grant

Report
VTYS 2012
Mehmet Emin KORKUSUZ
DCL
DATA CONTROL LANGUAGE
CREATE USER
CREATE USER user_specification
[, user_specification] ...
user_specification:
user
[IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'
| IDENTIFIED WITH auth_plugin [AS 'auth_string']
]
CREATE USER
 CREATE USER ‘emin'@'localhost' IDENTIFIED BY ‘sifre';
 CREATE USER [email protected]%’ IDENTIFIED ‘zorsifre’;
 CREATE USER [email protected]%.balikesir.edu.tr’
IDENTIFIED ‘sifre’;
 INSERT INTO user (host,user,password)
VALUES('localhost',‘kullanici',PASSWORD(‘sifre’));
DROP USER
 DROP USER [email protected];
RENAME USER
 RENAME USER ‘emin’@'localhost' TO ‘mek'@'127.0.0.1';
SET PASSWORD
 SET PASSWORD FOR ‘can'@'%.edu.tr' =
PASSWORD(‘sifre');
 UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘sifre')
WHERE User=‘can' AND Host='%.edu.tr';
 FLUSH PRIVILEGES;
 GRANT USAGE ON *.* TO ‘can'@'%.edu.tr' IDENTIFIED
BY ‘sifre';
YETKİLENDİRME
Kullanıcıya yetki vermek.
kullanıcıyı yetkilendirmek
Grant
Revoke
Kullanıcının yetkilerini
kaldırmak
GRANT priv_type [(column_list)]
[, priv_type [(column_list)]] ...
ON [object_type] priv_level
TO user_specification
[, user_specification] ...
[REQUIRE {NONE | ssl_option [[AND]
ssl_option] ...}]
[WITH with_option ...]
 GRANT PROXY ON user_specification TO
user_specification [, user_specification] ... [WITH
GRANT OPTION]
object_type:
TABLE
| FUNCTION
| PROCEDURE
priv_level:
*
| *.*
| db_name.*
| db_name.tbl_name
| tbl_name
| db_name.routine_name
with_option: GRANT OPTION
| MAX_QUERIES_PER_HOUR count
| MAX_UPDATES_PER_HOUR count
| MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count
| MAX_USER_CONNECTIONS count
GRANT
ALL
Drop
Create
Select
İnsert
Verilebilecek
Yetkiler Update
Delete
USAGE
GRANT
Genel Kullanımı
GRANT YETKILER ON VERITABANI_ADI
TO KULLANICI IDENTIFIED BY Istenen_Sifre ;
grant all on * to dilek identified by 'sifrem'
with grant option;
GRANT
Örnek:
Birden çok kullanıcıya hem veri tabanı hem de
tablo oluşturma izni vermek istersek;
GRANT CREATE DATABASE,
CREATE TABLE TO kul1,kul2;
GRANT
Eğer hosttan iletişimi kontrol etmek istiyorsak;
GRANT YETKILER ON VERITABANI_ADI
TO [email protected] Adı/ID Numarası’
IDENTIFIED BY Istenen_Sifre ;
Örneğin;
grant all on * to 'dilek'@'%' identified by 'bote';
GRANT
Örnek:
dilek kullanicisina deneme veritabani uzerinde sifre1
parolasi ile 192.168.1.37 ip_adresli makineden
veritabanı oluşturma izni ile baglanabilmesi icin;
GRANT CREATE DATABASE ON deneme.*
TO 'dilek'@'192.168.1.37' IDENTIFIED BY 'sifre1';
GRANT
 CREATE USER ‘can'@'localhost' IDENTIFIED
BY ‘sifre';
 GRANT ALL ON db1.* TO ‘can'@'localhost';
 GRANT SELECT ON db2.ogrenci TO
‘can'@'localhost';
 GRANT USAGE ON *.* TO‘can'@'localhost'
WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 90;
GRANT
 GRANT ALL ON *.* TO
'someuser'@'somehost';
 GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO
'someuser'@'somehost';
 GRANT ALL ON mydb.* TO
'someuser'@'somehost';
 GRANT SELECT, INSERT ON mydb.* TO
'someuser'@'somehost';
GRANT
 GRANT ALL ON mydb.mytbl TO 'someuser'@'somehost';
 GRANT SELECT, INSERT ON mydb.mytbl TO
'someuser'@'somehost';
 GRANT SELECT (col1), INSERT (col1,col2) ON mydb.mytbl
TO 'someuser'@'somehost';
 GRANT CREATE ROUTINE ON mydb.* TO
'someuser'@'somehost';
 GRANT EXECUTE ON PROCEDURE mydb.myproc TO
'someuser'@'somehost';
GRANT SSL
 GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO
'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'goodsecret'
REQUIRE SSL;
REVOKE
 REVOKE
priv_type [(column_list)]
[, priv_type [(column_list)]] ...
ON [object_type] priv_level
FROM user [, user] ...
 REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION
FROM user [, user] ...
 REVOKE PROXY ON user FROM user [, user] …
REVOKE
 REVOKE INSERT ON *.* FROM ‘CAN'@'localhost';
 REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM user [,
user] ...
SELECT
DISTINCT
 Tekrarlı sonuçları eler. Group by gibi çalışır.
ORDER BY
 Sonuçları sıralamak için kullanılır.
 ASC artan sıralama
 DESC azalan sıralama
 SELECT college, region, seed FROM tournament
ORDER BY region, seed;
WHERE
 Sorguya şart ekler.
 Select * from ogrenci where yas<20;
 Select * from ogrenci where yas<20 and boy>150;
 Select * from ogrenci where yas<20 and boy>150 or
isim like ‘a%’;
WHERE
 SELECT t1.name, t2.salary FROM employee AS t1, info
AS t2 WHERE t1.name = t2.name;
 SELECT t1.name, t2.salary FROM employee t1, info t2
WHERE t1.name = t2.name;
IN
 Bir alanın değeri bir küme içinden herhangi bir değere
eşitse sonucu gösterir.
 SELECT * FROM adres WHERE ülkekod IN
(‘TR’,‘US’,‘UK’,‘GB’,‘CN’)
BETWEEN … AND …
 İki değer arasını göstermenin kısa yoludur.
 SELECT * FROM ogrenci WHERE vize>= 90 AND vize<=
100;
 SELECT * FROM ogrenci WHERE vize BETWEEN 90
AND 100;
LIKE





%
_
[harf]
[^harf]
[A-Z]
LIKE
 SELECT * FROM `haber` WHERE baslik like '%arama%';
 SELECT * FROM `haber` WHERE baslik like 'a%';
LIKE
 SELECT * FROM maas WHERE kst LIKE '%1740 %' OR kst
LIKE '%1938 %' OR kst LIKE '%1940 %‘;
 SELECT * from maas where kst REGEXP
'1740|1938|1940';
CAST | CONVERT
 Tip dönüşümü yapmak için kullanılır.
 SELECT CONVERT('abc' USING utf8);
 SELECT 'A' LIKE CONVERT(blob_col USING latin1)
FROM tbl_name;
 SET @str = BINARY 'New York';
 SELECT LOWER(@str), LOWER(CONVERT(@str USING
latin1));
 SELECT CAST(1-2 AS UNSIGNED) ;
18446744073709551615
 SELECT CAST(CAST(1-2 AS UNSIGNED) AS SIGNED);
-1

similar documents