NÁSTUP HABSBURK* NA *ESKÝ TR*N

Report
HABSBURKOVÉ NA
ČESKÉM TRŮNĚ
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 2. 5. 2013
Cílový ročník: 7.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO

Vzdělávací obor: Dějepis

Tematický okruh: Raný novověk

Téma: Habsburkové na českém trůně



Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva,
jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: Žák objasní postavení českého státu v rámci
Habsburské monarchie za vlády Rudolfa II.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Druh učebního materiálu: prezentace

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina:12 - 13
OPAKOVÁNÍ
 1.
Který rod vládnul u nás před
Habsburky?
 Jagellonci.
 2. Ve kterém roce u nás začali
Habsburkové vládnout?
 1526
 3. Kdo se stal v tomto roce českým
králem?
 Ferdinand I. Habsburský.
 4.
Ve kterých zemích vládnul Ferdinand
I. Habsburský?
 České, rakouské a uherské.
 5. Které 2 významné stavby nechal u nás
postavit?
 Letohrádek Hvězda a Letohrádek
královny Anny.
 6. V jakém stavebním slohu jsou tyto
památky postavené?
 Renesance.
PRÁCE S UČEBNICÍ STR. 104 – 105
 1.
Snaha katolické církve zabránit
šíření reformace se
reformace
nazývá…….......
 2. Tovaryšstvo Ježíšovo bylo
Jezuitský řád
označení pro ………………..
 3. Hlavním úkolem tohoto řádu
a obrana katolického náboženství
bylo šíření
…………………..
 4.
Po smrti Ferdinanda I.
Habsburského nastoupil
Maxmilián II.
…………….
 5. Panovník nekatolickým
stavům v roce 1575 ústně
slíbil náboženskou
toleranci, tzv.
Českou konfesi
…………………
 6. Po jeho smrti nastoupil
Rudolf II.
…………
1.
RUDOLF II.

Dějiny udatného českého národa, díl 56., Rudolf II.:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230056-rudolf-ii/video/
2.
PRÁCE S UČEBNICÍ STR. 105 - 106
 Byl
Španělsku jako
vychován ve………….…..
katolík
…………...
Prahy
 Přenesl své sídlo do ………… → stala se
důležitým kulturním střediskem.
 Měl spory s českou stavovskou opozicí
bratrem Matyášem
(nekatolíci) a ……………………………
 Česká šlechta zůstala věrná Rudolfovi, zato
ale byl v roce 1609 Rudolf přinucen vydat
Majestát – každý směl vyznávat víru podle
…………..
své vlastní volby.

Na dvoře Rudolfa II. se rozvíjely vědy např.
astronomie, astrologie a výtvarné umění.
Malířství
Giuseppe Arcimboldo
Sochařství
Adrian de Vries
Astronomie
Tycho Brahe,
Johannes Kepler
3.
Dějiny udatného českého národa, díl 57., Astronomové na dvoře Rudolfa II.:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230057-astronomove-na-dvore-rudolfa-ii/video/
4. Tycho Brahe
5. Johannes Kepler
POUŽITÉ ZDROJE
Monografie

Čechura, J., et al. Dějepis pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2001. ISBN 80-7235-002-1. s. 104 - 106
Obrázky
1.
Obrázek 1.: Snek01. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maximilian_II_HRR_MATEO.jpg
2.
Obrázek 2.: BetacommandBot. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_von_Aachen_003.jpg
3.
Obrázek 3.: Samulili. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arcimboldovertemnus.jpeg
4.
Obrázek 4.: Rauch. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tycho_Brahe.JPG
5.
Obrázek 5.: ArtMechanic. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johannes_Kepler_1610.jpg

similar documents