB začalo
hrát mnohem větší roli humanitární a lidskoprávní
důvody



Vnitrostátní konflikty představují ohrožení světového míru
Destabilizují okolní země, masivní emigrace do okolních zemí,
pašování zbraní, rozvrácené státy se mohou stát základnou
teroristických organizací
Např. Somálsko, Rwanda
Rada bezpečnosti
 Poté vydává závazná doporučení stranám k urovnání
konfliktu
 Pokud strany nedodržují rezoluce může autorizovat
prostředky vynucení míru, které mohou mít
nevojenský i vojenský charakter
 Ostatní státy jsou povinny plnit rozhodnutí RB a
přispívat prostředky pro vynucení míru (např.
poskytnout ozbrojené síly)
Valné shromáždění
 Může podávat doporučení RB týkající se otázek
mezinárodní bezpečnosti
 Schvaluje rozpočet OSN
 Peacekeeping jako rozpočtová priorita
 Vydává nezávazné rezoluce
Generální tajemník
 Hlavní diplomat

Mediace, dobré služby
 Identifikace hrozeb mezinárodního míru a snaha
zabránit vypuknutí konfliktu
 Vliv na realizaci politiky OSN v oblasti mezinárodní
bezpečnosti

Stanovuje priority, agendu
 Vliv na rozvoj konsensuálních forem urovnávání
konfliktů
Možnosti a nástroje řešení konfliktu
 Vynucení míru (Enforcement)
 Mírové urovnání konfliktu
 Peacekeeping
Vynucení
 Rozhodnutí se uskutečňují dle Kapitoly VII Charty
 Případ, kdy strana/y konfliktu neplní rezoluce RB
 Nejčastěji jsou využívány nevojenské nástroje, vojenské
sporadicky
 Nevojenské nástroje:

Pozastavení členství nebo vyloučení


K pozastavení členství došlo v případě Srbska (vojenské střety s
Chorvatskem a BaH)
Embarga
Během SV uvalena jen 2x, a to ekonomické embargo na Rhodésii v r.
1966 a zbrojní embargo na JAR v r. 1976
 Po SV četné (např. 1990 - obchodní embargo na Irák, války v
Jugoslávii – zbrojní embargo na všechny státy konfliktu, ekonomické
sankce na Srbsko (1992))

Vynucení
 Vojenské nástroje:






po 2. sv. válce diskuze o vytvoření trvalých ozbrojených sil OSN, k
čemuž nedošlo.
OSN je závislá na členských státech, zda mu poskytnou personál,
vybavení apod.
Během SV nedošlo k vojenskému vynucení míru (nejblíže byla Korea,
ale vedení USA)
Po SV také nedochází k častému vynucení
Poprvé RB rozhodla o vojenském vynucení míru v r. 1994, kdy
požádala NATO, aby implementovalo bezletovou zónu nad BaH
Místo toho RB schvaluje, aby byly užity „všechny potřebné
prostředky“ k nastolení míru, tím umožňuje koalicím států, aby
jednaly a vedly vojenskou operaci se souhlasem RB
Mírové řešení konfliktu
 Součást Kapitoly VI Charty
 Nástroje:
 Dobré služby - Generální tajemník nebo vyslanec OSN
funguje jako komunikační kanál mezi stranami konfliktu

Vyšetřování ze strany OSN – RB ustanoví komisi, která se
snaží shromáždit objektivní informace o konfliktu a
poskytnout stranám důvěryhodné informace

Mediace – aktivní navrhování řešení konfliktu mediátorem
(např. mírové plány)
Peacekeeping
 Nebyl předjímaný Chartou OSN, ale stal se z něj
jeden z hlavních nástrojů OSN na poli bezpečnosti
 RB autorizuje peacekeepingovou operaci:
 Stanovuje mandát mise
 Stanovuje materiální podmínky rozmístění
 Generální tajemník vyjednává se členskými státy o
poskytnutí personálu civilního i vojenského
Peacekeeping
 Vývoj peacekeepingu:
 SV odpovídají tradiční mise

V 90. letech se hovoří o misích druhé generace

Po r. 2000 o misích třetí generace
Tradiční mise
 Vzniká konsensuálně (podle Kapitoly VI Charty OSN)
 Jedná se o mise monitorovací
 Jejich hlavním úkolem je dohlížet na plnění příměří a
cílem je vytvořit důvěryhodné klima mezi stranami
konfliktu
 Základem mise je dohoda obou stran konfliktu a
dosažení dočasného příměří. Teprve poté je možné
rozmístit pracovníky OSN.
Tradiční mise
 Generální tajemník vyjednává se stranami konfliktu
tzv. Memorandum o porozumění

Dohoda na oblasti rozmístění jednotek OSN, mandátu
jednotek, cílech nasazení
 Př. Suez 1956 - mise UNEF (příměří mezi Egyptem a
Izraelem)
 Př. 1988-1991 UNIIMOG (dohled nad příměřím mezi
Irákem a Iránem)
Mise druhé generace
 Mise plní nové úkoly - dohled nad volbami,




odzbrojením, může nahrazovat veřejné služby (např.
Somálsko)
Reflexe v Agendě pro mír z r. 1992
Již není striktně neutrální a může identifikovat ty,
kteří porušují dohody
Úspěšné mise: Namibie (1989-1990), Salvador (19911995), Kambodža (1991-1993)
Neúspěšné – Somálsko (1992-1995), Rwanda (19931996) – nejasný mandát, nerozhodnost
Mise třetí generace
 Zasahují ve státech, kde dlouhodobě selhává ústřední





vláda
Jejich úkolem je mír nastolit, nejen udržet
Jsou vysílány často bez souhlasu jednotlivých stran
Rozšíření úkolů – předejít násilnost na civilistech,
pomoc s hospodářskou obnovou
Civilní příslušníci mise na sebe přebírají mnohé
politické a administrativní úkoly
Kosovo, Východní Timor – ustavení správy OSN
Problémy
 Nedostatek zdrojů na financování mise,
 Nejasný mandát
 Neochota států poskytnout vojáky
 Např. vojáci z USA tvoří méně než 1 % všech vojenských sil
OSN, kolem 1 % Rusko, Evropa 10 %, Čína 6 %, Japonsko
neposkytuje vojenský personál
Koncept odpovědnosti chránit (R2P)
 Reakce na stoupající počet vnitrostátních konfliktů,




jejichž hlavními oběťmi je civilní obyvatelstvo
Reakce na rostoucí počet tzv. failed states
Stát je odpovědný chránit své obyvatelstvo před zločiny
proti lidskosti, genocidou, etnickými čistkami.
Mezinárodní společenství by mu přitom mělo pomáhat.
Pokud stát selže, mělo by mezinárodní společenství
jednat = je to okolnost, kdy může být porušena
suverenita státu a dojít k mezinárodní intervenci na
ochranu obyvatelstva
Koncept odpovědnosti chránit (R2P)
 Koncept se objevil na přelomu tisíciletí v reakci na případ
Rwandy a Kosova
 Mezinárodní komise o intervence a státní suverenitě
(OSN)


Řešila vztah mezi státní suverenitou a nutností intervence v zájmu
ochrany civilního obyvatelstva
Za jakých okolností je mezinárodní intervence legitimní a neporušuje
princip suverenity?


masové porušení lidských práv, etnická čistka
Kdo může takovou intervenci realizovat?
Rada bezpečnosti
 Snaha předcházet situacím, kdy jiné státy jednají bez autorizace OSN
 Návrh na omezení veta RB

Koncept odpovědnosti chránit (R2P)
 Kritika konceptu:
 státy byly proti myšlence, že může existovat něco jako právo na
intervenci
 členové RB byli proti omezení užití práva veta
 hranice, kdy jednat a kdy ne, jsou diskutabilní


může dojít ke zneužití konceptu


př. Kosova – NATO vs. Rusko (odlišná interpretace událostí)
strany konfliktu mohou využít humanitární intervence k prosazení
svých partikulárních cílů
Koncept neřeší, co dělat, když k intervenci dojde – jak by měly
zabránit porušování lidských práv
Koncept odpovědnosti chránit (R2P)
 Na Světovém summitu OSN v r. 2005 byl tento koncept
oficiálně přijat členskými státy

V jiné podobě, než navrhovala Komise – vágnější a chybělo zdržení
se veta
 V r. 2006 byla Radou bezpečnosti schválena rezoluce č.
1674 o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech
 Priorita aktuálního GT Pan Ki-mona
 Byl uplatněn v případě Darfúru (schválení společné mise
OSN a AU)

similar documents