ตัวชี้วัดที่ 6

Report
คำอธิบำย
ิ ค ้าและบริการ
ความสาเร็จของการจัดการข ้อมูลสน
ี ของกรมอนามัย
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
หมายถึง การวัดความสาเร็จของการดาเนินการ
ิ ค ้าและบริการ ผู ้รับบริการ
ปรับปรุงฐานข ้อมูลของสน
ี รวมถึงการสร ้างความสม
ั พันธ์
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี (C/SH) ของ
กับผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
กรมอนามัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
มาตรฐานการให ้บริการ หมายถึง คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ าน
ของบุคลากรในการให ้บริการ ซงึ่ ประกอบด ้วยแผนภูม ิ
การให ้บริการ (Flow chart) รายละเอียดการบริการ
และระยะเวลาการให ้บริการแต่ละขัน
้ ตอน เป็ นต ้น
คำอธิบำย (ต่อ)
งานบริการของกรมอนามัย หมายถึง งานตาม
ภารกิจของกรมอนามัยทีใ่ ห ้บริการแก่บค
ุ คลภายนอก
่ กระบวนการบริการรับรองมาตรฐาน
หน่วยงาน เชน
การสง่ เสริมสุขภาพและอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
ี หมายถึง บุคคลที่
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
อยูภ
่ ายนอกหน่วยงานของตน (รวมถึง สานัก /กอง/
่ บริการด ้านสาร
ศูนย์ /กลุม
่ ในสงั กัดกรมอนามัย) เชน
บรรณของสานักงานเลขานุการกรม มีเจ ้าหน ้าที่
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านสารบรรณของทุกหน่วยงานในสงั กัดกรม
เป็ นผู ้รับบริการ
ทุกหน่วยงานต ้องจัดทาคารับรองฯ ตัวชวี้ ด
ั นี้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ขนตอนที
ั้
่
ประเด็นกำรประเมินผล
คะแนน
1
ิ ค้ำและบริกำร ผูร้ ับบริกำรและผูม
่ นได้
กำรจ ัดทำฐำนข้อมูลสน
้ ส
ี ว
่ นเสย
ี ของหน่วยงำน
สว
ิ ค ้าและบริการ ผู ้รับบริการและ
1.1 มีการวิเคราะห์ และปรับปรุงข ้อมูลสน
ี ของหน่วยงาน อย่างครอบคลุม ครบถ ้วน และ
ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ทันสมัย
1.2 มีการสารวจหรือรวบรวมข ้อมูลความต ้องการและความคาดหวังของ
ี ทีม
ิ ค ้าและบริการของ
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ต
ี อ
่ สน
หน่วยงาน
กำรจ ัดทำมำตรฐำนกำรให้บริกำร (SOP)
2.1 มีสว่ นร่วมในการจัดทามาตรฐานการให ้บริการ (SOP) ใน
กระบวนงานของกรมอนามัย
2.2 มีการจัดทามาตรฐานการให ้บริการ (SOP) ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน อย่างน ้อย 1 กระบวนงาน
ั ันธ์ก ับผูร้ ับบริกำรและผู ้
่ นร่วมและกิจกรรมสมพ
กำรสร้ำงกำรมีสว
่ นได้ สว
่ นเสย
ี (C/SH) ของหน่วยงำน
มีสว
35
2
3
3.1 มีการเปิ ดโอกาสให ้ C/SH และ/หรือประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมของหน่วยงาน และมีการสรุปผล/เผยแพร่ให ้ C/SH ทราบ
(20)
(15)
25
(15)
(10)
20
(10)
เกณฑ์กำรให้คะแนน(ต่อ)
ขนตอนที
ั้
่
4
ประเด็นกำรประเมินผล
คะแนน
ั พันธ์กบ
ี
3.2 มีการจัดกิจกรรมสม
ั ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
อย่างน ้อย 1 กิจกรรม (ตามแนวทางของ SOP กระบวนงานสร ้าง
การมีสว่ นร่วมฯ ของกรมอนามัย)
กำรประเมินควำมพึงพอใจ กำรจ ัดกำรข้อร้องเรียน
่ นได้สว
่ น
ข้อเสนอแนะ และคำชมเชยของผูร้ ับบริกำรและผูม
้ ส
ี ว
ี ของหน่วยงำน (ตำม SOP กำรจ ัดกำรข้อร้องเรียนฯ ของ
เสย
กรมอนำม ัย)
4.1 มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของผู ้รับบริการและผู ้
ี ทีม
ิ ค ้าและบริการของหน่วยงาน
มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ต
ี อ
่ สน
4.2 มีการจัดการและรายงานข ้อร ้องเรียน ข ้อเสนอแนะ ข ้อคิดเห็น
และ คาชมเชยทีม
่ ถ
ี งึ หน่วยงาน ให ้สานักงานเลขานุการกรมทราบ
ภายในวันที่ 25 ของเดือนนัน
้ (ตามแบบฟอร์ม Complaint_01
และ Complaint_02)
โดยสง่ ทางอีเมล์ [email protected] หรือ
[email protected]
[email protected]อร์มได ้ที่ URL ด ้านล่างนี้
http://osc.anamai.moph.go.th/main.php?filename=PMQA_
2556
รวมคะแนน
(10)
20
(10)
(10)
100
หล ักฐำนอ้ำงอิง
ิ ค ้าและบริการ C/SH
ขนตอนที
ั้
่ 1 การจัดทาฐานข ้อมูลสน
ื่ ฐานข ้อมูลสน
ิ ค ้าและบริการ ผู ้รับบริการและผู ้มี
1. ชอ
ี (หากเก็บข ้อมูลในเว็บไซต์ โปรดระบุ URL)
สว่ นได ้สว่ นเสย
2. รายงานสรุปการสารวจหรือรวบรวมข ้อมูลความ
ต ้องการและความคาดหวังของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ น
ี ทีม
ิ ค ้าและบริการของหน่วยงาน
เสย
่ ต
ี อ
่ สน
ขนตอนที
ั้
่ 2 การจัดทามาตรฐานการให ้บริการ (SOP)
1. รายงานผลการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานในการจัดทา
มาตรฐานการให ้บริการ (SOP) ในกระบวนงานของกรมอนามัย
(ข ้อมูลจากสานักงานเลขานุการกรม)
2. รายงานการจัดทามาตรฐานการให ้บริการ (SOP)
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน ้อย 1 กระบวนงาน
หล ักฐำนอ้ำงอิง (ต่อ)
ั พันธ์กบ
ขนตอนที
ั้
่ 3 การสร ้างการมีสว่ นร่วมและกิจกรรมสม
ั
(C/SH) ของหน่วยงาน
่
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร เชน
ื่ โครงการทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้ประชาชนมีสว่ นร่วม
- ชอ
- สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินงาน
- ขัน
้ ตอน/กิจกรรมการดาเนินงานทีป
่ ระชาชนมีสว่ นร่วม
- ภาพถ่ายกิจกรรม
ั ฤทธิข
- ผลสม
์ องโครงการ
หล ักฐำนอ้ำงอิง (ต่อ)
ขนตอนที
ั้
่ 4 การประเมินความพึงพอใจ การจัดการข ้อร ้องเรียน
ข ้อเสนอแนะ และคาชมเชย
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจ
ี ทีม
ิ ค ้าและบริการ
ของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ต
ี อ
่ สน
ของหน่วยงาน
2. สง่ รายงาน Compliant ให ้สานักงานเลขานุการกรม
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ทางอีเมล์
2.1 กรณีทม
ี่ ข
ี ้อร ้องเรียน รายงาน Compliant_01
Compliant_02
2.2 กรณีทไี่ ม่มข
ี ้อร ้องเรียน รายงาน Compliant_02
หรือบันทึกข ้อความ โดยระบุวา่ ไม่มข
ี ้อร ้องเรียน

similar documents