e-Defteri indirmek için tıklayınız.

Report
Elektronik Defter
Uğur DOĞAN
İdea Teknoloji Çözümleri
Genel Müdür Yardımcısı
Cep: 0 533 924 61 82
[email protected]
SUNUM PLANI
• e-Deftere Giriş
• e-Defter ve Denetim
• e-Defter Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
• Kağıt Defter / Elektronik Defter Farkları
• Kayıt Saklama Gereksinimleri
e-Defter Tanım
Şekil hükümlerinden bağımsız
VUK ve/veya TTK uyumlu
Tutulması zorunlu olan defterlerde yer
alması gereken bilgileri kapsayan
Elektronik kayıtlar bütünü
Kimler e-Defter Tutabilir?
Bilanço usulüne göre defter tutan:
Gelir vergisi mükellefleri,
Kurumlar vergisi mükellefleri
e-Defter Tutmanın Koşulları
Gerçek Kişi
ÖN KOŞUL
• Elektronik imza /
Mali Mühür
• Uyumlu yazılım
Tüzel Kişi
ÖN KOŞUL
• Mali mühür
• Uyumlu yazılım
Uyumlu Yazılımlar
e-Defter Uyumlu Yazılımların listesi:
http://www.edefter.gov.tr/uyumlu_program.html
8
Başvuru
www.edefter.gov.tr adresi
e-Defter Başvuru Formu ve
Taahhütnamesi
Mali mühür veya NES
Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler
Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
e-İmza & Mali Mühür
Elektronik
İmza/ Mali
Mühür
Mali Mühür
Kaynak
Kişi
Bütünlük
Kurum
Değişmezlik
e-Defter Standardı:XBRL
Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
Uluslararası Standart
Finansal Raporlama Dili
Genişletilebilir
e-Defter İş Süreçleri
XBRL formatında
e-İmza veya mali mühür
İmza/mühür değeri
e-Defter beratının mühürlenmesi
+
e-Defterini ve beratı muhafazası
GİB’in beratı onayı
e-Defter beratının yüklenmesi
e-Defter Uygulamasına
giriş
e-Defter Beratı
e-Defter Beratı Yükleme
E-Defter Beratları
Manuel :
https://uyg.edefter.gov.tr/
edefter/ adresinden
Ya da
e-Defter yazılımının kurulu
olduğu programdan web
servis bağlantısı ile direkt
yükleme yapabilirler
15
Muhafaza ve İbraz
e-Defter
e-Defter
Beratı
 e-Defterler, istenildiğinde ibraz
edilmek üzere ilgili olduğu beratları
ile birlikte muhafaza edilmek
zorundadır.
Zorunluluk Kapsamındaki Mükellefler
e-Fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilen mükellefler
67 No.lu VUK Sirküleri
Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından
zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları
durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır.
Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik
defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015
tarihinden itibaren,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç
2014 Aralık ayından başlamak üzere,
c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter
uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,
elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
hükümleri getirilmiştir.
Değişiklikler
2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ile;
13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin bazı
bölümleri değiştirilmiştir.
2 No.lu e-Defter Tebliği (I)
Tebliğde Değiştirilen Maddeler
Açıklamalar
(1) Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli
elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin
etmiş olmaları.
Elektronik
Elektronik fatura
fatura uygulamasına
uygulamasına paralel
paralel olarak
olarak gerçek
gerçek
kişi
mükelleflerin
de
mali
mühür
kullanarak
e-defter
kişi mükelleflerin de mali mühür kullanarak e-defter
uygulamasından
uygulamasından yararlanma
yararlanma imkanı
imkanı sağlanmıştır.
sağlanmıştır.
(2) Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin
etmiş olmaları.
(3) Yukarıda yer alan şartları taşıyanlardan, bu Tebliğ
kapsamında elektronik defter oluşturmak, kaydetmek,
muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin
www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanan
başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunması
gerekmektedir.
Tüzel kişi mükelleflerin e-defter uygulamasından
Tüzel
kişi mükelleflerin
yararlanma
şartlarındane-defter
biri olanuygulamasından
e-fatura
yararlanma
şartlarından
biri
olan
e-fatura
uygulamasından yararlanma iznine
sahip olması
uygulamasından
yararlanma
iznine
sahip olması
hükmü kaldırılmıştır
hükmü kaldırılmıştır
e-Defter
e-Defter uygulamasından
uygulamasından yararlanmaya
yararlanmaya ilişkin
ilişkin usul
usul ve
ve
esasların
hızlı
ve
ikincil
mevzuata
ihtiyaç
duyulmadan
esasların hızlı ve ikincil mevzuata ihtiyaç duyulmadan
yapılabilmesi
yapılabilmesi amacıyla
amacıyla başvuru
başvuru sürecinin
sürecinin kılavuzlar
kılavuzlar
aracılığıyla
yürütülmesi
amaçlanmıştır.
aracılığıyla yürütülmesi amaçlanmıştır.
2 No.lu e-Defter Tebliği (II)
Tebliğde Değiştirilen Maddeler
Açıklamalar
(4) Gerçek ve tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili
olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
(Tüzel kişiler için hesap döneminin son ayına ait
defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın
son gününe kadar) kendilerine ait güvenli elektronik
imza veya mali mühür ile imzalar.
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin
“Elektronik Defter Oluşturma” bölümünde yer alan
berat yükleme süresi defterin ilgili olduğu ayı takip
eden üçüncü ayın son günü olarak belirlenmiştir.
(5) Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter
kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları
içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de
elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap
dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter
tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık
süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki
yaptıracaklardır.
1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde
yer alan hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde
elektronik defter tutmaya başlayanların izleyen ilk
ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, önceki
dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu
kaldırılmıştır. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı
içinde elektronik defter uygulamasından yararlanmak
isteyen mükelleflerin yasal defterlerinin kapanış
tasdiki için bir aylık süre verilmiştir.
e-Defter Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar (I)
e-Defter beratımı yüklerken muhasebe kayıtlarım Gelir
İdaresi Başkanlığı’na aktarılıyormuş…
GİB’e onaylattığım e-defterde hata yaparsam sonradan
bunun düzeltilmesi imkanı yokmuş…
e-Defter kullanan bir mükellef artık Ba-Bs formlarını, gelir
tablosu ve bilançoyu vermeyecekmiş…
e-Defter Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar (II)
e-Defter vergi denetimi de yapıyormuş…
e-Defteri hazırlamak çok uzun ve zahmetli bir süreçmiş…
Gönüllü olarak e-faturaya geçenler e-deftere de geçmek
zorundalarmış…
e-Defter ve Denetim
e-Defter Denetiminin Önemi
e-Defter aylık oluşturulur.
GİB’den ‘’berat’’ alındıktan sonra e-Defterde değişiklik
yapılamaz.
Pro-aktif denetime imkan sağlar.
e-Defter ve Denetim
Uyum denetimi
İç denetim
Dış denetim: Bağımsız denetim, YMM tam tasdik
Vergi denetimi
e-Denetim
Uzaktan erişim ve denetim
Self-Audit File (SAF)-Ön Denetim
e-Defter Uyum Aracı
Amaç:
e-Defter GİB’e onaylatılmadan önce var olan teknik hataları/eksiklikleri
tespit etmek.
Kontroller:
GİB’den indirilen beratlar e-defter üzerinde yer alan imzayı
doğruluyor mu?
e-Defter yevmiye parçaları ile defter-i kebir parçaları birbiri ile
uyumlu mu?
sourceApplication alanına yazılan uyumlu yazılım yayımlanan bir
uyumlu yazılım mı?
Self-Audit File (SAF)-I
Amaç:
e-Defter GİB’e onaylatılmadan önce var olan:
Vergi
Muhasebe
hatalarını/eksiklikleri bulmak
Self-Audit File (SAF)-II
Herhangi bir tarihte «Kasa» hesabı alacak bakiye vermiş mi?
Tek seferde kasadan 8.000 TL ve üzeri ödeme var mı?
Dönem sonunda vadeli çeklere reeskont uygulanmış mı?
Borç senetlerine reeskont ayrılmışsa, alacak senetlerine de ayrılmış
mı?
e-Defter Uygulamasında
Dikkat Edilecek Hususlar
Uyumlu Yazılım
Uyumluluk, e-defter tutmada
kullanılan yazılımların,
www.edefter.gov.tr İnternet adresinde
yayımlanan kılavuzlarda belirtilen
format, standart ve diğer teknik
hususları sağlamasını ifade eder.
Bir yazılımın uyumlu olabilmesi için
Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan
testleri başarılı ile geçmesi
gerekmektedir.
Platform Bağımsız
• Uyumluk onayı alan yazılımın
her türlü muhsebe sistemi
veya ERP ile entegre bir
şekilde
çalışabileceğinin,
muhasebe sistemi veya ERP’ye
herhangi
müdahale
yapılmadan
Gelir
İdaresi
Başkanlığından test edilerek
onaylandığını ifade eder.
ERP
Muhasebe
Modülü
Vision Plus
e-Defter
e-Defter
Mali Mühür Başvurusu
e-Defter uygulamasında kullanılacak Mali Mühür Sertifikasına başvurmak
için, https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Açılan
sayfada ilgili alanları doldurarak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden
başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş
olacaksınız. E-Defter Uygulama başvurusu ayrıca GİB üzerinden
yapılmalıdır.
e-Fatura veya e-Defter başvuru yöntemi ile üretilen Mali Mühür
Sertifikası aynı özelliklere sahip olup, her iki uygulamada da
kullanılabilmektedir.
Başvurunun tamamlanabilmesi için başvuruyu yapan şirket şirket imza
yetkilis bilgilerinin mersis veri tabanında veya vergi dairesinde güncel
olması geeklidir.
Başvuru
• Elektronik Defter uygulamasından yararlanabilmek için mutlaka başvuru yapmak
gereklidir.
• Başvurulan ayı takip eden ayın başından itibaren e-defter tutululmak zorunda
• Yalnızca elektronik başvuru yapılabilir.
• Elektronik Defter uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya
temsilcilerinin https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresindeki e-Defter
başvuru bağlantısındaki gerekli formları doldurup
• onaylamaları gerekmektedir.
• Başvuru formu Mali Mühür Sertifikası ile imzalanmalı
Başvuru
e-Defter başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar
Tüzel Kişi Mükellefler
Vergi Kimlik Numarası (VKN)
Unvanı
Uyumlu Yazılım
Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Posta Adresi
Adı
Soyadı
Telefon Numarası
Cep Telefonu
Elektronik Posta Adresi
Başvurunun Tamamlanması
İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı
anlaşılır.
Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile
ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
doldurulup
Kaydet
butonuna
basıldıktan
sonrahesabına,
Java
Ayrıca Form
Gelir İdaresi
Başkanlığınca
başvuru
formunda
belirtilen e-posta
elektronik
defterin
ne zamandanArdından
itibaren GIBtüzel
sistemine
yüklenmesi
appleti
çalışacaktır.
kişiler,
diğergerektiği
kurumbilgisi,
ve
başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.
kuruluşlar ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali
mühürle, gerçek kişi mükellefler ise nitelikli elektronik
imza veya mali mühürle başvuruya devam eder.
e-Deftere Geçiş Dönemi
SORU :18 Kasım 2014 tarihinde e-defter uygulamasına başvuru
yapıp 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-defter tutulabilir mi?
CEVAP : 18 Kasım 2014 tarihinde uygulama başvuru
yapılırsa 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle e-defter tutmaya başlamak
gereklidir.
Hesap Dönemi İçerisinde e-Deftere Geçiş
Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de
elektronik defter tutmaya başlanabilir.
Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde
elektronik defter tutmaya başlayanlar, e-defter
tutmaya başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre
içerisinde kağıt defterlerine kapanış tasdiki
yaptıracaklardır.
e-Deftere Geçiş Dönemi
SORU : e-Defter’de açılış ve kapanış tasdiki nasıl olur?
CEVAP : Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk
ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması
ise kapanış onayı yerine geçer.
e-Defter
VUK Mükerrer 242 inci Madde
Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve
belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter,
kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı,
elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve
kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar
belirlemeye yetkilidir.
e-Defter Tutma
Defter ve İşletme ile ilgili bilgiler ;
Defter sahibinin; gerçek kişilerde adı soyadı, tüzel kişilerde
unvanı
Defter sahibinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta
adresi),
Defterin türü,
Defterin ilgili hesap dönemi
Hangi ayın defteri olduğu
İşletmenin faaliyet kodu (NACE)
SMMM Bilgileri
e-Defter Tutma
Yevmiye Kayıtları ile ilgili Bilgiler;
Muhasebe kaydının dayandığı belgelerin türü
Muhasebe kaydının dayandığı belgelerin tarihi
Muhasebe kaydının dayandığı belgelerin sayıları
Satır Numarası
Muhasebe fiş numarası
Eğer kayıt bir ödemeyi içeriyorsa ödeme yöntemi
Kağıt Defterler
Resmi
Sayısı
Resmi
Tarihi
Gazete 28502
Gazete 19/12/2012
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
Yevmiye defteri
MADDE 6 - (1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan
evraktançıkarılarak tarih sırasıyla ve "madde" halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.
(2) Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:
a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.
(3) Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur; vergi kanunlarına uygun olmak şartıyla
müteharrik yapraklı defterler de kullanılabilir.
e-Defter Tutma
e-Defter Tutma
Defterler yüklenirken, ay atlanmasına izin vermez. İlgili ayda hiç
kayıt olmasa bile defter oluşturulup berat GİB’e yüklenmelidir.
GİB’e yüklenmiş, GİB’den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı
için bir daha defter oluşturulamaz, aynı şekilde ileri bir tarihi de
kapsayacak şekilde defter oluşturulamaz.
e-Defter Tutma
SORU: e-Defterimi oluşturdum ve ilgili beratları aldım,
Kayıtlarımda değişiklik yapmam gerekiyor mevcut beratı silip yenisini
alabilir miyim?
Hayır
Defterlere ait beratlar alındıktan sonra değiştirilmesi yeniden
alınabilmesi mümkün değildir.
Düzeltme kayıtları cari dönemde yapılmalıdır.
e- Defter Beratı
E-Defter Beratı Nedir?
1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde yer alan
esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere
ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun
bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik
dosyadır.
e- Defter Beratı Yükleme Zamanı
Hesap dönemi içerisinde defterler aylık oluşturulur.
Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik
imza veya mali mühür ile imzalar.
Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden
üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait
defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son
gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
e- Defter Beratı Yükleme / Zaman Damgası
Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların
Başkanlık
tarafından
onaylanması
işleminin
gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar,
TÜBİTAK’
tan
alınan
zaman
damgası
kullanılarak
mühürlenecektir.
Beratların, Başkanlığa sunumunu engelleyen kesinti veya arıza
durumunun ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar
Başkanlık onayına sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.
Muhafaza ve İbraz
Elektronik defterler, beratları ile birlikte muhafaza edilmek
zorundadır.
Elektronik defterler kâğıt ortamında saklanmayacaktır.
Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların
doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü
elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının
tümünü kapsar
Mali Mühür/Elektronik İmza Uyum
e-Fatura uygulamsında imzalama ve doğrulama
yazılımları TÜBİTAK Kamu SM tarafından
değerlendirme raporuna tabi tutulmaktadır.
Ancak
e-defterde
bulunmamaktadır
böyle
bir
gereksinim
e-Defter ve Kağıt Defter
Farkları
Defterler
Kağıt
Elektronik
 Yevmiye Defteri
 Yevmiye Defteri
 Defter- Kebir ( Büyük Defter )
 Defter- Kebir ( Büyük Defter )
 Envanter Defteri
 Pay Defteri
 Karar Defteri
 Genel Kurul Toplantı ve Müzakere
Defteri
 İşletme Defteri
Açılış Tasdikinde Yer Alan Bilgiler
Kağıt
Noterler ile ticaret sicil müdürlüklerinin yapacağı açılış onayları
defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki bilgileri içerir;
Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Defter sahibinin; gerçek kişilerde adı soyadı, tüzel kişilerde
unvanı
Elektronik
E-Defter beratı aşağıdaki bilgileri içermelidir;
Defter sahibinin; gerçek kişilerde adı soyadı, tüzel kişilerde
unvanı
Defter sahibinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi),
Defter sahibinin iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta
adresi),
İşletmenin merkezi,
Defterin türü,
MERSİS numarası,
Defterin Dönemi
Şirketin faaliyet konusu,
Onay tarihi,
Tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarı,
SMMM Bilgileri
Defterin türü,
Defterin Elektronik İmza Değeri
Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
Beratın Elektronik imzası
Defterin kullanılacağı hesap dönemi,
GİB Elekronik İmzası
Onay tarihi,
Onayı yapan makamın resmi mühür ve imzası.
Defter Tasdik Zamanı
Defterin Oluşturma Zamanı
Kağıt
Elektronik
Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun
olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu
bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi
şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla
geciktirilmesi caiz değildir.
Defterler aylık olarak oluşturulur.
Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri,
primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin
imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara
dayanarak
yürüten
müesseselerde,
muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere
işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar,
muamelelerin esas defterlere 45 günden
daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.
Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili
olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar (Hesap döneminin son ayına
ait
defterler
kurumlar
vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe
kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylar.
Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili
olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar kendilerine ait güvenli
elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
Yasal defter berat alma
tamamlanmasıyla oluşur.
sürecinin
Defterin Süresinde Tutulmaması
Kağıt / Elektronik
TTK 562. maddesi uyarınca; gerekli açılış ve tasdik işlemlerini
yaptırmayanlar 4 bin TL idari para cezası ile cezalandırılır.
Defterlerin olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi durumunda ise
sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
VUK 352 maddesi uyarınca defterlerin yazdırılmaması 1 inci derece
usulsüzlük cezası uygulanır.
KDV kanunu 34 üncü maddesine göre yüklenilen KDV’lerin reddi
Kayıt Saklama Gereksinimleri
Kanuni Düzenleme
431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 29/12/2013 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
’’Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir
şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin
kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve
ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve
esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.’’
Temel Amaç
ÖTV Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listenin (B) Cetvelindeki
mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve denetim sistemini
oluşturmak
Temel Gerekçeler
Özel Tüketim Vergisi uygulamasında, modern yöntemlerin
benimsendiği özel kontrol mekanizmasının nedenleri:
Az sayıda vergi mükellefinin bulunması
Toplam vergi gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olması
Yüksek düzeyde vergi kaçırma ve kaçınma eğilimi
Uygulamaya Geçiş Tarihi
436 VUK Genel Tebliği ile kayıtların hazır halde tutulması
uygulamasına 1/1/2015’te başlanacaktır.
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar Hangileri?
Tebliğe Göre Hangi Kayıtlar Tutulacak ?
A. Satış Kayıtları
B. Alış Kayıtları
C. Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları
D. İthalat Kayıtları
E. İhracat Kayıtları
F. Üretim Kayıtları
G. Diğer Kayıtlar
Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm
faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir.
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar (I)
SATIŞ KAYITLARI
1 Yevmiye Tarihi
2 Yevmiye Numarası
3 Belge Tarihi
4 Belge Seri-Sıra Numarası
5 Alıcının Adı/Unvanı
6 Alıcının Soyadı
7 Alıcının Vergi Numarası
8 Ürün Kodu
9 Mal/Hizmetin Cinsi
10 Mal Cinsi Miktarı
11 Ölçü Birimi (lt, kg, adet, saat)
12 Birim Fiyat
13 Tutar
14 Belgedeki KDV, ÖTV
15 Belgedeki Mahsup, Tecil, İstisna
16 Belgedeki İndirim, İskonto
17 Belge Toplam Tutar
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar (II)
ALIŞ KAYITLARI
1 Yevmiye Tarihi
2 Yevmiye Numarası
3 Belge Tarihi
4 Belge Seri-Sıra Numarası
5 Satıcının Adı/Unvanı
6 Satıcının Soyadı
7 Satıcının Vergi Numarası
8 Ürün Kodu
9 Mal/Hizmetin Cinsi
10 Mal Cinsi Miktarı
11 Ölçü Birimi (lt, kg, adet, saat)
12 Birim Fiyat
13 Tutar
14 Belgedeki KDV, ÖTV
15 Belgedeki Mahsup, Tecil, İstisna
16 Belgedeki İndirim, İskonto
17 Belge Toplam Tutar
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar (III)
İTHALAT KAYITLARI
1 Yevmiye Tarihi
2 Yevmiye Numarası
3 Belge Tarihi
4 Belge Seri-Sıra Numarası
5 Satıcının Adı/Unvanı
6 Satıcının Soyadı
7 Satıcının Ülkesi
8 Satıcının Kodu
9 İthalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi
10 Fiili İthalat Tarihi
11 Fiili İthalat Miktarı
12 Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi
13 Gümrük Beyannamesi Tescil Numarası
14 İthal Edilen Malın GTİP Numarası
15 Ürün Kodu
16 İthal Edilen Mal/Hizmetin Cinsi
17 İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar
18 İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,
19 Ölçü Birimi (lt, kg, adet, saat)
20 Birim Fiyat
21 Tutar
22 Belgedeki KDV, ÖTV
23 Belgedeki Mahsup, Tecil, İstisna
24 Belge Toplam Tutar
25 İthalat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar (IV)
İHRACAT KAYITLARI
1 Yevmiye Tarihi
2 Yevmiye Numarası
3 Belge Tarihi
4 Belge Seri-Sıra Numarası
5 Alıcının Adı/Unvanı
6 Alıcının Soyadı
7 Alıcının Ülkesi
8 Alıcının Kodu
9 İhracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi
10 Fiili İhracat Tarihi
11 Fiili İhracatMiktarı
12 Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi
13 Gümrük Beyannamesi Tescil Numarası
14İhrac Edilen Malın GTİP Numarası
15 Ürün Kodu
16 İthal Edilen Mal/Hizmetin Cinsi
17 İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar
18 İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar,
19 Ölçü Birimi (lt, kg, adet, saat)
20 Birim Fiyat
21 Tutar
22 Belgedeki KDV, ÖTV
23 Belgedeki Mahsup, Tecil, İstisna
24 Belge Toplam Tutar
25 İhracat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN’ı
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar (V)
DÖNEM BAŞI VE DÖNEM SONU MAL STOKLARINA İLİŞKİN ENVANTER KAYITLARI
1 Ürün kodu,
2 Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
3 Ölçü birimi (lt, adet, kg vb.),
4 Miktar,
5 Varsa üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullerin tamamlanma yüzdesi,
6 Birim maliyet,
7 Toplam tutar bilgilerini ihtiva edecek şekilde tutulması gerekmektedir.
Kayıt Saklamaya Göre Tutulacak Kayıtlar (VI)
a) Üretim girdileri için; 1) Dönem başlangıcı,
2) Dönem bitişi,
3) Girdi malın ürün kodu,
4) Girdi malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
5) Miktarı,
ÜRETİM KAYITLARI
6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
7) Birim maliyet,
8) Toplam maliyet.
b) Üretim çıktıları için;
1) Dönem başlangıcı,
2) Dönem bitişi,
3) Üretilen malın ürün kodu,
4) Üretilen malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler),
5) Miktarı,
6) Ölçü birimi (lt, adet, kg vb),
7) Birim maliyet,
8) Toplam maliyet.
c) Üretim süreci için;
1) Mamul ya da yarı mamulü üretebilmek için kullanılması gereken ilk madde ve malzeme, yarı mamuller ile
üretim süreci sonunda elde edilecek ürünlerin miktar bilgileri ile tarif edildiği ürün reçeteleri,
2) Hammadde, malzeme ve mamuller ile ilgili olarak stok, sevk ve üretim süreçlerinde oluşan fire ve zayiatın
cinsi, miktarı ve ürün kodu.
(2) Üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar arasına dâhil edilmeden ayrı takip
edilecektir.
Kapsamının Genişletilmesi
Uzun vadede kayıt saklama gereksinimi belirlemesi yapılabilecek diğer
konular:
Ücret ödemelerine ilişkin kayıtlar
Alıcı ve satıcı cari hesaplarına ilişkin kayıtlar
Banka işlem ve kredilerine ilişkin kayıtlar
Nakit ödemelere ilişkin kayıtlar
Alınan & verilen çeklere ilişkin kayıtlar
Bazı giderlere yönelik kayıtlar (akaryakıt …..)
Kapasite bilgilerine yönelik kayıtlar ve diğerleri ……..
KDV İadesi Risk Analiz Süreci
Detay Rapor
Vergi Dairesi
Gelir İdaresi
Risk Analizi
Özet Rapor
Mükellef
KDVİRA-Kontrol Raporu
Teşekkürler
Uğur DOĞAN
İdea Teknoloji Çözümleri
Genel Müdür Yardımcısı
Cep:0 533 924 61 82
[email protected]

similar documents