Üürieluasemete vajadusest ja eluasemehoiakutest Eestis

Report
‘Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks’
Üürieluasemete vajadusest ja eluasemehoiakutest Eestis
Katrin Paadam
2. aprillil 2014
Hotell Euroopa, Tallinn
Muutuvad eluasemeootused
kvaliteet – seisukord & planeering
mitmekesised valikud – elamutüüp & asukoht
arhitektuur – sümbol & identiteet
eluasemevaldamise vormid – omanikukasutus, avaliku & erasektori
üürieluase
© K. Paadam
© K. Paadam
© K. Paadam
© S. Gromark
© K. Paadam
Piiratud valikuteruum
© K. Paadam
Subjektsete ja struktuursete tingimuste vastasmõjusuhe
‘omanikeriik’: eluasemeomand – norm
eluasemeomand – ‘heaolu-müüt’
(Kemeny, 1992, Bourdieu 2005)
***
sünnikodu & ‘oma kodu’ – minevikuideaal
kogemuspõhised mõjutused eluasemehoiakutele
+
Family houses
Grandparents’
+
Jätkuv ja muutuv eluasemevajadus - üürieluase
riskigrupid
ajutised eluasemevajajad (ootamatud elusituatsioonid)
erinevas elufaasis inimesed, perekonnad
(globaalselt) mobiilsed – töötajad, õppijad, professionaalid,
ettevõtjad, (kultuurideülesed) perekonnad
üliõpilased ja haritud noored tööturule sisenejad
Üürieluaseme kättesaadavus ja vajadus.
Üliõpilaste hinnangute analüüs.
MKM – TTÜ linna- ja eluasemeuuringute grupp
Katrin Paadam ja Liis Ojamäe
Detsember, 2013
Kontseptsioon ja metodoloogia
Kogemuspõhisus; tulevikuperspektiiv; spetsiifiline fookus: üürieluase
Valim: Tallinna ja Tartu avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased (BA, MA, IÕ);
2724 üliõpilast, sh 907 (33%) eluaseme üürnikke
Andmekogumise meetod: elektrooniline küsitlus
Üliõpilaste eluasemesituatsioon
Eluaseme kasutamise alus:
Üürib eluaset eraomanikult
Elab vanematele kuuluval eluasemel
Elab ühiselamus
Elab endale või partnerile kuuluval eluasemel
Kasutab sugulaste-tuttavate eluaset tasuta
Üürib eluaset avalikult sektorilt
Midagi muud
33%
26%
18%
18%
2%
1%
2%
Üürieluasemete ehitusaeg ja elamutüüp
Rahulolu üürieluasemega
• Rahulolu kõrgem uuemates ja väiksemates elamutes, madalaim
1960-1980te suurelamutes; hinnang arhitektuurile madalaim (34% hea).
• Eluruumi tasandil: suurem rahulolu eluruumi seisukorraga (57% hea); väiksem sisekujundusega (36%); planeering (48% - hea).
• Piirkonna/naabruskonna tasandil: valdavalt rahul teenuste, kaupade,
transpordi kättesaadavusega (75-79% - hea), suhteliselt ka asukohaga
(66%).
• Eluaseme hinna-kvaliteedi suhe: 50% - tasakaalus
Rahulolu eluaseme kvaliteediga elamute vanuse lõikes (hinnang „hea“ osakaal)
100%
90%
80%
70%
60%
enne II MS
1950d
50%
1960d-1980d
1990d ja hiljem
40%
30%
20%
10%
0%
seisukord
mugavused
ruumikus
planeering
sisekujundus
Üürisuhted
• Kirjalik leping
• Suuline kokkulepe
66% (sh 60% tähtajalised)
34% (reeglina tähtajatud)
Üürituru eluase: kirjalikud lepingud 79%; 50% tähtajalised (1 a)
Lepingu tingimustega rahul
üle 80%
Eelistus: tähtajatu leping
71%
Üürikulude tasumine
Tasub sularahas: 33%, eelistaks 4%
Tasub ülekandega: 58%, eelistaks 73%
Hoiakud üüritulu tulumaksustamise osas:
• 56% ei pea üürniku jaoks oluliseks teemaks
• 86% arvab, et see tõstaks üüri
• 85% eelistaks maksumäära alandamist korrektsemate
lepingute lootuses
Üürieluaseme eelised üliõpilaste hinnangul
•
•
•
•
•
•
•
Privaatsus
Mugavused
Asukohavalikud
Ruumikus
Autonoomsus (nt koristamine)
Isikupärane kujundamine
Väiksemad eluasemekulud
(42% - kindlasti mitte)
90%
82%
79%
77%
72%
68%
58%
Võimalus valida korterikaaslasi (kulude kokkuhoid)
Eluasemestrateegiad peale õpinguid
• Kaugem perspektiiv: investeerida eluasemevarasse
• Lähiperspektiiv: ühe alternatiivina üürimine, kuni tekib
ressurss eluaseme ostmiseks; 1/3 kavatseb osta.
Üürimist kaalutaks eluaseme ostmise asemel, kui:
• igakuised üürimaksed oleksid madalamad laenumaksetest võrdväärse
korteri ostmisel - 84%
• üürikorterid oleks hea kvaliteediga – 82%
• eluaseme üürimisel oleks tagatud õiguslikult hästi toimiv süsteem – 77%
• eluasemete üürimine oleks Eesti ühiskonnas tavapärane/normatiivne valik
– 50%
Hoiakud üürisektori arendamise suhtes
• (4% ei pea vajalikuks)
• Hinna ja kvaliteedi suhe – oodatud kvaliteetne eluase (eelistatud kvaliteedi
ja hinnaga üürieluase ei ole kättesaadav – 87%
• Valmidus üürida nii erasektoris kui avalikus sektoris – 63%
• Avaliku sektori eelis: usaldus - toimivad õigussuhted
• Vajalikud pigem otsetoetused üürnikele õppimis-perioodil (77%) ja peale
ülikooli lõpetamist (kuni 35.a) (66%);
põhjus: otsetoetused üürileandjale ei garanteeri madalamaid üürihindu
(regulatsioonide vajadus)
Hinnangud uute üürimajade ehitamise vajadusele
Eelistatav arendav sektor
Avalik ja erasektor
Avaliku sektor
Erasektor
Ei oska öelda
Jah, oleks
64%
22%
6%
8%
Uute üürimajade eelistatud asukohad
„jah“- vastanute osakaal:
Tallinnas
Tartus
Kesklinnas
Äärelinna kortermajade
piirkonnas
Äärelinna eramajade
Piirkonnas
Linnast väljas
30%
35%
25%
19%
9%
7%
5%
6%
Üürisektori arendamine hajutamisprintsiibil:
• Soodustab indiviidi tasandil eelistusest lähtuvat
elustiilipõhist elamisviisi – st rahulolu
• Vähendab sotsio-ruumilist segregatsiooni
• Võimaldab (taas)väärtustada erinevaid linna piirkondi
• Suurendab linna konkurentsivõimet
Üürisektori arendamisel oodatav:
•
•
•
•
Riigi koordineeriv roll strateegia tasandil
Avaliku ja erasektori koostöö – vastastikused kohustused
Üürisuhete regulatsioonid
Üürieluaseme kättesaadavus ja kvaliteet, sh arhitektuur
© K. Paadam
© K.Paadam
© K. Paadam

similar documents