haotiski attīstījušās dārzkopības sabiedrības ar

Report
Degradētas teritorijas – haotiski attīstījušās
dārzkopības sabiedrības ar nepiemērotu
infrastruktūru, utt.
Problēmsituācijas apraksts
• Padomju gados pašvaldības teritorijā plaši tika veidotas
dārzkopības sabiedrības ar vasaras mājām, kuras pēdējos
gados, ievērojot tendenci, kad cilvēki pārceļas uz patstāvīgu
dzīvi tajās, tiek pārbūvētas no vasaras mājām uz patstāvīgai
dzīvošanai piemērotām mājām.
• Pārmaiņas, kas notikušas Latvijā pēc neatkarības
atjaunošanas, lielā mērā skārušas arī dārzkopības sabiedrības
un vasarnīcu kooperatīvus. Sakarā ar radušos iespēju zemi
iegūt privātīpašumā un padomju laikā būvniecības
ierobežojumu atcelšanu arvien plašāka kļūst prakse dārza
mājas pārbūvēt vai to vietā celt savrupmājas.
Pētāmā jautājuma problēmsituācija
• Iedzīvotāju attieksme pret kopīpašumu
• Nesakārtota infrastruktūra
• Kooperatīvu biedru savstarpējās nesaskaņas
saistībā ar kooperatīva infrastruktūras
nodošanu pašvaldības īpašumā
1. Problēma- Iedzīvotāju attieksme pret
kopīpašumu
• Cēloņi:
– Savtīgi nolūki attiecībā pret savu īpašumu;
( grāvju patvaļīga aizbēršana, teritoriju paplašināšana uz
kopīpašuma rēķina);
– Neieinteresētība kopīpašuma apsaimniekošanā “dienas
migrācijas” dēļ.
• Sekas :
– Plūdu draudi pavasaros;
– Transportlīdzekļu ierobežota un apgrūtināta satiksme
teritorijā;
– Nesaskaņu rašanās kaimiņu starpā.
1. Problēma- Iedzīvotāju attieksme pret
kopīpašumu
• Stiprās puses:
– Pašvaldības informētība par pārkāpumiem
attiecīgajā kooperatīvā;
• Vājās puses;
– Kooperatīvu vides kvalitātes līmeņa nepārtraukta
pazemināšanas;
– Ierobežotas kooperatīvu attīstības iespējas;
2. Problēma- Nesakārtota infrastruktūra
• Cēloņi
– Kooperatīva vēsturiskā izmantojuma mērķis, kam
tika izveidoti kooperatīvu rajoni;
– Nesakārtotā dokumentācija kooperatīvu nodošanai
pašvaldības apsaimniekošanā;
• Sekas
– Ielu izbraucamība atkarībā no sezonas.
(Applūdušas ielas, sniegs, apledojums);
2. Problēma- Nesakārtota infrastruktūra
• Stiprās puses:
- Pašvaldības apņemšanās nodrošināt dārzkopību
sabiedrību teritorijas gandrīz pilnībā ar energo,
kanalizācijas, gāzes un ūdens resursiem.
• Vājās puses:
- Iedzīvotāji nav gatavi līdzieguldīt resursus
apsaimniekošanas jautājumos. ( kanalizācijas tīkls)
- Neiespējamība nodrošināt kvalitatīvus piebraucamos
ceļus to šaurības dēļ.
- Neiespējamība sakārtot plūdu regulācijas sistēmu, jo
privātīpašniekiem pieder grāvju teritorijas
3. Problēma- Kooperatīvu biedru savstarpējās
nesaskaņas saistībā ar koorperatīva
infrastruktūras nodošanu pašvaldības īpašumā
•
•
-
Cēloņi:
Viedokļu dažādība
Sekas:
Neiespējamība vienoties, kas rada savstarpēju
norobežošanos un neefektīvu sadarbību ar
pašvaldību
3. Problēma- Kooperatīvu biedru savstarpējās
nesaskaņas saistībā ar koorperatīva
infrastruktūras nodošanu pašvaldības īpašumā
• Stiprās puses:
- Pašvaldība ietaupa resursus kooperatīvu
teritoriju apsaimniekošanai
• Vājās puses:
- Turpina eksistēt nesakārtota infrastruktūra
- Negatīva ietekme uz kaimiņiem
- Sūdzības
- Nevēlēšanās mainīt esošo situāciju
Iespējamās rīcības problēmsituācijas risināšanā
• Kooperatīviem vajadzētu noslēgt
apsaimniekošanas līgumu ar apsaimniekošanas
uzņēmumiem
• VRG vai pašvaldība varētu rīkot vēlmju aptauju/
forumu
• VRG un pašvaldība aktīvi palīdz un argumentē,
ka iedzīvotājiem nepieciešams dibināt biedrību
• Atkritumu problēma- pašvaldība nodrošina lielo
konteineru dārzkopības kooperatīvu galvenās
ielas sākumā
• Lai veicinātu straujāku attīstības tempu degradētajās
teritorijās, šīs teritorijas iedzīvotājiem ir nepieciešams
veicināt abpusējo sadarbību ar pašvaldību, kopējā
dialoga uzlabošanai
• Nodibinot biedrību, iedzīvotāji var sekmīgāk attīstīt
teritoriju, piesaistot ELFLA un EZF (Carnikavā un Gaujā)
finansējumu.
• VRG jāatrod vietējais aktīvists “Jaceks”, kurš vada
dārzkopības sabiedrību iedzīvotāju NVO, kuras
pašorganizējas iksezonas sakopšanas talkām
• Pašvaldībai vai VRG nepieciešams rīkot seminārus
dārzkopības teritorijas iedzīvotāju izglītošanai saistībā
ar ūdens saimniecību, apsaimniekošanu un ceļu
sistēmu.
Resursi
•
•
•
-
Cilvēkresursi :
Ieinteresēti, savu teritoriju mīloši cilvēki
Organizatoriskie:
Pašvaldība
“Jaceks”
Finansiālie:
ELFLA; EZF
Pašvaldības atbalsts
Atbildes uz jautājumiem
1. Līdumi ( Garciems)
2. Siguļu baznīca/ Kāpas
3. Gauja
TAS TAD ARĪ VISS!!
O
O
i
\
/
XXX

similar documents