Färger - bionord

Report
Färgningsteori
Morfologisk cellbiologi, 6 hp, vt 2014
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning
laboratoriemedicin
Cecilia Ottosson
Kapitel 6 i Cellular Pathology
Kapitel 7-9, 14 i Cellular pathology
Färger
• Bensenderivater (aromatiska ringar)
• Kromofora (färgbärande) grupper
ex kinonringen (
), azo (N=N), nitro (NO2)
• Kromogener (färgbildare)
• Auxokroma (hjälpande) grupper
ex amino (-NH3+), hydroxyl (-O-), carboxyl (-COO-)
Färger
• Färgindex
- CI nummer
• Struktur och kromofor
- nitro-färger (10300-10999), azo-färger (11000-19999)
• Histologiska egenskaper
- basiska färger
- sura färger
- neutrala färger
- amfotära färger
- leukofärger
Färger
• Basiska (katjon) färger – kloridsalter
• Sura (anjon) färger – natriumsalter
• pH 3-9
• Primär färg
• Sekundär färg - kontrastfärgning
Färgningsmekanismer
• Jonbindning
• Vätebindning
• van der Waal’s-krafter
• Kovalenta bindningar
• Hydrofoba bindningar
Faktorer som påverkar färgbindningen
• pH
• Temperatur
• Koncentration
• Salter
• Tid
Färgmetoder
• Direkt färgning
• Indirekt färgning
• Impregneringsfärgning
• Succedanfärgning
• Simultanfärgning
Färgmetoder
• Progressiv färgning
• Regressiv färgning
• Differentiering
• Ortokromatisk färgning
• Metakromatisk färgning
• Polykromatisk färgning
Kärnfärgning
• Färgning gjord med basiska färger
- ex metylenblått
• Färgning gjord med färger kombinerade eller följda av betmedel
- ex hematoxylin
Färgning av cytoplasman
• Färgning med sura färgämnen
- ex eosin, fast green
• Amfotära proteiner
Metallimpregneringar
• Ag+  Ag0
• Argyrofil reaktion
• Argentaffin reaktion
• Guldtoning
• Sköljning i natriumtiosulfat
Avparaffinering, rehydrering och
dehydrering
• Avparaffinering: Tissue clear, xylen
• Rehydrering: Alkohol – abs  95 %  70 %
• Färgning
• Dehydrering: Alkohol - 95 %  abs
Montering
• Förbättra optiken
• Hållbarhet
• Monteringsmedel – xylenbaserade, vattenbaserade
Färgmetoder
•
Rutinfärgning
- ex Hematoxylin och eosin (H&E)
•
Specialfärgning
- färgning av bindväv
- färgning av kolhydrater
- färgning av muciner
- färgning av fettceller
- färgning av nukleinsyror
- färgning av proteiner
- färgning av enzymer
- färgning av pigmenter
- färgning av mikroorganismer
-…
Hematoxylin och eosin
• Översiktsfärg
• Rutinfärgning
Hematoxylin
• oxidation till hematein
• oxidation via naturlig mognad (Ehrlichs) eller via tillsats av ox.medel
(Mayers)
• betmedel  positiv laddad molekyl
Hematoxylin
• kärnan blålila/blåsvart
• Betmedel Aluminiumsalter (hemalum)
- blåning
- regressiv färgning
- känsliga för starkt sura färglösningar
• Betmedel –
Järnsalter (järnhematoxylin)
- överoxidering
- ej blåning
- används vid sura färglösningar
Eosin
• eosin Y, eosin B
• pH 4-6
• cytoplasma – olika nyanser av rosa
Färgning av bindväv
• Trikromfärgning
- differentiering av:
kollagen – metylblått
muskelceller - syrefuchsin
röda blodkroppar - pikrinsyra
• Kollagen och muskel: Van Gieson
• Retikel: Gordon and Sweet
Färgning av kolhydrater
• PAS (Periodic Acid Schiff)
- polysackarider
Färgning av muciner
•
Alcian blue
- sura muciner
Färgning av fettceller
• Fixering
• Ej dehydrering  fryssnittning
• Färgning efter snittning
• Oil Red
- fettceller
Färgning av nukleinsyror
• Feulgens teknik
- DNA
Färgning av proteiner
• Kongo rött
- amyloid
Färgning av enzymer
• ATPase färgning
- differentiering av muskelfibrer
Färgning av pigmenter
• Artefaktspigmenter
• Exogena pigmenter
• Endogena pigmenter
• Perls reaktion (Prussian Blue)
- hemosiderrin (järn)
Färgning av mikroorganismer
• Ziehl-Neelsen
- syra-fasta organismer (tuberkulosbakterien)

similar documents