1) Yapılacak Çalışmalarla İlgili Sunum (Prof.Dr. Y.Soysal)

Report
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Yurtsever SOYSAL
28 Mayıs 2013
MYO’larda Mevcut Durum
bbsmyo.mku.edu.tr
• Listede adı olmayan MYO ?
• MYO Müdürlükleri tarafından
• Bildirim için:
[email protected]
• İsmi değişen, hatalı yazılan programlar ?
• Yeni açılan programlar ?
• MYO Müdürlükleri tarafından Bildirim için: [email protected]
•
•
•
•
İsmi değişen, hatalı yazılan programlar ?
Yeni açılan programlar ?
MYO Müdürlükleri tarafından
Bildirim için: [email protected]
MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULU
GÖREVLERİ
Liste
Aynı isimli Bölüm ve/veya Programa sahip olan MYO’larının;
• Bölüm/program amaçları,
• Bölüm/Program Yeterliliklerinin (Öğrenme Çıktıları),
• Bölüm/Program Vizyon ve Misyonları,
• Kazanılan derece, derecenin seviyesi, çalışma şekli,kayıt ve
kabul koşulları, önceki öğrenmenin tanınması, mezuniyet
koşulları, program profili, sınavlar, ölçme ve değerlendirme,
mezunların istihdam olanakları, üst derece programlarına
geçiş, vb.), Ders planı-AKTS Kredileri, Öğrenme Çıktıları
Matrisi, Ders Katagorileri, gerekli ise Bölüm/Program
Müfredatlarının Belirlenmesi/Revizyonu vb. konularda
birliktelik sağlanması,
• Program Profillerinin sistemde ayrı tanımlanması gerekiyor –
Çağlar Oflazoğlu ?
MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULU
GÖREVLERİ
• Bölüm/Program müfredatlarında yer alan her ders için ayrı ayrı
doldurulması gereken “ders tanıtım ve uygulama formu”nun
– Ders Bilgileri, Ön Koşul Dersleri, Dersin Dili, Dersin Seviyesi,
Dersin Türü, Staj Durumu, Dersin Amacı, Dersin İçeriği,
Dersin Öğrenme Çıktıları, Öğretim Yöntemleri, Ölçme
Yöntemleri, Ders Akışı, Kaynaklar, Değerlendirme Sistemi,
Ders Kategorisi, Dersin Program Çıktılarına Katkısı, AKTS/İş
Yükü Tablosu, vb. bilgiler),
• aynı isim ve içerikli dersler için ilgili MYO programlarının
tamamında aynı olacak şekilde doldurulması için gerekli
çalışmaları yürütmek ve Bologna Süreci Takvimine uygun olacak
şekilde 01 Temmuz 2013 tarihine kadar sonuçlandırılması
gerekmektedir.
MYO ORTAK PROGRAMLAR BOLOGNA KOORDİNASYON KURULU
GÖREVLERİ
• MYO Koordinasyon Kurulu yukarıda belirtilen çalışmaların
yürütülmesi sırasında bünyelerinde bulunan aynı isimli Bölüm
ve/veya Programların Bölüm Başkanları/Bölüm Başkan
Yardımcıları, Bologna (AKTS/DE) Koordinatörleri ve öğretim
elemanlarından oluşan çalışma gurupları oluşturabilirler.
• MYO Koordinasyon Kurulu, yukarıda belirtilen çalışmaların
Bologna Süreci Takvimine uygun olarak yürütülmesi ve
sonuçlandırılması hususunda, Mustafa Kemal Üniversitesi
Bologna Eşgüdüm Komisyonu ve Rektörlüğüne karşı
sorumludurlar.
dib.mku.edu.tr
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)
29.03.2012 Tarihli Toplantı Kararları
• 1) Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü
Bölüm/Program/Anabilim dallarında yer alan dersler ekte verilen
kodlara ve aşağıda verilen esaslara göre kodlandırılacaktır.
• a) Ekte verilen Bölüm/Program/Anabilim dalı harf kodlarının yanına
4 haneli sayısal ders kodu yazılacak olup, bu kodun yazılmasında 1.
hane dersin verildiği yılı, son 3 hane dersin öğrenci işleri
sistemindeki mevcut sayısal kodunun son 3 rakamında oluşacaktır.
• Örneğin Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü (BSM)
2.sınıfında yer alan 0811412 kodlu Akışkanlar Mekaniği dersinin yeni
kodu BSM-2412 olacaktır. Burada BSM, bölümün harf kodunu, 2,
ikinci yıl dersi olduğunu, 412 ise dersin öğrenci işleri sistemindeki
mevcut sayısal kodunun son 3 rakamıdır.
• b) Müfredatlarında sosyal seçimlik ders olan birimlerde bu
derslerin harf kodu SSD olarak kullanılacaktır.
• Örneğin 7.yarıyılda sosyal seçimlik listesinde yer alması
planlanan Girişimcilik dersinin kodu SSD-4701 olacaktır.
Burada, 4, dördüncü sınıf dersi olduğunu, 7, yedinci yarıyılda
okutulacağını, 01 ise dersin listedeki sırasını göstermektedir.
• Müfredata yeni eklenen dersler için de ilgili programın harf
kodu ile başlayarak benzer şekilde yeni dersler kodlanacaktır.
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Ağırlama Hizmetleri
Anestezi Teknikerliği
Arıcılık
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basın ve Yayıncılık
Besicilik
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitkisel Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
KOD
AHZM
ANST
ARI
BAGC
BAHT
BNKS
BSNY
BESI
BDTA
BILP
BTNP
BTEK
BSTN
BUMP
BMCT
BYYA
BKHY
Çevre Koruma ve Kontrolü
CKON
Çocuk Gelişimi
CGEL
Deniz ve Liman İşletmeciliği
DLIS
Dış Ticaret
DTIC
Elektrik
ELK
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ELHT
Elektronik Teknolojisi
ELOT
Emlak ve Emlak Yöneticiliği
EMLY
Endüstriyel Elektronik
ENDE
Endüstriyel Otomasyon
ENDO
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
GAZT
Geleneksel El Sanatları
GELS
Gıda Teknolojisi
GIDT
Giyim Üretim Teknolojisi
GYUT
Gümrük İşletme
GMRI
Harita Kadastro
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İpek Böcekçiliği
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Makine Resim Konstrüksiyon
Mekatronik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Metalürji
Mimari Restorasyon
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
HRTK
IKLT
ACLY
INST
IGZY
IAGT
IPEK
KNOT
MAKN
MRKN
MKTR
MKSP
MTLJ
MRST
MHSB
MUVU
Organik Tarım
OTAR
Otomotiv Teknolojisi
OTOT
Özel Güvenlik ve Koruma
OGKR
Paramedik
PRMD
Pazarlama
PZRL
Radyoloji
RADY
Seracılık
SERA
Su Ürünleri
SUUR
Sualtı Teknolojisi
SALT
Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama Tekn
TUMT
Tekstil Teknolojisi
TKST
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
TDOS
Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri
TGOT
Tıbbi Laboratuvar Teknolojileri
TLBT
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TARB
Turizm ve Otel İşletmeciliği
TOTI
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
TSHZ
Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojileri
TTIT
Uluslararası Lojistik
ULOJ
Uluslararası Ticaret
UTIC
Yerel Yönetimler
YYON
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirme
ZYTD
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
ZIST
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)
29.03.2012 Tarihli Toplantı Kararları
• c) Üniversite genelinde okutulan genel dersler (5i) için kod verme işlemi
MYO K K - Bologna Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecektir.
– Üniversite genelinde okutulan genel dersler (5i) için kodlandırma Bologna
Koordinatörlüğü tarafından Bologna Eşgüdüm Komisyonunun (BEK)
12.04.2012 Tarihli Toplantı Kararları doğrultusunda düzenlenmiştir
(http://dib.mku.edu.tr/tr/bologna.htm). Buna göre tüm ön lisans
programlarında Üniversite genelinde verilen 5i derslerinin (Türk Dili, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) kod çalışması ekte verildiği şekilde (EK 1)
uygulanacaktır. Buna göre, İngilizce I ve İngilizce II şeklindeki dersler Yabancı Dil
I ve Yabancı Dil II şeklinde isimlendirilecektir.
– Üniversite genelinde verilen 5i dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Yabancı Dil) ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin kod çalışması ekte
verildiği şekilde (EK 1) oy birliği ile karara bağlanmıştır. Buna göre, İngilizce I ve
İngilizce II şeklindeki dersler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II şeklinde, Bilgisayara
Giriş, vb gibi içeriği temel bilgi teknolojileri kullanımı olan dersler ise Temel
Bilgi Teknolojileri olarak isimlendirilecektir. Temel Bilgi Teknolojileri dersi MYO
dersi olarak tanımlanacaktır.
Üniversite genelinde okutulan 5i dersleri için Kodlar
KOD
Ders Adı
TUK
AKTS
TUR-1151
TUR-1250
Türk Dili I
Türk Dili II
202
202
2
2
TAR-1151
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar I
202
2
TAR-1250
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar II
202
2
DIL-1151
DIL-1250
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
303
303
3
3
DIL-1153
DIL-1252
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
202
202
2
2
DIL-1159
DIL-1258
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
404
404
4
4
Bilgisayara Giriş, vb gibi içeriği temel bilgi teknolojileri kullanımı olan dersler ise Temel Bilgi
Teknolojileri olarak isimlendirilecektir.
Temel Bilgi Teknolojileri dersi Fakülte / YO dersi olarak tanımlanacaktır.
KOD
Ders Adı
TUK
AKTS
BIL-1163
Temel Bilgi Teknolojileri
3
BIL-1151
Temel Bilgi Teknolojileri
122
122
BIL-1153
Temel Bilgi Teknolojileri
223
6
BIL-1155
Temel Bilgi Teknolojileri I
122
2
BIL-1157
Temel Bilgi Teknolojileri I
223
4
BIL-1159
Temel Bilgi Teknolojileri
223
4
BIL-1252
Temel Bilgi Teknolojileri
223
5
BIL-1254
Temel Bilgi Teknolojileri II
122
2
BIL-1256
Temel Bilgi Teknolojileri II
223
4
BIL-1258
Temel Bilgi Teknolojileri
122
2
BIL-1163
Temel Bilgi Teknolojileri I
202
3
BIL-1262
Temel Bilgi Teknolojileri II
202
3
BIL-1165
Temel Bilgi Teknolojileri I
223
3
BIL-1264
Temel Bilgi Teknolojileri II
223
3
BIL-1167
Temel Bilgi Teknolojileri I
202
4
BIL-1266
Temel Bilgi Teknolojileri II
202
4
BIL-2151
Temel Bilgi Teknolojileri
303
4
BIL-1161
Bilgisayar I
223
4
BIL-1260
Bilgisayar II
223
4
4
• Bilgi paketinde bilgiler eksik
• Bu bilgilerden bazılarının sadece “dolu”
görülsün diye doldurulmuş
• Bazı bölümlerde program yeterlilikleri
(çıktıları) sayısının gereğinden fazla girildiği
tespit edilmiştir.
• İdeal program yeterlilikleri (çıktıları) sayısı 1012 adettir. Maksimum sayı ise 14-15 adet
olmalıdır. Tüm birimler bu konuya dikkat
edecektir.
Program Bilgileri
• Amaç Bir cümle ile genel bir ifade
• Kazanılan Derece Gıda Teknolojisi Teknikeri
• Qualification Awarded Food Technologies Technician
• Derece Seviyesi Ön lisans
• Level of Qualification Short Cycle (Associate’s Degree)
•
•
•
•
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezuniyet Koşulları
Program Bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
•
Program Profili her bir program için bağımsız girilebilir olacak
Program Yeterlilikleri (Çıktıları) tyyc.yok.gov.tr
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş – Tanımlandı- Tartışalım
Dersler ve AKTS Kredileri dönemlik 30 AKTS
Ders Kategori Listesi bütün dersler yer alacak
Ders ve Program Yeterlilikleri Matrisi Her ders için
Ölçme ve Değerlendirme Önlisans Yönetmeliği ile
değişecek Lisans ibaresi Önlisans olarak değişiyor
• Eğitim Şekli Tam zamanlı – full time
• Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Adres ve iletişim bilgileri olacak
Access to further studies- Üst Derece Programlarına Geçiş
• The graduates holding Short Cycle (Associate's) Degree are
eligible to apply to First Cycle (Bachelor’s) Degree
programmes at national level and /or international level both
in the same and in related disciplines.
• Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi
alanlarında veya ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim
görebilirler.
• Çağlar bey ?
Doctorate Degree in Biosystems
Engineering
Doktora
Third Cycle
Degree)
Doktora
(Doctorate
Yazımda Geniş zaman –Format Kontrolü
Course structure diagram with credits (30 per semester, 60
per full-time academic year) - KONTROL
Course structure diagram with credits (30 per semester, 60
per full-time academic year) - KONTROL
Ölçme ve Değerlendirme
Examination regulations, assessment
and grading
MYO KK tarafından Tamamlanacak
Önlisans Yönetmeliği ile değişecek
Lisans ibaresi Önlisans olarak değişiyor
Programme director or equivalent
-Boş,
-Sorumlu kişi adı,
Adres ve iletişim bilgileri eksik
• Burada akademik
danışmanlık kapsamında
öğrenciler için bir görüşme
gün ve saatinin belirtilmesi
gerekli
• MYO Koord. K. belirleyecek
Ders Bilgilerinin kontrolü
• Verilen kontrol şablonuna göre yapılacaktır.

similar documents