YURT DI*I *N*AAT ONARIM **LE*RN*N VERG*LEND*R*LMES*

Report
Emre ZENGİN
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 20.02.2015 Tarihli Sunum
Emre ZENGİN- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
20 Şubat 2015 [email protected]@gov.tr
1
YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM İŞLERİNİN
ÖNEMİ
Yıllar
35
Toplam
350
30
298 300
277
25
215
20
200
194
171
15
150
26 125
24
10
51
46
3
2002
12 62
12
30
25
22
99
5
0
250
245
23
Milyar Dolar
YDMH PERFORMANSI
32
21
150
20
100
75
50
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
Dünyanın En Büyük 225 Müteahhitlik Firmasın İçersindeki Türk Firmalarının Sayısına İlişkin Liste
Yıllar
Türk Firmalarının
Sayısı
2003
8
2004
11
2005
14
2006
20
2007
22
2008
23
2009
31
2010
33
2011
31
2012
33
2013*
38
2014*
42
3
Yıllar
Proje Sayısı
Top. Proje Bedeli ($)
Ort. Proje Bedeli ($)
2002
137
2.642.055.045
19.285.073
2003
273
4.647.641.077
17.024.326
2004
432
11.651.065.836
26.970.060
2005
411
12.407.477.481
30.188.510
2006
521
24.271.463.956
46.586.303
2007
573
25.704.554.030
44.859.606
2008
622
24.951.413.575
40.114.813
2009
474
21.690.170.848
45.759.854
2010
582
23.067.618.569
39.635.083
2011
506
21.004.149.518
41.510.177
2012
484
29.675.678.096
61.313.384
2013
406
32.595.298.893
80.283.987
2014 (1-11)
209
20.381.549.206
97.519.374
4
Ülkeler
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
(1972-2014 Kasım Sonu)
Toplam Proje
Bedeli (Dolar)
Pay (%)
Rusya Fed.
54.234.026.474
18,2%
Türkmenistan
45.106.681.443
15,1%
Libya
28.819.029.791
9,7%
Irak
21.643.841.933
7,3%
Kazakistan
19.280.203.971
6,5%
Katar
15.085.321.033
5,1%
S. Arabistan
13.822.936.919
4,6%
Cezayir
10.911.091.267
3,7%
Azerbaycan
9.521.229.808
3,2%
BAE
9.233.334.471
3,1%
Diğer Ülkeler
70.318.005.799
23,6%
TOPLAM
297.944.308.351
5
Vergilendirilmesi Söz Konusu Olan
Yurtdışı İşler
 İnşaat
 Onarım
 Montaj
 Teknik Hizmetler
6
İnşaat
 TDK’ya göre İnşaat: Yapma işi, yapım.
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesine
göre; Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol,
havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro,
viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı,
haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali,
rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve
dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat,
imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım,
restorasyon,
çevre
düzenlemesi,
sondaj,
yıkma,
güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,
7
Onarım
 TDK’ya göre onarım: Onarma işi, tamirat, tamir
8
Montaj
 TDK’ya
göre montaj: Bir makine, cihaz veya
mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte
9
Teknik Hizmetler:
 Teknik Hizmetler 1 Seri no’lu KVK G.T.’de : Teknik
hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj
işleriyle ilgili olarak yürütülen planlama,
projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd,
fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik
şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale
değerlendirme,
mesleki
kontrollük,
inşaat
kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma
danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri
hizmetleri kapsamaktadır. şeklinde tanımlanmıştır.
10
 İş yeri: VUK 156’da : Ticari, sınai, zirai ve mesleki
faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane,
muayenehane, imalathane, şube, depo, otel,
kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe,
çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri,
madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur
büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir
faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde
kullanılan yerdir.
11
 Daimi Temsilci: GVK 8’inci madde de; Bir hizmet veya vekalet





akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına
muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari
muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.
Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil
edilenin daimi temsilcisi sayılırlar.
1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret
Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;
2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri
devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından
ödenenler;
3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon
suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.
Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi
temsilcilik vasfını değiştirmez. şeklinde tanımlanmıştır.
12
 Yurtdışındaki inşaat onarım ve montaj ve teknik
hizmetlerin Türkiye'de vergilenmesi GVK 3 ve KVK
3’üncü maddesi gereğidir.
 Ancak;
13
KVK’nın 5/1-h Maddesi Uyarınca Yurt
Dışı İnşaat Onarım Montaj Ve Teknik
Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler İstisna
Kapsamındadır.
 İstisna şartlı bir istisna değildir.
 KVK 5/1- g’den farklıdır.
14
Teknik Hizmetler
 Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da
anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin
yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi
temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında
ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan
teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
 Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat,
onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı
bulunmamaktadır.
15
Teknik Hizmetler
 Yurt dışına yapılan İnşaat, onarım ve montaj işlerinin
yurt dışında gerçekleştirilmesi için yurt dışında bir işyeri
bulunması gerekirken, bu işlere bağlı teknik
hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın
Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de mümkün
olabilmektedir.
 Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma
işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların
yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi
olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci
bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat
olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki
inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik
hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan
yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.
16
Teknik Hizmetler
 Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi
varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de
isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar
istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt
dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin
bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri
veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik
hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan
yararlanılabilecektir.
17
Diğer İndirimler
 ğ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve
iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve
münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık,
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe
kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili
bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık
alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan
kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu
faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.
 Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri
belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
18
İstisna Uygulanması
 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile
teknik hizmetlerden sağlanan kazançların
Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu
bulunmamaktadır.
 Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan
yararlanılması için yeterlidir.
19
İstisnanın Uygulanacağı Dönem-1
 GVK’nın 85.maddesi hükmüne göre;
Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal
ettirdiği yılda;
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin
mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği
tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf
edebildiği yılda;
Elde edilmiş sayılır.
20
İstisnanın Uygulanacağı Dönem-2
 Faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre
hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke
mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu,
Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç
hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de
genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde,
kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye
getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır.
 Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf
edilebilmesi yeterlidir.
21
İstisna Konusu Kazancın TL Tutarının
Tespiti
 Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen
kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte
T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği
döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez
Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı
paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği
kurlar dikkate alınacaktır.
22
İstisna Konusu Kazancın İntikalinde
Geçici vergi
 Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde
edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu
geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate
alınacaktır.
Örneğin; Türkiye’de 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap
dönemini kullanan bir kurumun, yurt dışında yaptığı
inşaat işlerine ilişkin olarak tabi olduğu hesap dönemi
ilgili ülke mevzuatına göre takvim yılıdır. Buna göre,
bu şirketin yurt dışı şubesinin, 2012 takvim yılına ilişkin
kazancı, Türkiye’de 31/12/2012 tarihi itibarıyla elde
edilmiş sayılacağından, 1/7/2012 – 30/6/2013 özel hesap
döneminin ikinci geçici vergi dönemi matrahının
tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
23
Yurt Dışı İnşaat İşleri İle İlgili Olarak
Kullanılan Krediler
 1 Seri Nolu KVGT göre; Yurtdışı İnşaat İşlerine ait
Kredilere ilişkin olarak yurt dışındaki inşaat işlerinin
sona ermesinden sonra doğan kur farkı ve faizler,
(hasılatın, yurt dışı inşaat için harcanan kredi tutarı
kadar kısmın Türkiye’ye getirilmesi
koşuluyla)merkezdeki kurum için ticari kazancın elde
edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider
niteliğinde olduğundan, genel esaslar çerçevesinde
kurum kazancının tespitinde dikkate
alınabilecektir.
24
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle,
Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların
Değerlemesi-1
 Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura
düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt
dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle
yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak ve
borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan
alacak ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi
tutulacak ve değerleme farkları vergi matrahının
tespitinde dikkate alınacaktır.
25
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri
Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki
Cari Hesapların Değerlemesi-2
 Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri
arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden
doğan alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve
borç niteliği taşımadığından, bu nedenle, söz konusu
para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin
değerlemesine gerek bulunmamaktadır.
26
Yurtdışı Kazanç veya Hasılatın Türkiye'ye
Döviz Olarak Getirilmesi Halinde Doğacak
Kur Farklarının Durumu
 Tamamlanmış işlere ilişkin kazançların
Türkiye'ye getirilmesi halinde kur farklarının
durumu?
 Yurt dışında devam etmekte olan işlere ilişkin
hasılatın Türkiye'ye getirilmesi halinde kur
farklarının durumu?
27
Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen
Amortismana Tabi Kıymetler-1
 1 Nolu KVGT göre, geçici olarak ihraç edilen ve işin
bitiminde Türkiye’ye getirilen makine ve teçhizat ile
ilgili olarak Türkiye’de amortisman ayrılmasına son
verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve
teçhizatların Türkiye’ye ithalinde ise amortisman
uygulaması kaldığı yerden devam edecektir.
28
Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen
Amortismana Tabi Kıymetler-2
 Örnek; 2011 yılında alınan ve amortisman süresi 5 yıl
olan bir iş makinesi 2012 yılında yurt dışına geçici
olarak götürüldü ve 2016 yılında tekrar getirildi,
29
Amortismanlar-3
 Yurt dışında temin edilen kıymetlerin iş bitiminde
Türkiye’ye getirilmesi durumu;
 Türkiye’den tamamen çekilerek yurt dışına
gönderilen iktisadi kıymetlerin durumu;
30
Türkiye’deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt
Dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi
 Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında
yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt
dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye’de gider
kaydedilmesi KVK’nın 5.maddesinin son fıkrasına göre
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu tutarın KKEG
olarak dikkate alınması gerekmektedir.
31
İstisnaya Konu Kazançların Dağıtılması
 Türkiye’ye getirilen istisnaya konu kazançların
dağıtılması durumunda genel hükümlere göre
işlem yapılacaktır.
32
BAZI ÖZELLİKLİ
DURUMLAR
33
Yurtdışı İnşaat Onarım ve Montaj
İşlerinin Ortak Girişimle Yapılması
 İş Ortaklığı
 Adi Ortaklık
 Yurt dışında şirket kurulması
34
Yurt Dışındaki İnşaat İşlerinin Yapılabilmesi İçin
İlgili Ülke Mevzuatına Göre Ayrı Bir Şirket
Kurulmasının Zorunlu Olduğu Durumlarda İstisna
Uygulaması
 Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik
hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre
ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu
durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden
elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın
yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.
 Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik
hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre
kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım,
montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için
kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında
faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan
veya başka faaliyet konularıyla da uğraşan şirketlerin bu
kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
35
İstisnaya Konu İşin Türk Firmasına
Yapılması
 Yurtdışında yapılacak taşeronluk işinin bir Türk
müteahhidine karşı üstlenilmiş olması istisna
uygulamasına engel değildir.
 Önemli olan söz konusu işin inşaat, onarım, montaj
ve teknik hizmet kapsamında olup yurt dışında
yapılmış olmasıdır.
 Bu durumdaki iş yıllara sari mahiyette olsa dahi
GVK’nın 94 ve KVK’nın 15.maddesine göre tevkifat
uygulaması söz konusu olmayacaktır.
36
Yurt Dışında Elde Edilen Zararlar
 Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması
halinde, KVK’nın 9.mad. belirtilen koşullar dahilinde yurt
dışı zararların kurum kazancından indirilebilmesi
mümkün bulunmaktadır. Ancak, kazançları Türkiye’de
kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt
dışı zararların mahsup imkanı yoktur. (KVK 5/3, KVK
9/1-b)
 Buna göre, yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen
kazançlar Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendine göre Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna
edilmiş olduğundan, bu faaliyetlerden zarar doğması
halinde, bu zararlar diğer faaliyetlerden elde edilen
kazançlardan indirim konusu yapılamaz.
37
Yurt Dışındaki İşçilere Ödenen Ücretler
 İlgili ülkede tahakkuk ettirilerek ödenen ve bu ülkede
kazancın tespiti sırasında gider olarak dikkate alınan
ücretler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.
Bu ücretlerin Türkiye’deki bir bankaya transfer
edilerek bu banka aracılığı ile ödenmesi söz konusu
uygulamayı etkilemeyecektir.
 Ancak, ücret ödemesinin yurt dışındaki şantiyesinde
tahakkuk ettirilmekle birlikte ödemenin Türkiye’de
şirket merkezinden yapılması ve merkez
hesaplarında gider olarak gösterilmesi halinde,(
KKEG olacaktır) bu ücret ödemesinin vergi
tevkifatına tabi tutulacağı tabiidir.
38
Yurt Dışındaki İnşaatlarda Çalışan TC
Vatandaşlarının Elde Ettikleri Ücretler
 Yurt dışı inşat işlerinde çalıştırılmak üzere yurt dışına
götürülen Türk vatandaşlarının ikametgahlarının
Türkiye’de bulunması sebebiyle tam mükellef esasında
vergilendirilmeleri gerekmektedir.
 Gelir Vergi Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre Resmi
daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan
teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire,
müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla
yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları,
bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve
iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir
vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve
iratları üzerinden ayrıca Türkiye’de
vergilendirilmezler.
39
Yurt Dışındaki İnşaat İşiyle İlgili Transit
Ticaret
 Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri
her türlü kazanç ve iratları, Türkiye’de
vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, tam mükelleflerin
transit ticaret dolayısıyla kâr elde etmeleri
durumunda bu karın tamamı Türkiye’de vergiye tabi
tutulmaktadır. Yurt dışındaki inşaat bulunan ülkeye
başka ülkeden mal gönderilmesi durumunda da
emsaline uygun durumunda Türkiye’de kar beyan
edilmesi makul olacaktır.
40
Yurt Dışı İşle İlgili Olarak
Türkiye’den Gönderilen Malzemeler
 Yurtdışında inşaat yapan firmanın Türkiye’den tedarik
ederek, yurtdışında kurduğu şantiye’ye veya taşeronun
yurtdışındaki şantiyesine göndermesi ihracat
hükmündedir. Dolayısıyla ihracat faturası
düzenlenmesi gerekir.
 Ancak burada önemli olan konu söz konusu
malzemelerin maliyetinin altında gönderilmesi
durumunda Transfer fiyatlamasına konu
olabileceğidir. Bu nedenle mal hareketlerinin
emsaline uygun olması gerekmektedir.
41
Yurt Dışı İşlerle İlgili Defter ve Belgeler
 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde;
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre
tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve
muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.
Ancak söz konusu madde hükmü Türkiye sınırları
içinde uygulanacağından yurt dışında yapılan inşaat
işlerine ilişkin düzenlenecek defter ve belgelerin ise
ilgili ülkenin vergi mevzuatına göre düzenlenmesi
gerekmektedir.
42
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki
Defterlere Kayıt Durumu-1
 Ülkelerarası vergi ve muhasebe kuralları da farklı
olduğu için, dönem sonlarında hesapların
Merkezde konsolidasyonu da mümkün değildir.
Gelir İdaresi, işletmelerin ticari kazancını tam olarak
ölçmek amacıyla merkezde hesapları konsolide
etmelerini kabul etmemektedir. Dolayısıyla, yurt dışı
şube kazançları yıl ya da dönem sonlarında sadece
kâr payı ya da zarar olarak tek kalemde merkezin
hesaplarına intikal ettirilebilecektir.
43
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki
Defterlere Kayıt Durumu-2
 Ancak, merkezin şubeye sermaye olarak gönderdiği
paralar, verdiği borçlar ve mal-hizmet alım-satımı
ilişkileri merkezin Türkiye’deki kayıtlarında
izlenecektir.
 Yurt dışı işlerle ilgili para hareketleri “393 Merkez ve
Şubeler Cari Hesabı” nın alt hesabında izlenilmesi
gerekir.
 393.01 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt içi Şubeler
 393.02 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt Dışı
Şubeler
44
Yurt Dışında Ödenen Vergilerin
Mahsubu
 Kurumlar vergisi istisnasına konu olan yurtdışı
taahhüt işlerinden sağlanan kazançlarla ilgili
olarak, ilgili ülkede ödenmek zorunda kalınan
kazanç vergisinin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar
vergisinden indirilmesi mümkün değildir.
45
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV
Karşısındaki Durumu
 Bir işlemin katma değer vergisine tabi olabilmesi için ;
- KDVK 1’e göre: Teslim ve hizmetlerin Türkiye’de
yapılması gerekir.
- Türkiye’de yapılmaktan kasıt (KDVK 6) Malların
teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin
Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de
yararlanılması gerekir.
 Türkiye’de yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan yurt
dışı inşaat onarım işleri katma değer vergisine tabi
değildir.
46
Yurt Dışı İnşaat İşleriyle İlgili Götürü
Gider
 GVK’nın 40/1.maddesi hükmüne göre yurt dışında
inşaat, onarım, montaj faaliyetinden bulunanlar, bu
faaliyetten döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde 5
ini aşmamak şartıyla götürü gider indirim
hakkından yararlanabileceklerdir.
47
Şube İçin Merkezin Alımları Ve Kdv
İndirimi
 Merkezin, yurt dışı şubenin ihtiyacı için, yurt
içinden alacağı mal ve hizmetler için yükleneceği
KDV genel hükümlere göre yurt içinde indirim
konusu yapılacaktır. Bu mal ve hizmetlerin yurt
dışı şubeye gönderimi, İhracat Yönetmeliği
hükümleri ve KDV Genel Tebliği uyarınca ihracat
hükmündedir. Bu nedenle, KDV Kanunu’nun 11.
maddesi çerçevesinde bu teslimler istisnaya
tabidir. İhracat istisnasına tabi teslim ve ifalardan
dolayı indirim konusu yapılamayan KDV’nin aynı
Kanun’un 32. maddesi uyarıca iadesi
mümkündür.
48
Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen
Kazançlara İlişkin Giderlerin Diğer
Kazançlardan İndirilememesi
 KVK’nın 5.maddesinin 3.fıkrasına göre İştirak hisseleri
alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere,
kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna
kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının,
istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul
edilmez
 Bu nedenle Yurt dışı inşaatlarla ilgili olarak Türkiyede
kayıtlara gider olarak intikal ettirilen tutarlar vergi
matrahının tespitinden gider olarak dikkate
alınmayacak, bu tutar KKEG olarak matraha dahil
edilecektir.
49
Şartname Bedeli
 Yurtdışında bir inşaat işi için ihaleye katılıp
şartnameye ilişkin giderler yapıldıktan sonra bu
ihalenin alınamaması durumunda katlanılan
giderlerin durumu.
50
Damga Vergisi
 Ek 2’nci madde; Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin
işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga
vergisinden müstesnadır.
 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek
müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik
hizmetlerinde, işin proje safhası da dahil olmak üzere
yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar,
damga vergisi ve harç istisnasından yararlanacaktır.
51
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları
 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, şubeler
işyeri olarak kabul edilmektedir. Prensip olarak ticari
kazançlarda vergilendirme hakkı işyerinin sahibinin
mukim olduğu yani kanuni veya iş merkezinin
bulunduğu devlete aittir. Ancak şubelerde elde edilen
kazançla sınırlı kalmak üzere, karşı ülkeye (yani şubenin
bulunduğu ülkeye) vergilendirme hakkı tanınmaktadır.
Yurt dışındaki şubede elde edilen kazancın merkezin
bulunduğu ülkede mükerrer vergilendirilmemesi için
anlaşmalarda istisna maddeleri yer almaktadır. Merkez
ülkenin kaynak ilkesine göre yurt dışında vergilendirilen
kazanç üzerinden ilave kazanç vergisi almak istemesi
halinde, yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu ile yine
çifte vergilendirme engellenmektedir.
52
53

similar documents