S:t Gertruds skola

Report
VÄLKOMNA!
ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL
S:ta Gertruds skola, Sigtuna
BAKGRUND

Pedagogiska vinster för att samtliga pedagoger
ska kunna delta vid alla elevers samtal.

Eleven ska äga sin egen kunskap.

Delaktighet/ samverkan: Elev-föräldrar-skola

Ökad kunskap om detta genom föreläsning och
inspiration.
SKOLANS UTVECKLING




Två lärare startade med samtalen VT-11.
Förra läsåret växte det på skolan och nästan alla
klasser använde sig av modellen ”Elevledda
utvecklingssamtal”.
2013: Arbetsgrupp som utarbetat gemensamma
mallar och information gentemot hemmen. Gruppen
träffas kontinuerligt för att utveckla arbetet kring
samtalsformen. I gruppen är pedagoger från alla
stadier representerade.
Beslut taget att alla elever på skolan ska äga sin egen
kunskap och förstå sitt eget ansvar i sin lärprocess, så
fr.o.m. vt-13 har Fskkl-åk6 elevledda
utvecklingssamtal.
VÅR ARBETSGÅNG

Alla elever erbjuds lära-känna-samtal, elevlett utvecklingssamtal,
uppföljningssamtal samt avslutningssamtal under sin skolgång.
Allt efter behov.

Föräldrainformation om hur samtalen ska genomföras.

Stödmaterial till föräldrarna med frågor för att stötta eleven
under samtalet.

Eleven har en tydlig dagordning att följa.

Progression i antalet ämnen att delge vid samtalet. Ju äldre desto
mer…

Fr.o.m. vårterminen i åk 3 finns alla ämnena presenterade.

Elev och föräldrar utvärderar tillsammans samtalet i efterhand.
Detta används sedan som underlag inför nästa samtal.
Höstterminen börjar
Aug/Sep
De skriftliga
omdömena kan
skrivas
kontinuerligt
under läsåret.
Maj/juni
Självskattningar
görs av eleverna
och omdömen
skrivs.
IUP skrivs och
samtal sker.
FÖRSLAG PÅ
TÄNKT
ARBETSFLÖDE
FÖR
ELEVLEDDA
UTVECKLINGS
SAMTAL S:ta
GERTRUDS
SKOLA HT- 13
Arbete sker med
de
överenskomna
målen för
ögonen. I
samarbete med
hemmet.
Nov/Dec
Arbete sker med
de
överenskomna
målen för
ögonen. I
samarbete med
hemmet.
Jan/ Feb
Samtal ske med
utgångspunkt i
de skriftliga
omdömen och
självskattningar
som gjorts i
nov/dec
Självskattningar
görs av eleverna
och omdömen
skrivs.
INBJUDAN SAMTALET
SAMTALSTIDER
STÖD FÖR SAMTALET
VÅRT MÅL:


Alla samtalen är förberedda och genomförda under en
bestämd tidsperiod.
Föräldrar på S:ta Gertruds skola möts av liknande
blanketter, formulär och information oberoende av
klasstillhörighet.

Gemensam policy på vilka delar som eleven minst ska
visa upp under samtalet.

Alla elever ska känna sig delaktiga och vara
medvetna om sin egen inlärningssituation.

Alla elever ska känna stolthet över sina prestationer
och kvalitén på det arbete som de visar upp.
DAGORDNING FÖR SAMTALET
GEMENSAMMA DOKUMENT
FRAMÅT DÅ?


Hela tiden förs diskussioner kring formen för
samtal och hur vi ska anpassa dessa för att passa
med Sigtunaboxen tänk.
Vi diskuterar hur vi ska formulera
självskattningarna framledes. Ska vi utgå från
”The Big Six”?
SKA VI UTGÅ FRÅN DETTA ISTÄLLET?
FÖLJANDE ORD HAR HÖRTS OM DENNA
SAMTALSFORM…
”Det har varit riktigt roligt! Medan N under de
”vanliga” utvecklingssamtalen mest tittade på klockan
för att kunna gå hem så var det en helt annan sak nu.
N har varit så engagerad och positiv och det kändes att
han verkligen var insatt i hur det egna lärandet ser ut,
vad det är som går bra och vad det är som kan jobbas
på. N var väldigt glad och stolt efteråt, det kändes som
om vi hade varit med om något speciellt: Vi skojade om
att han hade hållit sin första föreläsning. Jag tycker att
elevledda samtal är ett utmärkt sätt att engagera barn i
sitt egen lärande och glädjen i att själv få visa vad man
har gjort och arbetat med smittar definitivt av sig till
omgivningen. Jag är väldigt nöjd och tackar för en fin
upplevelse!”
(mamma till elev i åk 4)
TACK FÖR ATT NI LYSSNAT!
ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL
S:ta Gertruds skola, Sigtuna
[email protected]
[email protected]

similar documents