Teorie úrokových sazeb a tr*ní úrokové sazby

Report
Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví
[email protected]
[email protected]
Základní druhy finančních
investičních instrumentů
strana 2
Směnky a jiné krátkodobé cenné
papíry
strana 3
Základní typy KCP
•
•
•
•
•
Směnka
Pokladniční poukázka
Depozitní certifikát
Depozitní směnka
Šek
Směnka
•
•
•
•
•
•
•
Zákon směnečný a šekový
Směnka vlastní a cizí
Splatnost směnky
Směnečné doložky
Směnečné úvěry, eskont směnky
Eskont směnky formou střední doby splatnosti
Směnka jako investiční příležitost
http://www.rb.cz/osobni-finance/zhodnocovaniuspor/depozitni-smenka/
strana 4
strana 5
Státní pokladniční poukázky
•
•
•
•
•
k čemu slouží?
kdo je emitentem?
aukční režim
diskontní princip
institucionální investoři
strana 6
Dluhopisy
strana 7
Dluhopisy
Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 8
Dluhopisy
Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 9
Dluhopisy
Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 10
Dluhopisy
Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 11
Dluhopisy
Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 12
Dluhopisy
Základní druhy dluhopisů
• Krátkodobé dluhopisy
a) státní pokladniční poukázky
b) pokladniční poukázky CB
c) depozitní certifikáty
d) směnky
• Dlouhodobé dluhopisy (obligace)
strana 13
Dluhopisy
Základní druhy obligací
Dle doby splatnosti:
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 14
Dluhopisy
Základní druhy obligací
Dle způsobu úročení:
• Kuponové obligace
a) fixní kupon
b) variabilní kupon
• Bezkuponové (diskontované) obligace
strana 15
Dluhopisy
Základní druhy obligací
Dle zajištění:
• Nezajištěné
většina dluhopisů
• Zajištěné obligace
a) přednostní právo na vyplacení (opakem jsou podřízené obligace)
b) hypoteční zástavní listy
strana 16
Dluhopisy
Základní druhy obligací
Dle zvláštních práv emitenta či držitele:
• Práva emitentů
vypověditelné (svolatelné) obligace
• Práva držitelů
a) konvertibilní obligace
b) obligace s warrantem (s opčními listy)
c) předložitelné obligace
Typy dluhopisů
Dle typu výnosů:
a) Kupónové (coupon)
b) Diskontované (zero-coupon)
c) Věčné (console)
d) Strukturované (indexované)
e) a „milion“ dalších odvozených druhů  (cat bonds)
Dle emitentů:
a) Státní (Government bonds, Treasury bonds, T-bonds,
Notes, Bunds, Gilts atd.)
b) Komunální (Municipal bonds)
c) Bankovní (Banking bonds)
d) Podnikové (Corporate bond)
strana 17
strana 18
Dluhopisy
Základní druhy obligací
Dle jejich denominace a jejich úpisu na domácích a zahraničních
trzích:
– Domácí obligace
– Zahraniční obligace
– Euroobligace
obligace denominované v jiné měně, než je domácí měna
státu, na jehož trhu jsou vydávány
strana 19
Dluhopisy
Základní faktory ovlivňující vývoj na
dluhopisových trzích
Fundamentální dluhopisová analýza
a) u dluhopisů pouze fundamentální analýza, proč?
b) co je obecně rizikovější – akcie, nebo dluhopis? Proč?
• Faktory makroekonomické /globální/
• Faktory vztahující se k jednotlivým konkrétním emisím dluhopisů
strana 20
Dluhopisy
Globální analýza
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 21
Dluhopisy
Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
1) Úročení dluhopisů z hlediska délky jejich splatnosti:
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 22
Dluhopisy
Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
Dlouhodobá výnosová křivka (ČR versus Eurozóna):
strana 23
Dluhopisy
Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
2) Kategorizace dluhopisů podle druhu jejich emitenta:
strana 24
Dluhopisy
Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
3) Analýza rizikovosti
možné
insolventnosti
dluhopisového
emitenta – kreditní
riziko – měřeno tzv.
ratingem:
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 25
Dluhopisy
Rating
Zdroj: Moody's Investor Service, Global Credit Research "Historical Default Rates of
corporate Issuers, 1920-1997 (February 1998)"
Výnos a rating dluhopisu dle emitenta
strana 26
strana 27
Dluhopisy
Rating
Zdroj: MFČR
strana 28
Rating ve světě
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating
strana 29
Dluhopisy
Rating
Zdroj: ČEZ
strana 30
Dluhopisy
Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisu
1) Kuponová obligace – fixní kupon:
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 31
Dluhopisy
Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů
2) Kuponová obligace – variabilní kupon:
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 32
Dluhopisy
Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 33
Dluhopisy
Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů
3) Diskontovaná obligace – obligace s nulovým kuponem:
Zdroj: Rejnuš (2010)
strana 34
Dluhopisy
Trh dluhopisů
• Zásady investování
• Dluhopisové investice
• Dluhopisové kurzovní lístky
strana 35
Dluhopisy
Trh dluhopisů
•
Dluhopisové
kurzovní lístky
strana 36
Výnosnost dluhopisů
• Kupónová výnosnost: Coupon yield
poměr KP a nominální hodnoty dluhopisu.
• Běžná výnosnost: Current yield
poměr KP a aktuální ceny dluhopisu.
• Kapitálová výnosnost: Capital yield
poměr rozdílu nominální hodnoty (face value, principal) dluhopisu a
aktuální ceny k aktuální ceně dluhopisu.
• Výnos do doby splatnosti: Yield to Maturity (YTM)
Nejdůležitější ukazatel výnosnosti u dluhopisů; celkový výnos (běžný i
kapitálový) dosažený držbou obligace až do splatnosti (maturity) resp. po
dobu durace při nákupu za aktuální cenu
Výnosnost dluhopisů
strana 37
strana 38
Výnosová křivka
Standardní výnosová křivka
strana 39
ECB yield curve
strana 40
strana 41
Vývoj na trzích cenných papírů
v průběhu hospodářského cyklu
Zdroj: Rejnuš (2010)
Kdy co nakupovat a prodávat? Problém je v načasování!
strana 42
Akciové trhy, dluhopisové trhy,
peněžní trhy
Zdroj: Siegel, J.: Stocks for the Long Run, 2007
strana 43
Akciové trhy, dluhopisové trhy,
peněžní trhy
Zdroj: Siegel, J.: Stocks for the Long Run, 2007
strana 44
Rizika dluhopisového trhu
Nejvýznamnější rizika:
a)
b)
c)
kreditní riziko (credit risk)
úrokové riziko (interest rate risk)
další rizika
strana 45
Děkuji za pozornost.

similar documents