Józef Pi*sudski

Report
Rodzina Piłsudskiego
Józef Piłsudski, herbu Piłsudy (odmiana Kościesza) urodził się na Litwie, w
rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, - Józef Wincenty , matka - Maria z
Billewiczów.
W Zułowie 5 grudnia 1867 urodził się Józef Klemens Piłsudski. Był czwartym w
kolejności dzieckiem – w 1864 urodziła się Helena, w 1865 – Zofia, a w 1866 – Bronisław
Piłsudski. Po Józefie, którego w rodzinie nazywano Ziukiem, urodzili się także Adam,
Kazimierz i Maria, Jan, Ludwika, Kacper oraz bliźnięta Piotr i Teodora (zmarły w wieku
1,5 roku). Maria Piłsudska wychowywała swoje dzieci w duchu głęboko patriotycznym,
dbała też o ich wykształcenie.
Kobiety Józefa Piłsudskiego:
1.Leonarda Lewandowska – poznana przez Józefa w Kireńsku 1887r, była siostrą
Landego, u którego zatrzymał się Piłsudski.
2.Maria Juszkiewiczowa z Koplewskich – była rozwódką, dlatego musiał zmienić wiarę
na protestancką.
3. Aleksandra Szczerbińska
Działalność niepodległościowa
Józef Piłsudski rozpoczął działalność niepodległościową w
okresie studiów na Uniwersytecie Charkowskim. W roku
1887 został aresztowany za współudział w
przygotowaniach do zamachu na życie cara Rosji i zesłany
na Syberię. Po powrocie zaangażował się w działalność
konspiracyjną w Polskiej Partii Socjalistycznej (m.in. Druk
nielegalnych wydawnictw). W roku 1905 stworzył
Organizację Bojową PPS, która zajmowała się walką zbrojną
z Rosjanami. Kiedy w PPS doszło do rozłamu, Piłsudski
stanął na czele tzw. Frakcji Rewolucyjnej PPS, do której
przeszła większość członków Organizacji Bojowej. Aby
zdobyć pieniądze na dalszą działalność, w roku 1908
Piłsudski przygotował napad na pociąg z wagonem
pocztowym przewożącym pieniądze. Akcję
przeprowadzono na stacji Bezdany pod Wilnem. Zdobyto
wtedy ogromną kwotę 200 tys. rubli. Po roku 1908
Piłsudski zaangażował się w działalność na terenie zaboru
austriackiego (Związek Walki Czynnej). Przewidując wybuch
wojny światowej rozpoczął tworzenie polskich organizacji
paramilitarnych, które po wybuchu wojny mogłyby wziąć
udział w wojnie przeciwko Rosji po stronie Austrii (Drużyny
Strzelecki)e.
Piłsudski w roku 1904. Warto
zauważyć, że ma tu brodę, którą nosił
przez większą część swojego życia –
chociaż przyzwyczajeni jesteśmy do
jego wizerunku opartego na
fotografiach z okresu po wybuchu I
wojny, gdzie ma tylko wąsy.
Legiony Polskie 1914-17
W roku 1914 wybuchła wojna
austriacko-serbska, która dała
początek I Wojnie Światowej.
Siedem dni później w oparciu o
Drużyny Strzeleckie w Krakowie
została utworzona I Kompania
Kadrowa, z której potem
rozwinęły się Legiony Polskie
walczące przez niemal całą
pierwszą wojnę u boku Austrii
przeciwko Rosjanom. Józef
Piłsudski był komendantem I
brygady Legionów.
Sztab I brygady Legionów. Józef Piłsudski drugi od prawej
(z brodą)
Odzyskanie niepodległości przez
Polskę
Rok 1918
Pod koniec wojny, kiedy było już wiadomo, że Państwa Centralne przegrają
wojnę Piłsudski doprowadził do odmowy złożenia przysięgi Niemcom. Legiony
rozformowano, a Piłsudski został aresztowany i osadzony w twierdzy w
Magdeburgu. W listopadzie 1918 roku, gdy wojna kończyła się, a w Rosji trwała
rewolucja, która mogła połączyć się z ogniskami rewolucji w Niemczech,
Piłsudskiego zwolniono i przewieziono do Warszawy. 11 listopada powierzono
mu kontrolę nad wojskiem polskim, a dzień później otrzymał misję stworzenia
rządu polskiego. Polska odzyskiwała niepodległość po 124 latach niewoli.
Piłsudski został głową państwa, a fakt ten został potwierdzony nadaniem mu
tymczasowego tytułu Naczelnika Państwa.
Rok 1920. Wojna polsko-radziecka
Zaraz po odzyskaniu niepodległości państwo polskie musiało stoczyć dramatyczną
wojnę z bolszewicką Rosją o wschodnie granice. Rozpoczęła się na początku 1919
roku, drobnymi starciami, które przybierały na sile. Na wiosnę 1920 r. armia polska
podjęła ofensywę (zwaną najczęściej wyprawą kijowską), która doprowadziła do
zajęcia znacznych obszarów należących przed rozbiorami do Rzeczpospolitej.
Koncepcją Piłsudskiego (mianowanego w marcu 1920 roku Pierwszym
Marszałkiem Polski) było stworzenie na tych terenach sprzymierzonych z Polską
niepodległych państw (Ukrainy, Białorusi), które oddzielałyby Polskę od wrogiej jej
Rosji. Koncepcja ta załamała się po kontrofensywie wojsk rosyjskich, w wyniku
której armia polska cofała się stopniowo aż do Wisły, a wojska rosyjskie w sierpniu
1920 roku podeszły pod samą Warszawę.
Bitwa Warszawska
Kluczową rolę odegrał
manewr Wojska Polskiego
oskrzydlający Armię
Czerwoną przeprowadzony
przez Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego,
wyprowadzony znad
Wieprza 16 sierpnia, przy
jednoczesnym związaniu
głównych sił bolszewickich
na przedpolach Warszawy.
Wojska rosyjskie zostały
rozbite, a w kolejnych
bitwach wyparte na
wschód. Uważa się, że bitwa
ta była jedną z
najważniejszych w historii
współczesnej, bo ocaliła
Europę przed najazdem
bolszewickim.
Naczelnik Państwa
Oficjalny tytuł Naczelnik Państwa
Piłsudski otrzymał w lutym 1919 roku.
Sprawował tę funkcję przez cały okres
wojny polsko-radzieckiej, aż do roku
1923, kiedy usunął się z bieżącej
polityki i osiadł w podarowanym mu
przez armię dworku w Sulejówku.
Oddawał się życiu rodzinnemu i przez
następne trzy lata obserwował polską
politykę. Aż do maja 1926 roku …
Przewrót Majowy
Zbrojny zamach stanu
został dokonany w Polsce
przez marszałka Józefa
Piłsudskiego w dniach 1215 maja 1926. Powodami
zamachu była
pogarszająca się sytuacja
polityczna i gospodarcza
kraju, zaś bezpośrednią
przyczyną seria kryzysów
gabinetowych. Po
zamachu nastał w Polsce
okres silnych rządów
autorytarnych.
Marszałek Piłsudski na moście Poniatowskiego w dniu 12 maja,
przed spotkaniem z prezydentem Wojciechowskim, po którym
Rozpoczęły się działania zbrojne.
Przewrót Majowy
Walki w Warszawie, z użyciem czołgów i artylerii, między
oddziałami wiernymi rządowi, a wojskami Piłsudskiego trwały
do 15 maja. Poległo w nich ponad 300 ludzi. Jako ciekawostkę
lokalną należy dodać, że wojska Piłsudskiego uderzyły na
Warszawę z Rembertowa.
Śmierć Marszałka - 12 maja 1935r
Marszałek Piłsudski zmarł 12 maja 1935 o godz. 23.43 w Belwederze. Po
śmierci ciało zabalsamowano, a serce, zgodnie z życzeniem Marszałka
wyjęto, by pochować w grobie matki. Jego mózg przekazano do badań
naukowych instytutowi w Wilnie. Uroczystości pogrzebowe trwały od 13 do
18 maja. Trumnę przewieziono do Krakowa i złożono w krypcie Św.
Leonarda w katedrze na Wawelu. W 1937 roku przeniesiono ją do krypty
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa do dziś. Projektowany dla
Piłsudskiego sarkofag nie został nigdy wykonany.
Pogrzeb serca Piłsudskiego w Wilnie
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą…
Kliknij na patefon, aby usłyszeć głos Piłsudskiego!
Ciekawostki
•
•
•
•
Marszałek Piłsudski miał psa, który wabił się Pies
Nie poruszał się bez broni. Był to nawyk z czasów
konspiracji sprzed I wojny światowej. Gdy spał, koło
łóżka zawsze leżał naładowany rewolwer.
Nie przywiązywał wagi do wygód życiowych. Jadł
nieuważnie, czego dowodzi zachowana w Muzeum
Wojska Polskiego kurtka od munduru.
Miał ogromne poczucie humoru. Śmiał się sam z siebie i
uwielbiał karykatury na swój temat
Mundury Piłsudskiego
Dwie kurtki mundurowe Marszałka ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie
Ile było trumien Marszałka?
Zachowane fotografie pokazują kilka różnych trumien. W rzeczywistości było
ich trzy. Pierwsza kryształowo-szklana, w której widać było całe
zabalsamowane zwłoki Marszałka, na czas pogrzebu włożona była do prostej
trumny metalowej. Po roku ciało przełożono do nowej trumny, też
przeszklonej, ale z mniejszymi szybkami. Nakryto ją metalowym futerałem,
który znajduje się na niej do dziś.
Pierwsza, kryształowa trumna
Ile było trumien Marszałka?
Druga trumna, w której
Marszałek spoczywa do dziś.
Również srebrna i przeszklona.
Trumna w metalowym
futerale z 1936 roku. Tak
możemy oglądać ją
współcześnie.

similar documents