YURT DI*I *N*AAT ONARIM **LE*RN*N VERG*LEND*R*LMES*

Report
İlyas Emre YAYLA
Vergi Müfettişi
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası 03.05.2013 Tarihli Sunum
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
1
KVK da Düzenlenen Yurt Dışı İşler
 İnşaat
 Onarım
 Montaj
 Teknik Hizmetler
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
2
Yurt Dışı İnşaat Onarım Montaj Ve Teknik
Hizmetlerden Elde Edilen Gelirler Kvk’nın
5/h Göre İstisna Kapsamındadır.
 İstisna şartlı bir istisna değildir.
 Sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar
herhangi bir koşula bağlanmaksızın
kurumlar vergisinden istisnadır.
 KVK.nın 5/ g den farklıdır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
3
Teknik Hizmet Nedir?
 Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve
montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen planlama,
projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd,
fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve
teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale
değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat
kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma
danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve
benzeri hizmetleri kapsamaktadır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
4
Teknik Hizmetler-1
 Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da
anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin
yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi
temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında
ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan
teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir.
 Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat,
onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı
bulunmamaktadır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
5
Teknik Hizmetler-2
 İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında
gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması gerekirken,
bu işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi
bir işyeri olmaksızın Türkiye’den
gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir.
 Proje hazırlanması gibi teknik hizmetler, inşaat ve onarma
işinin tamamlayıcı bir unsuru olmasına karşın; kurumların
yurt dışında devam eden bir inşaat ve onarma işi
olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci
bulundurulmadığı durumlarda, bu faaliyetin ihracat
olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup yurt dışındaki
inşaat işine bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik
hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan
yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
6
Teknik Hizmetler-3
 Kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım işi
varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de
isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar
istisnadan yararlanabilecektir. Kurumların yurt
dışında yaptıkları bir inşaat ve onarım işinin
bulunmaması halinde ise ancak yurt dışında bir işyeri
veya daimi temsilci aracılığıyla yaptıkları teknik
hizmetlerden elde edilen kazançlar istisnadan
yararlanılabilecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
7
Teknik Hizmetler-4
 Kısaca;kurumların yurt dışında bir inşaat ve onarım
işi varsa, buna bağlı teknik hizmetler ister Türkiye’de
isterse yurt dışında yapılsın, elde edilen kazançlar
istisnadan yararlanabilecektir.
 Kurumların yurt dışında yaptıkları bir inşaat ve
onarım işinin bulunmaması halinde ise ancak yurt
dışında bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla
yaptıkları teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar
istisnadan yararlanılabilecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
8
İstisna Uygulanması
 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile
teknik hizmetlerden sağlanan kazançların
Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu
bulunmamaktadır.
 Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan
yararlanılması için yeterlidir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
9
İstisnaya Konu İşin Yurt Dışındaki Türk Firmasına
Yapılması
 Yurtdışında yapılacak taşeronluk işinin bir Türk
müteahhidine karşı üstlenilmiş olması istisna
uygulamasına engel değildir.
 Önemli olan söz konusu işin inşaat, onarım, montaj
ve teknik hizmet kapsamında olup yurt dışında
yapılmış olmasıdır.
 Bu durumdaki iş yıllara sari mahiyette olsa dahi
GVK’nın 94 ve KVK’nın 15.maddesine göre tevkifat
uygulaması söz konusu olmayacaktır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
10
İstisnanın Uygulanacağı Dönem-1
 GVK’nın 85.maddesi hükmüne göre;
Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal
ettirdiği yılda;
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin
mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği
tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf
edebildiği yılda;
Elde edilmiş sayılır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
11
İstisnanın Uygulanacağı Dönem-2
 Öncelikle kazancın faaliyette bulunulan ülkede
tasarruf edilmesi gerekmektedir.
 İlgili ülkelerde elde edilen kazançlar o ülke
mevzuatına göre vergilendirildiği için faaliyette
bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap
döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke
mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucunun ,
Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç
hesaplarına kaydedilmesi gerekecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
12
İstisna Konusu Kazancın TL
Tutarının Tespiti
 Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen
kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte
T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği
döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez
Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı
paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği
kurlar dikkate alınacaktır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
13
İstisna Konusu Kazancın
İntikalinde Geçici vergi
 Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde
edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu
geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate
alınacaktır.
Örneğin; Türkiye’de 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap
dönemini kullanan bir kurumun, yurt dışında yaptığı
inşaat işlerine ilişkin olarak tabi olduğu hesap dönemi
ilgili ülke mevzuatına göre takvim yılıdır. Buna göre,
bu şirketin yurt dışı şubesinin, 2012 takvim yılına ilişkin
kazancı, Türkiye’de 31/12/2012 tarihi itibarıyla elde
edilmiş sayılacağından, 1/7/2012 – 30/6/2013 özel hesap
döneminin ikinci geçici vergi dönemi matrahının
tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
14
Yurt Dışı İnşaat İşleri İle İlgili
Olarak Kullanılan Krediler
 1 Seri Nolu KVGT göre; Yurtdışı İnşaat İşlerine ait
Kredilere ilişkin olarak yurt dışındaki inşaat işlerinin
sona ermesinden sonra doğan kur farkı ve faizler,
merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi
ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde
olduğundan, genel esaslar çerçevesinde kurum
kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
15
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve
Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-1
 Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura
düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt
dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle
yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak ve
borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan
alacak ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi
tutulacak ve değerleme farkları vergi matrahının
tespitinde dikkate alınacaktır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
16
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve
Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-2
 Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri
arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden
doğan alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve
borç niteliği taşımadığından, bu nedenle, söz konusu
para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin
değerlemesine gerek bulunmamaktadır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
17
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve
Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi-3
 Merkez Türkiye’deki bir bankadan döviz kredisi alıp, bu
parayı yurt dışındaki şubesine sermaye diye
gönderirse şubesinden olan alacağı için kur farkı
hesaplamayacaktır. Ancak, bu döviz kredisini kendi
borcu olarak değerlemesi sonucu kur farkı oluşursa
normal şartlar altında bu giderleri kendi dönem
matrahının tespiti sırasında dikkate alacaktır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
18
Kazanç veya Hasılatın Türkiye'ye Döviz Olarak
Getirilmesi Halinde Doğacak Kur Farklarının Durumu
 Tamamlanmış işlere ilişkin kazançların
Türkiye'ye getirilmesi halinde kur farklarının
durumu?
 Yurt dışında devam etmekte olan işlere ilişkin
hasılatın Türkiye'ye getirilmesi halinde kur
farklarının durumu?
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
19
Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana Tabi
Kıymetler-1
 1 Nolu KVGT göre, geçici olarak ihraç edilen ve işin
bitiminde Türkiye’ye getirilen makine ve teçhizat ile
ilgili olarak Türkiye’de amortisman ayrılmasına son
verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve
teçhizatların Türkiye’ye ithalinde ise amortisman
uygulaması kaldığı yerden devam edecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
20
Yurt Dışına Geçici Olarak Gönderilen Amortismana
Tabi Kıymetler-2
 Örnek; 2011 yılında alınan ve amortisman süresi 5 yıl
olan bir iş makinesi 2012 yılında yurt dışına geçici
olarak götürüldü ve 2016 yılında tekrar getirildi, söz
konusu iş makinesinin amortismanı;
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
21
Amortismanlar-3
 Yurt dışında temin edilen kıymetlerin
iş bitiminde Türkiye’ye getirilmesi
durumu;
 Türkiyeden tamamen çekilerek yurt
dışına gönderilen iktisadi kıymetlerin
durumu;
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
22
Türkiye’deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt
Dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi
 Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında
yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt
dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye’de gider
kaydedilmesi KVK’nın 5.maddesinin son bendine göre
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu tutarın KKEG
lere ilave edilmesi gerekmektedir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
23
İstisnaya Konu Kazançların
Dağıtılması
Türkiye’ye getirilen istisnaya konu
kazançların dağıtılması
durumunda genel hükümlere
göre işlem yapılacaktır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
24
Yurt Dışındaki İnşaat İşlerinin Yapılabilmesi İçin İlgili
Ülke Mevzuatına Göre Ayrı Bir Şirket Kurulmasının
Zorunlu Olduğu Durumlarda İstisna Uygulaması
 Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik
hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre
ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu
durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden
elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın
yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.
 Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik
hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre
kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım,
montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için
kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında
faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan
veya başka faaliyet konularıyla da uğraşan şirketlerin bu
kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
25
Yurt Dışında Elde Edilen Zararlar
 Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden zarar doğması
halinde, KVK’nın 9.mad. belirtilen koşullar dahilinde yurt
dışı zararların kurum kazancından indirilebilmesi
mümkün bulunmaktadır. Ancak, kazançları Türkiye’de
kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt
dışı zararların mahsup imkanı yoktur. (KVK 5/3, KVK
9/1-b)
 Buna göre, yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen
kazançlar Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendine göre Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna
edilmiş olduğundan, bu faaliyetlerden zarar doğması
halinde, bu zararlar diğer faaliyetlerden elde edilen
kazançlardan indirim konusu yapılamaz.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
26
Yurt Dışındaki İşçilere Ödenen Ücretler
 İlgili ülkede tahakkuk ettirilerek ödenen ve bu ülkede
kazancın tespiti sırasında gider olarak dikkate alınan
ücretler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.
Bu ücretlerin Türkiye’deki bir bankaya transfer
edilerek bu banka aracılığı ile ödenmesi söz konusu
uygulamayı etkilemeyecektir.
 Ancak, ücret ödemesinin yurt dışındaki şantiyesinde
tahakkuk ettirilmekle birlikte ödemenin Türkiye’de
şirket merkezinden yapılması ve merkez
hesaplarında gider olarak gösterilmesi halinde,(
KKEG olacaktır) bu ücret ödemesinin vergi
tevkifatına tabi tutulacağı tabiidir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
27
Yurt Dışındaki İnşaatlarda çalışan TC Vatandaşlarının
Elde ettikleri ücretler-1
 Yurt dışı inşat işlerinde çalıştırılmak üzere yurt dışına
götürülen Türk vatandaşlarının ikametgahlarının
Türkiye’de bulunması sebebiyle tam mükellef esasında
vergilendirilmeleri gerekmektedir.
 Gelir Vergi Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre Resmi
daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan
teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire,
müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla
yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları,
bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve
iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir
vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve
iratları üzerinden ayrıca Türkiye’de
vergilendirilmezler.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
28
Yurt Dışındaki İnşaatlarda Çalışan TC Vatandaşlarının
Elde Ettikleri Ücretler-2
 Bu durumda yurt dışı inşaatlarda çalışan Türk
vatandaşlarının bu şartlarda gelir elde etmeleri
halinde söz konusu bu ücret geliri ilgili ülkede
vergilendirilmesi halinde bu gelir üzerinden
Türkiye’de vergi ödenilmeyecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
29
Yurt Dışındaki İnşaat İşiyle İlgili
Transit Ticaret
 Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri
her türlü kazanç ve iratları, Türkiye’de
vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, tam mükelleflerin
transit ticaret dolayısıyla kâr elde etmeleri
durumunda bu karın tamamı Türkiye’de vergiye tabi
tutulmaktadır. Yurt dışındaki inşaat bulunan ülkeye
başka ülkeden mal gönderilmesi durumunda da
emsaline uygun durumunda Türkiye’de kar beyan
edilmesi makul olacaktır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
30
Yurt Dışı İşle İlgili Olarak Türkiye’den Gönderilen
Malzemeler
 Taşeronun, taşeronluk işinin kapsamında bulunan
malzemeleri Türkiye’den tedarik ederek, yurtdışında
kurduğu şantiye’ye veya müteahhidin yurtdışındaki
şantiyesine göndermesi ihracat hükmündedir.
Dolayısıyla ihracat faturası düzenlenmesi gerekir.
 Ancak burada önemli olan konu söz konusu
malzemelerin maliyetinin altında gönderilmesi
durumunda Transfer fiyatlamasına konu
olabileceğidir. Bu nedenle mal hareketlerinin
emsaline uygun olması gerekmektedir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
31
Yurt Dışı İşlerle İlgili Defter ve Belgeler
 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde;
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre
tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve
muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.
Ancak söz konusu madde hükmü Türkiye sınırları
içinde uygulanacağından yurt dışında yapılan inşaat
işlerine ilişkin düzenlenecek defter ve belgelerin ise
ilgili ülkenin vergi mevzuatına göre düzenlenmesi
gerekmektedir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
32
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt
Durumu-1
 Ülkelerarası vergi ve muhasebe kuralları da farklı
olduğu için, dönem sonlarında hesapların
Merkezde konsolidasyonu da mümkün değildir.
Gelir İdaresi, işletmelerin ticari kazancını tam olarak
ölçmek amacıyla merkezde hesapları konsolide
etmelerini kabul etmemektedir. Dolayısıyla, yurt dışı
şube kazançları yıl ya da dönem sonlarında sadece
kâr payı ya da zarar olarak tek kalemde merkezin
hesaplarına intikal ettirilebilecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
33
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Türkiye’deki Defterlere Kayıt
Durumu-2
 Ancak, merkezin şubeye sermaye olarak gönderdiği
paralar, verdiği borçlar ve mal-hizmet alım-satımı
ilişkileri merkezin Türkiye’deki kayıtlarında
izlenecektir.
 Yurt dışı işlerle ilgili para hareketleri “393 Merkez ve
Şubeler Cari Hesabı” nın alt hesabında izlenilmesi
gerekir.
 393.01 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt içi Şubeler
 393.02 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı- Yurt Dışı
Şubeler
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
34
Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-1
 Yurtdışında elde edilen kazançlar üzerinden ilgili
ülkeler tarafından alınmış olan kazanç vergilerinin
Türkiye’de verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi
tutarından belli şart ve sınırlar çerçevesinde
indirilmesi imkanı vardır. (5520 sayılı yeni KVK’nun
34. maddesi) Ancak, kurumlar vergisi istisnasına konu
olan yurtdışı taahhüt işlerinden sağlanan kazançlarla
ilgili olarak, ilgili ülkede ödenmek zorunda kalınan
kazanç vergisinin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar
vergisinden indirilmesi mümkün değildir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
35
Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu-2
 Yurt dışında ödenen verginin daha fazla olması
durumunda bu kazanç istisna kapsamında olmayan
bir kazanç olarak Türkiye’de beyan edilip, yurt dışında
ödenen vergi Türkiye’de mahsup edilebilir mi ?
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
36
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin Gvk’nın 42. Maddesi
Kapsamında Değerlendirilmesi
 GVK’nın 42.maddesinde düzenlenen Yıllara sari
inşaat onarım işleri Türkiye’de yapılan işler için
geçerlidir. Bu nedenle yurt dışındaki inşaat işleri için
bu şart aranılmaz, yurt dışında yapılan işin inşaat
onarım işi olması istisna uygulaması için yeterldir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
37
Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV Karşısındaki Durumu
 Bir işlemin katma değer vergisine tabi olabilmesi için ;
- işlemlerin anılan KVK’nın 6 ncı maddesinde
belirtildiği şekilde Türkiye’de yapılmış olması,
- işlemlerin KVK’nın 1. inci maddesinde sayılan mal
teslimleri ve hizmet ifaları kapsamında
değerlendirilebilmesi, gerektiğinden, Türkiye’de
yapılmayan ya da yapılmış sayılmayan yurt dışı inşaat
onarım işleri işlemler katma değer vergisine tabi
bulunmamaktadır
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
38
Yurt Dışı İnşaat İşleriyle İlgili Götürü Gider-2
 GVK’nın 40/1.maddesi hükmüne göre yurt dışında
inşaat, onarım, montaj faaliyetinden bulunanlar, bu
faaliyetten döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde 5
ini aşmamak şartıyla götürü gider indirim
hakkından yararlanabileceklerdir.
 Bu indirimden faydalanılması için yurt dışında elde
edilen hasılatın yurda getirilmesi şartı
aranılmamaktadır.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
39
Yurt Dışı İnşaat İşleriyle İlgili Götürü
Gider-2
 İndirilecek götürü gider tutarı yurt dışı inşaat işi ile
ilgili olarak, Türkiye’deki kayıtlara intikal ettirilmiş
hasılat tutarının binde 5 dir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
40
Şube İçin Merkezin Alımları Ve Kdv İndirimi
 Merkezin, yurt dışı şubenin ihtiyacı için, yurt
içinden alacağı mal ve hizmetler için yükleneceği
KDV genel hükümlere göre yurt içinde indirim
konusu yapılacaktır. Bu mal ve hizmetlerin yurt
dışı şubeye gönderimi, İhracat Yönetmeliği
hükümleri ve 4 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca
ihracat hükmündedir. Bu nedenle, KDV
Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde bu teslimler
istisnaya tabidir. İhracat istisnasına tabi teslim ve
ifalardan dolayı indirim konusu yapılamayan KDV’nin
aynı Kanun’un 32. maddesi uyarıca iadesi
mümkündür.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
41
Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin
Giderlerin Diğer Kazançlardan İndirilememesi
 KVK’nın 5.maddesinin 3.fıkrasına göre İştirak hisseleri
alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere,
kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen
kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna
kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının,
istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul
edilmez
 Bu nedenle Yurt dışı inşaatlarla ilgili olarak Türkiyede
kayıtlara gider olarak intikal ettirilen tutarlar vergi
matrahının tespitinden gider olarak dikkate
alınmayacak, bu tutar KKEG olarak matraha dahil
edilecektir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
42
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları
 Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, şubeler
işyeri olarak kabul edilmektedir. Prensip olarak ticari
kazançlarda vergilendirme hakkı işyerinin sahibinin
mukim olduğu yani kanuni veya iş merkezinin
bulunduğu devlete aittir. Ancak şubelerde elde edilen
kazançla sınırlı kalmak üzere, karşı ülkeye (yani şubenin
bulunduğu ülkeye) vergilendirme hakkı tanınmaktadır.
Yurt dışındaki şubede elde edilen kazancın merkezin
bulunduğu ülkede mükerrer vergilendirilmemesi için
anlaşmalarda istisna maddeleri yer almaktadır. Merkez
ülkenin kaynak ilkesine göre yurt dışında vergilendirilen
kazanç üzerinden ilave kazanç vergisi almak istemesi
halinde, yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu ile yine
çifte vergilendirme engellenmektedir.
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
43
İlyas Emre YAYLA- Vergi Müfettişi (Eski Hesap
Uzmanı), Ankara YMM Odası Sunum,
03 Mayıs 2013 [email protected]@gov.tr
44

similar documents