ZOOLÓGIE SYSTEMATIKA

Report
SYSTEMATIKA
ZOOLÓGIE
SYSTÉM ŽIVOČÍCHOV
Živočíšne ríše:
 Jednobunkovce – PROTISTA
 Živočíchy - ANIMALIA
SYSTEMATIKA ZOOLÓGIE
JEDNOBUNKOVCE – PROTISTA
HETEROTROFNÉ JEDNOBUNKOVCE –
PRVOKY (PROTOZOA)
 KMEŇ:
Meňavkobičíkavce
 KMEŇ:
Výtrusovce
(Apicomplexa)
 KMEŇ:
Nálevníky
(Ciliophora)
Mikrospórovce
(Microspora) – parazitické,

KMEŇ:
(Sarcomastignophora)
 Hmyzomorka včelia (Nosema apis)

KMEŇ:
Výtrusníky (Myxozoa) – mimobunkové parazity
Kmeň: Meňavkobičíkavce
 Podkmeň: Bičíkovce
Podkmeň: Koreňonožce
Nadtrieda:
Meňavkovce (Rhizopoda)
Trieda: Meňavky (Rhizopoda)
Dierkavce (Foraminifera)
Nadtrieda:
Nitkonožce (Actinopoda)
Trieda: Mrežovce (Radiolaria)
Slncovky (Heliozoa)
Podkmeň: BIČÍKOVCE
 Golierikovce (Choanoflagellida) – voľne žijúce
rod BODO
 Trypanozómy (Trypanosoma) – parazitické
Trypanozóma spavičná (T. gambiense)
Bičivka rybia (Ichthyobodo necator)
Mnohobičíkovce (Parabazalia)
 Trichomonády (Trichomonadida) – parazitické
Trichomonas pošvový (T. vaginalis)
Črievovnička detská (Giardia intestinalis)
Trypanozóma spavičná
(Trypanosoma gambiense)
Trypanozóma spavičná
Trypanozóma spavičná
Podkmeň: KOREŇONOŽCE
Nadtrieda: Meňavkovce (Rhizopoda)
Trieda:
Meňavky (Rhizopoda)
Meňavka veľká (Amoeba proteus)
Pelomyxa bahenná (P. palustris)
Meňavka črevná (Entamoeba coli)
Meňavka červienková (Entamoeba histolytica)
Slzovičkovka zhubná (Negleria fowleri)
Dierkavce (Foraminifera)
Štítnačka obyčajná (Arcella vulgaris)
Meňavka veľká (Amoeba proteus)
Štítnačka obyčajná (Arcella vulgaris)
sladkovodná
Podkmeň: KOREŇONOŽCE
Nadtrieda: NITKONONOŽCE (ACTINOPODA)
Trieda:
Mrežovce (Radiolaria)
Slncovky (Heliozoa)
Trieda: Mrežovce (Radiolaria)
Trieda: Slncovky (Heliozoa)
Kmeň: Výtrusovce
 Trieda: Gregaríny (Gragarina)
Gregarína švábia (G. blattarum)
Kokcídie (Coccidia)
Kokcídia pečeňová (Eimeria stiedae)
Toxoplazma (Toxoplazma gondii)
Krvinovky (Haemosporidia)
Maláriovec (Plasmodium malariae)
- tropické krajiny;
prenášačom je komár maláriový (Anopheles maculipenis)
Kokcídia pečeňová (Eimeria stiedae)
Kmeň: Nálevníky
(Ciliophora)
Črievička končistá (Paramecium caudatum)
Bôbovka (Colpidium)
Cicavky (Suctoria)
Črievička končistá (Paramecium caudatum)
Stavba tela
črievičky
končistej
(Paramecium
caudatum)
OPAKOVANIE
TEMATICKÉHO CELKU
RÍŠA: JEDNOBUNKOVCE
(PROTISTA)
RÍŠA: ŽIVOČÍCHY (ANIMALIA)
 Dvojlistovce – Diblastica (Radiata)
Kmeň:
Kmeň.
Kmeň:
Hubky (Porifera)
Pŕhlivce (Cnidaria)
Rebrovky (Acnidaria)
Kmeň: Hubky (Porifera)
 Hubka jazerná (Spongilla lacustris)
 Hubka obyčajná (Spongilla officinalis)
 Venušin kôš (Euplactella aspergillum)
Hubka jazerná
Hubka jazerná
Hubka obyčajná
Venušin kôš
Kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)
 Životný cyklus prebieha cez dve formy:
- Štádium polypa
- Štádium medúzy
Kmeň: Pŕhlivce (Cnidaria)
 Trieda: Polypovce (Hydrozoa)
 Trieda: Medúzovce (Scyphozoa)
 Trieda: Štvorhranovce (Cubozoa)
Ich jedy nachádzajúce sa na pŕhlivých bunkách spôsobujú aj
usmrtenie človeka
 Trieda: Koralovce (Anthozoa)
Trieda: Polypovce (Hydrozoa)
 Nezmar hnedý (Hydra oligactis)
 Nezmar zelený (Hydra viridis)
 Medúzka sladkovodná (Craspedacusta sowerbyi)
Nezmar zelený (Hydra viridis)
Nezmar zelený (Hydra viridis)
Trieda: Medúzovce (Scyphozoa)
 Medúza ušatá (Aurelia aurita)
Medúza ušatá (Aurelia aurita)
Trieda: Koralovce (Anthozoa)
 Rod: Konárniky (Madreporarida)
 Rod: Sasanky (Actiniarida)
Sasanka konská (Actinia equina)
 Rod: Koraly (Coralida)
Koral červený (Coralium rubrum)
 Rod: Vejárovníky (Gorgonarida)
Koral červený (Coralium rubrum)
Koraly(Coralium)
Koral (Coralium)
OPAKOVANIE
TEMATICKÉHO CELKU
RÍŠA: ŽIVOČÍCHY (ANIMALIA)
Dvojlistovce (Diblastica – Radiata)
RÍŠA: ŽIVOČÍCHY (ANIMALIA)
Trojlistovce (Triblastica)
Dvojstranovce (Bilateralia)
Kmeň: Morulovce (Mesozoa)
Parazitujúce živočíchy
Kmeň: Bezčrevovce (Acoelomorpha)
Dvojstranne súmerné živočíchy
RÍŠA: ŽIVOČÍCHY (ANIMALIA)
 Vývinová vetva: PRVOÚSTOVCE
(PROTOSTOMIA - GASTRONEURALIA)
 Vývinová vetva: CÉLOMOVÉ
PRVOÚSTOVCE (COELOMATA)
Vývinová vetva DRUHOÚSTOVCE
(DEUTEROSTOMIA)
Vývinová vetva: PRVOÚSTOVCE
(PROTOSTOMIA - GASTRONEURALIA
 Kmeň: PLOSKAVCE
(PLATHELMINTHES)
 Kmeň: HLÍSTOVCE (NEMATODA)
Kmeň: Ploskavce (Plathelminthes)
 Trieda: Ploskulice (Tubelaria)
 Trieda: Motolice (Trematodes)
 Trieda: Pásomnice (Cestodes)
Trieda: Ploskulice (Tubelaria)
 Ploskuľa mliečnobiela (Dendrocelum lacteum)
 Ploskuľa tmavá
Trieda: Ploskulice (Tubelaria)
Ploskuľa mliečnobiela (Dendrocelum lacteum)
Ploskuľa tmavá
Trieda: Motolice (Trematodes)
 Motolica pečeňová (Fasciola hepatica)
 Dvojprísavnica močová (Schistosoma
haemotobium) – ochorenie BILHARZIÓZA
Motolica pečeňová (Fasciola hepatica)
Životný cyklus motolice
Dvojprísavnica močová
(Schistosoma haemotobium)
Dvojprísavnica močová
(Schistosoma haemotobium)
Trieda: Pásomnice (Cestodes)
 Pásomnica venčeková (Taenia solium)
 Pásomnica dlhá (Taenia saginata)
 Pásomnica detská (Hymenolepis nana)
 Pásomnica dvojčlánkovaná
Pásomnica dlhá (Taenia saginata)
Pásomnica dlhá (Taenia saginata)
Pásomnica dvojčlánkovaná
- štvorhranná hlavička
Pásomnica detská (Hymenolepis nana)
Kmeň: Hlístovce (Nematoda)







Mrľa detská (Enterobius vermicularis)
Hlísta detská (Ascaris lumbricoides)
Svalovec špirálovitý (Trichinella spiralis)
Vlasovec miazgový (Wuchereria bancrofti)
Vlasovec očný (Loa loa)
Háďatko pšeničné (Anguina tritici)
Háďatko repné (Heterodera schachtii)
Svalovec špirálovitý (Trichinella spiralis)
Svalovec špirálovitý (Trichinella spiralis)
Životný cyklus svalovca špiralovitého
Háďatko pšeničné (Anguina tritici)
Hlísta detská (Ascaris lumbricoides)
Hlísta detská – životný cyklus
OPAKOVANIE
TEMATICKÉHO CELKU
Prvoústovce
(Protostomia – Gastroneuralia)
Vývinová vetva: CÉLOMOVÉ
PRVOÚSTOVCE (COELOMATA)
 Kmeň: Mäkkýše (Mollusca)
 Kmeň: Obrúčkavce (Anellida)
 Kmeň: Pazúrikavce (Onychophora)
 Kmeň: Článkonožce (Arthropoda)
 Kmeň: Pogonofóry (Pogonophora)
Kmeň: Mäkkýše (Mollusca)
 Podkmeň:
Mäkkýšovce (Amphinura)
- schránka je tvorená organickými látkami
 Podkmeň:
Schránkovce (Conchifera)
- schránka je tvorená uhličitanom vápenatým
Podkmeň: Schránkovce (Conchifera)




Trieda:
Trieda:
Trieda:
Trieda:
Ulitníky (Gastropoda)
Lastúrniky (Bivalvia)
Hlavonožce (Cephalopoda)
Čiapkovce (Monoplacophora)
- skameneliny
 Trieda: Klovitovce (Scaphopoda)
- noha sa u nich premenila na chytacie a vŕtavé ramená
Trieda: Ulitníky (Gastropoda)










Slimák záhradný (Helix pomatia)
Slimák meňavý (Cepea hortensis)
Slizovec lesný (Arion empiricorum)
Slizniak poľný (Agriolimax agrestis)
Slizniak karpatský (Bielzia coerulans)
Vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis)
Kotúľka veľká (Planorbarius corneus)
Močiarka živorodá (Viviparus viviparus)
Porcelánovce (Cypris)
Ostranky (Murex)
Slimák záhradný (Helix pomatia)
Slimák záhradný (Helix pomatia)
Slizniak karpatský (Bielzia coerulans)
Kotúľka veľká (Planorbarius corneus)
Kotúľka veľká (Planorbarius corneus)
Vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis)
Vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis)
Močiarka živorodá (Viviparus viviparus)
Močiarka živorodá (Viviparus viviparus)
Trieda: Lastúrniky (Bivalvia)
 Korýtko rybničné (Unio pictorum)
 Škľabka veľká (Anodonta cygnea)
 Kopýtko prirastené (Dreissena
polymorpha)
 Perlorodka riečna (Meleagrina
margaritifera)
Korýtko rybničné (Unio pictorum)
Korýtko rybničné (Unio pictorum)
Perlorodka riečna (Meleagrina margaritifera)
Trieda: Hlavonožce (Cephalopoda)
 Lodienka – nautilus (Nautilus pompilius)
 Sépia obyčajná (Sepia officinalis)
 Osmonoh pobrežný (Octopus vulgaris)
 Kalmary
Osmonoh pobrežný (Octopus vulgaris)
Sépia obyčajná (Sepia officinalis)
Sépia obyčajná (Sepia officinalis)
OPAKOVANIE
TEMATICKÉHO CELKU
Celómové prvoústovce –
COELOMATA
Kmeň:
Mäkkýše (Mollusca)
Kmeň: Obrúčkavce (Annelida)
 Trieda: Mnohoštetinavce (Polychaetaea)
 Trieda: Maloštetinavce (Oligocheata)
 Trieda: Pijavice (Hirudinea)
Trieda: Mnohoštetinavce (Polychaeta)




Palolo zelený (Eunice viridis)
Dážďovkovka rybárska (Arenicola marina)
Koralovka dutinková (Sabelilaria alveolata)
Praobrúčkovka studničná (Troglocheatus
beranecki)
 Hypánia sladkovodná (H. invalida)
Palolo zelený (Eunice viridis)
Hypánia sladkovodná (H. invalida)
Trieda: Maloštetinavce (Oligocheata)
 Dážďovka zemná (Lumbricus terrestris)
 Dážďovka svietivá (Eisenia lucens)
 Tubifex bahenný (Tubifex tubifex)
 Dážďovka obrovská (Megascolides australis)
Dážďovka zemná (Lumbricus terrestris)
Dážďovka svietivá (Eisenia lucens)
Tubifex bahenný (Tubifex tubifex)
Tubifex bahenný (Tubifex tubifex)
Trieda: Pijavice (Hirudinea)
 Pijavica lekárska (Hirudo medicinalis)
 Pijavica rybia (Piscicola geometra)
 Pijavica konská (Haemopis sanguisuga)
Pijavica lekárska (Hirudo medicinalis)
Pijavica lekárska (Hirudo medicinalis)
Pijavica lekárska (Hirudo medicinalis)
Pijavica rybia (Piscicola geometra)
Pijavica konská (Haemopis sanguisuga)
OPAKOVANIE
TEMATICKÉHO CELKU
Celómové prvoústovce –
COELOMATA
Kmeň:
Obrúčkavce (Annelida)
Kmeň: Článkonožce (Arthropoda)
 Podkmeň:
Trilobity (Trilobitomorpha)
- vyhynuté článkonožce;
- tvoria prechod medzi obrúčkavcami a článkonožcami




Podkmeň:
Podkmeň:
Podkmeň:
Podkmeň:
Klepietkavce (Chelicerata)
Kôrovce (Crustacea)
Viacnôžky (Myriapoda)
Hmyz (Insecta)
Podkmeň:
Trilobity (Trilobitomorpha)
Podkmeň:
Klepietkavce (Chelicerata)
 Trieda: Hrotnáče (Merostomata)
Ostrochvost americký (Xiphosura polyphaemus)
 Trieda: Pavúkovce (Arachnoidea)
Rad:
Rad:
Rad:
Rad:
Rad:
Šťúry (Scorpionida)
Pavúky (Araneida)
Šťúriky (Pseudoscoripionida)
Kosce (Opilionida)
Roztoče (Acarida)
Ostrochvost americký (Xiphosura polyphaemus)
Ostrochvost americký (Xiphosura polyphaemus)
Trieda: Pavúkovce (Arachnoidea)
Rad: Šťúry (Scorpionida)
Šťúr karpatský (Euscorpius carpathicus)
Rad: Pavúky (Araneida)
Čeľaď: Kvetárikovité – Kvetárik menlivý
(Thomisus onuscus)
Čeľaď: Strehúňovité – Strehúň škvrnitý
(Lycosa singoriensis)
Čeľaď: Križiakovité – Križiak obyčajný
(Araneus diadematus)
Vodný pavúk:
Pavúk vodný (Argyroneta aquatica)
Kútnik domový (Tegenaria domestica)
Rad: Šťúriky (Pseudoscoripionida)
Šťúrik obyčajný (Chelifer cancroides)
Trieda: Pavúkovce (Arachnoidea)
Rad: Kosce (Opilionida)
Kosec domový (Opilio parietinus)
Rad: Roztoče (Acarida)
Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Roztočec chmeľový (Tetranychus telarius)
Klieštikovec kurí (Dermanyssus gallinae)
Skladokaz múčny (Acarus siro)
Zamatovec letný (Neotrombicula autumnalis) –
spôsobuje ochorenenie TROMBIKULÓZU
(ERYTHEMA AUTUMNALE)
Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)
Šťúr karpatský (Euscorpius carpathicus)
Šťúr karpatský (Euscorpius carpathicus)
Kvetárik menlivý (Thomisus onuscus)
Kvetárik menlivý (Thomisus onuscus)
Kvetárik menlivý (Thomisus onuscus)
Kvetárik menlivý (Thomisus onuscus)
Križiak obyčajný (Araneus diadematus)
Tarantula
Kútnik domový (Tegenaria domestica)
Šťúrik obyčajný (Chelifer cancroides)
Kosec domový (Opilio parietinus)
Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)
Roztočec chmeľový (Tetranychus telarius)
Klieštikovec kurí (Dermanyssus gallinae)
Skladokaz múčny (Acarus siro)
Zamatovec letný (Neotrombicula autumnalis)
Zamatovec letný (Neotrombicula autumnalis)
Ochorenie TROMBIKULÓZA
(Erythema autumnale)
Ochorenie TROMBIKULÓZA
(Erythema autumnale)
Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)
Podkmeň: Kôrovce (Crustacea)
 NIŽŠIE KÔROVCE
Dafnia (Daphnia)
Cyklop (Cyclops)
Lastúrničky (Cypris)
Žiabronôžky (Triops)
Fúzonožky (Cirripedia)
Jazyčnatky (Pentastomida)
Veslonôžky
 VYŠŠIE KÔROVCE
Rak riečny (Astacus astacus)
KRABY
LANGUSTY
HOMÁRE
Dafnia (Daphnia) – stavba tela
Dafnia (Daphnia)
Dafnia (Daphnia)
Žiabronôžky
Žiabronôžky
Rak riečny (Astacus astacus)
Podkmeň: Viacnôžky (Myriapoda)
 Trieda: Stonožky (Chilopoda)
Stonožka ucholáková (Lithobius forficatus)
 Trieda: Mnohonôžky (Diplopoda)
Mnohonôžka zemná (Julus terrestris)
Stonožka ucholáková (Lithobius forficatus)
Stonožka ucholáková (Lithobius forficatus)
Stonožka ucholáková (Lithobius forficatus)
Mnohonôžka zemná (Julus terrestris)
Voška jabloňová (Aphis pomi)
Vývinová vetva druhoúste
(Deuterostomia)
 Kmeň: Ostnatokožce (Echinodermata)
 Kmeň: Chordáty (Chordata)

similar documents