فایل ارایه منحنی قابلیت ژنراتور

Report
‫منحنیهای قابلیت تولید توان راکتیو‬
‫• قابلیت تولید پیوسته توان راکتیوماشین‪،‬باتوجه به سه‬
‫معیار‪:‬حد جریان آرمچر‪،‬حدجریان تحریک وحدگرمایی‬
‫ناحیه انتهایی آرمیچر‪،‬تعیین می شود‪.‬‬
‫• حد جریان ارمیچر‬
‫حد جریان آرمیچرمنجر به تلفات می شود وباید به نحوی‬
‫انرژی مربوط به این تلفات راخارج کرد تادمای محیط‬
‫هادیها و محیط اطراف‪،‬محدود باقی بماند‪.‬بنابراین یکی‬
‫ازمحدودیتهای ظرفیت نامی ژنراتور‪،‬حداکثر جریانی است‬
‫که آرمیچرمی تواند بدون خارج شدن از محدوده دما‪،‬عبور‬
‫کند‪.‬‬
‫درصفحه ‪،P-Q‬حد جریان ارمیچربه صورت دایره ای‬
‫باشعاع‪MVA‬نامی وبه مرکزمبدا مختصات خواهد بود‪.‬‬
‫• حد جریان تحریک‬
‫• دومین محدودیت بربهره برداری از ماشین راجریان‬
‫تحریک بدلیل تلفات گرمایی تحمیل می کند‪ .‬نمودار‬
‫فازوری مربوطه باصرف نظر کردن ازمقاومت اهمی‬
‫ارمیچروبادرنظرگرفتن ‪Xd=Xq=Xs‬‬
‫به صورت زیراست‪:‬‬
‫محدود کننده زیر تحریک)‪(UEL‬‬
‫• هدف از محدود کننده زیرتحریک آن است که ازکاهش تحریک‬
‫ژنراتور به سطحی که باعث خروج ازحد پایداری ویاحد گرمایی‬
‫ناحیه انتهایی هسته استاتورشود‪،‬جلوگیری کند‪.‬‬
‫محدودکننده فوق تحریک)‪(OEL‬‬
‫• هدف ازاین محدودکننده‪،‬حفاظت ژنراتوردرمقابل گرم شدن بیش‬
‫ازحد دراثرجریان طوالنی زیادتحریک است‪.‬طبق استاندارد ‪ansi‬‬
‫‪،c50/13‬اضافه بارمجاز حرارتی سیم پیچ تحریک ژنراتورهای‬
‫رتوراستوانه ای بکمک منحنی زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫اضافه بار مجاز حرارتی‬
‫• محدود کننده وحفاظت ولت برهرتز‬
‫• این توابع برای حفاظت هسته های‬
‫ژنراتوروترانسفورماتورافزاینده نیروگاه درمقابل شارهای‬
‫مغناطیسی شدید حاصل ازفرکانس پایین یا اضافه ولتاژ‪،‬به‬
‫کار می رود‪.‬شارهای مغناطیسی شدید اگر تداوم یابند می‬
‫توانند گرمای شدیدی ایجادکنند وباعث تخریب‬
‫ترانسفورماتورواحد وهسته ژنراتور شوند‪.‬‬
‫مدت زمان مجاز تداوم شار مغناطیسی شدید‬
‫• حدگرمایی ناحیه انتهایی ارمیچر‬
‫• گرمایی حاصل درناحیه انتهایی ارمیچر ماشین‪ ،‬محدودیتی را دربهره‬
‫برداری ازان اعمال می کند‪.‬این حد‪،‬برقابلیت تولید توان ماشین‬
‫درحالت زیر تحریک اثر می گذارد‪.‬‬
‫حد گرمایی جریان تحریک وجریان آرمیچر درصفحه ‪،P-Q‬به‬
‫ولتاژآرمیچر بستگی دارد‪.‬‬
‫• منحنی قابلیت قابلیت یک توربوژنراتوربخار‪400‬مگاولت‬
‫آمپری باخنک سازی هیدروژن‬
‫• دراینجا فشارهیدروژن بربربا‪45‬پوند براینچ میباشد‪.‬پاره‬
‫خط‪AB‬نشان دهنده حد گرمایی تحریک‪،‬پاره خط‪BC‬نشان‬
‫دهنده حد گرمایی آرمیچروپاره خط‪ CD‬نشان دهنده‬
‫حدگرمایی انتهای ماشین است‪.‬‬
‫محدودیت حداقل قدرت تولیدی‬
‫دالیل‪:‬‬
‫‪-1‬به خاطر دمای زیاد در قسمت های توربین فشار ضعیف‪،‬خال‬
‫توربین کم می شود‪.‬‬
‫‪-2‬انبساط و‪ clearance‬محرک اولیه ژنراتور‪.‬‬
‫‪-3‬نرخ بارگذاری مجدد‪.‬‬
‫‪-4‬شرایط حداقل بخاردیگ بخار‪:‬این معیار بستگی به ساختمان‬
‫دیگ بخار ومحدودیت های آن دارد‪.‬‬
‫‪-5‬مشکل ایجاد شده در دی ِاریتورکه در ارتباط با حد مجاز‬
‫اکسیژن در آب تغذیه است‪.‬‬
‫محدودیت تپ ترانسفورماتور‪:‬این محدودیت درمواقعی ایجاد‬
‫می شود که عملکرد ژنراتور درولتاژثابت پایانه آن نتواند‬
‫با ترانسفورماتورتپ چنجر زیربارمهیا شود‪.‬علت عدم ثبات‬
‫ولتاژآن است که درشرایطی که ترانسفورماتور درحداقل‬
‫تپ منفی خود قرار دارد‪،‬نتواند توان راکتیو مورد نیاز‬
‫رابرای ثبات ولتاژجذب کند‪.‬‬

similar documents