velfærdsteknologi

Report
Introduktion til Velfærdsteknologi
Aabenraa Kommune april 2014
Afdelingschef Lars Harding
2
Værdier omkring velfærdsteknologi?
Livskvalitet
Arbejdskraftbesparelser
Lavere udgifter
Markedspotentiale
Forbedringer i arbejdsmiljø
3
Der findes mange Definitioner
Ordet velfærdsteknologi kan forstås som bruger- og
medarbejderorienterede teknologier, der tilvejebringer borgeren en
eller flere velfærdsløsninger.
Digitalisering regnes som en velfærdsteknologi, i det omfang den
inddrager borgeren, og når den digitaliserer en ydelse og ikke en
administrativ arbejdsgang.
4
Formålet
Arbejdet med velfærdsteknologi i organisationen skal skabe følgende
forandringer (forandringsteorien):
•borgerne kan med ny teknologi i højere grad klare sig selv og
efterspørger mindre hjælp fra kommunen
•medarbejderne får bedre arbejdsforhold
•kommunen opnår en økonomisk gevinst
•kommuner og sygehuse er hjemmemarked for virksomheder
der eksporterer velfærdsteknologi
Den aktuelle udfordring?
Økonomiaftalen mellem regeringen og kommune for
2014 indeholder mål om, at kommunerne inden 2017
skal dokumentere en årlig økonomisk gevinst på 500
mio. kr. ved anvendelse af velfærdsteknologi.
For Aabenraa Kommune betyder det, at anvendelse af velfærdsteknologi
skal omsættes i en årlig dokumentation af gevinst på 5 mio. kr. i løbet af de
næste 3 år.
Baggrund, de kendte udfordringer …
Den såkaldte
dobbelt demografiske udfordring
udfordrer det danske velfærdssystems
truer samfundsøkonomien
bæredygtighed, og
I en situation med svag eller negativ vækst skal der findes
KL: borgerne
ny teknologi,
en ny løsning.
skal i højere grad klare sig selv bl.a. med hjælp af
Nogle taler om at vi skal have
KERNEOPGAVE.
reformuleret den offentlige sektors
7
Hvordan gør vi det?
Social og Sundhedsudvalgets opgave?
Kort drøftelse
Overordnede politiske mål (hensigtserklæringer) der
 Indarbejdes i flere politikker Sundhedspolitik, Ældre og
Handicappolitikkerne
Afsætte anlægsmidler til i projektform at indkøbe, afprøve og
implementere velfærdsteknologi
8
VT i Ældre/Handicappolitikken
9
10
11
Forvaltningens opgave?
Omsætte politiske mål og skabe resultater
12
2014+
Historie/modenhed
2013
2012
2011
<2010
Fra noget
andre talte om
til …
Etablering af
en VT interessegruppe
VT Projektbeskrivelse
Politiske mål
Anlægsbudget
VT bliver
udviklingsspor
i 3 driftsafdelinger og
indarbejdet i
virksomhedsaftaler
Første
Business case
Kommissorier
Arbejdsgange
m.m.
4-kommune
samarbejde
VTsyd
Fælles metode
Arbejdsprocesser.
Organisering
styregruppe,
projektleder,
Projektgruppe
tovholder på
alle relevante
Institutioner
22 kommuner
Fælles strategi
Implementering
5 VTer
Evaluering med
DELTA
ImprovAbility
Ny implementerings model
Krav om business case,
økonomisk
gevinst
Økonomiaftale 2014
regering og KLVT skal g
Frigøre økonomisk
potentiale på mindst en
½ mia. kr. i 2017.
Nationale Krav om
gevinstrealisering.
KL center for
velfærdsteknologi
Fokusområder:
Telekommunikation
Virtuel genoptræning
Med hjælp fra mit hjem
Lægemiddelhåndtering
Forflytning
App’s m.m.
Direktionen
sætter fælles
mål
13
Vi startede med at lede efter
velfærdsteknologier
Så ledte vi efter de rigtige borgere
Nu og i fremtiden handler det om ”Det rette match”
Hvilke borgere kan med fordel anvende
en bestemt velfærdsteknologi
Der er derfor brug for at dele viden og erfaringer på tværs i
kommuner og region og med KLs nye center for
velfærdsteknologi
Eksempel på match
Kendetegn for borgere i målgruppen for vasketoilet.
Mange
Bor i eget hjem og få hjælp til toiletbesøg.
Har fysisk funktionsnedsættelse, men kan
sidde på et toilet uden støtte.
(vi kan trække
data i Care2)
Færre
(vi kan delvis
række data i Care2)
Ingen kognitiv nedsættelse.
Kan have let til middel
demens. Har ikke svært ved
at mestre forandringer
Få
(personlig
kontakt )
Er motiveret til
selv at bruge
toilettet.
(kilde: KL)
VT styringstilgang
Nationale krav og mål om velfærdsteknologi
Regeringsaftale 2014,
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Politikker: Sundhedspolitik,
Ældre Handicappolitik
Kerneopgave
Hvorfor er vi her?
Hvor skal vi hen?
Hvordan kommer vi derhen?
Sundhed, Mestring
og Fællesskabelse
Vision
Strategi
Mål
Hvad skal vi gøre godt?
Hvem gør det?
VT projekter
Virksomhedsaftaler
17
Velfærdsteknologi organisering
Social & Sundhed
• Projektejer, direktør
• Styregruppe, Chefgruppen
• Projektkoordinator (Ledelse og
Udvikling)
• Projektgruppen (8 personer)
På tværs af driftsområder
• Tovholdergruppen (24 personer)
På tværs af institutioner
Projektplanen - organisationens arbejdsredskab
19
Eksempler på
VT teknologier vi arbejder med i 2014
BMT projektet - implementeringsprojekt
Professionel Hjernetræning – implementeringsprojekt
Huskehjælpemidler (app’s m.v.) - afprøvningsprojekt
Virtuel træning (genoptræning + rehab.) afprøvningsprojekt
Online Omsorg – afprøvningsprojekt
Kommunikationsprojekt Rise/Berifa - udviklingsprojekt
20
Målformulering i Virksomhedsaftalerne 2014
21
Evaluering 2013
Gennemført i 2013 af DELTA teknologisk institut.
Formål: at udvikle og forbedre organisationens evne til at
anvende velfærdsteknologi for at opnå en række gevinster:
 borgerne kan med ny teknologi i højere grad klare sig selv
 medarbejderne får bedre arbejdsforhold
 kommunen opnår en økonomisk gevinst.
Konklusion:
Indsatsen har (endnu) ikke opnået de forventede
økonomiske resultater. Det har givet anledning til
spørgsmål om, hvordan organisationen kan blive
bedre til at implementere velfærdsteknologi.
Evaluering gennemført i samarbejde med DELTA med
anvendelse af
ImprovAbility™ modellen
http://www.delta.dk/
http://www.delta.dk/dk/Forromr/Axiom/vurderinger/improvabilityorganisation.page?
Kontakt: Bo Balstrup, Site manager Sønderborg
[email protected] | tel: +45 72 19 40 00 | mobile: +45 23 26 29 42
Hvad er vi gode til?
Social og Sundhed har en stærk vision og strategi om VT, som er
synlig og giver mening i organisationen
Vi har en stærk og bevidst kultur om at ville velfærdsteknologi
Vi har et engageret og kompetent projektteam og tovholdere
Tovholderne er ildsjæle, som kæmper trods udfordringer med at
få ressourcer på de rigtige tidspunkter
Vi har en vilje på alle niveauer til at arbejde på tværs og skabe
succes med VT
24
Resultat: Hvad arbejder vi videre med?
Der skal ske en klarere prioritering af de
velfærdsteknologiprojekter som forventes at tilføre
organisationen og brugerne værdi.
Projektafviklingen skal professionaliseres og have den
nødvendige lokale opbakning af organisationens driftsledere.
Projekters værdiskabelse (herunder økonomiske resultater
belyst i en business case) skal være synlig for alle deltagere.
VT projekter skal forankres lokalt. VT projekter skal
samskabes og afvikles med medarbejderne og brugerne som
drivkraft.
Nyt forløb ….
Ideer
Teknologibørs
Andre kommuner
Virksomheder m.m.
Initiering
Gennemførelse
Gevinstrealisering
Foranalyse
Afprøvning
Projektplan
•teknologivurdering
•beskrivelse af den
organisatoriske påvirkning
•efterspørgselsanalyse
•erfaringsvurdering
•interessentanalyse
•indledende business case
(version 1.1)
Implementering
Udgår
Gevinstregulering
Drift
Business case v. 1.2
Business case v. 1.3
Gevinstrealisering
26
Udfordringerne:
Mennesker:
Borger, medarbejder, omgivelser
Teknologi:
modenhed, pris, forretning
27
VT er forandring
For at lykkedes skal vi skabe forudsætninger for
at forandringerne gennemføres hos
Borgeren
Medarbejderen
I arbejdsprocesser
I omgivelserne
Osv…
Hoved: Forstå/mening
Hjerte: Elske/hade
Hånd: Kan/kan ikke
28
Udfordring: Det kan være svært at
påvise effekt af velfærdsteknologi fordi, man ikke
kan isolere fra andre virkninger?
Man skal være forsigtig med
Sammenligning, kopiering af og
opskalering af gevinster fra andre
fordi det kan være vanskelig at
overføre til egen kontekst uden
justeringer og inklusion af lokale
påvirkninger.
VTeknologi
Størrelsen af en gevinst vil være afhængig af
lokal serviceniveau og arbejdsgang fx vil de
meget omtalte 2-hjælper projekter ikke give stor
økonomisk gevinst i kommuner, der anvender få
2-hjælpere.
29
I en undersøgelse har man spurgt kommunerne, hvad der skal til
for at forbedre anvendelsen af velfærdsteknologi:
(Brøndum & Fliess, 2012)
30
Er velfærdsteknologi kampzone mellem 2 fortællinger:
”VT bibringer bedre og mere effektiv pleje, der bidrager til at sikre
velfærdssamfundet og styrker Danmark i den internationale
konkurrence”
”VT er et middel blandt mange, der handler om at rationalisere og
afvikle velfærdssamfundet. Pleje forringes og automatiseres, de
menneskelige kvaliteter forsvinder”
kilde: Peter Danholt, Center for STS-studier, Aarhus Universitet
31

similar documents