Üldpädevuste kirjelduste ja LT õpitulemuste lõimingu joonis

Report
1) kultuuri- ja väärtuspädevus – oskus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide
seisukohast; tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, riigiga, loodusega, oma ja
teiste 11 maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega; määratleda ja
tõlgendada kultuurikogemust 1, 2, 3, 6, 12, eristada erinevaid kultuuri väljendusviise 4; väärtustada ja
kujundada ilumeelt; hinnata ja järgida üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku,
kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust 8, 9; teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega
otsuste (sh karjääriotsuste) langetamisel;
2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – oskus ja valmisolek ennast teostada tuginedes adekvaatsele
enesehinnangule; toimida aktiivse, teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna
demokraatlikku arengut; teada, analüüsida ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme; austada ja
järgida erinevate keskkondade, sh suhtluskeskkondade reegleid, ning ühiskondlikku mitmekesisust sh
religioonide ja rahvuste mitmekesisust; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides;
aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; ning
valmisolek võtta vastutus oma elu kujundamisel;
3) enesemääratluspädevus – oskus kirjeldada, analüüsida, mõista ja hinnata iseennast ning enda erinevaid
rolle 6, 10, 14; oskus analüüsida enda käitumist erinevates valdkondades, oma nõrku ja tugevaid külgi;
käituda ohutult ja järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega
seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele ja vastuseid elutee kujundamisega seotud
küsimustele;
4) õpipädevus – oskus õpihuvi hoida, kasutada õpitut erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
seostada omandatud teadmisi varemõpituga; eneseanalüüsi põhjal planeerida õppimist ning seda plaani
järgida; organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks vajaminevat teavet;
leida sobivad juhendajad ja kasutada õppimisel nende abi; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja
nõrkusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasiõppimise vajadust ja võimalusi;
5) suhtluspädevus – oskus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui võõrkeeltes,
arvestades olukordi ja suhtluspartnereid 5 ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti
esitada ja põhjendada; lugeda, eristada ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki
tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja
väljendusrikast keelt ning kokkuleppele orienteeritud suhtlemisviise 5;
6) matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus – oskus kasutada matemaatikale omast
keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
suutlikkus mõista teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule ja ühiskonnale, teaduse ja
tehnoloogiaga seotud piiranguid ning riske; teha tõenduspõhiseid otsuseid erinevates eluvaldkondades ja
tulevikuga seoses; oskus kasutada ja arendada uusi tehnoloogiaid (sh kasutada infotehnoloogiat)
innovaatiliselt, eesmärgipäraselt ja kriitiliselt igapäevaelu, töö- ja õpikeskkonnas.
7) ettevõtlikkuspädevus – oskus ja soov/valmisolek ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud
teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi,
aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada lühi- ja pikaajalisi plaane, neid
tutvustada ja ellu viia; korraldada ja võtta osa ühistegevusi, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste
eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; analüüsida riskiolukordi ning võtta
arukaid riske; karjäärialaste sihtide seadmiseks analüüsida neid enda isikuomadusi, mis toetavad
1. Õpilane õpib märkama erinevaid kultuurikogemusi
(reisides, kaaslasi kuulates, võõrkeelt õppides) 1
2. õpilane oskab sõnastada oma kultuurikogemust õpetaja
poolt osundatud situatsioonile mõeldes 1
3. õpilane õpib arutlema oma kultuurikogemuse üle,
võrdlema seda teiste, ka ajaliselt / ruumiliselt kaugemate,
kultuurikogemustega 1
4. õpilane õpib eristama kultuuri väljendumisviise eri
vormides: kirjandus, teater, film, jne 1
5. õpilane pöörab tähelepanu eri väljendusviisidele: suuline
(sh argisuhtlus, intervjuu), ametlik kirjalik, suhtlusportaalides
kasutatav kirjalik, jne, ning sellega seonduvatele sõnavara ja
tähenduste erisustele 5
6. õpilane õpib märkama kultuuri ja kultuuriidentiteediga
seotud teemasid ning neid seostama oma
kultuurikogemusega 1, 3
7. õpilane märkab õpetaja abiga mälu ja meenutamise
mitmetahulisust, selle seoseid tõlgendamise ja unustamisega,
katkemise ja jätkuvusega kultuuris (unustatud kultuuritekstid,
kultuuriteksti alalhoidmise viisid) 8. õpilane õpib märkama olukordi, kus inimesed
minevikusündmuste üle vaidlevad: õpetaja abiga õpib õpilane
arutlema, miks on minevik mõnikord inimestele
emotsionaalselt oluline 1
9. õpilane märkab kultuurinähtuse tõlgenduste mitmekesisust
(erinevad vaatepunktid, ajalis-ruumiline faktor) 1
10. õpilane õpib eristama identiteedi vorme: isiklik ja
grupiidentiteet, suurema ja väiksema grupi identiteedid 3
11. õpilasel tekib arusaam kultuurile olemuslikust “oma” ja
“teise” määratlemisest ning sellega seotud valikutest (sh
kirjeldusviis) 1
12. õpilasel tekib arusaam kultuuri ajalisest arengust: minu
kogemus ühest kultuurikogemusest erinevatel
ajamomentidel, erinevate inimeste mälestused samast
sündmusest jne 1
13. õpilasel areneb tõlgendamise, tähenduse andmise oskus
ning arusaam selle suhtelisusest 14. õpilasel areneb arusaam identiteedi mitmekihilisusest ja
muutlikkusest ajas, inimese erinevatest rollidest ühiskonnas
ning identiteetide paljususest 3

similar documents