EELK_PEREKESKUS_tutvustus Pia Ruotsala

Report
TERE TULEMAST!
EELK perenõustamisteenus
•
•
Teenus kuulub sotsiaalvaldkonda ja on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku jaoks
uuenduslik teenus.
Perenõustamine hõlmab endas abieluprobleemide käsitlemist, põlvkondade
vaheliste suhete toetamist, vanemliku liidu tugevdamist, vanemlike oskuste
edendamist, vanem-laps suhte toetamist, laste positiivse minapildi ja käitumise
toetamist, perekonna terve funktsioneerimise toetamist (pereliikmetele muret
valmistavate käitumismustrite analüüsi, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste
probleemidega pereliikmete toetamist, jms), perekonna toetamist igapäevaeluja/või arenguliste kriisidega toimetulekul (sh väljarände ja pereliikme välismaal
töötamise temaatika), leinaprotsessi edendamist, hingehoidlikku tööd jne.
Perenõustamine sisaldab vajadusel ka paarinõustamist - see on abiks pereliikmete
vahel ühise keele leidmisel, konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes raskuste
ületamisel. Perenõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul
ning vajalike elumuutuste tegemiseks ühiste ressursside leidmisel. Perenõustamine
on nõustamisteenus, mis hõlmab erinevaid nõustamismeetodeid ja tehnikaid,
muuhulgas soovijatele kristlikku käsitlust. Kristlik nõustamine on kristlikel
väärtustel põhinev nõustamine ega sisalda usulist agitatsiooni. Oluliseks peetakse,
et pered ja lapsed koos elaksid, üksteist austaksid, hooliksid üksteisest ja oma
kogukonna liikmetest jne. Teenus on vähekindlustatutele tasuta
PERENÕUSTAMINE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Abieluprobleemide käsitlemine, paarinõustamine, lähedussuhte
toetamine
Põlvkondade vaheliste suhete toetamine
Vanemliku liidu tugevdamine, vanemlike oskuste edendamine,
vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja
käitumise toetamine, kasvatamisega seotud teemad
Perekonna terve funktsioneerimise toetamine (pereliikmetele
muret valmistavate käitumismustrite analüüsi, toimetuleku- ja/või
psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamist, jms),
Perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega
toimetulekul (sh väljarände ja pereliikme välismaal töötamise
temaatika)
Leinaprotsessi edendamine, hingehoidlik töö jne.
Eri teemad; Viljatusravi, AIDS jne.
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
• EELK
167 kogudust on koondunud 12ks praostkonnaks, mida juhivad praostid.
Liikmeid 163 585. Asutati 1917. Koduleht: www.eelk.ee
• Missioon:
* Toetada kristliku ligimesearmastuse teostumist kirikus ja
ühiskonnas;
* Olla hääleks nõrkadele, neile, kelle häält pole kuulda;
* Aidata kannatusse sattunuid;
* Lohutada kannatuses elavaid ja toetada iseäranis neid,
keda muul viisil aidata ei saa;
* Tuua lootust neile, kes on lootuse kaotanud;
* Kaasa aidata inimväärikuse ja õigluse võidule isiklikus
elus ja ühiskonnas.
EELK VÄÄRTUSED
• Hoolivus – kirik on näoga inimese poole, ta kuuleb,
näeb, märkab, aitab ja armastab inimest.
• Nähtavus – kirik on ühiskonnas nähtav, kuulutades
rõõmusõnumit ja teenides kaasinimesi oma liikmete
kaudu.
• Avatus – kirik on avatud uutele inimestele, ideedele
ja spirituaalsele mitmekesisusele, ühtaegu hoides ja
kandes traditsioone.
• Kirik osutab tõhusat abi erinevates
kriisiolukordades (EELK Arengukava 2017)
Ühine kutse ja siht -kuidas sinna läbi
perenõustamise jõuda?
•
•
•
•
•
•
•
Eesti perede väljakutsed
Probleemide kaudu lähenemine
Ennetav töö
Võrgustik
Mudel
Strateegia, visioon
Tööl jaksamine, motivatsioon
Kuidas EELK Perekeskus saab toetada Tallinna ja
Harjumaa sotsiaaltööd?
•
•
•
•
•
Suunamine perenõustamisele
Partner aruteluks
Vastutus (nt. lastekaitse küsimused)
Ühine huvi, mure, kutsumus
Koolitused, seminarid
VARAJANE SEKKUMINE!
• Neli etappi: Esiteks peab koguma infot ja seda
analüüsima, sh täpsustama vajadusi
ja prioriteete ning seadma eesmärke.
Partnervõrgustik!
Teise sammuna tuleb koostada tegevusplaan
ja kujundada selle järgi vajalikud teenused.
Seejärel viiakse planeeritud ennetustegevused
ellu ja viimase sammuna hinnatakse nii
tegevusplaani rakendumist kui ka
konkreetsete sekkumiste tulemusi.
Eesmärk?
• Pere on ühiskonna põhisambaks ja vajab tuge.
Iga lapsel on õigus kasvada üles hoolivas peres.
• Perevägivalla vähendamine:
Vägivalla Vähendamise arengukava 2010-2014 meede 11.3
perevägivalla ohvritele pakutavate teenuste arendamine
tegevusega.
• Laste ja perede toetamine:
Laste ja perede arengukava 2012–2020 kirjeldatud eesmärgid:
Arengukava toob välja strateegilise eesmärgi, et lapse õigused on
tagatud, loodud on toimiv lastekaitsesüsteem ning väärtustatakse
ühiskonnas iga last, tema arengut ning heaolu toetavat turvalist
keskkonda.
• Tallinna Sotsiaalhoolekande Arengukava
Tallinna Sotsiaalhoolekande Arengukava aastateks 2012-2027:
Dokument toob olulise arengusuunana välja perekonda
toetavate teenuste osa. Vähekindlustatud perede ning väheste
sotsiaalsete oskustega vanemate laste arenguvajadused on
rahuldamata.
Toonitatakse vajadust tegeleda perekonna kui tervikuga.
Laste ja perede parema ja edukama abistamise osas
kavandatakse piirkondlike (linnaosade) tihedamat koostööd ja
teenust pakkuvate organisatsioonide toetamist. Projekt läbi oma
tegevuste aitab luua lapsele turvalist ja toetavat elukeskkonda,
kus tema eest hoolitsev vanem omab piisavalt vanemlikku
kompetentsi, on hooliv täiskasvanu ning hoidub perevägivallast.
Perekeskse perenõustamise
käivitamise projekt
• Projekti eesmärgiks on käivitada perekeskne perenõustamisteenus Tallinna
kesklinnas ja Harku vallas, mis on avatud kõikidele Harjumaa elanikele.
Projekti keskne fookus seisneb vastuvõtul toimuval nõustaval vestlusel
ning koolitustel.Teenus kuulub sotsiaalvaldkonda ja on Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku jaoks uuenduslik teenus. Perenõustamine on
nõustamisteenus, mis hõlmab erinevaid nõustamismeetodeid ja tehnikaid,
muuhulgas soovijatele kristlikku käsitlust. Teenus on vähekindlustatutele
tasuta.
• Projekti tulemusena on vähemalt 400 inimese elus toimunud muutus, mis
tähendab uusi oskuseid konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes
raskuste ületamisel. Perenõustamisest on abi ka peres toimunud
muutustega toimetulekul ning vajalike elumuutuste tegemiseks ühiste
ressursside leidmisel. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on
keeruliste olukordadeni viinud. See on võimalus väljendada raskeid ja
allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi ja
teoloogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Nõustajad kasutavad nõustamisel
erinevaid teraapiaid (nagu pereteraapia, imagoteraapia tehnikaid, jne).
Milleks?
• Eluliinil pikad järjekorrad pikad (ulatub tihti 1-1,5 kuu pikkuseni).
• Perenõustamise osatähtsus kasvab seoses ohtlikult kõrge
perevägivalla tasemega Eesti ühiskonnas, mille senised lahendused
vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks pole olnud piisavad.
Perevägivallajuhtumite arv näitab kasvutendentsi.
• Kasvab lahutuse tõttu pöörduvate perede hulk. Statistikaameti
andmetel oli 2010.a. Eestis 2989 lahutust ehk 2,2 lahutust 1000
elaniku kohta.
2012. Aastal olid vastavad numbrid 3142 ja 2,43. Perenõustamisega
aga on võimalik osa lahutusi vältida. Lahutus on riigile ja selle
kohalikele üksustele kallis. Kui laste psüühiline areng on
pereprobleemide tõttu häiritud, siis täiskasvanueas võib juhtuda, et
nad ei suuda kanda ühiskondlikku vastutust (sh rahvastiku jätkamist,
kasvab tõenäosus kuritegelikule teele sattumiseks), tööelus aktiivselt
osaleda jne. Sama oht kehtib ka pereprobleemide käes kannatavate
täiskasvanute kohta.
• Puudub professionaalne kristlik nõustamisteenus Põhja-Eestis.
Tallinnas ega Harjumaal ei ole perekeskust,
kus
pereterapeudid
pakuksid
tasuta
nõustamisteenust olenemata registreeritud
elukohast, teemast, soost või vanusest; kuhu
võib otse pöörduda, kus nõustamiskordade
arv pole piiratud; kus pakutakse ka
professionaalset kristliku perenõustamist
ning nõustamist eesti, inglise, soome ja vene
keeles.
Projekti töötajad
Perekeskuse juhataja-nõustaja
Pia Ruotsala
Peanõustaja
Kärt Kase
Vabatahtlikuna ja mentorina
Perenõustaja - hingehoidja
Ülo Vaher
Perevägivalla spetsialist
Helen Sööl
EELK Perekeskus, Lastekodu tn. 6a.
Projekti rahastab
Tänan!
EELK Perekeskuse juhataja
EELK peretöö koordinaator
Pia Ruotsala
[email protected]
56971506
www.perekeskus.eu

similar documents