Prost*sd*lovací styl

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Prostě sdělovací styl
Název projektu
CHCEME BÝT LEPŠÍ
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
Číslo a název klíčové aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení DUM
VY_32_INOVACE_01_A_11_CJL
Název školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
Autor
Mgr. Markéta Hadáčková
Předmět
Český jazyk a literatura
Tematický okruh
Stylistika
Téma
Prostě sdělovací styl
Ročník
1. ročník
Datum tvorby
1. 3. 2013
Anotace
Prezentace může být zařazena do výuky jako podpůrný
materiál k výkladu nebo jako pomůcka sloužící k
upevnění učiva.
Metodický pokyn
1. výklad, 2. problémové vyučování, 3. soutěž – viz. dále
Metodické pokyny:
Prezentace může být použita různými způsoby:
1. jako podpůrný materiál k výkladu učitele
2. jako základ problémového vyučování - žák využívá vědomosti
nabyté v minulosti, popř. při práci využívá učebnici (nácvik
vyhledávání informací)
3. jako soutěžní otázky pro žáky
Práce s prezentací:
• po použití mezerníku přílet správné odpovědi
• 15. snímek: hypertextové odkazy - přílet po použití mezerníku
Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad
danými otázkami, interaktivnost probíhá využitím ICT.
PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL
CO JE PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL?
 je
styl běžné každodenní
komunikace v rodině, mezi přáteli,
ve škole nebo v zaměstnání
 podává informace a citové,
hodnotící postoje k nejrůznějším
tématům všedního dne
JAKÁ FUNKCE PŘEVAŽUJE V PROJEVECH PROSTĚ
SDĚLOVACÍHO STYLU?
funkce
prostě sdělná
JAKÉ JSOU ZNAKY PROSTĚ SDĚLOVACÍCH
PROJEVŮ?
 vázanost na konkrétní komunikační situaci
 neopakovatelnost
 spontánnost
 vliv situace a prostředí
 přímý kontakt s adresáty
 nepřipravenost
 neoficiálnost
 emocionalita
 neverbální komunikace
JAKÉ JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY JSOU VYUŽÍVÁNY
V PROSTĚ SDĚLOVACÍM STYLU?
 jazykové
prostředky různých útvarů
národního jazyka – především
hovorová čeština, obecná čeština,
nářečí, argot, slang…
 volnost a menší přesnost ve výběru
 neobjevují se knižní a zastaralé
prostředky
CO JE TYPICKÉ PRO PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL V
OBLASTI HLÁSKOSLOVÍ?
 zjednodušování
hláskových skupin
ve výslovnosti: jméno se vyslovuje
jako (méno), prázdniny jako
(prázniny), nejjednodušší jako
(nejednoduší)
 hláskoslovné varianty s –í- (kolíbat,
míň), -ej- (ulejvat se, vozejk)
CO JE TYPICKÉ PRO PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL V
OBLASTI TVAROSLOVÍ?
v
7. p. č. mn. všech rodů koncovka –ma (s
lidma, s kruhama, s chlapama)
 u 2. p. číslovek tři, čtyři stylově nižší tvary
(třech, čtyřech)
 slovesná koncovka –u/-ou u sloves
3. třídy (žiju, potřebuju)
 1. os. mn. č. tvary bez –e (vedem,
kupujem)
CO JE TYPICKÉ PRO PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL V
OBLASTI SLOVOTVORBY?
 tvoření
univerbizovaných pojmenování
(pedagogická fakulta – peďák, pedák)
 chybné tvoření sloves z podstatných jmen
(učitelovat, zedničit)
 tvoření obyvatelských názvů s koncovkou
–ák (Ostravák)
CO JE TYPICKÉ PRO PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL V
OBLASTI SKLADBY?
 jednoduchost
 užívání
neslovesných vět (Pozor!)
 věty vztažné se zájmenem co (holky, co
tam byly)
 odchylky od pravidelné větné stavby
(elipsy, vsuvky) a chyby (anakoluty,
zeugmy…)
CO JE TYPICKÉ PRO PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYL V
OBLASTI LEXIKOLOGIE?
velké množství zájmen
 vycpávková slova (prostě, vlastně)
 citově zabarvená slova se zveličujícím nebo
zesilujícím významem (děsný, šíleně krásný,
boží)
 mnoho kontaktových prostředků (viď, že jo)
 kolokvialismy a frazémy (zahrát do autu,
brnknout někomu, bazírovat na něčem)

CO PATŘÍ K MLUVENÝM PROJEVŮM PROSTĚ
SDĚLOVACÍHO STYLU?
 mluvený
dialog
 přípitek
 referát
 vyjádření
soustrasti
 diskuse
 jednoduché
vypravování
 telefonní hovor
CO PATŘÍ K PÍSEMNÝM PROJEVŮM PROSTĚ
SDĚLOVACÍHO STYLU?
soukromý dopis, sms, e-mail
 oznámení
 pozvánky
 plakáty
 programy kin, divadel
 vyhláška
 inzerát
 blahopřání
 Internetová diskuse

PRO
GRA
M
PLA
KÁT
VYH
LÁŠ
KA
DIS
KUS
E
ZDROJE

MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého
jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80-7358082-9.

MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled
středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová,
2005, ISBN 80-902571-5-1.

similar documents