Snímek 1 - FSI Forum

Report
FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ
TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ
•Řezný proces – obráběcí systém – výstup – parametry
obrobené plochy
•Mechanizmus tvoření třísky
•Ortogonální řezání
•Obecné řezání
•Krystalické látky – tříska tvářená
•Nekrystalické látky – tříska netvářená
Realizace řezného procesu
a) ortogonální řezání, b) obecné řezání
1 Plastické deformace v oblasti tvoření třísky
při ortogonálním řezání
1.1 Primární plastické deformace
Velikost a tvar deformační oblasti ovlivňují:
• fyzikální vlastnosti deformovaného materiálu
• řezná rychlost vc
• nástrojový ortogonální úhel řezu o
• nástrojový ortogonálním úhel čela o
 Při zvýšení vc se deformační oblast zužuje a to tak, že úhly
M a N rostou
 Rovina střihu Psh určitá zóna mezi třískou a obrobkem
1.2
Sekundární plastické deformace
Schematické znázornění tvorby třísky
Schematické znázornění tvorby třísky
Oblasti primární a sekundární deformace
1.3
Kvantifikace úhlu roviny střihu
Model tvorby třísky - úhel roviny střihu
Kořen třísky- výbrus
Velikost úhlu  - teorie minimální vynaložené práce
Dynamické poměry při ortogonálním řezání
a kvantifikace úhlu roviny střihu 
Dynamické poměry při ortogonálním řezání
a kvantifikace úhlu roviny střihu 
F - celková řezná síla
Fc - řezná síla
Ff - posuvová síla
Fsh - tangenciální síla v rovině střihu
FshN - normálová síla v rovině střihu
F - tangenciální síla působící na čele nástroje
FN - normálová síla čela nástroje
t - třecí úhel mezi odcházející třískou a čelem nástroje
 = o +  - ( 90 - t ) = t + o+  - 90o
• Tangenciální síla v rovině střihu Fsh
Fsh 
F
τ k .h D .b D
sin φ
 F.cos Θ
τk . hD . b D
sin φ . cos ( t  δ o  φ  90 )
o
k - střední hodnota kritického smykového napětí ve stižné
rovině
bD- jmenovitá šířka třísky
Pro zjednodušení se zavede konstanta
F 
K = k . hD . bD 
K
sin φ . cos ( t  δ o  Φ  90 )
o
• Úhel roviny střihu  se stanoví jako minimum poslední
funkce
• První derivace se položí nule a stanoví se hodnota  
dF
dφ
K.

2
sin Φ . cos
K0
sin2 .cos2(t + o +  - 90o )  0
cos( 2 + t + o - 90o) = 0
2 + t + o - 90o = 90o
Φ  90 
o

cos Φ   t  δ o  Φ  90
t  δo
2
2

t
o

 δ o  Φ  90
o

2 Třísky a jejich technologické charakteristiky
2.1 Druhy tvářených třísek
Základní druhy tvářených třísek při obrábění kovů
a - plynulá článkovitá soudržná
b - plynulá soudržná lamelová
c - tvářená elementární
d - nepravidelně článkovitá plynulá
e - tvářená plynulá soudržná
f - dělená segmentová
g - plynulá segmentová
Tvary třísek v závislosti na šířce záběru ostří ap a posuvu na
otáčku f
Vliv řezných podmínek na tvar třísek
2.2 Součinitel pěchování třísky
Rovnost objemů materiálu na vstupu a výstupu ze zóny řezání
AD . vc = ADc . vt
Součinitel pěchování třísky
AD = hD . bD ;
ADc = hDc . bDc ;
Λ 
Δl
Δl c

sin Φ  δ o 
sin 

bDc  bD
sin Φ . cos δ o  cos Φ . sin δ o
sin Φ
δ o  90
tg Φ 
o
 γo
cos γ o
Λ  sin γ o
2.3
Objemový součinitel třísek
W
Vt
Vm
Vt - objem volně ložených třísek
Vm - objem odebraného materiálu korespondující s Vt
3 Nárůstek a jeho vliv na řezný proces
•
•
•
•
Pohyb třísky po čele nástroje – tlaky, teploty
Určité řezné podmínky - „zadírání“
Vznik zóny kluzu mezi třískou a povrchovou plochou čela
Kontakt mezi třískou a nástrojem - tři úseky – A,B,C
• Nárůstek - „studený návar“ materiálu obrobku na břitu
nástroje
• Nárůstek je nestabilní - vzniká a zaniká s určitou frekvencí
• Vyšší opotřebení čela nástroje,
• Zhoršení jakosti povrchu
• Zabránění vzniku nárůstku
zvýšení řezné rychlosti
zvětšení úhlu čela
aplikace vhodných povlaků řezné části nástroje
použití účinného chlazení
•
•
Konec přednášky
FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ
TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ
Děkuji za pozornost

similar documents