Töötuskindluse tulude ja kulude prognoos

Report
Erivajadustega inimeste teenused Eesti Töötukassas
ja tööharjutuskeskuse võimalustest Eesti Agrenska
Fondi näitel
Krislin Padjus
juhtumikorraldaja
Eesti Töötukassa
5. detsember 2014
Üks ja selge eesmärk: aitame leida töö ja töötaja
Kahetasandiline klienditeenindus
Töövahendus ja juhtumikorraldus
Töövahenduse klientideks on inimesed, kes vajavad töö
leidmiseks eelkõige teadmisi-oskusi töö otsimiseks, nõustamist, valikute
juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.
Juhtumikorralduse klientideks on inimesed, kes
vajavad tööotsinguteks ja töölerakendumiseks ulatuslikumat ja
mitmekülgsemat abi ning paindlikumat lähenemist
Tööturuteenused
Palgatoetus
Tööharjutus
Vabatahtlik
töö ja talgutöö
Ettevõtluse
alustamise toetus
Psühholoogiline,
võla- ja sõltuvusnõustamine
Tööturukoolitus
ja tööpraktika
Individuaalsed
tugiteenused ja
lahendused
Karjäärinõustamine
Töövahendus ja
tööotsingute
nõustamine
Tööturuteenused
Puude ja tervisehäire
korral täiendav abi:
töökoha kohandus,
abivahend, tugiisik, abi
töövestlusel, tööandjale
koolituskulu hüvitamine
Puudega inimesed saavad kasutada kõiki töötukassa
teenuseid
• Nõustamisteenused
– karjäärinõustamine, Skype nõustamine, karjääriinfotoad, tööotsingu
töötuba, tööklubi, psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine,
mobiilne nõustamine MOBI, abi ja nõustamine koondamisel, muu
nõustamine
•
•
•
•
•
Tööturukoolitus
Töövalmidust toetavad teenused (vabatahtlik töö) ja proovitöö
Palgatoetus
Individuaalne töölerakendumine ja hooldusteenus
…
Abistamine tööintervjuul
Kui töötaja vajab puude või tervisehäire tõttu abi
tööandjaga suhtlemisel (nt viipekeeletõlk vms), korraldab
selle töötukassa.
 Sihtrühm: puude või pikaajalise tervisehäirega töötu ja
koondamisteatega tööotsija
Tugiisikuga töötamine
Puudest või pikaajalisest tervisehäirest tingitud tavapärasest suurem
abi/juhendamisvajadus  võimalik leppida tööandjaga kokku
tugiisiku värbamises sisseelamisperioodiks.
 Sihtrühm:
• puude või pikaajalise tervisehäirega töötu või töötav isik;
• koondamisteate saanud puude või pikaajalise tervisehäirega
tööotsija;
• pikaajaline töötu;
• sotsiaalse erivajadusega töötu;
• sõltuvusprobleemiga töötu.
Töötamiseks vajalik abivahend
Puue või pikaajaline tervisehäire takistab tööülesannete
täitmist tööandja poolt ettenähtud vahenditega 
anname tööks vajaliku abivahendi.
 Sihtrühm: puude või pikaajalise tervisehäirega töötu,
koondamisteatega tööotsija ja töötaja (sh FIE)
• abivahend tasuta kasutamiseks
• kuni kolmeks aastaks
Tööruumide ja -vahendite kohandamine
Puue või pikaajaline tervisehäire takistab tööandja ruumides
või ettenähtud töövahenditega töötamist  aitame tööandjal
muuta töökeskkonna või töövahendid ligipääsetavaks ja
kasutatavaks.
 Sihtrühm: puude või pikaajalise tervisehäirega töötu,
koondamisteatega tööotsija, töötaja ja FIE
Hüvitame tööandjale tehtud kohanduse maksumusest
• töötu või koondamisteatega tööotsijast kliendi tööle võtmisel 50-100%;
• töötava kliendi puhul kuni 75%;
• FIE-st kliendile kuni 75% kohanduse maksumusest.
Tööandjale töötaja koolituskulu hüvitamine
Terviseseisundi tõttu ei ole töötaja pikka aega tulnud
toime tööülesannete täitmisega  tööandja on valmis
ümber- või täiendusõppe läbimisel pakkuma teist tööd
 hüvitame tööandjale töötaja koolituskulud
tagantjärele 50% ulatuses.
• kuni 1 a
• kuni 1250 eurot
Vabatahtliku töö teenus
•
•
•
Vabatahtlik töö soodustab töölesaamist: aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi
kogemusi, teadmisi ja oskusi ning aitab tekitada või säilitada tööharjumust.
Töö võib hõlmata erinevaid avalikes huvides ja ühiskonna heaks tehtavaid
tegevusi, soovitavalt kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö-, keskkonnakaitse-,
ühistegevuse või muus avaliku huvi valdkonnas. Samuti võib selleks olla ettevõtete
korraldatud heategevuslikes tegevustes osalemine. Vabatahtliku töö pakkujad on
töötukassa lepingupartnerid.
Tartus näiteks: Toidupank, Riigiarhiivi Ajalooarhiiv, Eesti Agrenska Fond, Tartu
Maheaed, Tähe Noortekeskus jmt
• kuni kolm kuud
• kõik töötukassa kliendid
Töövõimetuspensioni praegune skeem
Tööealine inimene, kellel on töövõime kaotus 40-100%
Saab töövõimetuspensioni ning mitmesuguseid
soodustusi
Töötamine ja töötasu saamine ei ole piiratud
Töötamist või aktiivne olemist ei oodata
Miks reform?
• Eestis on töövõimetuspensionäre u 100 000
• S.t rohkem kui iga kümnes tööealine inimene
on töövõimetuspensionär
• 2/3 töövõimetuspensionäridest ei tööta
• Skeem viib inimesed liiga vara tööturult välja
ning on rahaliselt jätkusuutmatu
Rahvastiku prognoos
• Tööealiste inimeste arv väheneb kümne aasta
jooksul (2013-2023) u 45 -50 tuhande inimese
võrra
• Töövõimetuspensionäride osakaal tööealises
elanikkonnas tõuseb samal ajal 15%ni.
Töövõietoetuse seaduse mõjuanalüüs. Saar Poll 2014
Mis muutub võrreldes tänasega?
Töövõimetuspensioni asemel
TÖÖVÕIMETOETUS: osaline
töövõime 180 EUR töövõime
puudub 320 EUR (tulevikus
indekseeritakse)
Makstakse ka töötamise korral.
Toetust hakatakse vähendama,
kui palk ületab 960 EUR (algselt
oli 640 eurot) toetust ei maksta,
kui sissetulek on 1325 eurot
(osalise töövõimega inimesel) või
1600 eurot (puuduva töövõimega)
Töövõimetuse
kuus.asemel
TÖÖVÕIME hindamine:
töövõime on täielik või osaline
või töövõime puudub.
Mida inimene suudab teha,
millised on sobivad
töötingimused, milliseid
tegevusi ei tohi teha.
AKTIIVSUSNÕUDED osalise
töövõimega inimestele:
töövõimetoetust makstakse
töötajatele, tööotsijatele,
(tasemeõppes) õppijatele.
TÖÖVÕIMEREFORM
TÖÖTUKASSA
TÖÖLESAAMIST ja
TÖÖTAMIST TOETAVAD
TEENUSED
osalise töövõimega
inimestele:
tööturuteenused, sh
tööalane rehabilitatsioon,
abivahendid tööks,
toetatud ja (ajutine)
kaitstud töö
SKA ja KOVid:
TOIMETULEKUT
TOETAVAD TEENUSED
puuduva töövõimega
inimestele: sotsiaalne
rehabilitatsioon,
isiklikud abivahendid,
kaitstud töö, erihoolekanne, hooldus jm
sotsiaalteenused
Aktiivsusnõuded osalise töövõimega töötule
• Individuaalses tööotsimiskavas kokkulepitud teenustel või tegevustes osalemine
• Töötukassas nõustamisel käimine vähemalt kord 30 päeva jooksul. Nõustamine
võib toimuda ka telefoni teel või iseteenindusportaali vahendusel, kui vastuvõtule
tulemine on raskendatud terviseseisundist või puudest tingitud liikumistakistuse
või muu erivajaduse tõttu.
• Sobiva töö vastuvõtmine (arvestades mh tervisest tulenevaid piiranguid)
Aktiivsusnõuded: sanktsioonid
• Töövõimetoetuse maksmine peatatakse 10 päevaks, kui toetusesaaja
esmakordselt mõjuva põhjuseta:
- ei tule määratud ajal töötukassasse nõustamisele
- ei täida ITKs kokkulepitud tegevusi
- keeldub sobivast tööst
• Töövõimetoetuse maksmine peatatakse 30 päevaks, kui toetusesaaja rikub
teistkordselt mõjuva põhjuseta aktiivsusnõudeid. Uuesti töötuna arvele tulekul
tekib õigus toetusele, kui peatamise periood on lõppenud.
• Töötuna arvelolek ja töövõimetoetuse maksmine lõpetatakse, kui toetusesaaja
rikub kolmandat korda mõjuva põhjuseta aktiivsusnõudeid:
- ei lõpetata, kui täidab mõnda muud aktiivsusnõuet või liigub 14 päeva jooksul
aktiivsesse tegevusse (tööle, õppima vms)
Tööharjutus
Palgatoetus
Ettevõtluse
alustamise
toetus
Psühholoogiline,
võla- ja sõltuvusnõustamine
Tööturukoolitus
ja tööpraktika
Karjäärinõustamine
Vabatahtlik
töö ja talgutöö
Individuaalsed
tugiteenused ja
lahendused
Tööturuteenused
Töövahendus ja
tööotsingute
nõustamine
Jätkame kõigi tänaste teenuste osutamist
Puuetega inimestele
täiendav abi:
töökoha kohandus,
abivahend, tugiisik,
abi töövestlusel +
tööalane
rehabilitatsioon
Tööalane rehabilitatsioon ...
• … tööealistele inimestele, kellel on osaline töövõime või puue
ning kes töötavad, otsivad tööd või õpivad
• … eesmärgiks on tööeluks ettevalmistamine,
tööle asumise või töötamise toetamine
• … erinevad teenused ja programmid
• … vastavalt igaühe individuaalsetele vajadustele
Rehabilitatsiooni osutamise korraldus töötukassas
• Rehabilitatsiooni vajadust hindab ja teenusele suunamise otsustab kliendi
juhtumikorraldaja kliendi nõustamise käigus (sh arvestab hindamise soovitustega)
• TK võib rehabilitatsiooni vajaduse hindamiseks osta täiendavat ekspertabi
(nt rehabilitatsiooniasutuselt), kuid rehabilitatsiooniplaani ei ole tingimata vaja
• Klient valib temaga individuaalses tegevuskavas kokkulepitud vajadusele vastava
rehabilitatsiooniteenuse või -programmi SKA tegevusloaga teenuseosutajate
pakutavate teenuste või programmide seast (koolituskaardiga sarnane skeem)
• TK tasub kliendi eest rehabilitatsiooni kulu kuni 1500 eurot ühe aasta jooksul.
Põhjendatud vajadusel võib rehabilitatsiooni kulu tasuda suuremas ulatuses.
• Rehabilitatsiooniteenusel osalejale makstakse sõidu-ja majutustoetust.
Tammistu Perekeskuse tööharjutuskeskus (al 2007)
• Hariduslike erivajadustega noored (peamiselt toimetuleku
õppekava, Tartu Kroonuaia Kool jt) pärast kooli lõpetamist
• Puuetega, psüühiliste erivajadustega täiskasvanud, kes on
tegevusetult aastateks koju jäänud (ligipääs avatud tööturule
puudub puude raskuse tõttu)
• Õppepraktika baasina (Räpina Aianduskooli, Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli noored)
Probleem
• Erivajadustega noored täiskasvanud –
pärast haridussüsteemist lahkumist
õpitud oskuste ja kogemuse kadumine.
Miks?
• Kuna noor ei leia rakendust tööturul, tal pole
võimalust oma oskusi praktiseerida 
langeb tagasi sotsiaalsüsteemi täielikule
ülalpidamisele.
VÜF Projekti „Võitle võimekuse
nimel!“ eesmärgid
Tugevdada kodanikuühiskonna rolli, andmaks
erivajadustega inimestele võimalusi pärast
koolihariduse omandamist saada aktiivseks
ühiskonna liikmeks.
SA Eesti Agrenska Fondi projekti “Võitle võimekuse nimel” rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi
vahendusel.
Alaeesmärgid
• Partnerluse abil vabaühenduste nn valvekoerarolli
tugevdamine, leida organisatsioonid, kes koos KOV-dega
suudaksid korraldada toimivat toetatud töötamise teenust
• Lahenduste väljatöötamine, kuidas hõivata avatud tööturu
perspektiivi mitteomavad noored jõukohastesse töistesse
tegevustesse kohe pärast kooli lõpetamist
• Ühiskonna arusaamade muutmine erivajadustega noorte
töövõime suhtes
• Muuta asutuste ja ettevõtete suhtumist, usku töökeskuste
kaudu erivajadustega inimeste hõivamise võimalikkusse ka
avatud tööturule pääsemisel
Oodatud tulemus: anda tõuge uute tööharjutuskeskuste
rajamiseks Eestis
Soovitud tulemusteni jõudmiseks:
- püüame kaasata organisatsioone, kes on võimelised
efektiivseks koostööks KOVdega, korraldamaks toetatud
töötamist,
- kaardistame seadusandluse (Norra+Eesti),
- töötame kogemuste ühistamise baasil välja
tööharjutuskeskuste rajamise juhtnöörid ja infopaketi (oluline
soovituste koostamisel koostöö MTÜde, SA-de, KOV-de,
haridusasutuste vahel),
- piloteerime uusi teenuseid tööharjutuskeskustes
- loome võimalused edaspidiseks toetatud töötamise info
kogumiseks ja vahendamiseks – Tammistu perekeskusse
rajatav infopunkt
Tegevused, sh Norra partneri roll
• Kogemus raske puudega inimeste rakendamisel
avatud tööturul, ettevõtluses
• Kogemus ettevalmistustööks noortega - avatud
tööturule pääsemiseks (kuni 5a ettevalmistus)
• Projektis ekspertidena
- Nõustamine kohapealsete 1-kuiste lähetustena
(2013, 2014) tööharjutuskeskuste rajamisel
- Eesti-Norra tööharjutuslaagrid Eestis 2013 ja 2014
- Suhtumise muutmise roll
Projektipartnerid
•
•
•
•
•
•
MTÜ Iseseisev Elu
Põlvamaa PIK
Kammeri Kool
Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL)
ASVO Nøtterøy
Projekti käigus leitud partnerid - NHF
Oslofjord Vest (leitud 2013.a lõpus)
Ootused partneritele
• Koostöös Norra ja Eesti partneritega tuuakse
valdkonna arendajate sekka juurde 12 uut
organisatsiooni/seltsingut
• Eestkostesuutlikkuse arendamise läbi kutsutakse ellu
3-4 uut tööharjutuskeskuse arendamise algatust.
Riskid koostöös
• Rahastuse nappus
• Infovahetuse puudumine juhtumikorraldustööl Eestis on arenguruumi
• Ajafaktor – olla kursis perede vajadustega, kus
on tööturult kõrvalejääv täiskasvanueas
puudega hoolealune?
• Info puudus – millised töökeskused puuetega
inimestele on juba Eestisse rajatud ja kuhu?
Lahendusi
- Tuleks kombineerida kliendipõhist rahastust KOV
ressurssidega
- KOV saab suunata aktiivselt, teades oma puuetega
inimesi, teenusevõimaluste infot saama
elukohajärgsesse tööharjutuskeskusse vm puuetega
inimestele teenuseid osutavasse asutusse
- Iga keskus tutvustab oma teenustespektrit ise (HEVkoolides, kutsehariduskeskustes, päevakeskustes)
Töised tegevused
Tammistu tööharjutuskeskuses:
- Aedniku abi
- Koka abi
- Restaureerimis- ja puidutööd
(2 puudega inimest momendil töölepinguga)
- Võimetekohane käsitöö
- Puhastus- ja koristustööd
- Aia- ja pargitööd
Teenused Tammistu tööharjutuskeskuses
• Erihoolekandeteenused – igapäevaelu toetamise
teenus, töötamise toetamise teenus
• Rehabilitatsiooniteenus – tööalase rehabilitatsiooni
programm erivajadusega täiskasvanutele, kelle
võimalused avatud tööturul on piiratud
• Eesti Töötukassa teenused – tööpraktika,
vabatahtliku töö teenus, tööharjutus, tugiisikuga
töötamise teenus
Töötukassa tööharjutuse hange Tammistus
(2013-2014)
•
•
•
•
8 AS Hoolekandeteenused Kaunase Kodu klienti
3 korda nädalas tööharjutustel Tammistus
6 kuud kokku
Töötegevused, eripedagoogi ja sotsiaaltöötaja vestlused
töötamisest, tööle saamisest, tööelust, CV koostamisest, tööle
kandideerimisest jm tööelu puudutavad küsimused
• Ekskursioonid-õppevisiidid erinevatesse töö ja õppimisega
seotud asutustesse (Iseseisev Elu, Tartu Vaimse Tervise
Keskus, Tartu Kutsehariduskeskus, Meiela, Maara Küla jt)
Kõik inimesed, kes vajavad toetatud
töökeskkonda ja tuge igapäevaelus praktiliste
küsimuste lahendamisel, on oskusliku
juhendamise ja pühendumise korral võimelised
saavutama iseseisvaid praktilisi väljundeid ja
ilmutama arengut!
Mõned viited:
 www.tootukassa.ee
 https://www.tootukassa.ee/content/teenused/abierivajadusega-inimestele-ja-nende-toolevotmiseks
 https://www.tootukassa.ee/content/teenused/riiklikudsoodustused-tooandjale
 www.agrenska.ee
Küsimused?!
TÄNAN!
[email protected]
AITAME LEIDA TÖÖ JA TÖÖTAJA

similar documents