Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks

Report
Investeeringud
põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse parandamiseks
Art 18(1)(a)
Ülle Puusta
Maaettevõtluse büroo juhataja
Põllumajandusministeerium
16. aprill 2013
1
Meetme eesmärk
Meetme üldeesmärk on põllumajandusettevõtete
konkurentsivõime parandamine ja keskkonnahoidliku
põllumajandustootmise arendamine.
Spetsiifilised eesmärgid:
• Põllumajandusettevõtete konkurentsivõime suurendamine läbi tootmise
moderniseerimise ja keskkonnahoidlike investeeringute;
• Keskkonnahoidlike ja energiatõhusate põllumajandus- ja
loomakasvatusehitiste rajamine ja uuendamine;
• Põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu
suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.
• Keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamine
põllumajandusettevõtetele.
2
Toetatavad tegevused
• hoonete ja rajatiste (sh kasvuhoonete) ehitamine
• hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või
nende juurde kuuluvate) statsionaarsete
seadmete soetamine
• viljapuuaedade ja marjaistandike rajamine, sh
laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali,
istandike piirdeaedade ning konstruktsioonide
soetamine
• mesindus- ja seenekasvatusobjektide soetamine
3
Toetatavad tegevused (2)
• mobiilsete masinate ja seadmete soetamine kui
taotleja on kas:
– põllumajandusettevõtja, kelle viimase kahe aasta
keskmine müügitulu on alla 100 000 euro;
– põllumajandusettevõtja, kelle omatoodetud
puuvilja- või marjakultuuri, köögivilja-, maasika,
ravim- või maitsetaimekasvatuse toodete müügitulu
moodustas viimasel kahel majandusaastal iga
majandusaasta kohta vähemalt 70% ettevõtja
omatoodetud põllumajandustoodete või nende
töötlemisel saadud toodete müügitulust;
– põllumajandustootjaid ühendav tulundusühistu.
4
Toetuse taotleja
1) Põllumajandusettevõtja
2) Tunnustatud või põllumajandusettevõtjaid
ühendav tulundusühistu (TÜ)
5
Põhilised nõuded põllumajandusettevõtjale (1)
• ettevõtja on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud
vähemalt
kaks
majandusaastat
ning
tema
omatoodetud
põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete
müügitulu on igal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning
moodustanud üle 50% kogu müügitulust.
Kui toetust taotleb põllumajandusettevõtja, kelle põhitegevusala on
hobusekasvatus, peab ta olema tegelenud hobusekasvatusega vähemalt kaks
majandusaastat ning tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende
töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste
müügitulu on igal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning moodustanud üle
50% kogu müügitulust.
• ettevõtja täidab keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu
nõudeid;
• ettevõtja on kasumis ja majanduslikult jätkusuutlik, kuid seejuures on
toetusel oluline ergutav mõju;
• tehtav investeering parandab ettevõtja tulemuslikkust.
6
1)
2)
Põhilised nõuded TÜ
Tunnustamise nõuded või
Järgmised nõuded:
 TÜ-l on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes igaüks on põllumajandusliku
majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks majandusaastat ning kelle
omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete
müügitulu on igal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning moodustanud üle
50% kogu müügitulust.
TÜ-l võib olla vähemalt kolm sõltumatut liiget kui toetust taotleb TÜ ühiseks piimatootmiseks
vajalike hoonete ehitamiseks. Sellisel juhul peavad taotleja kõik liikmed vastama eelpool
põllumajandusettevõtja kohta esitatud nõuetele ja neil kõigil on vähemalt alates 2010.a
piimakari, mis ei ületa 100 piimalehma ning kõigi liikmete osakute suurus on võrdne
(edaspidi piimatootmisühistu).;
 TÜ on tegutsenud vähemalt aasta ja osutab oma liikmetele põllumajanduslikke
abitegevusi põllumajandusmasinate, -seadmete ja –hoonetega.
Taotleja eelnev majandustegevus ei ole nõutav kui toetust taotleb piimatootmisühistu
piimatootmiseks vajalike hoonete ehitamiseks.;
 TÜ täidab keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu nõudeid;
 TÜ on kasumis ja majanduslikult jätkusuutlik, kuid seejuures on toetusel oluline
ergutav mõju;
 Tehtav investeering parandab TÜ ja tema liikmete majanduslikku tulemuslikkust.
7
Taotluste hindamine
Hindamisel moodustatakse toetuse taotlejatest neli
eraldi paremusjärjestust tegevusvaldkondade lõikes.
Taotlusi hinnatakse tegevusvaldkonnas, kus taotleja müügitulu on
kõige suurem.
Hindamisvaldkonnad on järgmised:
1. Piimatootmine
2. Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatus
3. Loomakasvatus (v.a lehmapiima tootmine)
4. Muu eelpool nimetamata põllumajandussaaduste
tootmine
8
Taotluste hindamine (2)
Üldised hindamiskriteeriumid eelisuse andmisel on kõigis gruppides
järgmised:
• ettevõtja ei ole varem käesoleva meetme ja Eesti maaelu arengukava
(MAK) 2007-2013 meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete
ajakohastamine“ raames investeeringutoetust saanud
• ettevõtja müügitulu ja tootmismaht sõltuvalt investeeringu valdkonnast
• taotlejal on kohustus põllumajandusliku keskkonnatoetuse, loomade
heaolu või mahepõllumajanduse toetuse raames
• taotlejaks on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks
tunnustatud ettevõte
• investeeringu realistlikkus ja jätkusuutlikkus
• investeering on seotud põllumajanduslikku päritolu biomassi töötlemise
või bioenergia tootmisega;
• võrdse arvu punktide korral eelistatakse taotlust, millega taotletakse
toetust väiksema toetussumma ulatuses
9
Taotluste hindamine (3)
Valdkonnaspetsiifilised hindamiskriteeriumid eelistuste
andmisel on järgmised:
1. Piimatootmine
• sõnnikuhoidla, väljaspool loomade pidamiseks
mõeldud ehitist söötmis- ja jootmisplatsi rajamine;
• toetust taotleb piimatootmisühistu.
2. Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede
kasvatamine
• toetust taotleb põllumajandustootjaid ühendav TÜ
10
Taotluste hindamine (4)
3. Loomakasvatus
• sõnnikuhoidla, väljaspool loomade pidamiseks mõeldud ehitist
söötmis- ja jootmisplatsi rajamine;
• investeering parandab vastavas valdkonnas Eesti
isevarustatuse taset (nt linnu- ja küülikuliha tootmine);
• toetust taotleb põllumajandustootjaid ühendav TÜ.
4. Muu eelpool nimetamata põllumajandussaaduste tootmine
• investeering parandab vastavas valdkonnas Eesti
isevarustatuse taset (nt puu- ja köögivilja, marjade tootmine);
• toetust taotleb põllumajandustootjaid ühendav TÜ.
11
Toetuse määr
Toetussummade määramisel peetakse silmas, et need ei ületaks:
• 40% hoonete ja rajatiste ning hoonetesse ja rajatistesse (või
nende juurde) kuuluvate statsionaarsete seadmete; istandike
rajamise (sh piirdeaiad) ning mesindus- ja
seenekasvatusobjektide abikõlbliku kulu maksumusest;
• 30% mobiilsete masinate ja seadmete abikõlbuliku kulu
maksumusest;
• loomakoha maksumuse kohta kehtestatavat piirmäära;
• taotleja müügituluga seotud summat.
Toetuse osatähtsust abikõlbliku kulu maksumusest võib suurendada
5 protsendipunkti võrra kui toetust taotleb alla 40 aasta vanune
ettevõtja või põllumajandustootjaid koondav TÜ.
12
Toetuse suurus
Maksimaalne toetuse suurus ettevõtja kohta perioodi jooksul
kokku on kuni:
• 500 000 eurot kui investeering on seotud hoonete ja
rajatiste ehitamisega ning hoonetesse ja rajatistesse (või
nende juurde) kuuluvate statsionaarsete seadmete
soetamisega;
• 150 000 eurot kui investeering on seotud mobiilsete
masinate ja seadmete, istandike rajamise, mesindus- ja
seenekasvatusobjektide soetamisega.
Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või «Konkurentsiseaduse»
§ 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud
ettevõtjad loetakse maksimaalse toetuse suuruse arvutamisel
üheks ettevõtjaks.
Lisaks võib meetme sihtgrupp kasutada
finantskorraldusvahendite raames antavat abi.
13

similar documents