KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH DLA PI

Report
KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW
NAPRAWCZYCH DLA PIĘCIOLATKÓW
JAK ROZSĄDNIE WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, KTÓRE
NIEBAWEM ROZPOCZNĄ NAUKĘ W SZKOLE
Anna Mikler-Chwastek , APS Warszawa
V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010
www.oskko.edu.pl/kongres/
TYPY DEFICYTÓW
• Dzieci o niewielkich deficytach
(spowodowanych często długą absencją lub
niedostatecznym bodźcowaniem ze strony
środowiska wychowawczego).
• Dzieci o zaburzeniach w kilku sferach,
nieharmonijnym rozwoju.
• Dzieci o znacznych deficytach, gdzie oprócz
wsparcia ze strony nauczyciela trzeba
zorganizować pomoc specjalistów.
GENEZA ZABURZEŃ ROZWOJU
MAŁYCH DZIECI
• Czynniki działające na matkę podczas
trwania ciąży.
• Czynniki okołoporodowe.
• Czynniki poporodowe: niewłaściwe
odżywianie i pielęgnacja, poważne
choroby dziecka, niewłaściwie
zorganizowane procesy: wychowawczy i
uczenia się.
W JAKI SPOSÓB ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z
RODZICAMI?
• Odpowiednie warunki przekazu informacji.
• Właściwy dobór słów.
• Bieżące przekazywanie informacji o postępach
dziecka oraz zaleceń dla rodziców.
• Zaproszenie rodziców do udziału w zajęciach
korekcyjno-kompensacyjnych.
• Przekonanie rodziców do stałej współpracy z
nauczycielem oraz systematycznej pracy z dzieckiem.
V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/
KOMPETENCJE NAUCZYCIELA
• Znajomość podstawy programowej.
• Wiedza z zakresu sposobów konstruowania
programów naprawczych.
• Umiejętność właściwej weryfikacji postępów
dziecka.
• Znajomość biologicznych podstaw rozwoju
dziecka.
• Znajomość strefy najbliższego rozwoju ucznia,
który realizuje program.
• Rozumienie czym jest i na czym polega rozwój
psychoruchowy.
• Prowadzenie zajęć w sposób elastyczny, czyli
działanie na miarę potrzeb i możliwości dzieci.
• Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie
zabawy.
• Akceptacja dziecka, zainteresowanie nim i
radość z jego sukcesów.
• Ustalenie jasnych zasad współpracy z
dzieckiem.
V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/
WARSZTAT NAUCZYCIELA
• odpowiednie pomieszczenie, jasne i właściwie
wentylowane (z możliwością otwarcia okna)
• bogaty zasób pomocy i przyborów
technicznych (liczmany, papier, kredki, gry,
karty obrazkowe), ale również przedmiotów
naturalnych (kasztany, fasolka, kamienie, glina,
liście)
ZASADY KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW
DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
• Programy są tworzone indywidualnie dla każdego
dziecka.
• Podstawą tworzenia programu są wyniki diagnozy
pedagogicznej i profil rozwojowy dziecka.
• Każdy program musi w przybliżeniu zakładać czas
zakończenia działań naprawczych.
• Program terapeutyczny powinien zostać
omówiony z rodzicami lub opiekunami dziecka
V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/
• Zajęcia terapeutyczne zaczynają się od
wyciszenia emocji dziecka i ustalenia zasad
współpracy.
• Zajęcia powinny być przeprowadzane dwa razy
w tygodniu, a czas trwania to około 60 minut.
• Postępy i trudności każdego dziecka są
odnotowywane i analizowane na bieżąco.
• Realizację programu kończy powtórna
diagnoza dziecka.
PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU
PIĘCIOLATKÓW – OBSZARY
ODDZIAŁYWAŃ
• OBSZAR SPOŁECZNO-MORALNY, RODZINNY I
OBYWATELSKI.
• OBSZAR SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, DBAŁOŚCI O
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.
• OBSZAR SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ.
• OBSZAR CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH.
• OBSZAR PRZYGOTOWANIA DO NAUKI
MATEMATYKI.
• OBSZAR SPRAWNOŚCI ARTYKULACYJNEJ I
ROZWOJU MOWY.
• OBSZAR SPOSTRZEGAWCZOŚCI, PAMIĘCI
WZROKOWEJ I SŁUCHOWEJ.
• OBSZAR PRZYGOTOWANIA DO NAUKI CZYTANIA I
PISANIA.
V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/

similar documents