Ylitornion päivitetyt rakennemallivaihtoehdot 21.1.2013

Report
Ylitornion maankäyttöstrategia
Kuva: Riitta Yrjänheikki
Yhdistelmämallit
21.1.2013
Mistä rakennemallityössä on kysymys?
•
Maankäyttöstrategialla hahmotetaan
koko kunnan alueen maankäyttöä
yleiskaavoja kevyemmällä, strategisella
menettelyllä
•
Strategiassa asetetaan kunnan kehityksen
tavoitteet
•
Kehittämisen tavoitevuosi on 2030
•
Painopisteenä on keskusta-alueen ja
muiden vetovoimaisten alueiden
kehittäminen, sekä alueiden
kehittämispotentiaalin esilletuominen.
•
Tarkastelu tapahtuu teemoittain
(asuminen, palvelut, liikenne, virkistys
jne.)
•
Strategialla määritellään kunnan
maankäytölle pitkän aikavälin
tavoitteet muodostamalla
tulevaisuutta ennakoiva kehityskuva,
jolla voidaan ohjata kunnan tulevaa
kaavoitusta, maanhankintaa,
kehityshankkeita, investointeja sekä
kuntataloutta
•
Strategian tärkeä osa on
toteuttamisohjelma, jossa otetaan
kantta mm. Kaavojen
toteuttamisjärjestykseen ja
aikatauluihin, kehityshankkeisiin,
investointeihin jne.
•
Työtä ohjaa Ylitornion
kunnanhallituksen nimeämä
ohjausryhmä
MAANKÄYTÖN JALOSTETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT
VAIHTOEHTOJEN KUVAUKSET
Mallien muodostamisen taustaa
•
Rakennemallien pohjaksi on tehty perusteellinen esiselvitys
•
Rakennemallit ovat kärjistettyjä kuvauksia tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista
•
Vaihtoehdoissa korostuvat keskeiset kehitysteemat (asuminen, matkailu, työpaikat,
rajayhteistyö jne.) eri tavoin
•
•
•
•
•
VE 0 – Kuntaliitos
VE 1 – Naapuri
VE 2 – Väylä
VE 3 – Reitti
VE 4 – Luonnonvara
•
Vertailussa väylä-malli koettiin kunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta
parhaimmaksi, luonnonvara-mallissa taas huomioitiin koko kunta ja kyläverkko
•
Rakennemallivaihtoehtojen perusteella muodostettiin yhdistelmämallit
• VE Väylä +
• VE Luonnonvara +
• VE iDEAMALLI
•
Yhdistelmämalleista valitaan optimaalinen ratkaisu ja laaditaan sen pohjalta Ylitornion
elinvoima- ja maankäytön strategia ja sitä koskevat toimenpiteet
Mallien taustalla vahva vuorovaikutus
Nykytilatarkastelu ja
vahvuudet
Ohjausryhmätyöskentely
ja tavoitteet
Lähtökohtien ja
tavoitteiden määrittely
Asukkaat ja
vuorovaikutustilaisuudet
Vaihtoehtojen laatiminen
Yhdistelmämallit -> mallin valinta,
toimenpiteiden laatiminen
Ve0 Kuntaliitos
Ve1 Naapuri
VE VÄYLÄ +
Ve2 Väylä
Ve3 Reitti
VE LUONNONVARA +
YHDISTELMÄMALLI
Ve4 Luonnonvara
VE iDEAMALLI
VE VÄYLÄ +
VE VÄYLÄ +
ASUMINEN
PALVELUT
• Asukasluku kasvaa nykyisestä
• Palveluportit rakentuvat Vt 21 varteen
Alkkulaan (Ylitornio eteläinen) ja Närkin
liittymään (Ylitornio pohjoinen)
• Kasvu ja nauhamainen rakenne muodostuu
Vt 21 ympärille, Torniojokilaakson
palvelukeskustaan ja jokivarren kyliin
• Toiminnallinen rakenne tiivistyy Ylitornion ja
Övertorneån välillä
• Palvelut kunnan itäosissa painottuvat
matkailuun
• Kunnan itäosan kehittyminen tukeutuu
matkailuun ja vapaa-ajanasumiseen
ELINKEINOT
LIIKENNE
• Tietoliikenneyhteydet paranevat
• Rajakauppa vilkastuu, uusia kaupan
hankkeita
• Joukkoliikenne järjestetään Vt 21 –
suuntaisesti, rata-yhteyttä kehitetään
VIRKISTYS JA MATKAILU
• Torniojoen rantareittiä kehitetään
• Ylitornion ja Övertorneån välille luodaan
yhdistäviä reittejä
• Yhteyksien kehittämisessä huomioidaan
kaivostoiminnan kasvava liikenne
• Uusia yritys- ja työpaikka-alueita syntyy Vt
21 varteen pääliittymiin ja Nuotiorannalle
• Aavasaksa kehittyy ympärivuotisena
matkailukeskuksena
• Ainiovaara kehittyy monipuolisena
liikuntakeskuksena
• Vetovoimatekijänä Ruotsin läheisyys,
kansainvälinen matkailu
Yritys- ja työpaikka-alueita
pääliittymiin
Tengeliöjoen vesistöreitin ja sen
varren matkailupalveluiden
kehittäminen
Uutta vapaa-ajan
asumista Ainiovaaran ja
Aavasaksan
läheisyyteen
VE VÄYLÄ +
Matkailutoimintojen kehittäminen
Torniojokivarteen
Aavasaksan Master Planin mukaisten
investointien toteuttaminen
Raanujärvi
Vt 21
Vt 21 ja radan alitukset
kylien kohdalla, mm.
Kainuunkylä, Aittamaa,
Rovaniemi
Pello
Torniojoen
vesistöreitti
Kevyen liikenteen yhteys välillä
Kaulinranta - Pekanpää
Övertorneå
Matarenki
Keskustan rakenteen
tiivistäminen – uutta asumista,
palvelu- ja vuokra-asuntoja
Aavasaksa
Liikerakentamisen
täydennystä keskustaan
Alkkula
Rajakauppa ja yhteiset uudet
kaupan hankkeet ja kuntapalveluiden kehittäminen
Alkkulanraitin kehittäminen
(turvallisuus, pysäköinti,
viihtyisyys ym.)
Ainiovaara
Ainiovaaraa kehitetään
liikuntakeskuksena
Pekanpää
Tornio
Närkin ja Niuron liittymien
toimivuuden ja turvallisuuden
parantaminen
Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä
Kaivosalueiden kuljetuksia ja liikennettä
Ratayhteys
Asumisen kehittämisvyöhyke
Palvelukeskus
Palvelukylä
Palveluportti
Matkailupalveluiden keskus
Matkailu- ja virkistysalue
Matkailuportti
Julkisen liikenteen toimivat yhteydet Tornioon ja
Pelloon sekä palveluliikenne Övertorneå – Ylitornio
Vt 21
Palvelukeskus
VE VÄYLÄ +
Kevyen liikenteen yhteys välillä
Kaulinranta – Pekanpää, yhteys
Torniojoen
Matarenkiin
vesistöreitti
Rajakauppa ja yhteiset uudet
kaupan ja palvelun hankkeet sekä
kuntapalveluiden kehittäminen
Palvelukylä
Palveluportti
Matkailu- ja virkistysalue
Matkailuportti
Aavasaksa
Matarenki
Joukkoliikenteen
kehittämiskäytävä
Matkailuportti, Aavasaksan
korostaminen, liittymän
turvallisuuden ja toimivuuden
parantaminen
Alkkulanraitin kehittäminen
(turvallisuus, pysäköinti,
viihtyisyys ym.)
Kuntatoimintojen keskus – tiivis,
viihtyisä ja elinvoimainen keskusta
Palveluportti palveluineen Niuron
liittymään, Niuron liittymän
parantaminen
Asumisen kehittämisvyöhyke
Kaivosalueiden kuljetuksia ja
liikennettä
Ratayhteys
Alkkula
Ainiovaara
Kehitettävä kevyenliikenteen
yhteys
Kehitettävä veisistöreitti
VE LUONNONVARA +
ASUMINEN
PALVELUT
• Asukasluku kasvaa nykyisestä
• Alkkula kehittyy palvelukeskustana
• Kuntakeskus kehittyy palvelukeskuksena
• Järvikylät kehittyvät kaivostoiminnasta ja
matkailusta hyötyvinä palvelukylinä
• Uusi asuinrakentaminen painottuu keskustan
ohella Tengeliöjoen varteen sekä
kaivostoiminnan vaikutusalueelle
• Vapaa-ajanasuminen lisääntyy ja muuttuu osin
ympärivuotisemmaksi
• Järvien rantoja kaavoitetaan asumiselle
LIIKENNE
• Koko kunnan alueelle ulotetaan tehokkaat
tietoliikenneyhteydet
• Liikenneinfraa kehitetään palvelemaan
työmatkaliikennettä ja kaivostoiminnan
kuljetuksia
• Vt 21 kasvavan liikenteen myötä risteysalueita
kehitetään
ELINKEINOT
• Kaivostoiminnan käynnistyminen Ylitorniolla (ja
muualla Länsi-Lapissa) tuo kuntaan merkittävästi
uusia työpaikkoja
• Kaivostoiminnan myötä luodaan logistiikka- ja
palvelualan työpaikkoja logistisen väylän (Vt 21)
varteen
• Matkailutyöpaikat lisääntyvät ja työpaikkoja syntyy
myös järvikylille
VIRKISTYS JA MATKAILU
• Vesistöjä kehitetään ympärivuotisina matkailu- ja
virkistysalueina (rantareitit)
• Matkailu kehittyy Ainiovaaran ja Aavasaksan alueilla
VE LUONNONVARA +
Aavasaksan vesistö- ja
luontomatkailupainotteisten investointien
voimakas kasvu
Tengeliöjoen vesistöreitin
ja sen matkailupalvelujen
voimakas kehittäminen
Järvialueen rantojen
kaavoittaminen kysynnän
vastaamaan
Vt 21 kasvava (kaivos- ja
matkailu-) liikenne ja
sen myötä kehittyvät
yritysalueet liittymissä
Kattava ja tehokas
laajakaistaverkko
Vesistöyhteys
Pello, Kolari
Ampumaurheilukeskuksen
kehittäminen
hankkeen kautta
Raanujärvi
Uutta loma-asumista
Tengeliöjoen varteen ja
Raanujärvelle
Rovaniemi
Kaivostoiminnan
ydinalue
Aavasaksa
Ainiovaara
Ainiovaaraa
kehitetään
liikuntakeskuksena
Pekanpää
Tornio
Kaivostoiminnan
myötä kyliin syntyy
uutta asumista ja
uusia palveluja
Luonnonsuojelualueiden,
historialliset reittien
hyödyntäminen virkistys- ja
matkailutoiminnassa
Alkkula
Torniojoen
vesistöreitti
Matkailutyöpaikkojen
kasvu kaivostoiminnan
ohella
Pello
Kylien ohella kuntakeskus kehittyy
palvelukeskuksena
Övertorneå
Porotalouteen tukeutuvia
matkailupalveluita
Uusi rakentaminen
ohjataan lähelle kylien
keskustoja 
kyläpalvelujen
säilyminen
Palvelukeskus
Palvelukylä
Kaivostoiminnan
kuljetuksia itä-länsi
-suunnassa ,
liikenneyhteyksien
turvaaminen
Tuulivoima-alue, mkk
Kaivostoiminnan
palvelualue
Matkailu- ja virkistysalue
Matkailun vetovoima-alue, mkk
Matkailupalveluiden keskus
Moottorikelkkareitit, mkk
Kaivosalueiden kuljetuksia
ja liikennettä
VE LUONNONVARA +
Aavasaksan vesistö- ja
luontomatkailupainotteisten investointien
voimakas kasvu
Tengeliöjoen vesistöreitin
ja sen matkailupalvelujen
voimakas kehittäminen
Palvelukeskus
Tuulivoima-alue, mkk
Vt 21 kasvava liikenne ja
sen myötä kehittyvät
yritysalueet liittymissä
Aavasaksa
Torniojoen
vesistöreitti
Matkailu- ja virkistysalue
Matkailun vetovoima-alue,
mkk
Alkkula
Moottorikelkkareitit, mkk
Kylien ohella kuntakeskus kehittyy
palvelukeskuksena
Liikenneyhteyksien
kehittäminen, toimiva
joukkoliikenne
Järvikyliltä
kuntakeskukseen
Ainiovaaran kehittäminen
monipuolisena ja
ympärivuotisena liikuntakeskuksena
Kaivosalueiden kuljetuksia ja
liikennettä
Ainiovaara
Kehitettävä vesistöreitti
Luonnonvarojen aktiivinen
hyödyntäminen; uudistuva maatalous,
luomutuotanto, puhdas lähiruoka,
keräilytuotteiden jatkojalostus, kalastus,
porotalous, metsätalous
VE LUONNONVARA +
VE - iDEAMALLI
VE - iDEAMALLI
ASUMINEN
ELINKEINOT
• Asuminen painottuu Vt 21 varteen ja Ylitornion
keskustaan
• Kaivostoiminnan käynnistymisen myötä
(Ylitorniolla ja muualla Länsi-Lapissa) uusien
palvelutyöpaikkojen kehittäminen ja
yritysalueiden kaavoittaminen
• Osa-aikaista asumista rajan molemmin puolin
• Asukasluku kasvaa sekä Ylitornion että
Övertorneån puolella
LIIKENNE
• Uudet, rohkeat matkailuinnovaatiot ja niiden
kautta syntyvät työpaikat (mm. lohi- ja
melontakeskus)
• Vt 21 suuntaista palvelu- ja joukkoliikenteen
kehittämistä
• Puhtaiden elintarvikkeiden jatkojalostaminen,
jakeluketju ja sen kautta syntyvät työpaikat
• Yhteinen joukkoliikennejärjestelmä ja
kuljetusreitit Ylitornion ja Övertorneån välillä
VIRKISTYS JA MATKAILU
• Raideliikenteen pilotti (kiskobussi) Ylitornio Tornio
• Aavasaksan, Svansteinin ja muiden
hiihtokeskusten verkottuminen ja kehittyminen
yhteisen markkinointibrändin alla
PALVELUT
• Tengeliönjoki – Tornionjoki – yhtenäinen kalastus-,
veneily-, melonta-, retkeily- ja elämyskokonaisuus
• Niuron liittymään pysäyttäjä läpikulkuliikenteelle
• Yhteiset kunnalliset palvelut Övertorneån kanssa
• Ohikulkuliikenne ohjataan pysäyttäjien kautta
Ylitornion ja Övertorneån keskustoihin
Matkailupalveluiden, mm.
laskettelurinteiden,
verkostoituminen ja
markkinointi yhteisesti
Ylitornio - Övertorneå
VE - iDEAMALLI
Ampumaurheilukeskuksen
uudet tuotteet ja
tapahtumat
Tehokkaaseen
laajakaistaan perustuva
uusi yritystoiminta
Raanujärvi
Uudet matkailuasumisen
konseptit Ainiovaaralle ja
Aavasaksalle, uudet
matkailutuotteet
Stopparit:
matkailupysäkki
Närkin ja
palveluportti
Niuron
liittymään,
Matarenki
Käyrävaara
Torniojoen
rantareitti
Pello
Vt 21
Kylien vetovastuu
palveluiden
tuottamisessa
Aavasaksa
Alkkula
Ainiovaara
Natura-alueisiin
perustuvaa uutta
matkailua
Poro- ja metsätalouteen
sekä kalastukseen
perustuvat uudet tuotteet,
innovaatiot ja
matkailutoiminta
Rovaniemi
Kaivostoiminnan
ydinalue
Perheasumisen konsepti
kaivostoiminnasta
hyötyviin palvelukyliin;
lähipalvelut, lähityöpaikat,
ekologisuus ja virkistysmahdollisuudet
Asumisen kehittämisvyöhyke
Tengeliönjoen
vesistömatkailu
Palveluasumisyksikkö
järvikylille
Kuntakeskus
Palvelukylä
Kaivostoiminnan palvelukylä
Nuorten
kokoontumispaikka,
nettikahvila
(Niuro)
Ekologisen rakentamisen malli
ja uusiutuvan energian tehokas
käyttö (mm. tuulivoima)
Pekanpää
Tornio
Palveluportti
Palvelukohde
Raideliikenne
Matkailu- ja virkistysalue
Joukkoliikenteen
kehittämiskäytävä, mkk
Matkailukylä
Matkailupysäkki
VE - iDEAMALLI
Asumisen kehittämisvyöhyke
Vt 21
Kuntakeskus
Kevyenliikenteenväylä ja toimiva
joukkoliikenne ja palveluliikenne (kutsubussi)
Övertorneå – Ylitornio
Palvelukylä
Palveluportti
Palvelukohde
Lohi- ja melontakeskus (Tengeliönjoki Torniojoki)
Matkailu- ja virkistysalue
Matarenki
Alkkulanraitin kehittämisen yhteydessä
nuorisolle suunnattuja kokoontumispaikkoja,
torin kehittäminen
Aavasaksa
Matkailupysäkki
Käyrävaara
Kevyenliikenteen silta välille Niuro – Övertorneå
Alkkula
Asemanseudun kehittäminen: matkailuun
linkittyvä asuminen, työpaikat, palvelut kiskobussiliikenteen pilotointi
Opastus ”keskustaan”
Hotellipalvelujen kehittäminen keskustassa –
matkailun ”tuominen” keskustakuvaan
Torniojoen
rantareitti
Ainiovaara
Raideliikenne
Joukkoliikenteen
Vanhan meijerin kehittäminen luovanalan
toimintakeskukseksi; yrityksille ja nuorille tiloja
kehittämiskäytävä, mkk
Kehitettävä vesistöreitti
Kehitettävä
Asuintontteja jokivarsinäkymillä – kunnan
maanhankintaa
kevyenliikenteen yhteys

similar documents