Proportionalitetsprincipen VT 2014‎

Report
Proportionalitetsprincipen i skatterätten
ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING
CHRISTINA MOËLL
Disposition
• Juridik – politik – värderingar
• Metod
• Förhållandet till andra rättsprinciper
• Tillämpning inom olika skatteområden
Juridik - politik - värderingar
• Rättsregler – politiskt instrument
• Mål – medel
• Intressen - intressenter
• Värderingar
”Proportionalitetsprincipen innefattar
flera olika krav som rättsordningen
ställer på balans mellan mål och medel
och mellan motstridiga intressen.”
(Barsebäcksdomen RÅ 1999 ref. 76)
Avvägning
Mål
Medel
Metod
• Systematisk metod (”tysk”)
• Intuitiv metod (”engelsk”)
”Tysk” metod
• Lämplighet
• Nödvändighet
• Proportionalitet i strikt bemärkelse
Andra principer
• Neutralitetsprincipen
• Likabehandlingsprincipen
• Legalitetsprincipen
Lagstiftningsteknik
• Avstå från kodifiering
• Allmän hållen bestämmelse
• Detaljerad kodifiering
”Av proportionalitetsprincipen följer att
beslut enligt denna lag får fattas bara om
skälen för besluten uppväger det intrång
eller men i övrigt som beslutet innebär för
den som beslutet gäller eller något annat
motstående intresse.”
(3 kap. 16 § skatteförfarandelagen)
Olika skatteområden
• Inkomstskatt
• Socialavgifter
• Mervärdesskatt
• Punktskatt
• Tullar

similar documents