buraya - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi

Report
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYON TEKLİF ÇAĞRISI EĞİTİMİ
FAYDALANICI: Potansiyel Operasyon
Faydalanıcıları
YER: Ankara
TARİH: 5-6 Şubat 2013
Saat: 9.30-16.30
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
EĞİTİMİN HEDEFLERİ
Bu
eğitim,
İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı kapsamında yayınlanmış olan
Operasyon Teklif Çağrısı’na uyumlu olarak Operasyon
Tanımlama Belgesinin (Operation Identification Sheet)
hazırlanması ile ilgili potensiyel faydalanıcıların
bilgilerini ve becerilerini artırmayı amaçlar.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
EĞİTİM TASLAĞI
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
OPERASYON TANIMLAMA
BELGESİ HAZIRLAMA
III. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
I.
II.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
PROJE YAŞAM
DÖNÜGÜSÜ
Planlama
Uygulama
I. PROJE
DÖNGÜSÜ
YÖNETİMİ
Değerlendirme
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
AB PDY REHBERİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KILAVUZU
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian
_aid/fpa/2003/guidelines/project_cycle_mngmt_en.p
df
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ REHBERİ
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publicatio
ns/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guideline
s_2004_en.pdf
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
PROJE DÖNGÜSÜ
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
NEDİR…?
 Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)?
 Bütüncül
Yaklaşım
ve
Mantıksal
Çerçeveden
yararlanarak
Proje
Döngüsündeki
6
aşamanın
yönetilmesi için kullanılan bir yöntemdir.
 Bütüncül Yaklaşım? Bir yöntem olarak...
 Daha etkili, etkin ve sürdürebilir projeler elde etmek
amacıyla 6 aşamalı bir süreçtir.
 Hazırlanacak projenin her aşaması ile ilgili gerekli
kararlar için hazırlanması gereken dokümanların vb.
belirlenmesi
 Aynı temel formata sahip olan dokümanların kullanımı ile
standart bir sistem kurulmasıdır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
İKG OP hedefleri
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)
Müdahale
mantığı
Nesnel
Doğrulana
Doğrulama
kaynakları
varsayıml
ar/riskler
bilir
Kriterler
Genel Amaç
Standart dokümanlar
Operasyon Tanımlama
Belgesi
İhale Dökümanları
Raporlar
Özel
amaçlar
Beklenen
sonuçlar
Faaliyetler
Sonuç tabanlı çalışma planı & bütçe
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
NEDEN PCM (PDY)?
Olumsuz deneyim:
PDY’nin getirdikleri:
 Belirsiz stratejik çerçeve
 Yetersiz durum analizi
 Faaliyet odaklı planlama
ve uygulama
 Doğrulanamayan çıktılar
 Harcama baskısı
 Kısa vadeli bakış açısı
 Tutarsız proje
dokümanları
 Ortak algı eksikliği
 Net tanımlanmış yaklaşım
 Geliştirilmiş analiz
 Hedef odaklı planlama ve
uygulama
 Doğrulanabilir çıktılar
 Kaliteye daha fazla ağırlık
verilmesi
 Sürdürebilirliğe odaklanılması
 Standart formatlar
 Hedefler ve hedeflere ulaşma
konusunda ortak anlayış
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
KALİTE: KİLİT ETMENLER
1) Prensipler:
 İlgililik
 Fizibilite
 Sürdürebilirlik
2) MÇY araçları
3) Tamamlayıcı
araçlar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
Daha iyi
projeler &
hedef
gruplar için
sürdürebilir
faydalar
KALİTE GÖSTERGELERİ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
İlgililik
–
projenin,
söz
konusu
faydalanıcılarının gerçek sorunlarını IKG OP
kapsamında ele alıp almadığı ile ilgilidir
Fizibilite – proje hedeflerine etkili bir şekilde
ulaşılıp ulaşılamayacağı ile ilgilidir
Sürdürebilirlik
–
dışarıdan sağlanan
yardım sona erdiğinde proje faydalarının
devam edip etmeyeceği ile ilgilidir
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
PDY ARAÇLARI
MÇY Araçları:
Tamamlayıcı Araçlar
 Paydaş analizi
 Sorun analizi
 Hedeflerin analizi
 Strateji analizi
 Mantıksal Çerçeve
 Faaliyet planlaması
 Kaynak planlaması
 Katılımcı çalıştayları
 Çevresel değerlendirme
 Cinsiyet eşitliği analizi
 Kurumsal ölçme
değerlendirme
 Ekonomik ve finansal
analiz
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
MANTIKSAL ÇERÇEVE
YAKLAŞIMI
 Sorunların
ve hedeflerin
önceliklerinin
belirlenmesi, sonuçların
ve ilgili faaliyetlerin
tanımlanmasını
kapsayacak
şekilde
başarı
göstergelerinin ve varsayımların dikkatli bir şekilde
incelenmesiyle bir projeyi oluşturma tekniğidir.
 MÇY, proje döngüsünün her bir aşaması için kilit bir
yönetim aracıdır: uygulamadan, değerlendirmeye
kadar, diğer araçları oluşturmak için kullanılan «ana
araçtır» (örn. uygulama ve kaynak şemaları, izleme
planı, vs.)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
MANTIKSAL ÇERÇEVE
MATRİSİ
Müdahale mantığı
Nesnel
Doğrulama
Doğrulanabilir
Kaynakları
Varsayımlar/riskler
Göstergeler
Genel Amaç
Proje amacı (=
özel amaç)
Beklenen
sonuçlar
Faaliyetler
Projenin katkıda
Genel amaç ile ilgili
Bu göstergeler için
Bu amaçlara ulaşmak için
bulunacağı genel amaç
kilit göstergeler
bilgi kaynakları
gerekli olan genel faktörler
nedir?
nelerdir?
nelerdir?
ve koşullar nelerdir? Riskler
Projenin katkıda
Özel amaç ile ilgili
Bu göstergeler için
Bu amaçlara ulaşmak için
bulunacağı özel amaç
kilit göstergeler
bilgi kaynakları
gerekli olan genel faktörler
nedir?
nelerdir?
nelerdir?
ve koşullar nelerdir? Riskler
Özel amaçalara ulaşmak
Elde edilen sonuçları
Bu göstergeler için
Bu amaçlara ulaşmak için
ölçmek için
bilgi kaynakları
gerekli olan faktörler ve
için öngörülmüş olan
çıktılar nelerdir?
kullanılacak olan
göstergeler nelerdir?
nelerdir?
nelerdir?
nelerdir?
koşullar nelerdir? Riskler
nelerdir?
Beklenen sonuçları elde etmek
Araçlar: Bu
Maliyet: Bu
Ön-koşullar:proje
için yapılması gereken
faaliyetleri uygulamak
faaliyetleri uygulamak
başlamadan önce yerine
için hangi araçlar
için gerekli maliyet
getirilmesi gereken koşullar
gereklidir?
nedir?
faaliyetler nelerdir ve bunlar
hangı sırayla yapılmalıdır?
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
MÇY SORULACAK
SORULAR
 Bir proje NEDEN uygulanır (Müdahale Mantığı);
 Proje ile NE başarılmaya çalışılır (Müdahale Mantığı ve
Göstergeler);
 Proje bunu NASIL başaracaktır (Faaliyetler, Araçlar);
 HANGİ dış etkenler projenin başarısı için önemlidir
(Varsayımlar);
 Projenin başarısını değerlendirmek için gerekli bilgileri
NEREDE bulabiliriz (Doğrulama Kaynakları);
 HANGİ araçlar gereklidir (Araçlar);
 Projenin maliyeti NE KADAR olacaktır (Maliyet);
 Proje başlamadan önce HANGİ ön-koşullar yerine
getirilmelidir (Ön-Koşullar);
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
MÇY: 2 AŞAMA
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Analiz
Aşaması
(Kapsam/Durum
Analizi)
1. Paydaş ve Sorun Analizi (Gerçeğin resmi: neden ve
sonuçları
belirleyerek
paydaşları
ve
onların
sorunlarını tespit etmek)
2. Hedeflerin Analizi (Geleceğe dair iyileştirilmiş
durumun resmi: tespit edilmiş sorunlardan hedeflerin
geliştirilmesi)
3. Strateji Analizi (Belli bir durumu ele almak üzere
farklı seçeneklerin karşılaştırılması)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
MÇY:2 AŞAMA
Planlama Aşaması
1. Mantıksal Çerçeve: Proje yapısını tanımlayın, iç
mantığını test edin, hedefleri ölçülebilir kavramlarla
formüle edin, araçları ve maliyeti tanımlayın
2. Faaliyetlerin planlanması: Faaliyetlerin sırasını ve
birbirine bağımlılığını belirleyin; ana aşamaları
belirleyin ve sorumlulukları paylaştırın
3. Kaynakların planlanması: Planlanan faaliyetlerden
yola çıkarak, girdi planlaması ve bütçe yapın
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
STRATEJİ ANALİZİ
Adım 1: Yerine getirmek istemediğiniz hedefleri
belirleyin
(arzu
edilmeyen
veya
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan);
Adım 2: Olası stratejileri veya bileşenleri elde
etmek için hedefleri gruplayın (kümelemek);
Adım 3: Mutabık kalınan kriterlere göre hangi
stratejinin/stratejilerin optimal stratejiyi temsil
ettiğini değerlendirin;
Adım 4: Genel Hedef(ler)i ve Proje Amacını
belirleyin
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
VARSAYIMLAR
Projenin başarısı için önemli olan dış
etkenler neden ele alınmalıdır?
 Daha
geniş
küresel
çevreyi
ve
sürdürebilirliğe ilişkin hususları belirlerler;
 Projenin kontrol edemeyeceği etkenleri
özetler
 Projenin ele almadığı ancak yakından
izlenmesi gereken unsurları dikkate alır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
VARSAYIM ALGORİTMASI
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Dışsal faktör önemli mi?
Hayır
Evet
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Gerçekleşme ihtimali nedir?
Kesine Yakın
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Orta düzeyde
Varsayım olarak ekle
İhtimal Dışı
Dışsal faktörü etkileyecek şekilde
proje yeniden dizayn edilebilir
mi?
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek
projeyi yeniden dizayn et; eğer
gerekiyor ise proje amacını
yeniden formüle et
Evet
Hayır
Proje yapılabilir değil
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bir
projenin
sürdürülebilir
olduğunu
söyleyebilmek
için
fon
desteğinin
tamamlanmasından sonra proje, faydalanıcıya
uzun bir süre daha fayda sağlamaya devam
etmelidir. Geçmişte projeler sürdürebilir
faydalar sağlama konusunda sıklıkla başarısız
olmuştur. Çünkü bazı kritik başarı etkenleri
yeterince dikkate alınmamıştır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FAKTÖRLERİ
Politika desteği
Uygun teknoloji
Kurumsal ve yönetimsel kapasite
Ekonomik ve finansal kapasite
Sosyo-kültürel ve cinsiyet eşitliği
konuları
 Çevresel koruma





Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
GÖSTERGELER (1)
Göstergeler?
 Nesnel Doğrulanabilir Göstergeler
(NDG), proje faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan değişiklik veya sonuçlara
ilişkin spesifik doğrulanabilir ölçülerdir.
 Performansın ölçümü için bir temel
sağlarlar.
 Projenin neyi başarmaya çalıştığını
başkalarına anlatmak için fayda sağlar.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
GÖSTERGELER (2)
Nesnel Doğrulanabilir Göstergeler (NDG) nasıl tanımlanır?
1.
2.
Her bir sonuç için en uygun göstergeyi belirleyin.
Göstergeyi esas alarak aşağıdaki kavramlar
doğrultusunda «hedefleri» (sonuçların tam olarak neyi
amaçladığını) tanımlayın:
 Nicelik (ne kadar?)
 Nitelik (ne?)
 Hedef grubu (kim?)
 Zaman/süre (ne zaman başlayacak ve ne kadar
sürecek)
 Yer (nerede?)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
GÖSTERGELER (3)
NDG özellikleri:
Spesifik
Ölçülebilir
Mevcut –(kabul edilebilir bir maliyetle)
İlgili – (proje hedefleri ile ilgili)
Zaman Kısıtlaması – (yöneticiler için yaralı
olması durumunda)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
DOĞRULAMA KAYNAKLARI
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
 Hedeflerin başarılması konusunda bilgileri nerede
ve ne şekilde bulabileceğimizi tarif ederler
 Açıklığa kavuşması gereken sorular:
 Uygun dış kaynaklar mevcut mu?
 Yeterince belirgin mi?
 Bunlar güvenilir ve erişilebilir mi?
 Bilgiyi elde etme maliyeti makul mu?
 Başka kaynaklar yaratılmalı mı?
 Mümkün olduğu ölçüde mevcut kaynakları
kullanmaya çalışın
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
II. OPERASYON
TANIMLAMA
BELGESININ
HAZIRLANMASI
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYON TEKLİF
ÇAĞRISI REHBERİ
Yayınlanma Tarihi: 21 Ocak 2013
Operasyon Tanımlama Belgesinin (OIS) Teslim
Tarihi ve Saati : 25 Şubat 2013, 16:00
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYON NEDİR?
Operasyon, İKG OP hedeflerine ulaşılmasını
sağlayan bir veya birden fazla ‘’operasyon
faydalanıcıları’’
tarafından
başlatılan
ve
uygulanan ve AB ve ulusal kamu fonları
tarafından ortaklaşa finanse edilen tam
teşekküllü proje ve projeleri
kapsar. Bir
operasyon genellikle hizmet, mal ve hibe gibi
farklı ihale süreçleri yoluyla uygulanan birden
fazla bileşenden oluşur.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYON TANIMLAMA
BELGESİ (OTB) NEDİR ?
TEKLİF ÇAĞRISI!!!!!!!
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYON TANIMLAMA
BELGESİ (OTB)
Operasyon Tanımlama Belgesi ilk aşamada
operasyon ile ilgili tüm temel koşul ve
gereksinimleri sunar.
OTB operasyonun tüm bileşenleri ile ilgili bilgi
vermeyi amaçlayan genel bir referans belgesidir.
Operasyon içerisindeki tüm
kapsamında ele alınmalıdır.
bileşenler
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
OTB
DOKÜMAN HİYERARŞİSİ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
İKG OP
PROGRAM
SEVİYESİ
OTB 1
OPERASYON
SEVİYESİ
PROJE
SEVİYESİ
OTB 2
(BKA)
HİZMET
HİZMET/MAL
ALIMI
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
HİZMET/
HİBE/MAL
ALIMI
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
BAŞVURU SAHİPLERİNİN
UYGUNLUĞU
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üst kuruluşları
(TC Anayasası Madde:135),
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB),
Bölgesel Kalkınma Ajansları,
Ulusal düzeyde örgütlenmiş işveren organizasyonları ve
sendika konfederasyonları (hem Türkiye hem AB üye
ülkelerinde),
AB
üye
ülkerinde
sendika
konfederasyonları,tekliflerinde en az Türkiye’den bir ortak
bulmalıdır.
 Büyükşehir Belediyeleri,
 Üniversiteler,
 En az talep ettiği fon büyüklüğünde bir proje uygulamış ve
tamamlamış olan sivil toplum kuruluşları (STK).





Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
BAŞVURU SAHİPLERİNİN
UYGUNLUĞU
AB üye devletleri içerisindeki işçi sendikaları
konfederasyonları ve ulusal düzeyde örgütlenen
işveren örgütleri Türkiye içerisinde en az bir
ortak bulmak zorundadır.
Teklif Çağrısı rehberi bölüm 1.3 gözden geçiriniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÖNEMLİ
 Sadece bölgesel kalkınma ajansları teklif
çağrısı (hibe) bileşeni de dahil olmak üzere
teklifte bulunabilirler.
 Bir başvuru sahibi Operasyon Çağrısı
kapsamında birden fazla başvuru yapabilir.
 Bir başvuru sahibi Operasyon Çağrısı
kapsamında
ikiden
fazla
operasyon
uygulayamaz.
 Bir başvuruda birden fazla ortak olabilir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
36
OPERASYON TANIMLAMA
BELGESİ İÇERİĞİ
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
1. OPERASYON BAŞLIĞI
İyi bir başlık nasıl olmalıdır? –
Operasyonun içeriğini kısa, çarpıcı ve etkili
bir şekilde yansıtmalıdır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
2. OPERASYON YAPISI
Bu kısım aşağıdaki gibi
doldurulacaktır:
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Avrupa Birliği Koordinasyon Daire
Başkanlığı
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
3. OPERASYONUN UYGULANMASINDAN
SORUMLU KURUMLAR
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Kurumunuzun Resmi adı
Kurumunuzun adresi
Kurumunuzun web sitesi bilgisi
İletişim Bilgileri:
(kurumunuzun temsilci detayları)
Telefon
Faks
E-posta
Ortakların kurum bilgileri
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
4. OPERASYONEL PROGRAMLA UYUM VE
This project is co-funded by the European UnionUYGUNLUK (GENEL BAKIŞ)
and the Republic of Turkey
4.1 Başlık ve Program Numarası: İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel ProgramıCCI No. 2007TR05IPO001
4.2 Öncelik Ekseni Başlığı
4.3 Tedbir başlığı
Operasyon Teklif Çağrısı Rehberinin Bölüm 1.1 gözden
geçiriniz
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÖNCELİK EKSENİ 1
Özellikle kadınların işgücüne katılımlarını artırarak ve
özellikle gençler için olmak üzere işsizlik oranlarını
azaltarak, daha çok insanı istihdama çekmek ve
istihdamda kalmalarını temin etmek.
Tedbir 1.1: Önceden Tarımda Çalışanlar Dahil, Kadınların
İşgücüne Katılımlarının Teşvik Edilmesi ve Kadın İstihdamının
Artırılması.
Tedbir 1.2: Gençlerin İstihdamının Artırılması.
Tedbir 1.3: Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÖNCELİK EKSENİ 2
Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası
arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız
çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma
oranlarının yükseltilmesi suretiyle insan kaynağına
yapılan yatırımın arttırılması
Tedbir 2.1: Eğitimin önemi hakkındaki bilincin arttırılması
ve başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının
geliştirilmesi ve iş piyasasına giriş için okullaşmanın
arttırılması.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÖNCELİK EKSENİ 3
Yaşam boyu öğrenmenin ilerletilmesi ve insan
kaynağına işletmeler ve işçiler tarafından yatırım
yapılmasının teşvik edilmesiyle, işçilerin, isletmelerin
ve girişimcilerin uyum yeteneklerinin arttırılması
Tedbir 3.1: Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri
ve yeterliliklerin geliştirilmesi
Tedbir 3.2: İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım
yaparak işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin
artırılması.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÖNCELİK EKSENİ 4
İtina gösterilmesi gereken kişilerin isgücüne dâhil
olmalarının sürdürülebilir hale getirilmesi ve isgücü
piyasasındaki tüm ayrımcılık türleri ile mücadele
edilmesi amacıyla gereken imkânları sağlayarak
içermeci bir işgücü piyasasının teşvik edilmesi.
Tedbir 4.1: Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin
artırılması,
işgücü
piyasasına
erişimlerinin
kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin
önündeki engellerin ortadan kaldırılması
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÖNEMLİ!!!!
 Teklifler yalnızca bir öncelik ekseniyle
ilgili olmalıdır
 Teklifler aynı öncelik ekseni altında
birden fazla tedbirle ilgili olabilir. Bu
durumda teklifle en ilgili olan tedbir
esas alınmalıdır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.OPERASYON
5.1 Operasyonel Programın Hedeflerine
Katkı
Uygun tedbirle bağlantısı olan operasyon,
Operasyonel
Programın
(sayısal
göstergeleri
sağlanan)
hedeflerinin
gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunur
Operasyon ve OP’ın tedbirleri arasındaki
ilişkiler
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.2 GENEL HEDEF
 Genel hedef bir tanedir
 Bir cümle olarak açıklanır
 Uygulanması planlanan operasyon bir öncelik
eksenine uygun olmalıdır
Operasyonun Genel Hedefleri, operasyonun toplum için
neden önemli olduğu, diğer gruplara,faydalanıcılara
uzun vadede nasıl yararlar sağladığını açıklamalıdır.
Hedef Operasyonun İKG OP içerisine nasıl alındığını
göstermelidir.Genel Hedefler bir (veya birden fazla)
Operasyon amacından daha kapsamlı olmalıdır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.3 OPERASYON AMACI
Operasyonel Programın ilgili tedbirleri belirlenmelidir
veya operasyon amaç(lar)ı bu başlık altında yazılmış
ilgili tedbirlerle uyumlu olmalıdır.
Operasyon amacı operasyonun temel amacını
içermelidir ve operasyon tarafından organize
edilecek faaliyetlerden yararlanan
operasyon
faydalanıcıları veya hedef gruplar tarafından elde
edilecek
olan
faydalara
uygun
olarak
tanımlanmalıdır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.4 YER
 Öncelik 1. Bölge- 12 NUTS II seviyesi bölgeleri
(kişi başına düşen GSYİH, ülke
ortalamasının %75’den daha az) kapsar
 Öncelik 2. Bölge – 14 NUTS II seviyesindeki
bölgeleri kapsar
Operasyon Rehberi Bölüm 1.2’yi gözden geçiriniz
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Bölge
TR A1:
TR A2:
TR B1:
TR B2:
TR C1:
TR C2:
TR C3:
TR 63:
TR 72:
TR 82:
TR 83:
TR 90:
5.4 YER
(ÖNCELİKLİ BÖLGE 1)
İller
Erzurum, Bayburt, Erzincan,
Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
Van, Bitlis, Hakkari, Muş
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
Diyarbakır, Şanlıurfa
Batman, Mardin, Siirt, Şırnak
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye
Kayseri, Sivas, Yozgat
Kastamonu, Çankırı, Sinop
Samsun, Amasya, Çorum, Tokat
Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Bölge
TR 10:
TR 21:
TR 22:
TR 31:
TR 32:
TR 33:
TR 41:
TR 42:
TR 51:
TR 52:
TR 61:
TR 62:
TR 71:
TR 81:
5.4 YER
(ÖNCELİKLİ BÖLGE 2)
İller
İstanbul
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
Balıkesir, Çanakkale
İzmir
Aydın, Denizli, Muğla
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
Bursa, Eskişehir, Bilecik
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Ankara
Konya, Karaman
Antalya, Isparta, Burdur
Adana, Mersin
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir
Zonguldak, Karabük, Bartın
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.5 SÜRE
 Ay (maks. 24 ay)
 Sözleşmenin imzalanmasından itibaren
Sözleşme(ler) OTB’in onaylanmasının ardından
imzalanacaktır. Başarılı bir ihale yönetimi en az 6-12
ay arasındadır.
Tüm faaliyetler OTB’in kapanış tarihinden önce bitmiş
olmalıdır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Operasyon Teklif Çağrısının Bölüm 1.4’ü gözden
geçiriniz.
Tedbir 1.1
 İşsiz kadınlar (uzun dönemli işsiz kadınlar dahil)
 İşgücüne katılamamış kadınlar
 Ev eksenli çalışan kadınlar
 Güvencesiz işlerde çalışan ve işsiz olma tehlikesi
olan kadınlar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Tedbir 1.2
 Üniversiteden yeni mezun olan genç işsizler
 Ortaöğretim mezunu olan genç işsizler
 Düşük eğitim düzeyine sahip genç işsizler
 Okulu erken terkedenler
 Okuyan gençler
 Düşük eğitim düzeyine sahip genç işsiz kadınlar
 Güvencesiz işlerde çalışan gençler ve işsiz olma
riski olan gençler
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Tedbir 1.3
 Kayıtdışı çalışanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü
olduğu kişiler
 Düşük eğitim düzeyine sahip kayıtsız kadın işçiler
 Kayıtsız genç işçiler
 İlgili kurumların çalışanları
 Sosyal ortaklar
 Güvencesiz işlerde çalışan gençler ve işsiz kalma riski
olan gençler
 Ev eksenli çalışan kadınlar
 Güvencesiz işlerde çalışan ve işsiz kalma riski olan
kadınlar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Tedbir 2.1
 Okuldan ayrılanlar, özellikle kızlar
 Öğrenciler, okulu bırakma riski olan ve uzun vadeli
devamsızlık yapan ortaöğretim çağındaki özellikle kız
çocukları
 Okul erken terkedenler
 Öğrenciler,kültürel
engeller
nedeniyle
ortaöğretime
erişemeyen özellikle kız çocukları
 Kızlarını okula göndermek istemeyen ebeveynler ya da
göndermeye gücü yetmeyen ebeveynler
 Öğretmenler, özellikle öğrencilere ve diğer eğitim personeline
psikolojik ve mesleki rehberlik sağlayan öğretmenler
 Yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşlar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Tedbir 3.1
 Mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri ve
öğretmenleri
 Okuma yazma bilmeyen yetişkinler özellikle işsiz
kadınlar
 İşsiz yetişkinler özellikle kadınlar
 MEB Personeli
 Mesleki Yeterlilik Kurumu Personeli
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Tedbir 3.2
Şirketler
KOBİ’lerdeki işverenler ve çalışanlar
Sosyal ortaklar
Sürekli eğitim merkezleri ve üniversitelerin
araştırma merkezleri
 Kamu ve özel mesleki eğitim kurumları
 STK’lar
 Kamu kuruluşları




Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.6 HEDEF GRUPLAR
Tedbir 4.1









Engelli kişiler,
Gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul olan
veya yoksulluk riski altında olan kişiler,
Eski mahkümlar hükümlüler ve tutuklular,
Yerinden edilmiş kişiler (IDPs),
Çalışan çocuklar ve aileleri,
İşverenler ve iş yerindeki diğer çalışanlar ,
Roman vatandaşlar,
Yoksulluk riski altındaki çocuklar ve korunmaya muhtaç çocuklar ,
Diğer dezavantajlı kişiler (örneğin uyuşturucu bağımlıları, aile içi
şiddete maruz kalmış kadınlar, barınakta yaşıyanlar, çocuğunu tek
başına büyüten ebeveynler, evsiz kişiler, mevsimlik çalışan tarım işçileri
ve onların aileleri, yaşlılar, göçerler vs)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.7 OPERASYON VE OPERASYON
ARKA PLANININ TANIMI
 Son istatistiki veriler ve raporlar tarafından ihtiyaç
duyulan gerekçelendirmeler
 Planlanan operasyon için stratejik dökümanlar
Operasyon müdahale alanlarındaki mevcut durumu
aşağıdaki şekilde belirtiniz:
 Yerel/ulusal politika ve stratejiler ve/veya sektörel ve
kurumsal alanlar için ekonomik veriler;
 Sektör ve kurumsal alanlardaki kurumsal yapı,
kurumlar ve operasyon sistemlerinin kökeni ve
geçmişi;
 Operasyonda ele alınacak problemler.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLAR
VE GÖSTERGELERİ
 Çıktı ve sonuç göstergeleri,
 Planlanan operasyonun uygulanması kapsamında
kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için kullanılır
ve
 operasyonun uygulanmasından sonra ulaşılan
sonuçlardır.
Operasyon teklif çağrısı rehberinin Bölüm 1.6’yı
gözden geçiriniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
HER TEKLİF İÇERİSİNDE EN AZ İKİ GÖSTERGE
OLMALIDIR
Tedbir 1.1:
 Kadınlar için düzenlenen girişimcilik kurslarına katılan
kadın sayısı: 650
 Çıraklık /Staj programlarından yararlanmış kadın
sayısı: 100
 İstihdam odaklı dersler ile rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerine katılan kadınların sayısı: 25.000
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
Tedbir 1.2:
 Girişimcilik kurslarına katılan genç sayısı: 700
 İstihdama yönelik kurslara katılan genç sayısı: 3.700
 Staj ve çıraklık programlarına katılan genç sayısı:
2.500
 Kariyer rehberliği hizmetleri de dahil olmak üzere
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan
gençlerin sayısı: 3.200
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
Tedbir 1.3:
 SGK ve sosyal ortaklar arasında kurulan yerel
ortaklıkların sayısı: 5
 İlgili ortaklar arasındaki kayıtlı istihdamın teşviki ile ilgili
ikili projelerin sayısı: 3
 Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için çeşitli eğitimlere
katılan kişi sayısı: 1.100
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
Tedbir 2.1:
 Eğitim verilmiş aile sayısı: 3.000
 Kız çocuklarını okula göndermeye ikna etmek için
ziyaret edilen aile sayısı: 6.000
 Ekipmanla donatılmış okul ve yurt sayısı: 6
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
Tedbir 3.1:
 Mesleki bilgi ve becerilere dayalı test edilmiş ve
sertifika almış kişi sayısı: 750
 Yetkili kurumlar tarafından onaylanan Toplu Meslek
Standartları ve Yeterliliklerin sayısı: 125
 Akredite edilmiş eğitim ve öğrenim kurumlarının
sayısı: 5
 Hayat Boyu Öğrenme için izleme, değerlendirme ve
ölçümler ile ilgili yeni yöntemler konusunda eğitim
almış öğretmen sayısı :1000
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
Tedbir 3.2:
 Eğitim ihtiyacı analizini takiben verilmiş olan iş
örgütlenmesi ile ilgili eğitime katılan çalışan sayısı:
1.250
 Eğitim ihtiyacı analizini takiben düzenlenen eğitimlere
katılan işveren sayısı: 875
 Uygunluk geliştirilmesi konusunda danışmanlık
hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı:50
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.8 GÖSTERGELER
Tedbir 4.1:
 Kamu istihdam, rehberlik, danışma ve rehabilitasyon
hizmetlerine doğrudan katılan veya yönlendirilmiş
olan dezavantajlı kişi sayısı: 2.500
 Dezavantajlı kişilere karşı
önyargıların ortadan
kaldırılması için yapılan faaliyet sayısı: 15
 Dezavantajlı insanları, kamu hizmetlerine erişim
hakkında bilgilendirme için farkındalığı artırmak
amacıyla yapılan faaliyet sayısı : 15
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
5.9 FAALİYETLER
 Her bir tedbir altında kabul edilen farklı faaliyetler
(Örneğin, analiz, araştırma, saha çalışması , pazar
araştırması, eğitim, staj, farkındalık ve bilinç
artırma faaliyetleri, ortaklık ve ortak ağ kurma,
kurumsal kapasitenin oluşturulması tedbirleri
doğrultusunda oluşturulmuş faaliyetler)
 Teklif Çağrısı Rehberi içerisindeki Bölüm 1.5’e
uygun olarak belirtilen faaliyetlerin listesini
inceleyiniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
FAALİYET PLANLAMASI
 Ana faaliyetleri listeleyin;
 Faaliyetleri, yönetilebilir işlemlere ayırın;
 Sıralamayı ve kendi aralarındaki bağlantıyı belirleyin;
 Faaliyetlerin ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği ve
ne zaman tamamlanacağı konusunda
tahminlerde
bulunun;
 Ana faaliyetlerin planlamasını özetleyin;
 Ana aşamaları tanımlayın;
 Uzmanlıkları tanımlayın;
 Ekip içerisinde görev tahsisi yapın;
 Ekip üyeleri için gerekli zamana dair tahminde bulunun
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
KAYNAK PLANLAMASI
 Mantıksal çerçevenin hedefe odaklı yaklaşımı
korunmalıdır
 Sonuç odaklı bütçeleme ve maliyetin
uygunluğunun izlenmesi kolaylaştırılmalıdır
 Kaynakların planlı mobilizasyonu için temel
oluşturulmalıdır (dış ve iç)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
6. UYGULAMA DÜZENLEMELERİ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Operasyon Teklif Çağrısı Rehberi EK III’ü
gözden geçiriniz
Operasyon Teklif Çağrısı Rehberi EK IV’ü
gözden geçiriniz
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
6.1 KURUMSAL ÇERÇEVE
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Operasyon uygulamaları
kurumsal düzenlemeler
için
öngörülen
Lütfen EK II’de bulunan finansal ve
operasyonel kapasite tablosunu doldurunuz ve
Operasyon Tanımlama Belgesi ile beraber
sununuz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
6.2 ÖNERİLEN İZLEME YAPISI
VE METODOLOJİ
Operasyonun izlenmesinden kim sorumludur?
Operasyon Teklif Çağrısı Rehberi Ek IV’ü
gözden geçiriniz.
Ek IV’deki sarı işaretli alanlar doldurularak
OTB’ne eklenmelidir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
6.3 UYGULAMALARIN
DÜZENLENMESİ
6.3 Operasyonun uygulanması ve sıralanması için
gerekli usüller ve sözleşmeler
 Usüllerin çeşitlerini (teklif çağrısı,ön çağrı olmaksızın
ulusal kurumlar tarafından direkt uygulanan,
uluslararası kurumlarla direk anlaşmalar vs) listeleyiniz
 İlgili sözleşmeleri (hibe sözleşmeleri, uluslararası
kuruluşlar, hizmet, malzeme, uluslararası kurumlarla
katkı anlaşmaları) amaçlanan faaliyetler için
listeleyin
Bu bölüm OTB ‘lerin seçimlerinden sonra
doldurulacaktır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
7. RİSKLER VE VARSAYIMLAR
‘Riskler’ ortaya çıkma olasılığı kontrolünüz dışında olan ve
belirsiz olaylardır. Bu olaylar tetiklendiğinde operasyonun
uygulanmasında sorunlara neden olur. Bu nedenle, riskin
tanımlanabilmesi için sorunların kaynağına ile sorunun
kendisine bakılmalıdır.
Riskler şu an için mevcut olmayan tüm faktörler olarak
tanımlanabilir ancak bunlar meydana gelirse operasyonun
uygulanmasını etkileyeceği bilinmektedir. Her faaliyet risk
içerir. Eğer meydana gelirse, bazı riskler, bir faaliyeti
diğerlerinden daha çok etkileyecektir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
7. RİSKLER VE VARSAYIMLAR
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Risk örnekleri:

Yasal arkaplanda yapılan herhangi önemli değişiklikler risklerin
ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kurumsal yapı içerisinde yapılan herhangi önemli bir değişiklik
operasyona ilişkin risklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

İş akışı üzerindeki periodik değişiklikler yoğun dönemlerdeki
eğitimlerin uygulanamaması gibi risklere neden olabilir.

Operasyonun
uygulanması
sırasında
nihai
hedef
grubun/yüklenicin/faydalanıcıların/ortak kurumların isteksizliği ve
bağlılık eksikliği.

Operasyon faaliyetlerinin işbirliği ve koordinasyon eksikliği

Faaliyetlere yeterli sayıda katılımcı olmaması
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
7. RİSKLER VE VARSAYIMLAR
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Varsayımlar
mevcut
operasyonların
veya
kurumunuzun planları temelinde oluşturulan, gelecek
özellikleri taşıyan bazı savlardır. Varsayımlar
operasyonun başarısı için garanti edilen ve kilit
kritik dış etkenler olan ön koşullar olarak
yorumlanabilir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
7. RİSKLER VE VARSAYIMLAR
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Varsayımlar için bazı örnekler:
 Operasyon sırasında geliştirilecek yeni bir mevzuatın
yürürlülüğe
girmesiyle
kurumsal
yapının
oluşturulması
 Tüm paydaşlar ve kurumlar arasında etkin ve etkili
işbirliği ve koordinasyonun olması
 Hedef grupların operasyon faaliyetlerine katılmaya
hazır olması
 Paydaşların operasyonda çalışmaya hazır olması
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
8. OPERASYONUN BEKLENEN
ETKİLERİ
Seçilmiş hedef grupların üzerinde planlanan
operasyonun uygulanmasına olumlu etkilerinin
ne olduğu hakkında bilgiler.
İki temel soruya cevap vermek zorundasınız:
 Operasyonun uygulanmasının sonunda başlangıca
göre ne daha iyi olacaktır?
 Hedef grubun durumu operasyon ile nasıl
gelişecektir?
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Operasyon
içerisinde
gerçekleşen
faaliyetler
operasyonun bitmesinden sonra nasıl muhafaza
edilecektir/sürdürülecektir/ devam edilecektir.
Sürdürülebilirliğin ele alınan iki yönü vardır
a) Kurumsal sürdürülebilirlik
b) Mali sürdürülebilirlik
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
9. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Kurumsal sürdürülebilirlik, operasyon çerçevesinde,
operasyon
faydalanıcısı
tarafından
operasyonun
tamamlanmasından sonra sürüdürülmesi anlamına gelir
ve özellikle nitelikli insan kaynaklarının geliştirilmesi ile
ilgilidir.
Mali sürdürülebilirlik, operasyon kapsamında gerekli
mali
kaynakların
sürdürülmesi
ve
operasyon
kapsamında gelişmelerin devamlılığının sağlanması
demektir. Bu nedenle mali sürdürülebilirlik kurumun gelir
kapasitesi ile ilgilidir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
10. İKG OP YATAY KONULAR
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Operasyonun uygulanması esnasında aşağıda belirtilen
unsurların nasıl yaygın hale getirileceğine dair bilgiler
sağlanmalıdır. Örneğin;
 Fırsat eşitliği,
 Sürdürülebilir kalkınma,
 Çevre koruma,
 Sivil toplum katılımı,
 Çoğrafi, sektörel ve tematik odaklanma,
 Dezavantajlı kişilerle ilgilenme, iyi yönetişim
Operasyon teklif çağrısı Rehberinin Bölüm1.7’yi gözden
geçiriniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
10. YATAY KONULAR
Örnekler:
 Kadınların/dezavantalı kişilerin istihdam edilebilirliği
ve/veya istihdam durumlarının iyileştirilmesi
 Çevre dostu eğitimlerin düzenlenmesi
 Sağlık ve güvenlik konuları hakkında farkındalığın
artırılması
 Çevre dostu ekipmanların alımı ve/veya daha az
enerji tüketimi
 Şeffaf bilgilendirmenin sağlanması (örneğin AB fon
kullanımı)
 Sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin ve/veya iletişimin
kurulması
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
11. DİĞER IPA BİLEŞENLERİ/ULUSAL
PROGRAMLAR/POLİTİKALARLA İLİŞKİLER
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Planlanan operasyon ile uygulanmakta olan diğer
Operasyonel Programlar arasında veya IPA’nın
farklı bileşenleri altında uygulanan süreçler arasında
olası bağlantılar ile ilgili bilginin sağlanması.
Operasyon Hazırlama Pratik Rehberinin Bölüm 11’i
gözden geçiriniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
12. AVRUPA KOMİSYONUN’DAN
FİNANSMAN TALEPLERİ
Bütçe dökümünü ve toplam bütçe planını 14. bölümde
tanımlayınız.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
tarafından belirlenen finansman oranı %85 olarak
sabitlenmiştir. Planlanan operasyonun AB katkısı,
toplam bütçenin %85’i olarak belirtilmelidir.
Operasyon Teklif Çağrısı Rehberinin 1.8’i bölümünü
gözden geçiriniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
13. EŞ FİNANSMAN
İKG OP ulusal eş finansman oranı %15 olarak sabittir.
Planlanan operasyonun bütçe dökümünün ve toplam
bütçesinin ardından, ulusal eş finansman olarak
planlanan bütçenin %15’ini belirtmelisiniz.
Bu operasyon çağrısı altında, bütçenin %15’i ÇSGB
tarafından karşılanacaktır.
Operasyon teklif çağrısı rehberinin bölüm 1.8’i gözden
geçiriniz.
.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
14. BÜTÇE DÖKÜMÜ
Operasyon Çağrısı için toplam tahsis edilen bütçe: 144 milyon Avro
Öncelik Ekseni 1 (Tedbir 1.1, Tedbir 1.2, Tedbir 1.3) : 63 milyon Avro
Öncelik Ekseni 2 (Tedbir 2.1): 28 milyon Avro
Öncelik Ekseni 3 (Tedbir 3.1, Tedbir 3.2): 33 milyon Avro
Öncelik Ekseni 4 (Tedbir 4.1): 20 milyon Avro
 Operasyon Çağrısı kapsamında finanse edilen operasyonların
önerilen ‘’hizmet’’ bileşenlerinin bütçesi tahmini, 2 Milyon Avro ile
5 Milyon Avro arasında olacaktır.
 Bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilen operasyonların süresi
en fazla 24 ay olabilir.
Program Otoritesi mevcut fonunun tamamını kullanmama hakkını
ve bir tedbirden diğerine fon transferi yapma hakkını saklı tutar.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
€M
OTB BÜTÇE ŞABLONU
AB Katkısı
Eş Finansman
Hizmet
Mal Alımı
Hibe
Toplam
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
Toplam
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
15. FON KAYNAĞI İLE
NAKİT AKIŞI
Sözleşmeler
İlk ödeme
Ara ödeme
Nihai Ödeme
Hizmet Sözleşmesi
Ay/Yıl
Ay/Yıl
Ay/Yıl
Miktar
Miktar
Miktar
(% toplam)
(% toplam)
Mal
Sözleşmesi
(% toplam)
Alımı Ay/Yıl
Ay/Yıl
Ay/Yıl
Miktar
Miktar
Miktar
(toplam % )
(% toplam)
(% toplam)
Ay/Yıl
Ay/Yıl
Ay/Yıl
Miktar
Miktar
Miktar
(Toplam % )
(% toplam)
Hibe Sözleşmesi
(% toplam)
Bu bölüm OTB’in seçilmesinden sonra doldurulacaktır
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OTB BÜTÇE TASARIMI
Aşağıdan yukarıya yaklaşım
Projelerin
tanımlanması
(hizmet, mal
alımı, hibeler)
Proje
bütçesinin
hazırlanması
Proje toplam
bütçesinin
belirlenmesi
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
HİZMET PROJESİ BÜTÇESİ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Ücretler
Arızi Harcamalar
 Çalışanlar
 Diğer Harcamalar
 Götürü Usülü
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÜCRETLERİN KARŞILANMASI
Kilit ve kilit olmayan uzmanların ücreti
Ulusal ve uluslararası uzmanlar
Danışman tarafından uzmana konaklama,
ülkeye geliş ve gidiş, sağlık sigortası ve diğer
gerekli masraflar için yapılan ödeme
Marjin – Danışmanın genel masraflarını, kârını
ve destek hizmetlerini kapsayan miktar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
ÜCRETLERİN HESAPLANMASI
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Uzmanlara ödenen ücretler
Hangi kategoriler?
Uzmanların sayısı ?
Her uzman için ihtiyaç duyulan gün sayısı?
Kıdemli veya Kıdemli olmayan?
Tam zamanlı veya yarı zamanlı?
Proje süresince uzmanların çalışacağı gün sayısı?
Uluslararası ve yerel uzmanlar?
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
ARIZİ BÜTÇE ÇEŞİTLERİ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ÇALIŞAN
Belirli amaçlar doğrultusunda
uluslararası/yerel
uzmanların seyahat masrafları ve harcırahları
Operasyon uygulama yeri dışında düzenlenen
faaliyetlere katılan katılımcılar için
(yararlanıcı
kurumlardaki çalışanların) seyahat ve konaklama
giderleri
Faydalanıcı kurumdan çalışma ziyaretine katılan
kişilerin seyahat, konaklama ve harcırah masrafları
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
ARIZİ BÜTÇE ÇEŞİTLERİ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Diğer harcamalar (en yaygın)
Faaliyetlerle ilgili masraflar (toplantı/eğitim yerinin
kiralanması, eğitim ekipmanları, yemek hizmetleri
yazılı/sözlü çeviri, eğitim materyallerinin basımı vs.)
Hedef grup için hazırlanan materyallerin basılması
ve dağıtılması
Görünürlük harcamaları - promosyon materyalleri
dahil
Yazılım geliştirme, araştırma vb masraflar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ARIZİ HARCAMALARIN
PLANLAMASI
Faaliyetler: konferanslar, seminerler, çalıştaylar, eğitimler
Kaç gün?
Kaç kişi katılacak?
Faaliyetin yapıldığı yerlerin dışından gelenlerin proje
bütçesinden karşılanan masrafları, katılımcıların seyahat
masrafları
Konaklama
Yer kiralaması, teknik ve dekoratif düzenlemeler, afişler dahil
Yemek hizmeti
Görünürlük kitleri (dosyalar, kalemler, promosyon materyalleri)
Çeviri ( ardıl veya simultane)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ARIZİ HARCAMALARIN
PLANLAMASI
Çalışma Ziyareti
Kaç gün?
Katılımcı sayısı?
Hangi ülke?
Katılımcıların seyahat maliyetleri
Tercüme (çoğunlukla ardıl)
Proje uzmanları: seyahat ve harcırah
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
ARIZİ HARCAMALARIN
PLANLAMASI
Götürü hizmetler:
Örneğin IT yazılım geliştirme, araştırmalar/anketler,
büyük etkinlik organizasyonları
Kaynak planlaması (ücret) + arızi harcamalar
İkincil ihale
Danışmanın Sözleşme Makamı haline gelmesi
Tahmin: tarihsel veri veya ‘mini pazar araştırması’
veya proforma teklif talepleri
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
III. BAŞVURU VE
DEĞERLENDİRME
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYON ÇAĞRISI
BELGELERİ
Başvuru sahipleri ilgili tüm belgelere (EKLER Dahil)
http://www.ikg.gov.tr web-sayfasından erişebilir.
EK I: Operasyon Tanımlama Belgesi (OIS)
EK-II: Finansal ve Operasyonel Kapasite Tablosu
EK-III: Faydalanıcıların Görev ve Sorumlulukları ile ilgili
Rehber
EK-IV: Uygulama Yapısı ile ilgili Rehber (bu döküman
sadece OTB’in uygulama yapısı-Bölüm 6 ‘da
kullanılabilir)
EK-V: Uygun olmayan harcamalarla ilgili Rehber
Ek-VI : Akreditasyon Sürecine İlişkin Rehber
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
UYGULAMA PROSÜDÜRÜ
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OTB 25 ŞUBAT 2013 tarihine
yollanmalıdır
Kapalı zarfın içerisinde 3 basılı kopya ve 1
elektronik kopya olmalıdır
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
NELER SUNULACAK?
 Doldurulmuş
Operasyon
Tanımlama
Belgesi
 Operasyon Çağrısı Rehberi EK II
 Operasyon Çağrısı Rehberi EK IV,
doldurulmuş ve OTB belgesine eklenmiş
olmalıdır,
 İmzalı Başvuru Mektubu (başvuru sahibinin
resmi temsilcisi tarafından imzalanmış)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OTB SUNULMASI
ZARF üzerinde aşağıdaki maddeler
açıkça belirtilmelidir :
 Operasyon çağrısı başlığı
 Teklifi sunulan operasyon başlığı
 Başvuru sahibinin adı
Son teslim tarihinden sonra yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir!
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
BAŞVURU USÜLLERİ
 Sorularınızı için lütfen [email protected] e-posta
adresine gönderiniz.
 Program Otoritesine sorularınızı teklif
çağrısının son teslim tarihinden 10 gün
öncesine kadar (15 Şubat 2013)
gönderebilirsiniz.
 Önemli duyurular ve sorular ve cevaplar
http://www.ikg.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Lütfen düzenli olarak bu adresi kontrol ediniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
BAŞVURULARIN SEÇİLMESİ
Değerlendirme aşağıdaki belirtilmiştir
1.Değerlendirme Komitesi kurulacaktır
2.Seçim
 İdari kontrol puanları
 Seçim kriterleri
 Kazanma Kriterleri
Değerlendirme Operasyon Çağrısı Rehberi
Bölüm 2.2’ye göre yapılacaktır
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
KATMA DEĞER UNSURLARI
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
KATMA DEĞER UNSURLARI
OTB ile
ilgili
noktalar
Asg. ve Aza.
toplam puan
Diğer IPA bileşenleri (IPARD, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik 5.7 ve 11
OP için ), Bölgesel Kalkınma Ajansları, ulusal programlar ve
diğer hibe destek programları tarafından desteklenen
faaliyetlerle bağlantılı ve tamamlayıcı mı?
0-5*2
Özellikle Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, Türkiye ve 5.7 ve 5.9
AB üye ülkelerinde ilgili ortak kuluşlarla işbirliğinin geliştirilip
geliştirilmediği
Operasyona özel sektörün dahil edilip edilmediği
5.7 ve 5.9
0-5
Teklif içerisinde büyüyen sektörler ve yeni yatırımlara 5.9 ve 5.7
ilaveten işgücü piyasasının ihtiyaçlarının ne ölçüde dikkate
alındığı
TOPLAM PUAN
0-5
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
0-5
0-25
Puan
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
BAŞARI KRİTERLERİ
 Her
düzeyde
sorumlulukların
anlaşılması ve üstlenilmesi,
 Açık/esnek ama etkili yönetim tarzı,
 İnteraktif yaklaşım- diğer ortaklarla
çalışma ve öğrenme,
 AB kurumlarıyla, uzmanlarıyla ve
ortaklarla işbirliği becerisi
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
OPERASYONLAR NEDEN
BAŞARISIZ OLUR?
 Hedefler ile sorunların arasındaki ilişkinin zayıf
olması,
 Kötü mali ve bütçe planlaması,
 Görevlendirme, finansman, zaman planlaması
arasındaki iç ilişkinin eksikliği,
 Paydaşlar arasındaki bağın zayıf olması,
 Operasyon dayanışması ve sinerjisinin olmaması,
 Katı hedefler ve süreçler (esnek olmayan),
 Program veya politika mantıksal çerçevesine
bağlantılı olmama,
 Yanlış beklentiler (iyimser hedeflere dayalı)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
KATILIMINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ!
Human Resources Development – Grant and Promotion Project

similar documents