Th*c hi*n: Tr*n Thu Th*y Ngô Thu Th*o

Report
ISLAMIC LAW
Thực hiện:
Trần Thu Thủy
Ngô Thu Thảo
NỘI DUNG
• Khái quát về Islamic Law
• Nguồn luật điều chỉnh
• Một số qui định pháp luật đặc thù.
KHÁI QUÁT VỀ ISLAMIC LAW
Hệ thống luật pháp ngoài phương tây quan trọng
Là các quy phạm tôn giáo được nâng lên thành
quy phạm pháp luật
Tồn tại ở các quốc gia hồi giáo
KHÁI QUÁT VỀ ISLAMIC LAW
Xác định một quốc gia thuộc hệ thống Luật Hồi giáo:
 Đạo Hồi là quốc đạo của quốc gia
 Các quy định trong Kinh Thánh của Đạo Hồi làm
luật.
Các nước Hồi giáo ngày nay có thể chia thành 3 nhóm
 Nhóm chịu ảnh hưởng sâu sắc
Dùng luật Hồi giáo điều chỉnh một số lĩnh vực
 Không áp dụng theo hệ thống Islamic Law
NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Kinh koran
Sunnah
Jima
Qias
• Tập hợp các giáo lý về đạo đức cũng như quy
tắc của cuộc sống
• Qui định án phạt hết sức nặng nề
• Nghĩa là “phong tục tập quán”
• là tập hợp các lời truyền về hành động và lời nói
• gần giống với án lệ của Common Law
• là các quan điểm chung, các giải pháp pháp lí
• phương pháp suy luận tương tự để giải thích luật
• dựa trên kinh Koran và Sunnal
MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
• 3.1: Luật Islamic giai đoạn trước
• 3.2: Sự cải cách của pháp luật Hồi giáo
trong thế giới hiện đại
MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1: Luật Islamic giai đoạn trước
3.1.1. Luật hình sự:
 Hudud - Tội phạm chống lại Chúa
 Quesas - Tội phạm đòi hỏi sự trả thù của người bị hại hoặc
gia đình người bị hại.
 Các tội Taazir:
MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1.2. Luật dân sự
 Nhóm thứ nhất liên quan đến việc có chuyển giao tài sản
– Hợp đồng trao đổi.
– Hợp đồng cho vay.
– Hợp đồng mua bán.
 Nhóm thứ hai là nhóm không cần chuyển giao tài sản.
– Hợp đồng vận chuyển hàng hoá.
– Hợp đồng uỷ thác…
MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1.3. Luật hôn nhân gia đình
 tạo cho người đàn ông có uy thế tuyệt đối trong gia đình
 Trong hôn nhân không cần thiết sự đồng ý của người phụ
nữ.
 Hồi giáo còn tồn tại tập quán "cướp dâu" và được thừa
nhận như một tập quán pháp luật
MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.1.4. Luật tố tụng (hình sự và dân sự)
 các toà án Hồi giáo truyền thống giải quyết các vụ án hình
sự cũng như dân sự.
 Trước toà, đương sự phải có hai người đàn ông hoặc một
người đàn ông và hai người đàn bà làm chứng
3.1.5. Luật Nhà nước
Nhận xét
Pháp luật đạo Hồi trước hiện đại có các
đặc điểm sau:
Là sự hòa trộn giữa tôn giáo và pháp
luật
Mang nặng sự bảo thủ và khép kín.
MỘT SỐ QUI ĐỊNH PHÁP LuẬT
ĐẶC THÙ
3.2. Sự cải cách của pháp luật Hồi giáo trong thế giới
hiện đại
Phương Tây hoá pháp luật,
Pháp điển hoá pháp luật
Loại bỏ dần các quy định cổ hủ, lạc hậu
Email:
[email protected]
[email protected]

similar documents