Poptávka, nabídka a tr*ní rovnováha

Report
Poptávka, nabídka a tržní
rovnováha
ROZLIŠENÍ POTÁVKY A NABÍDKY
•
•
•
•
•
•
Jak byste definovali poptávku a nabídku?
poptávku po produkci jedné firmy d
Individuální poptávka
Tržní poptávka
Agregátní poptávka
Grafické odvození tržní poptávkové křivky (str.
95)
Tržní rovnováha
• Grafické znázornění tržní rovnováhy ve
složitém a zjednodušeném tvaru
Přebytek a nedostatek na trhu statků
• Regulované ceny
• Regulované ceny
zemědělské produkce
(příklad s.99)
• Regulované nájemné
(s.100)
Přebytek spotřebitele a přebytek
výrobce
• Spotřebitelský přebytek
(co je to? – definice)
• Producentům přebytek
(co je to? – definice)
• Přebytek výrobce a
přebytek spotřebitele
Faktory ovlivňující poptávané
množství a poptávkovou křivku
• Pohyb po poptávkové
křivce X pohyb celé
poptávkové křivky
• Faktory, které ovlivňují
posuny poptávkové
křivky
• Pohyb po poptávkové
křivky
• Posuny poptávkové
křivky
Faktory ovlivňující nabízené
množství a nabídkovou křivku
• Pohyb po nabídkové
křivce X posun
nabídkové křivky
• Faktory vedoucí k
posunu nabídkové
křivky
Posuny nabídkové či poptávkové křivky,
teorém pavučiny a tržní rovnováha
• Teorém pavučiny
• Teorém pavučiny
Trh a tržní mechanismus
•
•
•
•
•
Jak byste definovali trh?
Kritika trhu
Výhody trhu
Charakteristika tržního systému (s.110 – 111)
Nutná podmínka fungování trhu: volná tvorba
cen
• Institucionální podmínky rozvoje trhu (s.113114)
CENOVÁ ELASTICITA
• Co je to cenová
elasticita?
• Cenová elasticita (e) =
procentuální změna
poptávaného
(nabízeného) množství
ku procentuální změně
ceny
Absolutně
elastická křivka
e=
Elastická křivka
e1
Křivka
s jednotkovou
elasticitou
e=1
Neelastická
křivka
e1
Absolutně
neelastická
křivka
e=0
Změna ceny vede
k nekonečně velké změně
poptávaného či nabízeného
množství.
Procentní změna ceny vede
k vyšší než procentní změně
poptávaného či nabízeného
množství.
Procentní změna ceny vede
právě k procentní změně
poptávaného či nabízeného
množství.
Procentní změna ceny vede
k menší než procentní změně
poptávaného či nabízeného
množství.
Procentní změna ceny nevede
k žádné změně množství.
Cenová elasticita poptávky
• Co udává cenová
elasticita poptávky?
• Elastická a neelastická D
VZTAH MEZI SKLONEM A ELASTICITOU
POPTÁVKOVÉ KŘIVKY
• S. 116 – 117
• Co platí pro
poptávkovou křivku ve
tvaru přímky?
• Na čem závisí cenová
elasticita?
• Proč cenová elasticita
poptávky by měla
zajímat firmy
především?
Růst ceny
Růst ceny o 1 %
vyvolá pokles
Elastická
poptávaného
poptávková křivka (e množství o více než
 1)
1 %, firmám se tedy
sníží celkový příjem.
Pokles ceny
Pokles ceny o 1 %
vyvolá růst
poptávaného
množství o více než
1 %, firmám se tedy
zvýší celkový
příjem.
Růst ceny o 1 %
Pokles ceny o 1 %
vyvolá pokles
vyvolá růst
Neelastická
poptávaného
poptávaného
poptávková křivka (e množství o méně než množství o méně než
 1)
1 %, firmám se tedy 1 %, firmám se tedy
zvýší celkový
sníží celkový příjem.
příjem.
Růst ceny o 1 %
Pokles ceny o 1 %
vyvolá pokles
vyvolá růst
Poptávková křivka
poptávaného
poptávaného
s jednotkovou
množství o 1 %,
množství o 1 %,
elasticitou (e=1)
celkový příjem firmy celkový příjem firmy
zůstane tedy
zůstane tedy
zachován.
zachován.

similar documents