mami_etika

Report
mérnöki etika
wikipédia
Az etika vagy erkölcstan az emberi
cselekedeteket irányító erkölcsi értékek és
társadalmi normák rendszerezése, tudományos
vizsgálata.
Az etika (másként erkölcsfilozófia,
morálfilozófia) a gyakorlati filozófiának az az
ága, amely az erkölcsi parancsok
érvényességének filozófiai megalapozásával
foglalkozik
erkölcs
• Az erkölcs fogalma alatt egy adott társadalom
által régebbi tapasztalatok alapján
összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési
szabályok összességét értjük. Az erkölcs
szabályai a társadalmi normák egyik típusát
jelentik. Más megfogalmazás szerint az erkölcs
azon elvek összessége, amelyek a helyes és
helytelen, a társadalmi jó és rossz
megkülönböztetését segítik a cselekvés
szintjén.
filozófia
• A filozófia a világegyetem, a természet, az élet
okával és céljával, a történelemben
érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és
megismerés lehetőségével, a szépség,
művészet és nyelv mibenlétével, a jogipolitikai normák természetével, a cselekedetek
helyes vagy helytelen mivoltával, Isten és a
transzcendencia létével foglalkozó
tudományág.
kezdjük előlről….
• Dr. Legeza László: Mérnöki etika
• OE BGK 3019, 2005
• és még:
• Gyürk I.: Mérnöki etika. Budapest, Mezőgazda
Kiadó (1998)
• Nagy G.: A mérnök és etikája. Debrecen,
Magánkiadás (1997)
környezetünk
• anyagi világ
egyre bővülő megismerés
objektív természeti törvények
• szellemi világ
másfajta megfigyelés kell
van személyiség, érzelem, tervezés, döntés…
szellemi tevékenység színtere az agy
melyik világ elsődleges?
filozófia
• bölcselet: minden létező tudománya
a gyakorlati filozófia egyik ága:
erkölcsi értékek tana, etika
alapkérdés: a felismert törvényszerűségek
objektívak-e?
a jó és a rossz objektív vagy szubjektív?
etika
• erkölccsel foglalkozó tudomány
• részei:
– társadalmi etika
– hétköznapi etika (illemtan, etikett)
felosztása:
 leíró
 normatív (általános vagy szakmai)
 metaetika
Mi is az etika ?
• Az etika a kodifikált erkölcs
• Az etika csak társadalmi keretben
értelmezhető diszciplína.
• Az etika értékrend, kor- és társadalomfüggő
alapfogalmak
•
•
•
•
•
•
•
erkölcs elismert szabályok és értékek összessége
morál ~ etika/ erkölcsösség (inkább belső)
norma társadalom által elfogadott szabály
jog
kötelező, formalizált normarendszer
érték
meggyőződés eszme fontosságáról
erény
erkölcsi tisztaság
bűn
olyan cselekedet, tevékenység, kijelentés,
gondolat vagy mulasztás, amit az erkölcsi norma
tiltottnak, hibásnak, rossznak, vagy
elmarasztalandónak tart.
etikai irányzatok
ellentétpárok
értelem

abszolutizmus

szabály

következmény

szubjektív

racionalitás
relativizmus
erény
kötelesség
objektív
erkölcsi jó és rossz
a szabadság erkölcsi alannyá tesz
a szándékos cselekedetért felelősséggel
tartozunk
Összetevők:
• cselekedet (az emberi élet kioltása mindig
rossz!)
• szándék (jelzi a célt)
• körülmények (másodlagos összetevők)
NE ÖLJ! (embert)
de:
háború
abortusz
vérbosszú
halálbüntetés
eutanázia
A robotika első törvénye:
A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy
tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt
szenvedjen. (Asimov)
Íratlan szabályok vagy tételes jogrend?
legális és erkölcstelen ( pl. dizájner drogok)
illegális és nem (nagyon) erkölcstelen
(pl. gyorshajtás kint felejtett táblánál)
„Jó erkölcsbe ütköző” aránytalan haszonszerzés
értékek
életszínvonal és életminőség
?
értékek
vagy amit még ezeken kívül a legfontosabbnak gondolnak életükben
az első öt értéket írják fel!
BME hallgatói felmérés, 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
család
barátság
egészség
becsület
szeretet
tudás
pénz
idézetek
• A pénz jobb, mint a szegénység, már csak
anyagi szempontból is.
Woody Allen
• A dolgok világának értékesedésével egyenes
arányban nő az emberek világának
elértéktelenedése.
vallás
• „Vallásnak azt a – megismerésben,
gondolkodásban, érzésben, akaratban és
cselekvésben kifejeződő – meggyőződést
nevezzük, amely szerint személyes vagy
személytelen transzcendens erők vannak
működésben. Azt mondja továbbá, hogy az etikai
fejlett vallások ezt a meggyőződést a világ erkölcsi
rendjébe vetett hittel kapcsolják össze; ez a hit a
cselekedetekért való erkölcsi felelősségnek, az
egész magatartás igazságos megítélésének és a
tökéletesség legmagasabb fokára való eljutás
lehetőségének elképzelésében jut kifejezésre. „
Az etikai fejlett vallások
„nyugati” vallások:
történeti
istenkinyilatkoztatás
„keleti” vallások:
örök világtörvény
közös vonások:
egyistenhit
írott alap
kegyhely
Az etikai fejlett vallások
„nyugati” vallások:
történeti
istenkinyilatkoztatás
„keleti” vallások:
örök világtörvény
hívők aránya, 2008
arányok
Világ:
• Keresztény
• Iszlám
• Hindu
Magyarország
(2011, népszámlálás)
33%
21%
13%
• Ateista, nem vallásos
14%
• Keresztény
• Egyéb vallás
75%
0.2%
keresztény erkölcstan
• „Az ember szabadsága azt jelenti, hogy felelősen
tud dönteni az élet kérdéseiben, mert van egy
objektív erkölcsi norma, amelyhez az ember
magát mérheti. A szabadság nem lehet
szabadosság, s nem lehet korlátlanság, mivel az
egyes emberek szabadságát a másik ember
hasonló szabadsága korlátozza. A keresztény
ember szabadsága Isten ajándéka, amely
lehetővé teszi, hogy felismerje és önként
megtegye Isten akaratát, így eljutva az örök
életre. A jó ismerete még senkit sem tesz jóvá.”
tízparancsolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úr napját szenteld meg!
Atyádat és anyádat tiszteld!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
Felebarátod házastársát ne kívánd!
Mások tulajdonát ne kívánd!
főbenjáró bűnök és mennyei erények
•
•
•
•
•
•
•
kevénység
fösvénység
bujaság
irígység
torkosság
harag
jóra való restség
•
•
•
•
•
•
•
alázat
adakozás
tisztaság
jóakaró szeretet
mértékletesség
szelídség
jóban való buzgóság
mérnöki etika
• „a tudás hatalom, a hatalom felelősség”
eltérő tudás
eltérő kötelességek és erkölcsi felelősségek
az oktatás tudást közvetít, a nevelés
erkölcsöt
mikor etikus egy mérnök?
• A tudatosan erkölcsös magatartás feltétele,
hogy
 Felismerjük, és megértsük az erkölcsi problémát.
 Tudjuk, hogy mi a helyes, és ki tudjuk választani
azt.
 Akarjuk a helyeset cselekedni.
Zelovich Kornél (1869-1935)
mérnök, műegyetemi professzor
„Senki nem lehet valódi egész mérnök,
aki már előbb nem volt egész ember”.
„Általános műveltségű
egész embereket kell nevelni,
és ezekből
mérnököket kiképezni”.
Mérnöki etika és társadalom
• A mérnök a társadalom tagjai számára végez
munkát, tevékenysége saját magának közvetve
hasznos, a társadalom számára lehet
eredményes, vagy akár veszélyt hordozó.
• A mérnöki etika is csak társadalmi keretben
értelmezhető diszciplína.
A mérnöki munka lényege
„Tudós az, aki próbálja megérteni azt, ami van –
a mérnök pedig létrehozza azt, ami korábban
nem volt.”
Kármán Tódor (1881-1963)
A mérnöki munka
– elvárt –
sajátosságai
•A mérnök (a közelebbi, vagy a távolabbi) jövő fizikailag
megfogható elemeit tervezi meg és hozza létre;
• A mérnök a társadalomért, annak jövőjéért, majdani
szükségleteiért dolgozik – ez legjobb tudása szerinti,
részrehajlás nélküli önzetlen munkát tételez fel;
•A mérnök látnok kell legyen: műveinek jövőbeni
használatát és viselkedését veszi számításba;
•A mérnök körültekintő kell legyen, műveit sokféle
különböző hatás érheti;
• Munkájáért honoráriumot, vagy munkabért kap (ami
nem arányos a létrehozott értékkel – a jutalék, vagy
sikerdíj – már részrehajlást sejtet).
A mérnök munkája ritkán „egyszemélyes
mutatvány”
• Tervez, konstruál, gyárt, szerel / épít, jóváhagy.
• A mérnöki munka jellegzetesen „csapat-munka”. A
feladatot többedmagával végzi,
• A mérnöki munka gyakran épít más eredményére,
vagy korábbi munkára.
Etikai követelmények
•
•
•
•
A mérnök
valamennyi szakmai kapcsolatában őrizze meg
a legteljesebb függetlenségét.
bízzon meg a más mérnök által végzett
szakszerű munkában
ismerje el mások szellemi tulajdonát.
szakmai tevékenységében ne befolyásolják
azzal ellentétes érdekek
A mérnök legyen
• tárgyilagos és ragaszkodjék az igazsághoz
szakmai közleményeiben, állásfoglalásaiban és
igazolások kiadásakor.
• szakmai ügyekben mindenkor kifogástalan,
elfogulatlan korrekt magatartást tanúsítson.
• a mérnök munkavállalási ügyekben kerüljön
minden félrevezető cselekedetet
esettanulmányok
„Mert vannak dolgok,
melyeknek emlékezete
nélkül nincsen jövendő.”
Kossuth Lajos, 1854.
a mérnöki felelősség
Vasa, 1628
Eschede, 1998
Challenger, 1986
Columbia, 2003
Csernobil, 1986
Fukusima, 2011
Bhopal, 1994
vörösiszap, 2010
„kevésbé” drámai esetek:
Magyar Mérnöki Kamara
ETIKAI-FEGYELMI KÓDEX
„Etikus minden olyan tevékenység, amely – a tételes
(jogi) törvénynek megfelelően és azokon túlmenően
az anyagi és szellemi javaknak a környezetvédelmi
szempontok figyelembevétele melletti
gyarapításával a közösségi és egyéni élet
minőségének emeléséhez hozzájárul.”
elvek, kötelezettségek, következmények…
Végül, de nem
utolsó sorban:
az anyagban részletek szerepeltek
Dr. Greschik Gyula okl. mérnök,
a Magyar Mérnöki Kamara
Országos Etikai- Fegyelmi Bizottsága elnökének
a BME-n, 2010. november 15.-én tartott előadásából

similar documents