Riigi raamatupidamise üldeeskiri tegevuskulud

Report
Riigi raamatupidamise üldeeskiri
Tegevuskulud
Eve Marima
Tegevuskulud (1)
Aruandeperioodi väljaminek, millega kaasneb
varade vähenemine või kohustuste suurenemine
ning mis vähendab aruandeperioodi tulemit
( raamatupidamiskohuslase netovara) on
tegevuskulu
Ostetud toodete ja teenustega seotud kulusid
kajastatakse tekkepõhiselt, samas perioodis kui
nendega seotud tulud (tulude ja kulude vastavuse
printsiip)
Tehingu toimumist kinnitav algdokument tuleb
allkirjastada asutuse volitatud isiku poolt
Eve Marima
Algdokumendi allkirjaks loetakse
Omakäeline allkiri paberdokumendil
Digitaalallkiri
Dokumendi menetlemise süsteemis antud
kooskõlastus või kinnitus ( kinnituse andaja
või kooskõlasatja ning kuupäev peavad
olema tuvastatavad säilitustähtaja jooksul)
Eve Marima
Tegevuskulud (2)
Tegevuskuludena kajastatakse üldjuhul
raamatupidamiskohuslasele kuuluvad kulud,
teistele kuuluvad kulud kajastatakse kulu
tekkimisel edasiantava kuluna
Kajastada tuleb kõik raamatupidamiskohuslase
kulud, sh. ka hinnangulised
Kajastamine ettevaatlik ja kaalutletud
Lähtumine majandustehingu sisust, ka siis kui see
ei ühti juriidilise vormiga
Eve Marima
Tegevuskulud (3)
Tegevuskulud kontoplaanis
- Tööjõukulud (kk.50) sh. töötasu, erisoodustused,
töötasumaksud, tööjõukulu kapitaliseerimine
omavalmistatud põhivarasse
- Majandamiskulud (kk.55), sh.
administreerimiskulu, lähetused, koolitused,
kommunaalkulud, materjalid, õppevahendid,
lähetuskulu ja mitmesugused majanduskulud
Eve Marima
Tegevuskulud (4)
Muud kulud (kontoliik 6)
- Muud tegevuskulud (kontoklass 60), sh.
Riigisaladusega seotud kulud, maksu-, lõivu
ja trahvikulud, ebatõenäoliselt laekuvad
nõuded ja muud tegevuskulud
- Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
(kk.61)
- Finantstulud ja - kulud (kontoklass 65)
Eve Marima
Tegevuskulud –tööjõukulud
Tööjõukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis,
mille eest kulu arvestati ( mitte perioodis millal
makse tehti) kk. 50, tehingupartneriks on füüsiline
isik koodiga (800699 ja 9006xx)
Bilansikontodel kajastatakse kontogruppides 1037
maksude ettemaksed
Kontogrupis 2030 on ainult deklareeritud
maksuvõlad, deklareerimata osa tekkepõhiselt
202.., ülekandmine 202- grupist 2030 gruppi
deklareerimisel
Eve Marima
Tööjõukulud kontoplaanis
Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu ,
avaliku teenistuse ametnike töötasu liigendatuna
ametigruppidesse
Töötajate töötasu analoogselt liigendatuna kategooriatesse
Bilansivälises arvestuses näidatakse töötajate arv
vastavates töötajate kategooriates
Kõigi ameti gruppide töötasu on kontoplaanis
liigendatud:
1. põhipalgaks ning kokkulepitud tasudeks,
2. boonusteks
3. hüvitisteks ning toetusteks. Eraldi näidatakse ajutiste
lepinguliste töötajate ( võlaõiguslikud lepingud) töötasu.
Eve Marima
Avaliku teenistuse ametnike ja
töötajate jaotus
Ametnikud: Juhtide töötasu; tippspetsialistide
töötasu; keskastme spetsialistide töötasu;
nooremspetsialistide ja assistentide töötasu.
Töötajad: Nõukogu ja juhatuse liikmete
töötasu; juhtide töötasu; tippspetsialistide
töötasu; keskastme spetsialistide töötasu;
õpetajate töötasu; nooremspetsialistide ja
assistentide töötasu; tööliste töötasu;
kaitseväelaste töötasu ( ohvitserid,
allohvitserid, sõdurid)
Eve Marima
Tegevuskulud-tööjõukulud (2)
Maksukulu näidatakse tekkepõhiselt perioodis,
mille eest maks arvestati - ka siis kui maksud on
deklareerimata
Puhkusetasu ja seotud maksukulu kajastatakse
nendes kuudes, millal tasu on teenitud,
vähendades puhkusetasu kohustust.
Puhkusetasu kohustuse ümberhindamine vastavalt
IT võimalustele kas igakuiselt või aasta lõpus,
eraldise suurenemine kajastatakse aruandeperioodi
kuluna ( vähenemine, kuluvähendusena).
Eve Marima
Tegevuskulud-tööjõukuludnäide(1)
Näide: 6. Mail makstakse välja aprilli töötasud.
Aprilli palgaarvestuse tulemusel töötajate
palgasummad kokku 10 000 eurot.
Aprilli kanded:
D 500xxx, TP800699, TT01110 Töötasu 10 000
K 202000, TP800699 Töötasuvõlgnevus 7 742
K 202002, TP800699 Deklareerimata TM 2 058
K 202003, TP800699 Deklareerimata TK
200
* Ei ole arvest. Tulumaksuvaba min. ja kogumispen.
Eve Marima
Tööjõukulud- näide (2)
Asustuse poolt tasumisele kuuluvad maksud
D 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt
3 300
K 202001 Deklareerimata sots. kohustus 3 300
D 506040 Töötuskindlustusmakse
100
K 202003 Deklareerimata töötuskindlustus 100
Võlg töövõtjatele makstakse mais, maksud
deklareeritakse mais ja tasutakse juunis, mai lõpus
kantakse deklareerimata maksukohustused
maksuvõlgade alla
Eve Marima
Erisoodustuste kulu- personalikulu
Erisoodustused (eluasemekulude katmine,
kindlustusmaksete katmine, isikliku
sõiduvahendi kasutamise hüvitis, õppelaenu
kustutamine, toitlustuskulud, muud
erisoodustused) riigi ja kohaliku
omavalitsuse asutustes lähtuvalt TMS § 48
Erisoodustused maksustatakse TM= 21/79
Erisoodustuse sotsiaalmaks
SM= 33%
Eve Marima
Kulude edasiandmine
Erinevate RRK üksuste tegevuskulud on
lubatud jätta nende vahel jaotamata kui
jaotatavad summad on ebaolulised,
jaotamine keeruline ja jaotamiseks
kasutatavat valemit on raske põhjendada
Edasiantavaid kulusid kajastatakse
kuludena selles üksuses kelle tegevusega on
need seotud
Eve Marima
Kinnipidamised palgast, kululimiidi
ületused
kululimiitide ületamisi ja sarnaseid
kinnipidamisi töötajate palgast või nõudeid
töötajatele kajastatakse nõudena või juhul,
kui kulude vähendamise summa selgub
hilinemisega või arve esitaja oli avaliku
sektori üksus, kuluna arve esitaja
tehingupartneri koodiga ja kulu
vähendusena kulu saaja tehingupartneri
koodiga
Eve Marima
Hüvitamisele kuuluvad
sotsiaaltoetused
Sotsiaalkindlustusameti ja Tööturuameti
poolt hüvitamisele kuuluvad
sotsiaaltoetused kajastatakse nõudena
Eve Marima
Tegevuskulud- käibemaks
mittekohuslasel
Tagasisaamisele mitte kuuluv käibemaksukulu kuludelt,
varudelt, põhivaralt (konto 601000)
Erisoodustuse kulude ( kontod 505..) käibemaksu ei
eraldata kontole 601000
Edasiantavatelt kuludelt arvestatud käibemaksukulu –
kontol 601001
Põhivara tsentraliseeritud hange – kontol 155900, võib
kajastada koos käibemaksuga tehes käibemaksu
eraldamise ja kuluks kandmise varade kasutusele võtmisel
Varude tsentraliseeritud hange – konto 108900, koos
käibemaksuga, käibemaksu kulu on varude saajal
Eve Marima
Tegevuskulud- käibemaksmittekohuslased (2)
On ka lubatud soetamisel tekkiv käibemaksukulu
kanda tsentraalse hanke korraldaja või tsentraalse
lao kuluks, jaotamata kuluüksustele
Kontogrupis 6010 kajastatakse ka muud
tagastamisele mitte kuuluvad maksu-, lõivu- ja
trahvikulud (v.a. tööjõukulude maksud)
Ettemakseid (kontod 155920, 156920) võib
kajastada koos käibemaksuga
Eve Marima
Tegevuskulud- käibemaksmaksukohuslased
Arvestatud käibemaks kontol 203001
Sisendkäibemaks kontol
103701
Käibedeklaratsiooni õigsuse tagamiseks on
vajalikud lisatunnused (kas allkontod või
käibemaksutunnused)
Iga kuu lõpul suletakse kontod 203001 ja 103701
Tasumisele kuuluva käibemaksu tasaarvestus
sisendkäibemaksuga kajastatakse nimetatud
kontode vahelise kandega, tasumisele kuuluv
kantakse ümber 203001 ja tagastatav 103701
kontole
Eve Marima

similar documents