การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)

Report
การโค้ ชเพือ่ การรู้ คดิ (Cognitive Coaching)
ในศตวรรษที่ 21
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ ใหญ่
ดร.มารุต พัฒผล
คณะครู ในโครงการวิจัยเสริมสร้ างศักยภาพการโค้ ชเพือ่ การรู้ คดิ จ.สุ พรรณบุรี
28 พฤศจิกายน 2557
ประเด็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
1. ต้ นทุนชีวติ คือ ต้ นทุนของการเรียนรู้
2. คุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. การโค้ ชเพือ่ การรู้ คดิ สู่ การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
พลังชีวติ
ผู้สอนต้ องเข้ าใจธรรมชาติอนั หลากหลายของผู้เรียน
ความเข้ าใจและเรียนรู้ ร่วมกัน
ส่ งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ อย่ างถูกต้ อง
จะทาให้ ผู้เรียนเติบโตอย่ างสมดุล มีพลังชีวติ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
จุดแข็งของพลังตัวตน
การพูดความจริง
ความซื่อสั ตย์
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ความสุขสั มพันธ์
ทุกคนรักผู้เรียน อยากเห็นผู้เรียนพัฒนา
เป็ นมนุษย์ ทสี่ มบูรณ์
การใช้ อานาจก่ อให้ เกิดความบีบคั้น
ทาให้ เกิดความไม่ สมประกอบ เกิดความทุกข์
เอาธรรมชาติความเป็ นจริงของผู้เรียนเป็ นตัวตั้ง
นาไปสู่ สภาพการเรียนรู้ ความสร้ างสรรค์
ความสุ ขร่ วมกัน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ปัจจัยของต้ นทุนชีวติ (Life Assets)
ปัจจัยภายใน แนวคิดเชิงบวก การอบรมเลีย้ งดู
ความเข้ มแข็งด้ านจิตใจ สั งคม สติปัญญา
สามารถดารงชีพอยู่ในสั งคมอย่ างมีทกั ษะชีวติ
จิตสานึกทีด่ ตี ่ อตนเองและผู้อนื่
ปัจจัยภายนอก โรงเรียน เพือ่ น ชุมชน สื่ อมวลชน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
พลังครอบครั วมีอทิ ธิพลต่อเด็ก
ช่ วงแรกเกิด ถึง 3 ปี
การมีสัมพันธภาพที่ดดี ้ วยความรัก
ความอบอ่ ุน จะเป็ นภูมคิ ุ้มกันชีวติ
ไม่ ออกนอกลู่นอกทาง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
พลังปัญญามีความหมายสาคัญ
ในช่ วงวัยเรียน
ผู้สอนมีบทบาทสาคัญทีจ่ ะ coach
พลังปัญญาให้ เกิดพลังตัวตน
เกิดการเรียนรู้ในชุมชน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ศิลปะ ดนตรี กีฬา ศาสนา
เพือ่ น และกิจกรรมต่ างๆ
เสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
และอัตลักษณ์ ส่วนบุคคล
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
จิตอาสาจะทาให้เกิดการสร้ างพลังตัวตน
ผ่ านทางพลังชุมชน ความเป็ นประชาสั งคม
ความเป็ นพลเมือง
และอยู่ร่วมกันอย่ างสมานฉันท์
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
วินัยเชิงบวก
การเติมปัจจัยบวกเข้ าไป
เพือ่ เปลีย่ นแปลงชีวติ
และพฤติกรรม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ทักษะชีวติ
มีอยู่ในตนเอง การคิด การแก้ ปัญหา
การจัดการตนเอง (self management)
การสร้ างสั มพันธภาพทีจ่ ะอยู่ร่วมกับสั งคม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ทักษะการใช้ ชีวติ
ความสามารถในการดาเนินชีวติ
ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ ต่อการเรียนรู้
การทางาน การเล่ นกีฬา
ใช้ ชีวติ อยู่ด้วยสติ คิดก่ อนทา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Transversal Skills
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
กลุ่มความรู้ ทักษะ และนิสัยการทางาน
3Rs x 7Cs =
st
21
Century Skills
Learning for Life in Our Times
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
7Cs ประกอบด้ วย 7 ทักษะ
1. Critical thinking and problem solving
การคิดแบบ expert thinking
2. Communication, information, and media literacy
การสื่ อสารและรู้ เท่ าทันสื่ อ
3. Collaboration, teamwork and leadership
ความร่ วมมือ ทางานเป็ นทีม และภาวะผู้นา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
4. Creativity and innovation
การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
5. Computing and ICT literacy
คอมพิวเตอร์ การสื่ อสารเทคโนโลยี
6. Career and learning self – reliance
การทางาน การเรียนรู้ การพึง่ ตนเอง
7. Cross – cultural understanding
ความเข้ าใจต่ างวัฒนธรรม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
3Rs ทักษะการรู้ หนังสื อ
1. Reading
ทักษะการอ่ าน
2. Writing
ทักษะการเขียน
3. Arithmetic
ทักษะทางคณิตศาสตร์
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
สมองกับการอ่ าน
การอ่ านเป็ นกิจกรรมขั้นสู ง
การท่ องเป็ นกิจกรรมขั้นตา่ สุ ดของสมอง
ไม่ ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การอ่ านกระตุ้นสมองให้ พฒ
ั นา
การอ่ านแสงจากตัวอักษรทีผ่ ู้อ่านกาลังมอง
จะพุ่งผ่ านตาดา แก้ วตา (corneal)
ไปกระทบจอรับภาพด้ านหลังของลูกตา (retina)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ชีวติ คือ โอกาส
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ผู้สอนเป็ นเพียงผู้สร้ างโอกาส
ให้ เกิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
ผ่ านการปฏิบัติกจิ กรรม
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
งานของผู้สอน คือ
การเฝ้ าดูผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
การค้ นพบตนเอง
และเห็นคณ
ุ ค่ าตนเอง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
การเรียนรู้
เป็ นเพือ่ นทีด่ ที สี่ ุ ดของมนุษย์
Learning makes a man fit company for himself
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
กระบวนทัศน์ (Paradigm)
ค่ านิยม (value) เป็ นสิ่ งเชื่อมโยงระหว่ างคนกับสั งคม
สร้ างความเชื่อ (belief) กับคน
ลงในจิตสานึกเป็ นกระบวนทัศน์ (paradigm)
เป็ นชุดความคิดความเชื่อในการทาความดี
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Mindset ของผู้สอน
แบบปิ ด
-
เราจะสอนพวกเขาได้ หรือไม่
พวกเขาจะเรียนได้ หรือไม่
ผู้เรียนไร้ ความสามารถในการเรียนรู้
เรียนรู้ช้า
มีปัญหาทางอารมณ์
แบบเปิ ด
- จะสอนพวกเขาได้ อย่ างไร
- พวกเขาจะเรียนรู้ได้ ดีทสี่ ุ ดอย่ างไร
รักการเรียนรู้ การท้ าทาย
- เราสามารถพัฒนาความสนใจ
ให้ เป็ นความสามารถได้
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
“When we focus on
teachers
our students succeed”
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
บทบาทของผู้สอนในศตวรรษใหม่
1.
2.
3.
4.
5.
Teaching
Learning / Facilitator
ให้ ข้อมูล สาระ
ให้ คาตอบทีถ่ ูกต้ อง
การสื่ อสารทางเดียว
กาหนดงานให้ ผ้ ูเรียน
กาหนดวัตถุประสงค์
และทิศทางการเรียน
1. กระตุ้นให้ มกี ารอภิปราย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2. พยายามกระตุ้นให้ คดิ
และตั้งคาถาม
3. การสื่ อสารสองทาง
มีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้สอน
และผู้เรียน
4. ประสานงานในกิจกรรม
การเรียนรู้ กบั ผู้เรียน
5. ผู้เรียนสามารถกาหนด
วัตถุประสงค์
และทิศทางการเรียนรู้
Cognitive Coaching
1. พัฒนาการรับรู้ การรู้คดิ การตัดสิ นใจ
2. สร้ างความรู้ ใหม่ จากการคิดไตร่ ตรอง
และการสะท้ อนคิด
(reflective thinking)
3. การแลกเปลีย่ นการรับรู้ การคิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
4. สุ นทรียสนทนา (dialogue)
5. ถอดบทเรียน (lesson learned)
6. คาถามทรงพลัง (power question)
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
Feed – up
Motivation
ขั้นสอน
Checking for understanding
Feedback
ขั้นสรุป
Feed – forward
Feedback (students / teachers)
Reflection
Development
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Feed - up
เราม่ ุงมัน่
ที่จะประสบความสาเร็จ
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Feed - up
ผู้ชนะ
เปรียบเหมือนถุงชา
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
เราจะเห็นความแข็งแกร่ งอย่ างแท้ จริง
ของถุงชาทีจ่ มอย่ ูในนา้ ร้ อน
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
โสเครตีส (Socrates)
คือใคร
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
เทพแห่ งการตั้งคาถาม
- ใช้ คาถามกระตุกต่ อมความคิดลูกศิษย์
- ดึงความสนใจของลูกศิษย์ ให้ อยู่กบั กระบวนการเรียนรู้
- ความดี คืออะไร
- สิ่ งใดเรียกว่ าดี
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Harvard University
นาวิธีการนีม้ าใช้ สอนนักศึกษา
- ความเป็ นเลิศของมนุษย์ อยู่ทกี่ ารตั้งคาถามกับตนเองและผู้อนื่
- ชีวติ ทีไ่ ม่ เคยตั้งคาถามเป็ นสิ่ งขาดคุณค่ า
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
เริ่มด้ วยคาถาม
แทน
การพูด การออกคาสั่ ง
การกล่าวอ้าง
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Power Question คาถามที่ทรงพลัง
เป็ นคาถามกระตุ้น ความคิด
เป็ นคาถามแบบเปิ ด
การตั้งใจฟัง
เปิ ดโอกาสรับฟัง
รอคอยการรับฟังอย่ างจริงจัง เช่ น
คุณคิดว่ าคุณมีวธิ ีการแก้ ปัญหานีอ้ ย่างไร
วิชัย วงษ์ ใหญ่ : 2557
Q ครู ทนอารมณ์ ฉุนเฉียวของเธอไม่ ไหวแล้ ว
PQ ………………………………………………………………………..
Q ทาไมเธอจึงไม่ ต้งั ใจทาการบ้ านให้ มากกว่ านี้
PQ .............................................................................................................
Q เพราะอะไรเธอจึงไม่ ช่วยเพือ่ นทางานกลุ่ม
PQ .............................................................................................................
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
Q ครู ทนอารมณ์ ฉุนเฉียวของเธอไม่ ไหวแล้ ว
PQ เวลาทีล่ ูกโมโห ลูกคิดว่ า มันกระทบความสั มพันธ์ กบั คนที่ลูกสนิททีส่ ุ ดอย่ างไร
Q ทาไมเธอจึงไม่ ต้งั ใจทาการบ้ านให้ มากกว่ านี้
PQ ถ้ าลูกตั้งใจทาการบ้ านมากขึน้ จะมีประโยชน์ อย่ างไร
Q เพราะอะไรเธอจึงไม่ ช่วยเพือ่ นทางานกลุ่ม
PQ ลูกคิดว่ าการทางานเป็ นทีมคืออะไร
วิชยั วงษ์ใหญ่ : 2557
แบบบันทึกการโค้ ชเพือ่ การรู้ คดิ
Cognitive
Coaching
ชุ มชนแห่ งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูยุคใหม่
เพือ่ พัฒนาผู้เรียนสู่ สังคมอนาคต
การให้ ข้อมูลเพือ่ กระตุ้นการเรียนรู้ (Feed - up)





กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่ อนเริ่มการจัดการเรียนรู้
กระตุ้นแรงจูงใจภายใน (inner motivation) ในการเรียนรู้ ของผู้เรียน
บอกจุดประสงค์ ของการเรียนรู้ ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้
ทบทวนความรู้ เดิมก่ อนเริ่มการจัดการเรียนรู้
สร้ างเชื่อมัน่ และความภาคภูมใิ จในตนเองของผู้เรียน
พฤติกรรมทีน่ ่ าสนใจของผู้เรียน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
สิ่ งทีผ่ ้ สู อนต้ องการได้ รับการสนับสนุน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
การตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรียน (Checking for understanding)





พูดคุย / สอบถามความเข้ าใจของผู้เรียนในระหว่ างการจัดการเรียนรู้
สั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียนในระหว่ างการจัดการเรียนรู้
ตั้งคาถามตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรียนในระหว่ างการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ช่ วยเหลือผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่ างๆ
พฤติกรรมทีน่ ่ าสนใจของผู้เรียน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
สิ่ งทีผ่ ้ สู อนต้ องการได้ รับการสนับสนุน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
การใช้ คาถามที่มีพลัง (Power questions)





ตั้งคาถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สร้ างสรรค์
ใช้ คาถามอย่ างหลากหลายสอดคล้ องกับระดับความสามารถของผู้เรียน
ใช้ เทคนิควิธีการต่ างๆ กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนคิดหาคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
ให้ แนวคิดใหม่ ๆ ในกรณีทผี่ ้ เู รียนตอบไม่ ถูกต้ อง
ชื่นชมคาตอบทุกคาตอบของผู้เรียน ให้ กาลังใจผู้เรียนทีต่ อบคาถาม
พฤติกรรมทีน่ ่ าสนใจของผู้เรียน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
สิ่ งทีผ่ ้ สู อนต้ องการได้ รับการสนับสนุน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback)
และการให้ ข้อมูลเพือ่ การเรียนรู้ (Feed - forward)





ชื่นชมผลงานของผู้เรียน
บอกจุดดีและจุดทีต่ ้ องปรับปรุ งผลงานให้ กบั ผู้เรียน
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งและพัฒนาให้ กบั ผู้เรียน
สร้ างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ กบั ผู้เรียน
ให้ กาลังใจผู้เรียนในการเรียนรู้ และพัฒนาต่ อยอด
พฤติกรรมทีน่ ่ าสนใจของผู้เรียน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
สิ่ งทีผ่ ้ สู อนต้ องการได้ รับการสนับสนุน (โปรดระบุ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Thank You
I’ll see you again
Keep Going
http://www.curriculumandlearning.com

similar documents