Komistuskivid

Report
Komistuskivid
paindlikkuse rakendamisel
Kadri Seeder
Kuidas me töötame?
Meelis
Anton
Arendus
Tallinn
Büroohotell
Tallinnas
Tarkvara
arendaja
Laagri
Koostöö
partneri
d
Indrek
Disainer
Viimsi
Ajakirjandu
s
Kadri
Laura
Analüütik
Kuusalu v
Assistent
Tallinn
Kliendid
Kaasajate tiim
Kaugtöökeskus
Kolgas
Eele
Tõlk
London
Tööportaali
d
Kuidas see toimib?
• Väärtused ja arusaamad, töökultuur
• Kommunikatsioonioskused ja tavad
• Tehnilised lahendused ja nende kasutamise oskused
• Proaktiivsus ja iseseisvus, sh enda arendamine
• Tagasiside andmine, ausus
• Paindliku töö eripärade teadvustamine, aga mitte üle-mõtlemine
Väärtused ja arusaamad, töökultuur
• Oskus töötada iseseisvalt ja end juhtida
• Oskus töötada koos, sh ka distantsilt
• Orienteeritus tulemusele (vs protsessile)
• Arusaamine, kust tuleb raha
• Aja väärtustamine
• Ambitsioon teha head asja
Kommunikatsioonioskused ja tavad
• Skype – ma olen virtuaalselt
olemas
• E-mail või jagatud dokument
- väljund
• Eriarvamused, kiired arutelud
– telefon
• Intensiivsed mõttetalgud –
koosolek
• Emotsioon, verbaalne
võimekus, olukorra
hindamine

 
Silmast-silma
 
.
.

Kirjalik E-mail
Video Telefon
konvekiirrents
suhtlus
Tehnilised lahendused
• Skype – e-koostöö, koosolekud
• VoIP – telefonitöö
• Drive, dropbox
• CMS, CRM
• Kalendrite jagamine
• Paindlikud kontorid
Proaktiivsus ja iseseisvus
• Proaktiivsus – oskus märgata, mida teha on vaja
• Iseseisvus – esimeses järjekorras püüab leida ise lahenduse
• Enda arendamine – kui ei oska, õpin selgeks
• Oma aja-, koha-, liikumiste ja tegemiste juhtimine – paindlikult
• Kiire (ümber)orienteerumine
• Virtuaalse töötaja maine kujundamine
Tagasiside andmine, ausus
• Ego taltsutamine
• Taktitunne
• Emotsioonide väljendamine
• Töö väljundid ei ole lapsed
Optimaalne reguleeritus
• Usaldus, kamraadlus
• Väärtuste põhised kirjutamata reeglid
• Kokkulepetest jälje jätmine
Kas kaugtöö võimalus on
töötajate jaoks tähtis?
Töötingimuste ja soodustuste olulisus
Kaasaegsed töövahendid ja
töökeskkond
32%
Enesetäiendamise ja
koolitusvõimalused
63%
44%
Paindlik tööaeg
39%
Isikliku sõiduauto kasutamise
kompensatsioon
34%
Tööle ja töölt koju sõidu korraldamine
või kulude hüvitamine
29%
Kaugtöö vormis töötamise võimalus
26%
Ametitelefon, sh võimalus kasutada
seda isiklikuks otstarbeks
22%
Ametiauto kasutamine, sh isiklikuks
otstarbeks
20%
0%
4 - oluline
48%
48%
35%
Lisapuhkus keskmise palga
säilitamisega
Töötingimuste ja soodustuste saamine
78%
46%
41%
39%
16%
31%
16%
11%
30%
19%
26%
29%
18%
8%
15%
20%
40%
5 - väga oluline
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Enesetäiendamine ja koolitusvõimaluste kasutamine
Iseseisvalt õppimine ja teadlik enesetäiendamine trükimaterjali,
meedia, interneti vms materjalide vahendusel
48%
E-õppe kursuste ja/või e-õppe materjalide läbimine
10%
Organisatsioonisisestel tööalastel täienduskoolitustel osalemine
27%
Organisatsioonivälistel tööalastel täienduskoolitustel osalemine
17%
Töökohapõhine õpe juhendaja käe all
14%
Konverentsidel, seminaridel, töötubades jms osalemine
22%
Õppereisidel või välisiriigis toimunud koolitustel osalemine,
stažeerimine välisriigi organisatsioonis
5%
Tasemehariduses (üld-, kutse- või kõrgharidus) osalemine
11%
Hobi- või vabahariduskoolitustel osalemine
9%
Karjäärinõustamine ja/või mentorlus
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Lisainfo
www.palgainfo.ee

similar documents