** ****** ***** ******* ****** ****** DVB

Report
2014.07.31 ÍÄ МОНГОЛ УЛС ÒÎÎÍ
ÑÈÑÒÅÌÄ ØÈËÆÈÕÝÄ ÒªÐ БА ÕÓÂÈÉÍ
ÕÝÂØËÈÉÍ ÎÐÎËÖÎÎ.
ЗОРИЛГО
Монголын Кабелийн Телевизийн Үйлчилгээ Эрхлэгчдийн Холбоо
/ÊàÒ¯ÝÕ/нь 2005 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд энэ
хугацаанд Улаанбаатар хот, 18 аймаг, 6 сум 2 дїїрэгт àíàëîã ñèñòåìä àæèëëàæ
áàéñàí Îëîí ñóâãèéã îëîí öýãò
ò¿ãýýõ ñèñòåì /MMDS/-èéã òîîí òåõíîëîãèéí
äàìæóóëàëòûí сүлжээнд øèëæ¿¿ëýýä байна. Өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа
хэрэглэгчиддээ ìýäýýëëèéã чанарын өндөр түвшинд хүргэхийн тулд техник
шинэчилэлтийг байнга хийсээр ирсэн. МУ-н Засгийн газраас хэрэгүүлж буй
аймаг, сумуудад DVB-T2 ñòàíäàðòûã ашиглаж UHF системээр олон сувгийн
телевизèéí íýâòð¿¿ëýã үзүүлэх үйл ажиллгаа ¿å øàòòàé явагдаж байãàà. Энэхүү
үйл ажиллагааг бидний 2000 îíîîñ àøèãëàæ èðñýí Îëîí ñóâãèéã îëîí öýãò ò¿ãýýõ
/MMDS/системтэй хамтатган зөв зохистой зохион байгуулвал зардал хэмнэх
Òºð õóâèéí õýâøèë õàìòðàí ажиллах болоìж áàéíà. Иймд бид дараах саналыг
боловсруулан танилцуулж байна.
Хувийн хэвшлүүд / КàТҮЭХ/-н өнөөгийн байдал
Одоогоор манай холбоонд 40 гаруй гишүүнчлэлтэй хувийн
хэвшлүүд нь Óëààíáààòàð õîò, 21 аймаг, 2 ä¿¿ðýã 10 гаруй
òîìîîõîí сум ñóóðèíä òîîí áîëîí àíàëîã ñèñòåì äýýð ãàäààä, äîòîîäûí
áîëîí òóõàéí îðîí íóòãèéí ýôèðèéí 24-100 òåëåâèçèéí íýâò¿¿ëãèéã
äàìæóóëàõ үйл ажиллагаа явуулж байна. Ìîíãîë Óëñûí çàñãèéí
ãàçàðûí 2010 îíû 276-ð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí “Òåëåâèç, Ðàäèîãèéí
çîõèöóóëàëòûí òàëààð áàðèìòëàõ ÷èãëýë” æóðàìûã ¿íäýñëýí Îëîí
ñóâãèéã îëîí öýãò ò¿ãýýõ
ñèñòåì /MMDS/-èéã òîîí ñèñòåìä
øèëæ¿¿ëñýí áàéäëûã àéìàã ñóìäààð àâч ¿çýâ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Аймàã,
ñóìäûí нэрñ
Архангай
Баян-Өлгий
Ãîâü-Àëòàé
Ãîâü-Ñ¿ìáýð
Äàðõàí Óóë
Äîðíîãîâü
Äîðíîä
Îðõîí
ªâºðõàíãàé
Ñýëýíãý
Òºâ
Óâñ
Õîâä
Óëààíáààòàð
Íàëàéõ
Áàãà-íóóð
Çàìûí -¯¿ä
Õàðõîðèí
Óÿíãà ñóì
Áàòºëçèéí
Ë¿í ñóì
Ç¿¿í-õàðàà
Тоон системд
шилжсэн он
Хэрэглэгчийн
хамрах хїрээ
2011
2010
2012
2012
2011
2009
2009
2010
2012
2012
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2013
2013
2010
70%
90%
40%
30%
60%
60%
90%
80%
40%
70%
80%
80%
80%
90%
70%
60%
90%
70%
60%
40%
80%
90%
Àøèãëàæ
Ñàíõ¿¿æèëò
áàéãàà
áàéäàë
äàâòàìæ
QAM
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK/COFD 2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QAM/QPSK 2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QAM
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK/T2 2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QAM
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QAM
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QAM
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
QPSK
2.5-2.7ÃÃö Банкны.эх
Ìîäóëÿöèéí
Òºðºë
АЙМАГ,ÑÓÌ ТУС БЇРÈÉÍ ТООН СИСТЕМÄ ØÈËÆÑÝÍ
ÕÝÐÝÃËÝÃ÷ÈÉÍ ЭЗЛЭХ ХУВЬ
ªðõèéí эзлэх хувь
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Хїн амын эзлэх хувь
АЙМГИЙН ТӨВҮҮД СУУРИЛАГДСАН ТООН MMDS
СИСТЕМИЙН ЕРӨНХИЙ ДИАГРАМ
ASI output
MPEG-4
Satellite Receiver
Mux
Encoder
Орон нутаг ТВ
DVB-C Modulator
MMDS
Transmitter
АЙМГИЙН ТӨВД СУУРИЛАГДАХ UHF ТООН
ТЕЛЕВИЗИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ДИАГРАМ
UHF band
ASI output
MPEG-4
Satellite Receiver
Mux
DVB-T2
Modulator
UHF
Transmitter
DVB-T2 MODULATOR
Encoder
Орон нутаг ТВ
MMDS БОЛОН UHF ЗЭРЭГЦЭЖ АЖИЛЛАХ
СҮЛЖЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ДИАГРАМ
ASI output
MPEG-4
Satellite Receiver
Mux
DVB-T2 Modulator
UHF
Transmitter
100W
Encoder
DVB-C Modulator
MMDS
Transmitter
50W
Орон нутаг ТВ
АЙМГИЙН ТЄВД СУУРИЛАГДАХ ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН MMDS
СИСТЕМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ
№
Тоног
тєхєєрємжийн
Нэр
Тоо
ширхэ
г
Нэг бїрийн
їнэ
/мяи.
тєгрєг/
Нийт їнэ
/мяи.тєгрєг/
Тээвэрлэлтийн
їнэ
/мяи.тєгрєг/
Нєт болон бусад
татвар хураамж
орсон їнэ
/мяи.тєгрєг/
Нийт їнэ
/мяи.тєгрєг/
MPEG-4 Satellite
1
822.5
822.5
57.575
123.375
1.003.450
1
Receiver
2
Multiplexer
1
2.300.0
2.300.0
161.0
345.0
2.806.0
3
MPEG-4 Encoder
4 in 1
1
15.000.0
15.000.0
1.050.0
2.250.0
18.300.0
Зогсуур
1
400.0
400.0
28.0
60.0
488.0
1
12.600.0
12.600.0
2.170.0
4.650.0
19.420.0
5
DVB-T2
нэвтрїїлэгч
100Вт
6
Чиглэлгїй антенн
1
1.450.0
1.450.0
101.5
217.5
1.769.0
7
Салаалагч
1
30.0
30.0
2.1
4.5
36.6
8
Фидерийн кабель
20
30.0
600.0
42.0
90.0
732.0
9
Бусад кабель,
холбогч
1
100.0
100.0
7.0
15.0
122.0
4
Нийт
44.677.050
УЛСЫН ТЄСВЄЄР АЙМГИЙН ТЄВД СУУРИЛАГДАХ ТООН
ТЕЛЕВИЗИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ
№
Тоног
тєхєєрємжийн
Нэр
MPEG-4 Satellite
Тоо
ширхэг
Нэг бїрийн
їнэ / тєгрєг/
Нийт їнэ
/тєгрєг/
Тээвэрлэлтий
н їнэ
/тєгрєг/
Нєт болон бусад
татвар хураамж
орсон їнэ /тєгрєг/
Нийт їнэ
/тєгрєг/
1
910.000
910.000
63.700
136.500
1.110.200
1
Receiver
2
Multiplexer
1
2.340.000
2.340.000
163.800
351.000
2.854.800
3
MPEG-4 Encoder
4 in 1
1
16.000.000
16.000.000
1.120.000
2.400.000
19.520.000
Зогсуур
1
400.000
400.000
28.000
60.000
488.000
5
DVB-T2
нэвтрїїлэгч 100Вт
1
33.852.000
33.852.000
3.369.640
5.077.800
42.299.440
6
Чиглэлгїй антенн
1
1.450.800
1.450.800
101.556
217.620
1.769.976
7
Салаалагч
1
30.000
30.000
2.100
4.500
36.600
8
Фидерийн каыбель
20
29.000
580.000
40.600
87.000
707.600
9
Бусад кабель,
холбогч
1
446.400
446.400
31.248
66.960
544.608
4
Нийт
69.331.224
ÒªÑÂÈÉÍ ÕÀÐЬÖÓÓËÀËÒ
Улсын тєсвєєр
хийгдэх ñòóäè,
станцын їнэ
/ тєгрєг/
MMDS кабелийн
телевизийн ñòóäè,
станцын їнэ
/тєгрєг/
Õàðöóóëàëò
/тєгрєг/
Нэг аймагт хийгдэх
ñòóäè,станцын їнэ
69.331.224
63.077.055
6.254.169
DVB-T2
нэвтрїїлэгчийн їнэ
45.358.224
40.479.600
4.878.624
10 Суваг бїрдїїлэх
хэсгийн їнэ
23.973.000
22.597.450
1.375.550
Нийт 21-н аймагт
хийгдэх ñòóäè,
станцын їнэ
1.455.955.704
1.324.618.155
131.337.549
ÃÐÀÔÈÊÀÀÐ
80000000
70000000
60000000
50000000
Нэг аймагт хийгдэх толгой станцын їнэ
40000000
DVB-T2 нэвтрїїлэгчийн їнэ
30000000
10 Суваг бїрдїїлэх хэсгийн їнэ
20000000
10000000
0
Улсын тєсвєєр
хийгдэх толгой
станцын їнэ
MMDS кабелийн
телевизийн толгой
станцын їнэ
Зєрїї
САНАЛ
Одоо ажиллаж байгаа хувийн хэвшлийн тоон ММДС
системийн студийг ашиглан зєвøєєрєгдсєн òåëåâèçèéí
íýâòð¿¿ëãèéã ялгаж аваад DVB-T2 ñòàíäàðòûн ìîäóëÿòîð
àøèãëàæ UHF äàâòàìæèéí нэвòрүүлэх áàéãóóëàìæèä єгºõ áîëîìæ.
Энэ тохиолдолд засгийн газраас хэрэгæїїлж байгаа нэг аймагт
гарах зардлын 10 хувийг хэмнэх боломжтой юм.
Тоон ñòóäè áîëîí äàìæóóëàõ станцийн ашиглалт үйлчилгээ,
техникийн байр болон бусад зардлыг кабелийн телевизүүд
хариуцах боломжтой юм. /Õîëáîîíû ãèø¿¿í êîìïàíè,õóâü õ¿ì¿¿ñ/.
2.
Àéìãèéí òºâä îäîî àæèëëàæ áàéãàà òîîí ñòóäèéã àøèãëàí òóõàéí îðîí
íóòãèéí òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëãèéã эфирийн болон çºâøººðºãäñºí
òåëåâèçèéí íýâòð¿¿ëãèéí õàìò á¿õ ñóìäûí UHF äàâòàìæèéí
äàìæóóëàõ áàéãóóëàìæèä ºãºõ áîëîìæ.
Ýíý òîõèîëäîëä Ñ¿ëæýý áîëîí Ñêàéíåò êîìïàíèé øèëýí êàáåëèéã àøèãëàõ
òóë ò¿ðýýñèéí ¿íèéã õÿìäðóóëæ îëîí êîìïàíèä áàãà çàäëààð
ò¿ðýýñë¿¿ëæ èõ àøèã ãàðãàõ áîëîìæ áàéíà.
3.
Åð íü ÎͯÒÂ-èéí òîîí äàìæóóëàëòûã òºð õàðèóöàæ áóñàä á¿õ
àðèëæààíû òåëåâèçèéã õóâèéí õýâøèë ººðñ人 õàðèóöâàë òºðä ýäèéí
çàñãèéí äàðàìò áàãà áàéõ áîëîìæ áàéíà ãýæ ¿çýæ áàéíà.
1.
Анхаарал
тавьсанд баярлалаа

similar documents