MOS v aglomeraci

Report
MOS v aglomeraci
Odborný tým: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
Vedoucí odborného týmu
Setkání aglomeračních expertů Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Ostrava, 20.2. 2014
Podpora meziobecní
spolupráce
MOS v aglomeraci, východiska:
• Unikátní příležitost zaměření projektu MOS na konkrétní
potřeby daného území:
– základní témata vs. volitelná
– PAS x expert na volitelné téma + aglomerační expert
• Důraz na podporu funkčních vztahů v území, funkčních
regionů, aglomerací
• Docenění významu aglomerace jako pólu rozvoje, pólu růstu
• Území aglomerace je vždy širší než administrativní území
(katastry) jádrového centra
2
Podpora meziobecní
spolupráce
MOS v aglomeraci, východiska:
• Debata o urbánní politice na úrovni EU – Lipská charta o
udržitelném rozvoji měst
• Územní dimenze kohezní politiky, územní soudržnost, Územní
agenda EU 2020
• Zásady urbánní politiky ČR
• ITI v návrzích nařízení, návrh IPRU ve SRR ČR 2014-2020
• Příprava měst na ITI, IPRU, podpora těmto procesům ze strany
SMO ČR
• Výzva leden 2014 - zdroje na zpracování částí strategií z OP TP
• Systémová podpora zpracování ITI/IPRÚ ze strany SMO HorizontIS
3
Podpora meziobecní
spolupráce
Výběr témat pro aglomeračního experta (AT) a experta
na volitelné téma (VT)
• Témata by měla být vybrána tak, aby vycházela z aktuálních potřeb
aglomerace (AT) nebo daného územního obvodu (VT) a směřovala
primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti. Může se
však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené působnosti
výkonu státní správy (plně nebo částečně). Nesmí však jít o
správně regulatorní agendu či výkon vrchnostenské správy.
• Témata musí mít zejména rozvojový potenciál, případě souviset se
zajištěním veřejné služby.
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelná témata (VT), demonstrativní výčet:
Může se jednat např. tato témata:
• cestovní ruch, lázeňství,
• podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální
podnikání,
• doprava, dopravní obslužnost,
• protipovodňová opatření, nakládání s vodou,
• servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava
materiálů pro jednání samospráv obcí…),
• apod.
Podpora meziobecní
spolupráce
Aglomerační témata (AT), demonstrativní výčet:
Může se jednat např. tato témata:
• doprava, dopravní obslužnost, MHD,
• životní prostředí, veřejný prostor, adaptace na klimatické změny (CO2,
úspory energií) apod., udržitelný rozvoj měst,
• bezpečnost, sociální začleňování, vyloučené lokality, regenerace území
• zaměstnanost, podnikání, sociální podnikání,
• inovace, posilování konkurenceschopnosti, spolupráce mezi VaV
sférou, vysokými školami a podniky apod.
Podpora meziobecní
spolupráce
K VT není samostatná metodika Struktura VT a AT výstupu je obsažena
v rámcové metodice. V případě AT možnost využít i metodik pro ITI a
IPRU. Vazba na ostatní metodiky:
1. Metodika podpory meziobecní spolupráce
2. Rámcová metodika pro tvorbu dokumentů
3.
Metodika pro oblast předškolní výchovy a základního školství
4.
Metodika pro oblast sociálních služeb
5.
Metodika pro odpadové hospodářství
6.
7.
8.
9.
Metodika strategického řízení pro MOS
Metodika projektového řízení pro MOS
Metodické pokyny OT
Metodika institucionalizace MOS
Určuje strukturu Souhrnného dokumentu
včetně struktury volitelného tématu a MOS
v aglomeraci - viz bod III.2., bod struktury
souhrnného dokumentu 6
Specifické metodiky pro základní témata
podřízené Rámcové metodice
Obsahují další doporučení, návody a
vzory k analýzám, návrhové části – týká
se obecně také volitelného tématu
Závazné pro základní témata;
Možné vydání pokynů pro vybrané VT a
AT jako doporučení
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
analytická část
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
návrhová část
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
akční plán
Podpora meziobecní
spolupráce
Volitelné téma v rámci souhrnného dokumentu:
implementační pravidla, ostatní
Územní přístup (typologie
území dle SRR ČR)
• Tři základní typy území podle rozvojového hlediska (dle Strategie
regionálního rozvoje 2014-2020):
1. Rozvojové území
• Metropolitní oblasti (více než 300 tis. obyv.)
• Regionální sídelní aglomerace (100 tis-300 tis.obyv.)
Regionální centra a jejich zázemí (25 tis.-100 tis. obyv.)
expert
na MOS
v aglomeraci
2. Stabilizované území (mikroregionální centra – ekonomická a sídelní
střediska s omezeným regionálním významem)
3. Periferní území (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie
nebo území se specifickými problémy).
12
Integrovaný přístup
• Lze chápat ve dvou rovinách:
– Zapojení všech relevantních aktérů do strategického
plánování a řízení (princip partnerství)
– Plánování a realizace obsahově propojených intervencí
(synergie mezi intervencemi prioritních os/SC operačních
programů a mezi programy samotnými)
• Společné znaky integrovaných přístupů:
– Vzájemné synergie, integrovaná strategie, partnerství a
víceúrovňová správa
13
Integrovaný přístup
• Výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému
období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích:
– 6 ITI pro metropolitní oblasti – Pražsko-středočeská, Brněnská,
Plzeňská, Ostravská, Hradecko-pardubická aglomerace,
Ústecko-chomutovská aglomerace,
– Olomouc- Přerov-Prostějov (moravské trojměstí) (dodatečně
zařazeno rozhodnutím vlády ČR v lednu 2014)
– 7 IPRÚ pro krajská města nezahrnutá do ITI - Karlovy Vary, České
Budějovice, Liberec+ Jablonec nad Nisou, Jihlava, Zlín) +
Mladá Boleslav, vždy se jedná o tato města včetně jejich
zázemí
– CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj, MAS, cca 180
14
Integrovaný přístup
– Města mezi 25 – 50 tis. obyvateli pravděpodobně nebudou mít svůj
integrovaný nástroj; původní pozice Svazu tato města obsahovala – vazba
na IPRM ve stávajícím období, jednání o dalším řešení;
– prostřednictvím projektu MOS možnost podpořit spolupráci na úrovni
identifikace konkrétních záměrů spolupráce, dialog.
X
Revoluční návrhy AK ČR – 13 ITI, zrušení IPRÚ
zveřejněné při připomínkování Dohody o partnerství (leden 2014)
15
Základní popis integrovaných
nástrojů
Integrovaná územní investice (ITI)
– V podmínkách ČR představuje ITI realizaci integrované strategie
rozvoje metropolitní oblasti
– Nosná témata metropolitních oblastí: doprava, trh práce a oblast
sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, jejich
aplikace do praxe, inovace a podnikání, oblast životního prostředí
– ITI se bude soustředit na realizaci větších, investičně náročnějších
projektů s dopadem pro řešené území
– Ve spolupráci budoucích nositelů ITI vznikl společný materiál
„Využití integrovaných přístupů v metropolitních oblastech
v programovém období 2014-2020“ - v procesu tvorby
Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných
nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem pro aktivitu aglomeračního
experta u ITI aglomerací.
16
Základní popis integrovaných
nástrojů
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
– Vychází ze zkušeností s realizací IPRM v současném
programovém období 2007-2013
– Oproti tomu je nástrojem s širší územní působností (město a jeho
spádové území)
– Města aspirující na IPRÚ rovněž spolupracují na tvorbě
společného dokumentu, tzv. „Manuálu IPRÚ, který má povahu
doporučujícího materiálu“ - v procesu tvorby
– Manuál má poskytnout základní vodítko zpracovatelům IPRÚ a
jejich partnerům
Tento materiál spolu s Metodickým pokynem pro využití
integrovaných nástrojů MMR (MPIP) bude východiskem aktivitu
aglomeračního experta u IPRU a dalších aglomerací.
17
Metodický pokyn pro využití
integrovaných nástrojů (MPIP)
• Připravena verze 2.0, diskutována aktéry
• Pro řídicí orgány MPIP poskytuje závazné postupy,
způsoby hodnocení a schvalování integrovaných
strategií (IS)
• Žadatelům, zpracovatelům integrovaných strategií
upřesňuje postupy při přípravě, hodnocení, schvalování
a realizaci, monitorování a vyhodnocování IS
• MPIP je závazný pro všechny programy v rámci ESIF
18
Společné podmínky pro nositele
ITI a IPRÚ
• Nositelem IS se rozumí odpovědný subjekt, jenž organizuje
činnost ve vymezeném území za účelem přípravy a realizace
integrované územní strategie
• Nositel IS musí vytvořit transparentní řídicí a organizační strukturu
(pro efektivní řízení, monitoring a vyhodnocování plnění)
• Na základě principu partnerství zapojit do procesu tvorby a
realizace IS relevantní partnery z území
• Nositel musí popsat a zdůvodnit území, pro které bude IS
zpracovávat
• IS musí řešit klíčové problémy vymezeného území
• Nositel spolupracuje se všemi relevantními ŘO, včetně PS IPUD
19
Společný obsah ITI a IPRÚ
•
Popis vymezeného území
•
Zdůvodnění výběru území
•
Analýza současné ekonomické a sociální situace v daném
území, SWOT analýza
•
Analýza potřeb
•
Stanovení cílů a integrované řešení
•
Popis opatření a aktivit, které povedou k dosažení
stanovených cílů ITI/IPRÚ
•
Popis očekávaných výsledků a výstupů (vč. indikátorů)
•
Časový harmonogram a provázanost jednotlivých aktivit
•
Finanční plán, popis způsobu financování
•
Popis způsobu řízení ITI/IPRÚ
•
Popis vlivu na horizontální témata
•
Analýza rizik
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Povinná struktura dokumentu
Strategie dle MPIP
Popis území a zdůvodnění jeho výběru (pouze text)
Analytická část strategie (podrobně viz kap. 6.3)
2.1. Socio – ekonomická analýza
2.2. SWOT analýza
Analýza potřeb (trendy)
Strategická část (podrobně viz kap. 6.4 a 6.5)
4.1. Vize
4.2. Stanovení cílů strategie (vazba na tematické cíle) – více úrovní až do úrovně opatření
4.3. Finanční plán strategie (načíst z formuláře žádosti)
4.4. Plán plnění indikátorů načíst z formuláře žádosti)
4.5. Vazba strategie na strategické dokumenty EU, ČR, region
4.6. Horizontální témata (podrobně viz Kap. 6.10)
Implementační část
5.1. Popis řízení, organizační schéma: (podrobně viz kap. 6.6)
5.1.1.Při tvorbě strategie
5.1.2.Při realizaci strategie
5.2. Popis realizace partnerské spolupráce
5.3. Popis způsobu předvýběru projektových záměrů (podrobně viz kap. 6.7)
5.4. Komunikace
5.5. Monitoring a hodnocení průběhu strategie (podrobně viz kap. 6.8)
5.6. Analýza rizik (podrobně viz kap. 6.9)
Přílohy:
6.1. Mapa území
6.2. Čestné prohlášení statutárního zástupce
6.3. Čestné prohlášení o partnerství zapojených subjektů
6.4. SEA hodnocení
21
Popis řídicích struktur IS
• Nositel musí vytvořit a ve strategii popsat řídicí strukturu,
jednotlivé řídicí články a jejich odpovědnost a monitorovací a
kontrolní procesy
• Nositel musí dále popsat postup přípravy strategie, způsob výběru a
hodnocení projektových záměrů/projektů
• Ustanovení Výboru pro realizaci strategie (zástupci samospráv a
dalších partnerů z území – např. orgány krajské samosprávy,
orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové
organizace, VŠ a významné místní instituce)
– odpovědný Výboru je manažer ITI/IPRÚ/MAS, který řídí
přípravu a realizaci strategie (zodpovědný za administraci,
formální náležitosti a správnost postupu přípravy IS)
22
Metodický pokyn pro využití integrovaných
nástrojů (MPIP) – aktuální vývoj
• Významné personální změny na MMR v souvislosti s nástupem nové
vlády
• Lze očekávat výrazné posuny v zaměření MPIP
23
Role aglomeračního experta
• Spolupráce s KMOS, informace o projektu, účast na šetřeních – řízený
rozhovor, dotazníkové šetření
• Zapojení do řízení debaty o námětech MOS, spolupráce s KMOS, PAS
• Komunikace s jádrovým městem aglomerace – identifikace témat
vhodných pro MOS v aglomeraci (tj. rozvojová témata zajímavá i pro
zázemí)
– Doporučujeme navázání spolupráce s útvarem zodpovědným za rozvoj v jádrovém
městě
– Identifikace zásadních rozvojových témat tohoto města s vazbou na zázemí
– Analýza rozvojových priorit obcí a měst tvořících zázemí (komunikace, dále např.
analýza rozvojových strategií)
– Identifikace společného tématu/témat pro celou aglomeraci
– Zajištění shody na výběru témat
24
Role aglomeračního experta
• V území kde bude ITI, IPRÚ – příležitost pro provázání aktivit, synergie
– Doporučujeme navázání spolupráce s pracovníky nositelů ITI, IPRÚ
– Identifikace a navázání komunikace/spolupráce s partnery ITI, IPRÚ v jednotlivých
dílčích aglomerací
– Identifikace témat řešených v ITI a IPRÚ a posouzení jejich významu pro MOS v
aglomeraci
– Zapojení do debaty ohledně priorit ITI/IPRÚ v jednotlivých území
– Usilují o uplatnění principů MOS při formování a řízení ITI/IPRÚ
25
Role aglomeračního experta
Spolupráce s PAS jako garanta analytických a strategických prací
• Zpracování tématu/témat vhodných pro MOS v aglomeraci
• Při zpracování analýzy a návrhová části vhodně postupuje dle
Rámcové metodiky
• Nastavení vazeb na základní a volitelná témata - fakultativně
• Možnost přípravy konkrétních rozvojových záměrů MOS v
aglomeraci
Spolupráce s KMOS, variantní dle preferencí území
• Zapojení do procesu nastavení mechanismu spolupráce v území
• Transformace, modifikace dosavadních forem spolupráce v území
aglomerace
• Institucionalizace nových forem spolupráce pro potřeby rozvoje
aglomerace
26
Podpora meziobecní
spolupráce
Rekapitulace a závěr
Dotazy, připomínky
Děkuji za pozornost
Podpora meziobecní
spolupráce
Kontakty:
Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
[email protected], 730 894 900
Ing. Viktor Chocholatý
[email protected], 730 894 899
Ing. Jaroslav Šimeček
[email protected], 730 894 903
28
Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní
spolupráce v ČR !
www.obcesobe.cz

similar documents