Enova SF - Norsk fjernvarme

Report
Fjernvarmesatsing
og notifisering av
Energifondet
Trude Tokle
Fjernvarmedagene 2011
•Fjernvarme i Norge
• Notifisering av Energifondet
• Videre fjernvarmesatsing i
Enova
Fjernvarme snart over hele landet
Markedet for fornybar varme - fra
nyetablering til vekst
Et marked for fornybar varme på 6,4
TWh
….. hva innebærer det?
•Etterspørsel etter 110.000 tonn
pellets
•Etterspørsel etter 950.000 tonn flis
•2,3 millioner tonn CO2 reduksjon
•17,5 milliarder i investeringer
•4,9 TWh fjernvarme
Studie på avkastning og soliditet i FV-bransjen
2011 Totalkapitalrentabilitet
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
– 2010
25%
21% Mo Fjernvarme AS
17%
16%
9%
8%
7%
7%
Thermokraft AS
6%
Øvre Eiker Fjernvarme AS
6%
Statkraft Varme AS
Follo Fjernvarme AS
2010
8%
7%
6%
2009
6%
4%
4%
2008
7%
6%
4%
Utvikling
Veid gj. snitt
Uveid gj. snitt
Median
2010
0%
-1%
-1%
2009
-2%
-1%
-2%
2008
-3%
-1%
-1%
Nydalen Energi AS
Drammen Fjernvarme KS
3%
Agder Energi Varme AS
3%
Dalkia Norge AS
Tafjord Kraftvarme AS
Bio Varme AS
Oplandske Bioenergi AS
Eidsiva Bioenergi AS
Akershus Energi Varme AS
Bio Varme Sarpsborg AS
-2%
Hønefoss Fjernvarme AS
-2%
Nøk Holmen Biovarme AS
-4%
Drift
Veid gj. snitt
Uveid gj. snitt
Median
Troms Kraft Varme AS
4%
1%
-7%
Fredrikstad Fjernvarme AS
2%
0%
-2%
Hafslund Fjernvarme AS
BKK Varme AS
4%
-1%
Fortum Fjernvarme AS
6%
5%
-1%
Elverum Fjernvarme AS
• Ung bransje i sterk vekst
• Gjennomsnittlig økning i
varige driftsmidler på 20 %
• Bokført egenkapitalandel på 35 % i
2010
• Forventer høyere avkastning over tid
Bio Varme Akershus AS
Skagerak Varme AS
Kilde: ”Avkastning og soliditet i
fjernvarmebransjen 2010”, Pareto Securities 2011
ESA har godkjent Energifondet i
vedtak av 248/COL
• Notifisering godkjent 18. juli 2011
• Gyldig til 31. desember 2016
• Notifisering forankret i EØS-avtalen og i EUs retningslinjer for
statstøtte til miljøtiltak
• Gyldig for anlegg opp til 7,5 mill Euro
• Større anlegg krever egen notifisering, men etter samme
retningslinjer som den godkjente notifiseringen
Enova har notifisert 4 ulike områder
• Renewable energy production (fornybar energiproduksjon)
• Cogeneration and energy-efficient district heating and
cooling (kogenerering og energieffektiv fjernvarme og
fjernkjøling)
• Energy saving (energibruk)
• New energy technology (Ny teknologi)
kogenerering og energieffektiv
fjernvarme og fjernkjøling
består av to delområder:
• Energy-efficient district heating and cooling plants
(Energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling)
- herunder fra ikke-fornybar energi
• District heating and cooling infrastructure (fjernvarme
og fjernkjøling infrastruktur)
to sett med krav (i EØS-avtalen & EU sine retningslinje for
statstøtte til miljøtiltak)
• Krav om energieffektivitet
• Krav til besparelse i primærenergi
Utløsende effekt og proporsjonalitet
Krav både i Miljøretningslinjene, vedtaket og avtalen
med OED at støtten skal være utløsende.
For SMB:
Utløsende dersom tiltaket ikke har startet før søknad
om støtte sendes Enova
For store bedrifter skal vi kunne dokumentere at de i
den alternative situasjon (uten støtte) ikke ville
gjennomført et mer miljøvennlig tiltak og:
• Den alternative investeringen skal være troverdig,
• Beregnet etter bestemmelsene i retningslinjene
• Ikke tilstrekkelig lønnsom uten støtte
Investeringsstøtte regulert gjennom
notifiseringen
Maksimal støtte skal ligge innenfor to ulike nivåer
a) Avkastning innenfor normalavkastning i
bransjen (proposjonalitet)
b) Prosentandel innenfor det som tillates i EUs
retningslinjer for statstøtte til miljøtiltak
Støtteberettigede kostnader finnes ved
ekstrakostmetoden
Tillatt støtteintensitet
andel av støtteberettigede kostnader
Formål
Små
virksomhete
r
Mellomstore
virksomheter
Store
virksomheter
Fornybar produksjon
80 %
70 %
60 %
Cogeneration
80 %
70 %
60 %
Energieffektiv fjernvarme
og fjernkjøling
70 %
60 %
50 %
Infrastruktur fjernkjøling og
fjernvame
70 %
60 %
50 %
Energisparing
80 %
70 %
60 %
Miljøstudier energisparing
70 %
60 %
50 %
Ny teknologi
70 %
60 %
50 %
Ekstrakostberegning for å finne
støtteberettigede kostnader
Utgangspunktet:
+
=
Godkjente investeringskostnader
Alternativ investering (skal være realistisk)
Inntekter de første 3 – 5 år
Driftsutgifter
Støtteberettigede kostnader
Maksimal støtte regulert gjennom
notifiseringen
Maksimal støtte skal ligge innenfor to ulike nivåer
a) Avkastning innenfor normalavkastning i
bransjen (proposjonalitetstesten)
b) Prosentandel innenfor det som tillates i EUs
retningslinjer for statstøtte til miljøtiltak
Støtteberettigede kostnader finnes ved
ekstrakostmetoden
I praksis Enovas budsjett - energiutbytte
Ny teknologi
Godkjent med hjemmel i EØS avtalens artikkel 61, 3 bokstav c.
Støtten ligger mellom Forskning og utvikling og markedet
(miljøretningslinjer og R&D&I retningslinjer),
Enovas handlingsrom er forholdsvis stort, krav om:
• Positiv kontantstrøm,
• Teknologinøytralitet
• Begrenset utbredelse i markedet
• Sluttbruker deltagelse
• Minimum to års driftstid,
• Målbart energiresultat,
• Støtte beregnes som andre prosjekt.
Vil gi støttemottaker en bedre stilling i markedet, men formålet
med støtten balanserer denne fordelen.
Endringer som betyr noe for
fjernvarme
• Kan støtte prosjekter med kun fjernvarme nettutbygging
• Kan støtte fjernkjøling
• Kan støtte cogenerering fra anlegg også uten fornybar varme
(anlegg hvor miljøfordel oppleves av tredjepart)
• Fokus på energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling: to krav
EØS-avtalen & EU sine retningslinje for statstøtte til
miljøtiltak
• Krav om energieffektivitet
• Krav til besparelse i primærenergi
• Ekstrakostberegninger, i tillegg til normalavkastning, for
fastsettelse av maksimal støtteandel
Oppdatert potensialstudien
Varmebehov i 2020 – mest i øst og
vest
GWh
Kilde: Xrgia 2011. Potensial for fornybar varme og kjøling i 2020 og 2030
Fremtidens bygg og sluttbrukere
Forskriftskrav –
mer energieffektive bygg
Energi- og varmemerke –
økt fokus hos sluttbruker
Vannbåren varme –
behov for forenklede løsninger
Kilde: Gemini
En energieffektiv fremtid
krever effektive
varmeløsninger
Videre fjernvarmesatsing i Enova
Fortsatt støtte til fornybar og
energieffektiv fjernvarme og
fjernkjøling
Satsingsområder:
• Utbygging av mindre
fjernvarmeanlegg
• Utvidelser av eksisterende
anlegg
• Bedre utnyttelse av anlegg
med avfall og spillvarme
• Gode løsninger for fjernkjøling
• Innovasjon og ny teknologi
ENOVAKONFERANSEN 24.–25. JANUAR
2012
DET GRØNNE GULLET
Investeringer og vekst i miljøvennlige energiløsninger settes
i fokus på Enovakonferansen 2012.
Ledende aktører vil vise at løsninger for mer miljøvennlig
produksjon og bruk av energi finnes, at det ligger
forretningsmuligheter i miljøvennlig energi, og at tiden er
inne for å satse.
Det grønne gullet ligger foran oss!
Påmelding åpner 15. oktober

similar documents