Kamu İhale Mevzuatında Güncel Değişiklikler

Report
KAMU İHALE MEVZUATINDA
GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER
MUHSİN AÇIK
Başkanlık Müşaviri
KASIM 2014
Kamu İhale Kurumu
2
2
www.İhale.gov.tr
PROGRAMIN KAPSAMI
Program kapsamında ihale mevzuatındaki
değişikliklere bağlı olarak ;
6518 sayılı kanun hükümleri,
6552 sayılı kanun hükümler,
İlgili Anayasa Mahkemesi kararları,
Değişiklikler doğrultusunda genel
düzenlemeler
 Değişiklikler doğrultusunda hizmet alımı
ihaleleri özel hükümler,




Kamu İhale Kurumu
3
3
www.İhale.gov.tr
6518 SAYILI KANUN
R.G. Yayım tarihi 19.02.2014
Kamu İhale Kurumu
4
www.İhale.gov.tr
MADDE 46 – 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
“Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle
alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate
alınır.
Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde
edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz.”
şeklinde değiştirilmiştir.
Kamu İhale Kurumu
5
www.İhale.gov.tr
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki paragraf
eklenmiş;
“f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde,
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve
yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve
teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara,
yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje
sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz
edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile
yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar
çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren
beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.”
Kamu İhale Kurumu
6
www.İhale.gov.tr
MADDE 47 – 4734 sayılı Kanunun 38 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “37 nci
maddeye göre” ibaresi metinden çıkarılmış,
ikinci fıkrasında yer alan “Hususlarında
belgelendirilmek suretiyle” ibaresi “gibi
hususlarda” şeklinde değiştirilmiştir.
Kamu İhale Kurumu
7
www.İhale.gov.tr
4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık
maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük
tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla
sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye,
ihalenin bu maddede öngörülen açıklama
istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine,
Kamu İhale Kurumu
8
www.İhale.gov.tr
yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik
değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile
yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan
tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama
istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler
yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin
uygulanmasında Kurum tarafından yapılan
düzenlemeleri esas alır.”
Kamu İhale Kurumu
9
www.İhale.gov.tr
MADDE 48 – 4734 sayılı Kanunun 43 üncü
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Kurum, ihale üzerinde kalan isteklinin
teklifinin sınır değerin altında olması hâlinde,
bu istekliden yaklaşık maliyetin % 6’sından az
ve % 15’inden fazla olmamak üzere alınacak
kesin teminat oranına ilişkin düzenlemeler
yapabilir.”
Kamu İhale Kurumu
10
www.İhale.gov.tr
MADDE 49 – 4734 sayılı Kanunun 53 üncü
maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Yaklaşık maliyeti beş yüz bin Türk Lirasına kadar
olan ihalelerde üç bin Türk Lirası, beş yüz bin Türk
Lirasından iki milyon Türk Lirasına kadar olanlarda
altı bin Türk Lirası, iki milyon Türk Lirasından on beş
milyon Türk Lirasına kadar olanlarda dokuz bin Türk
Lirası, on beş milyon Türk Lirası ve üzerinde
olanlarda on iki bin Türk Lirası tutarındaki itirazen
şikâyet başvuru bedeli.”
Kamu İhale Kurumu
11
www.İhale.gov.tr
MADDE 50 – 4734 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesinin sekizinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum
dışındaki idari mercilere ya da yargı
mercilerine yapılması ve başvuru
dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine
göre idareye veya Kuruma gönderilmesi
hâlinde, dilekçelerin idare veya Kurum
kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak
kabul edilir.”
Kamu İhale Kurumu
12
www.İhale.gov.tr
MADDE 51 – 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli
istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat
avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki
düzenlemeler esas alınır:
a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan
ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine
ilişkin düzenleme yapılabilir.
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli
istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı
sağlanabilir.
Kamu İhale Kurumu
13
www.İhale.gov.tr
c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından
belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen
listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler
lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.
d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu,
bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile
belgelendirilir.
e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının
yerli istekli olması gereklidir.”
Kamu İhale Kurumu
14
www.İhale.gov.tr
MADDE 52 – 4734 sayılı Kanunun geçici 4
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine
ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kurum ile diğer
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
belirlenir.”
Kamu İhale Kurumu
15
www.İhale.gov.tr
MADDE 45 – 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“u) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini
sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set
uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları,”
Kamu İhale Kurumu
16
www.İhale.gov.tr
MADDE 53 – 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
“Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması;
EK MADDE 7 – Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve
onarım işlerine ilişkin, bu Kanunda yer alan ihale usulleri
uygulanarak tek bir ihale yapılabilir.
Birinci fıkra kapsamındaki işler için idareler, düzenlenecek bir
protokol ile kendi aralarından bir idareyi, kesin teminatın
alınması ve sözleşmenin imzalanması hariç olmak üzere
diğer ihale işlemlerini bu idareler adına gerçekleştirmek üzere
görevlendirir.
Kamu İhale Kurumu
17
www.İhale.gov.tr
Protokole taraf olan her bir idare ile ihalenin üzerine
bırakılmasına karar verilen istekli/istekliler arasında ayrı
ayrı sözleşme imzalanır.
Protokole taraf diğer idarelerin ihalelerinde bu Kanunun 10
uncu ve 11 inci maddelerine göre ihale dışı bırakılacak ve
ihaleye katılamayacak olanlar ile 58 inci maddesinin
üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak ettirilmeyecek
olanlar, görevlendirilen idarenin yapacağı ihaleye de
katılamaz.
Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar,
yürüttükleri işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla işlemlerin
mevzuata uygunluğundan sorumludur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum
tarafından belirlenir.”
Kamu İhale Kurumu
18
www.İhale.gov.tr
6552 SAYILI KANUN
R.G. Yayım tarihi 11.09.2014
Kamu İhale Kurumu
19
www.İhale.gov.tr
MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde,
bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip
ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya
aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa
ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek
işçilerin banka hesabına yatırmakla
yükümlüdür.”
Kamu İhale Kurumu
20
www.İhale.gov.tr
MADDE 6 – 4857 sayılı Kanunun 56 ncımaddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde
aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık
ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler
dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren
tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık
ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını
kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını
sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak
zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl
işverene vermekle yükümlüdür.”
Kamu İhale Kurumu
21
www.İhale.gov.tr
MADDE 8 – 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler
tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;
a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız
olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış
olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem
tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna
ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit
olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri
1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem
tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
Kamu İhale Kurumu
22
www.İhale.gov.tr
b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi
çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında
çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş
Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara,
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna
ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas
alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu
tarafından,
işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Kamu İhale Kurumu
23
www.İhale.gov.tr
Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt
işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere
ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu
şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı
talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya
kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum
veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla
asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı
üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu
tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu
şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş
sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler
dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha
düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden talep hakkı
saklıdır.
Kamu İhale Kurumu
24
www.İhale.gov.tr
İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra
uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait
işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı
üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde,
kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son
kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem
tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya
kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin
kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan
tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idareleri arasında bu fıkra
hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.
Kamu İhale Kurumu
25
www.İhale.gov.tr
Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak
bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen
işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin
yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.
Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan
işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı,
alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler
ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye
Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.”
Kamu İhale Kurumu
26
www.İhale.gov.tr
MADDE 10 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan
hizmetlerden personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen
hususlara uyması zorunludur:
Kamu İhale Kurumu
27
www.İhale.gov.tr
1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam
edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde
personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler
için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek
yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev
ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin
yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı
ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri
konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci
maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel
hükümleri saklıdır.
Kamu İhale Kurumu
28
www.İhale.gov.tr
2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin
mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak
suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl
işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde
hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam
edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda
olmaması şartı aranmaz.”
Kamu İhale Kurumu
29
www.İhale.gov.tr
MADDE 11 – 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
“Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
EK MADDE 8 – 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı
hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için
ihaleye çıkılmadan önce;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV)
sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
Kamu İhale Kurumu
30
www.İhale.gov.tr
b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman
Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine
Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde özelleştirme programında
bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası
kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme
İdaresi Başkanlığından,
uygun görüş alması zorunludur.
Kamu İhale Kurumu
31
www.İhale.gov.tr
Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için
ihaleye çıkılamaz.
62 nci maddenin birinci fıkrasının (e)
bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme
süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş
şartı aranmaz.
Kamu İhale Kurumu
32
www.İhale.gov.tr
62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca
yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve
sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz
ve görevlendirilemez.
Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye
çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde
alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan
personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması,
4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası
hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler
yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması
hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit
edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir
Kamu İhale Kurumu
33
www.İhale.gov.tr
Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin
hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık,
ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net
ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında
öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan
kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil
yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari
para cezası uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine
Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle düzenlenir.”
Kamu İhale Kurumu
34
www.İhale.gov.tr
MADDE 13 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen
işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci
maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi
çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu Kanun
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde
çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt
işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu
işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.
Kamu İhale Kurumu
35
www.İhale.gov.tr
Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından
bu fıkraya göre sonuçlandırılması hâlinde, belirlenen
ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar
idarece fiyat farkı ödenir.
Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve
sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı
ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci
fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret
farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk
yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve
usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Kamu İhale Kurumu
36
www.İhale.gov.tr
22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi
yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı
hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri
ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını
akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye
edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden
işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen
kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel
tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı
hesaplanmasında 3l/8/20l3 tarihli ve 28751 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı hükümleri uygulanır.”
Kamu İhale Kurumu
37
www.İhale.gov.tr
MADDE 14 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;”
ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için
kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi
eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile” ibaresi
“yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç)
ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli
nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç
yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan
zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”
Kamu İhale Kurumu
38
www.İhale.gov.tr
DEĞİŞİKLİKLERE AİT
ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI
Kamu İhale Kurumu
39
www.İhale.gov.tr
4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci
fıkrasının, 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24.
maddesiyle değiştirilen (h) bendinin;
A- “Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve
mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın
da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da
kullanılabilir.” biçimindeki son cümlesine ilişkin esas incelemenin, “…veya
her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…” ibaresi ile
sınırlı olarak yapılmasına, OYBİRLİĞİYLE,
B- “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak
olduğu…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
Kamu İhale Kurumu
40
www.İhale.gov.tr
4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı
Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 65.
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “İadeli taahhütlü mektupla yapılan
tebligatlarda mektubun postaya verilmesini
takip eden yedinci gün, … kararın istekliye
tebliğ tarihi sayılır” hükmünün Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
Kamu İhale Kurumu
41
www.İhale.gov.tr
DEĞİŞİKLİKLERE AİT
BAKANLAR KURULU KARARI
Kamu İhale Kurumu
42
www.İhale.gov.tr
17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine
İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"ç) Taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz
olarak edinilebilecektir."
Kamu İhale Kurumu
43
www.İhale.gov.tr
Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık
kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakımonarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından
yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı
itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer
Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini
aşmayacaktır.
b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık
kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara
yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının
ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.
Kamu İhale Kurumu
44
www.İhale.gov.tr
DEĞİŞİKLİKLER DOĞRULTUSUNDA
GENEL DÜZENLEMELER
Kamu İhale Kurumu
45
www.İhale.gov.tr
46
İş deneyim belgelerinin EKAP
üzerinden düzenlenmesi
31/8/2014
tarihinden
itibaren
iş
deneyim
belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt
edilecektir.
İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra
olup da 1/9/2014 tarihine kadar EKAP’a kayıt
edilmeden düzenlenen iş deneyim belgelerinin
1/7/2015 tarihine kadar EKAP üzerinden yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.
Kamu İhale Kurumu
46
www.İhale.gov.tr
İş deneyim belgelerinin EKAP
üzerinden düzenlenmesi
EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen
iş deneyim belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikleri
sürece 1/7/2015 tarihinden sonra
ilanı veya
duyurusu yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik
için kullanılamayacaktır.
İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra
yapılan ihalelerde, sunulan ve üzerinde EKAP
belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin
EKAP üzerinden sorgulanması gerekmektedir.
Kamu İhale Kurumu
47
www.İhale.gov.tr
48
İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi
CİRO, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait
endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde
bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse
oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden,
FATURALAR, fatura tarihinin içinde bulunduğu
aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya
davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki
aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan
katsayı üzerinden,
güncellenir.
Kamu İhale Kurumu
48
www.İhale.gov.tr
İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş
deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan
bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya
davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir
önceki aya ait endekse oranlanması
suretiyle bulunan katsayı üzerinden
güncellenir.”
Kamu İhale Kurumu
49
www.İhale.gov.tr
Kesin Teminat
Kesin teminat tutarı ihale bedelinin %6’sı
olup, İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinin
sınır değerin altında olması hâlinde, 4734
sayılı kanun bu istekliden yaklaşık maliyetin
% 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak
üzere alınacak kesin teminat oranına ilişkin
düzenleme
yapma
yetkisini
Kuruma
vermiştir.
Kurum bu yetkiye dayanarak bu oranı %9
olarak belirlemiştir.
Kamu İhale Kurumu
50
www.İhale.gov.tr
51
Tebligat
01.01.2015 tarihinden itibaren:
Tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden (Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve
usuller çerçevesinde) veya imza karşılığı elden
yapılır.
Tebligatın
haklı
veya
zorunlu
nedenlerle
yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinde
sayılan diğer yöntemlere başvurulur.
Kamu İhale Kurumu
51
www.İhale.gov.tr
Tebligat
İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta,
mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi
sayılır.
Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi
tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan
tebligatın aynı gün idare tarafından teyit
edilmesi zorunludur.
Kamu İhale Kurumu
52
www.İhale.gov.tr
53
Tebligat
Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen
esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır.
Pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olması ve
tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde
a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,
b) b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin
bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,
tebligat yapılır.
Doküman posta veya kargo yoluyla da satılacaksa, aday,
istekli ve istekli olabilecekler tarafından dokümanın satın
alınmasına ilişkin talepler dışında idare ile yapılacak
yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.
Kamu İhale Kurumu
53
www.İhale.gov.tr
01.01.2015 tarihinden itibaren:
Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki birinci fıkra
eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasına “dekont” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel
kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiş
ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi
için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek
kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu
koşulu sağlaması gerekir.”
Kamu İhale Kurumu
54
www.İhale.gov.tr
DEĞİŞİKLİKLER DOĞRULTUSUNDA
HİZMET ALIMI İHALELERİ
ÖZEL HÜKÜMLER
Kamu İhale Kurumu
55
www.İhale.gov.tr
SINIR DEĞER ;
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı,
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan
hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin
1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar
sınır değer olarak kabul edilir.
Kamu İhale Kurumu
56
www.İhale.gov.tr
İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI ;
A) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.
Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve
niteliği gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı
Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin
aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin
sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında
belirtilmesi zorunludur.
Kamu İhale Kurumu
57
www.İhale.gov.tr
B) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır
değerin altında olan isteklilerden açıklama
isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin
altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı
düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif
sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen
kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit
edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak
istenir.
Kamu İhale Kurumu
58
www.İhale.gov.tr
C) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci
maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına
kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve
dokümanında sınır değerin altında olan
tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde,
sınır değerin altında olduğu tespit edilen
isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin
reddedilir.
Kamu İhale Kurumu
59
www.İhale.gov.tr
İdareler aşırı düşük teklif tespit ve
değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri
de dikkate almaları gerekmektedir:
Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”
ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek
olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi
bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil
asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama
modülünün kullanılması zorunludur.
Kamu İhale Kurumu
60
www.İhale.gov.tr
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük
tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik
şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır
ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi
miktarları belirtilir.
Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana
çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği
Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4)
hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın
geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik
Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve
0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya
belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin
teklifleri reddedilir
Kamu İhale Kurumu
61
www.İhale.gov.tr
Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için
gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede,
isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması
durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji
giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri,
su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama
giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye,
sözleşme giderleri ve genel giderler, portör
muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat,
tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler”
başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için
açıklama sunulması gerekmez
Kamu İhale Kurumu
62
www.İhale.gov.tr
Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ
girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü
kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz.
Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer
yöntemlerden herhangi biri ile açıklama
yapılmasının fiilen mümkün olmadığının
anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden
alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.
Kamu İhale Kurumu
63
www.İhale.gov.tr
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı
olmamakla birlikte ihale dokümanında
personel sayısının belirlendiği ve haftalık
çalışma saatinin tamamının idarede
kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik
maliyetlerine ilişkin fiyat farkı
hesaplanacağının ihale dokümanında
belirtilmesi gerekmektedir.
Kamu İhale Kurumu
64
www.İhale.gov.tr
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler:
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları;
ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının
ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin
çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı
ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari
işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri
dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.
Kamu İhale Kurumu
65
www.İhale.gov.tr
İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak,
çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt
asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret
belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene
maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme
yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda
değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından
yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan
personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren
paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.
Kamu İhale Kurumu
66
www.İhale.gov.tr
Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil
günleri dahil 30 günden daha kısa süreli
çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim
yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa
süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı
(artık gün/kıst ay) kapsamında çalışılacak
toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek
ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari
şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi
gerekmektedir.
Kamu İhale Kurumu
67
www.İhale.gov.tr
Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce
karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise
idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir
düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin
uygulanması sırasında yükleniciden
çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması
istenmeyecektir.
İhale konusu işin yürütülmesi sırasında
kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve
özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede
yer verilir
Kamu İhale Kurumu
68
www.İhale.gov.tr
Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına
dahil olacaklar idari şartnamede
düzenlenecek, teknik şartnamede ise
bunların uygulanması ilgili hükümlere yer
verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil
olacak masraflara yer verilmeyecek, idari
şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek
bir düzenleme yapılmayacaktır.
Kamu İhale Kurumu
69
www.İhale.gov.tr
Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi
öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek
bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün
üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti,
fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram
günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve
yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler
ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması
gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif
cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme
giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde
düzenlenmesi zorunludur.
Kamu İhale Kurumu
70
www.İhale.gov.tr
Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen
yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş
kalemleri şeklinde düzenlenmesi
esastır.
Kamu İhale Kurumu
71
www.İhale.gov.tr
İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin
idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme
yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi
uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin
belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin
kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul
edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin
getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir.
İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel
sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir.
Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin
haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili
hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.
Kamu İhale Kurumu
72
www.İhale.gov.tr
İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında
elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde
4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla
idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi
olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek
ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır.
İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde
engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da
mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen
engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim
teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili
mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.
Kamu İhale Kurumu
73
www.İhale.gov.tr
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler
dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında
işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale
dokümanına aykırı teklif sunulduğu
gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.
Kamu İhale Kurumu
74
www.İhale.gov.tr
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa
yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden
oluşur
Asgari İşçilik Maliyeti,
İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler,
Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar,
Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler,
Kamu İhale Kurumu
75
www.İhale.gov.tr
Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde
yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari
şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%)
fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram
ve genel tatil günleri ile fazla çalışma
saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek
ve yol bedeli gibi prime esas kazancın
hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer
ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam
tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.
Kamu İhale Kurumu
76
www.İhale.gov.tr
İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari
şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak
teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler
teklif bileşeni kabul edilir.
Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar:
İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde
yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede
belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.
Kamu İhale Kurumu
77
www.İhale.gov.tr
Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler,
İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu
payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman,
ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale
konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş
güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı
atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri,
yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama
gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri
karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik
birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece
uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir
personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan
sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul
edilir.
Kamu İhale Kurumu
78
www.İhale.gov.tr
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ;
İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında
kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı
ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis
edilmesi gerekmektedir.
Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin
yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak
önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları
içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif
açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az
olmamak üzere uygun bir süre verilir.
Kamu İhale Kurumu
79
www.İhale.gov.tr
İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen
tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak
açıklayabilirler.
Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri,
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından
Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan
Edilen Fiyatlar
Kamu İhale Kurumu
80
www.İhale.gov.tr
Ticaret Borsası Fiyatları,
Toptancı Hal Fiyatları,
Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların
Uyguladığı Fiyatlar,
İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı
Mallara İlişkin Fiyatlar,
İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait
İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal
Bedel.
Kamu İhale Kurumu
81
www.İhale.gov.tr
79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden
herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen
mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda,
istekli tarafından gerekçesi belirtilmek
suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale
tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen
açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler
kullanılarak da açıklama yapılabilir.
Kamu İhale Kurumu
82
www.İhale.gov.tr
Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı
düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul
edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan
poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale
dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif
ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini
gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel
müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit
yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını
taşıması gereklidir.
Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge
müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri
için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için
sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması
gerekmektedir.
Kamu İhale Kurumu
83
www.İhale.gov.tr
Tekliflerin eşit olması
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına
göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif
edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;
a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının
büyüklüğü,
b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel
kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş
deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet
tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre
sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme
tutarları toplamının düşüklüğü,
Kamu İhale Kurumu
84
www.İhale.gov.tr
c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,
ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,
kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre,
üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin
bozulmaması durumunda sonraki kritere
başvurulur.
Kamu İhale Kurumu
85
www.İhale.gov.tr
Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme
hesabı esasına göre defter tutan istekliler için
vergi matrahı/mali zararın gayrisafi satış
hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacak,
Aynı fıkranın (b) bendine göre yapılacak
değerlendirmede KİK028.0/H nolu standart
forma göre düzenlenecek yazılı beyan esas
alınacaktır.
Kamu İhale Kurumu
86
www.İhale.gov.tr
87
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Teknolojik ürün deneyim belgesi: Teknoloji merkezi
işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya
uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye
desteklerinden
yararlananlara,
yararlandıkları
destekler
çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve
hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu
ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için
düzenlenen belgedir.
Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenir.
Kamu İhale Kurumu
87
www.İhale.gov.tr
88
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Proje sonucunda ortaya çıkan her bir ürün için
ayrı ayrı düzenlenir.
Birden fazla kişinin birlikte yararlandığı projelerde,
teknolojik ürün deneyim belgesi her bir kişi için
ayrı ayrı düzenlenir.
Belge düzenlenebilmesi için her bir başvuru sahibinin
proje sonucu ortaya çıkan malı piyasaya arz etmesi
gerekir.
Başvurulara eklenecek belgeler ve başvurunun
sonuçlandırılma süresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.
Piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle
kullanılabilir.
Kamu İhale Kurumu
88
www.İhale.gov.tr
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci
maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
aynı maddenin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici
tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve
zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen
kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan
başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle
değerlendirmekle yükümlüdür.”
Kamu İhale Kurumu
89
www.İhale.gov.tr
“İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine
bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve
belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj,
hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya
yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit
edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya
bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte
ödeme yerine gönderilir. Aynı zamanda, ücret ve/veya yan
ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden
kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde
idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu
husus ayrıca bir tutanağa da bağlanır.”
Kamu İhale Kurumu
90
www.İhale.gov.tr
“Kontrol teşkilatı, ihale konusu iş kapsamında
istihdam edilen işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli
izinlerini 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde
kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmekle
yükümlüdür. Bunun için yüklenici tarafından en fazla
üç ayda bir izin kayıt belgesinin bir örneğinin kontrol
teşkilatına verilmesi gerekmektedir. Kontrol
teşkilatınca yapılan inceleme neticesinde, yıllık
ücretli izni kullandırılmayan veya eksik kullandırılan
bir işçinin tespiti halinde, bu iznin 4857 sayılı Kanuna
uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılması
sağlanır.”
Kamu İhale Kurumu
91
www.İhale.gov.tr
Aynı kamu kurumunda çalışan işçinin kıdem tazminatı, ilgili
idare tarafından
Farklı kamu kurumunda çalışan işçinin kıdem tazminatı,
son çalıştığı idare tarafından
Farklı kamu kurumlarında çalışan işçinin kıdem tazminatı
için, hizmet süresi kadar diğer idarelerden tahsilat (merkezi
yönetim bütçesi hariç)
Ödeme ilgisine göre kıdem tazminatıyla ilgili tertipten veya
hizmet alımları tertibinden
Ayrıntı: 6552 sayılı Kanun Md. 8
Kamu İhale Kurumu
92
www.İhale.gov.tr
 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Yardımcı
İşler ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Uzmanlık Gerektiren İşler
 Yardımcı işlerin kapsamı belirlenecek; tanım
önemli, KİGT tanımı değişebilir.
 İzin sistemi; Maliye Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı veya ÖİB
Kamu İhale Kurumu
93
www.İhale.gov.tr
 Toplu İş Sözleşmeleri sonucunda fiyat farkı
ödemesi
 Üç yıllık ihale zorunluluğu
 Ara dönem (11/09/2014-10/01/2015)
 Kamu İhale Kurumu’nun konumu
Kamu İhale Kurumu
94
www.İhale.gov.tr
95
TEŞEKKÜRLER
Kamu İhale Kurumu
95
www.İhale.gov.tr
Kamu İhale Kurumu
96
www.İhale.gov.tr

similar documents