2. การพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

Report
บรรยายโดย ครูนัยนา สงึมรัมย์
เพือ่ พัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen)
เพือ่ ยกระดับผูเ้ รียนให้ได้มาตรฐานสากล
(World class standard)
เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
1. ความรู้พืน้ ฐานยุคดิจิทลั (Digital-Age Literacy)
ความรู้พืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี
ภาษา ข้อมูลและ
ทัศนภาพ
พหุวฒ
ั นธรรม
และมีความ
ตระหนักสานึ ก
ระดับโลก
2. ทักษะการคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์
3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
ตามหลั
ก
สู
ต
รแกนกลาง
2551
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสั ตย์ สุจริต
3. มีวนิ ัย
4. ใฝ่ เรียนรู้
5. อยู่อย่ างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะ
ชีวติ
5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
คุณลักษณะของผูเรี
้ ยนในคริสตศตวรรษ
์
ที่ 21
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็ นพลโลก
1. ใฝ่รูใฝ
้ ่ เรียน
2. มีภูมริ ู้
3. รูจั
้ กใช้
วิจารณญาณ
4. เป็ นนักคิด
5. สามารถ
6. มีระเบียบ
วินย
ั
7. ใจกวาง
้
8. รอบคอบ
9. กลา้
ตัดสิ นใจ
ผูเ้ รียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen)
เป็ นเลิศ
ทาง
วิชาการ
สื่อสาร
สอง
ภาษา
ร่วม
World รับผิดชอบ
Citizen
ต่อสังคม
ผลิตงานอย่าง
โลก
สร้างสรรค์
ลา้ หน้ า
ทาง
ความคิด
หลักสูตร
สถานศึ กษา
หลักสูตรแกนกลาง
จุดเน้นสถานศึ กษา
สาระเพิม
่ เพือ
่ ความเป็ น
สากล
รูปแบบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
สาระพืน้ ฐาน
+
สาระเพิ่มเติม
+
สาระเพิ่มเติม
ความเป็ นสากล
สาระพื้นฐาน
+
สาระเพิ่มเติม
จุดเน้ นของสถานศึกษา
เช่น
-กลุ่มวิชาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และหลักสูตรวิชาอาชีพฯ
-กลุ่มส่งเสริมความ สามารถพิเศษ
-กลุ่มเฉพาะทางดนตรีกีฬา ภาษา
-กลุ่ม EP IEP MEP
+
สาระเพิ่มเติมความเป็ นสากล
หลักสูตร IBO
(International
Baccalaureate
Program)
การใช้หลักสูตร
ต้องได้อนุมตั ิ จาก
IBO(International
Baccalaureate
Organization)
หลักสู ตรและการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. หลักสู ตรการสอนรู ปแบบที่ 1 เป็ นหลักสู ตรทีใ่ ช้ ในการจัดการศึกษาให้ แก่ประชาชน
วัยเรียนทุกคน เป็ นภาษาไทย
2. หลักสู ตรการสอนรู ปแบบที่ 2
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสู ตรวิชาชีพ เป็ นการบูรณาการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุ ง 2546)
หลักสู ตรส่ งเสริมความสามารถพิเศษ ได้ แก่ ความสามารถด้ านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา
2. หลักสู ตรการสอนรู ปแบบที่ 2 (ต่ อ)
หลักสู ตรเน้ นภาษาอังกฤษ ( IEP : Intensive English
Program) เป็ นหลักสู ตรทีเ่ น้ นการสอนวิชาภาษาอังกฤษสั ปดาห์ ละ 5 คาบ โดย
ครู ชาวต่ างชาติเจ้ าของภาษา และเสริมพิเศษด้ วยครู ไทยทีช่ านาญด้ านภาษาอีก 1 คาบ
ซึ่งลักษณะการเรียนจะสอนด้ วยภาษาไทยในแต่ ละสาระการเรียนรู้ จึงเป็ นหลักสู ตรที่
เหมาะสาหรับบุตรหลานทีผ่ ้ ปู กครองต้ องการส่ งเสริมให้ ได้ ศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษา
ภายในประเทศ
หลักสู ตรโรงเรียนสองภาษา (Bilingual school) มี 2 รู ปแบบคือ
1. รู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษเข้ มข้ น ( EP: English
Programme)
เป็ นหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนในทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้เป็ นภาษาอังกฤษ
ยกเว้นสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยและ
ประวัติศาสตร์ไทย
2. รู ปแบบการสอนกึง่ ภาษาอังกฤษ ( MEP: Mini English
Programme) จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ไม่ เกิน 50 % ของชัว่ โมง
สอน/สัปดาห์ ประมาณ 15 ชัว่ โมง/สัปดาห์
3. หลักสู ตรการสอนรู ปแบบที่ 3
หลักสู ตร IBO (International Baccalaureate
Program) การใช้ หลักสู ตร ต้ องได้ อนุมตั จิ าก IBO (International
Baccalaureate Organization) เป็ นหลักสู ตรของโรงเรียนสากล ไม่ ใช้
หลักสู ตรแกนกลาง 51 แต่ จะมีการนาหลักสู ตรของต่ างประเทศมาใช้ และต้ องสอน
วิชาภาษาไทยอย่างน้ อย 1 หน่ วย
1. ศึกษาทาความเข้ าใจนโยบายการดาเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้ าใจให้ แก่ บุคลากรเกีย่ วกับ
แนวทางการปฏิบัตโิ รงเรียนมาตรฐานสากล
3. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับมาตรการ และ
ตัวชี้วดั ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ในการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล
5. ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานทางการศึกษาและ
หน่ วยงานอืน่ ๆ ในท้ องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. ดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและการ
วัดประเมินผลโดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
ขัน้ ตอนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ศึกษาบริบทและความพร้ อมของโรงเรียนใน
องค์ ประกอบพืน้ ฐาน 8 ด้ านได้ แก่ คุณลักษณะของผู้เรียน คุณภาพครู ผ้ สู อน
คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพวิชาการ ปัจจัยพืน้ ฐาน เครือข่ ายร่ วมพัฒนา ระบบ
การบริหารจัดการ และการวิจัยและพัฒนา
2. ศึกษารายละเอียดขององค์ ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเกีย่ วกับ
หลักการ จุดหมาย คุณภาพผู้เรียน สมรรถนะสาคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้ างรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผล และเกณฑ์ การจบหลักสู ตร
4. จัดทาโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา กาหนดรายวิชาพืน้ ฐาน
และรายวิชาเพิม่ เติม ที่มีความเป็ นสากล รวมทั้งรายวิชา
เพิม่ เติมอืน่ ทีเ่ ป็ นความต้ องการของผู้เรียน ของท้ องถิ่น และ
ของโรงเรียน
5. บริหารหลักสู ตรและจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล ให้ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็ นพลโลก
แผนภูมิการเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสรางหลั
กสูตร
้
สถานศึ กษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
ฯ
51
โครงสรางหลั
กสูตร
้
สถานศึ กษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สาระเพิม
่ เติม
ตามจุดเน้น
สาระเพิม
่ เติมตาม
จุดเน้น
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
สาระเพิม
่ เติมความ
เป็ นสากล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาพืน
้ ฐาน 8
กลุมสาระ
่
วิชาพืน
้ ฐาน 8
กลุมสาระ
่
เดิม
TOK : ทฤษฎีความรู้
GE : โลกศึกษา
EE : ความเรี ยงขัน้ สูง
CAS : กิจกรรม
สร้ างสรรค์
ประโยชน์
ใหม่
IS1
IS2
IS3
วิชาเพิ่มเติม IS
( Independent
Study )
การศึ กษาคนคว
าและสร
าง
้
้
้
องคความรู
้
์
IS 1 : Research and
Knowledge Formation
“การศึ กษาคนคว
า้
้
ดวยตนเอง”
้
(Independent
Study :IS)
การสื่ อสารและการ
นาเสนอ
IS 2 :
Communication
and Presentation
การนาความรูไปใช
้
้
บริการสั งคม
IS 3 : Social Service
Activity
IS 1 การศึกษาค้ นคว้ าและสร้ างองค์ ความรู้ (Research and Knowledge
Formation)เป็ นสาระทีม่ ่ ุงให้ ผ้ เู รียน กาหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้ นคว้ า
แสวงหาความรู้ และฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และสร้ างองค์ ความรู้
IS 2 การสื่ อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation)
เป็ นสาระทีม่ ่ ุงให้ ผ้ เู รียน นาความรู้ ทไี่ ด้ รับมาพัฒนาวิธีการถ่ ายทอด / สื่ อสาร
ความหมาย /แนวคิด ข้ อมูลและองค์ ความรู้ ด้วยวิธีการนาเสนอเหมาะสม
หลากหลายรู ปแบบและมีประสิ ทธิภาพ
IS 3 การนาความรู้ ไปใช้ บริการสั งคม (Global Education and Social
Activity) เป็ นสาระทีม่ ่ ุงให้ ผ้ เู รียน นา / ประยุกต์ องค์ ความรู้ ไปสู่ การปฏิบัตหิ รือ
นาไปใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่อสั งคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)
กระบวนการพัฒนาผูเรี
่ าดหวัง ( บันได
้ ยนสู่คุณภาพทีค
5 ขัน
้
แห่งการเรียนรู้ )
5. บริการสั งคม
4. สื่ อสารและนาเสนอ
3. สรุปองค์ ความรู้
2. สื บค้ นความรู้
1. ตั้งคาถาม / สมมุตฐิ าน
เป้ าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
คุณภาพ
ผู้เรียน
1. การตัง้
ประเด็น
คาถาม/
สมมติฐาน
อยางมี
่
เหตุผล
(Hypothesi
s
Formulatio
ม. 1-3
ม. 4-6
ตัง้ ประเด็นคาถาม
ในเรือ
่ งทีต
่ นสนใจ
โดยเริม
่ จากตัวเอง
เชือ
่ มโยงกับชุมชน
ทองถิ
น
่ ประเทศ
้
ตัง้ สมมติฐานและ
ให้เหตุผลโดยใช้
ความรูจาก
้
สาขาวิชาตางๆ
่
ตัง้ ประเด็นคาถาม
เกีย
่ วกับสถานการณ ์
ปัจจุบน
ั และสั งคมโลก
ตัง้ สมมติฐานและให้
เหตุผลทีส
่ นับสนุ น
หรือโต้แยงประเด็
น
้
ความรูโดยใช
้
้ความรู้
จากสาขาวิชาตางๆ
่
และมีทฤษฎีรองรับ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ต่ อ)
คุณภาพ
ผู้เรียน
2.การสื บคน
้
ความรูจาก
้
แหลงเรี
่ ยนรู้
และ
สารสนเทศ
หรือจากการ
ปฏิบต
ั ิ
(Searching
for
information
ม. 1-3
ม. 4-6
ศึ กษาค้นควาแสวงหา
้
ความรูเกี
่ วกับสมมติฐาน
้ ย
ทีต
่ ง้ั ไว้จากแหลงเรี
่ ยนรู้
หลากหลาย(เช่น
ห้องสมุด แหลงเรี
่ ยนรู้
ทางออนไลน์ วารสาร
การปฏิบต
ั ิ ทดลองหรือ
อืน
่ ๆ)
ศึ กษาค้นควาหา
้
ความรูข
้ อมู
้ ล
และสารสนเทศ
โดยระบุแหลง่
เรียนรู้ ทัง้
ปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ
ภูม ิ
ออกแบบ
วางแผน
รวบรวมขอมู
้ ล
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ต่ อ)
คุณภาพ
ผู้เรียน
2. (ตอ)
่
ม. 1-3
ม. 4-6
ออกแบบวางแผน
รวบรวมขอมู
้ ลโดยใช้
กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพ
ใช้
กระบวนการกลุม
่
แลกเปลีย
่ นความคิดเห็ น
โดยใช้ความรูจาก
้
สาขาวิชาตาง
ๆ
่
เพือ
่ ให้ไดข
้ อมู
้ ลที่
ครบถวนสมบู
รณ์
้
ทางานบรรลุผลตาม
ใช้กระบวนการกลุม
่
แลกเปลีย
่ นความ
คิดเห็นโดยใช้ความรู้
จากสาขาวิชา
ตาง
ๆ
และ
่
พิจารณาความ
น่าเชือ
่ ถือของแหลง่
เรียนรูอย
้ างมี
่
วิจารณญาณเพือ
่ ให้
ไดข
่ รบถ้วน
้ ้อมูลทีค
สมบูรณ์
ทางานบรรลุผลตาม
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ต่ อ)
คุณภาพ
ผู้เรียน
3. การ
สรุปองค ์
ความรู้
(Knowled
ge
Formatio
n)
ม. 1-3
ม. 4-6
วิเคราะหข
้ ลโดย
์ อมู
ใช้วิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม
สั งเคราะหและ
์
สรุปองคความรู
้
์
อภิปรายผลและ
เปรียบเทียบเชือ
่ มโยง
ความรู้
เสนอแนวคิด วิธก
ี าร
แก้ปัญหาอยางเป็
น
่
ระบบ
อธิบายความเป็ นมา
ของศาสตร ์ หลักการ
และวิธค
ี ด
ิ ในสิ่ งที่
ศึ กษาค้นควา้
วิเคราะหข
้ ล
์ อมู
โดยใช้วิธก
ี ารที่
เหมาะสม
สั งเคราะหและสรุ
ป
์
องคความรู
อภิ
้ ปราย
์
ผลและเปรียบเทียบ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ต่ อ)
คุณภาพ
ผู้เรียน
4.การ
สื่ อสารและ
การ
นาเสนอ
อยางมี
่
ประสิ ทธิภา
พ(Effective
ม. 1-3
เรียบเรียงและ
ถายทอดความ
่
คิดเห็ นอยางชั
ดเจน
่
เป็ นระบบนาเสนอ
ในรูปเดีย
่ ว(Oral
Individual)หรือ
กลุม
(Oral
่
Communica Panel
ม. 4-6
เรียบเรียงและ
ถายทอดความคิ
ด
่
อยางสร
างสรรค
เป็
่
้
์ น
ระบบ
นาเสนอในรูปเดีย
่ ว
(Oral Individual)
หรือกลุม
(Oral
่
panel presentation)
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ต่ อ)
คุณภาพ
ผู้เรียน
4. (ตอ)
่
ม. 1-3
โดยใช้สื่ อ
ประกอบ
หลากหลาย
เขียนรายงาน
การศึ กษา
ค้นควาเชิ
้ ง
วิชาการความ
ยาว 2,500
คา อ้างอิง
แหลงความรูท ี่
ม. 4-6
เป็ นภาษา ไทยหรือภาษา
อังกฤษโดยใช้สื่ อ
เทคโนโลยีทห
ี่ ลากหลาย
เขียนรายงานการศึ กษา
ค้นควาเชิ
้ งวิชาการเป็ น
ภาษาไทยความยาว
4,000 คา หรือภาษา
อังกฤษความยาว 2,500
คา
อ้างอิงแหลงความรู
่
้
ทีเ่ ชือ
่ ถือไดทัง้ ในและ
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (ต่ อ)
คุณภาพผู้เรียน
5. การนา
ความรูไปใช
้
้
บริการสั งคม
ม. 1-3
นาความรูไป
้
ประยุกต ์
สร้างสรรค ์
ประโยชนต
่
์ อ
โรงเรียนและ
ชุมชน เผยแพร่
ความรูและ
้
ประสบการณที
์ ไ่ ด้
จากการลงมือ
ปฏิบต
ั เิ พือ
่
ม. 4-6
นาความรูไป
้
ประยุกต ์
สร้างสรรค ์
ประโยชนต
่
์ อ
สั งคมและโลก
เผยแพรความรู
่
้
และ
ประสบการณที
์ ่
ไดจากการลงมื
อ
้
ปฏิบต
ั เิ พือ
่
Independ
ent Study
: IS
IS 1
การศึ กษา
ค้นควาและ
้
สรางองค
้
์
ความรู้
IS 2 การ
สื่ อสารและ
การ
นาเสนอ
ระดับประถมศึ กษา
ป.1-3
ป. 4-6
จัดเป็ นหน่วยการ
เรียนรูเฉพาะ
ใน
้
รายวิชาพืน
้ ฐาน
อยางน
่
้ อย 1
รายวิชาในทุกชัน
้ ปี
โดย ครอบคลุมทัง้
IS 1 และ IS 2
จัดเป็ นรายวิชาเพิม
่ เติม
ชือ
่ การค้นควาเพื
่ เรียนรู้
้ อ
(Knowledge Inquiry) 1
รายวิชา จัดในชัน
้ ปี ใด
ปี หนึ่ง ครอบคลุม ทัง้
IS 1 - IS 2 (40 ชม.)
Indepen
dent
Study :
IS
ระดับมัธยมศึ กษา
ม.1-3
IS 1
จัดเป็ นรายวิชาเพิม
่ เติม
การศึ กษา 2 รายวิชาไดแก
้ ่
ค้นควา้
1)รายวิชา การศึ กษา
และสราง
ค้นควาและสร
างองค
้
้
้
์
องค ์
ความรู้ ( IS 1) (1-1.5
ความรู้
หน่วยกิต)
IS 2 การ 2)รายวิชาการสื่ อสารและ
สื่ อสาร
การนาเสนอ ( IS 2) (
และการ
1-1.5 หน่วยกิต)
นาเสนอ
ม. 4-6
จัดเป็ นรายวิชาเพิม
่ เติม 2
รายวิชา
ไดแก
้ ่
1) รายวิชา การศึ กษา
ค้นควาและสร
างองค
้
้
์
ความรู้ (IS 1) ( 1-1.5
หน่วยกิต)
2) รายวิชาการสื่ อสารและ
การนาเสนอ
( IS 2) ( 1-1.5 หน่วยกิต)
ตัวอย่ าง จัดรายวิชา IS1 ในชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1
วิชา การศึกษาค้ นคว้ าและสร้ างองค์ ความรู้ (IS1) รหัส I22201
I หมายถึง วิชา IS
2 หมายถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
2 หมายถึง ระดับชั้น ม.2
2 หมายถึง รายวิชาเพิม่ เติม
01 หมายถึง วิชาแรก ในระดับชั้น
ตัวอย่ าง จัดรายวิชา IS2 ในชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วิชา การสื่ อสารและการนาเสนอ (IS2) รหัส I22202
I หมายถึง วิชา IS
2 หมายถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
2 หมายถึง ระดับชั้น ม.2
2 หมายถึง รายวิชาเพิม่ เติม
02 หมายถึง วิชาที่ 2 ในระดับชั้น
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น 4 โปรแกรม
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 โปรแกรม
•
•
•
•
•
•
•
•
โปรแกรมห้ องเรียนปกติ
โปรแกรมห้ องเรียน EIS
โปรแกรมห้ องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์
โปรแกรมห้ องเรียน EP
โปรแกรมห้ องเรี ยน พสวท.
โปรแกรมห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
โปรแกรมห้ องเรี ยนพิเศษคณิต-วิทย์
โปรแกรมห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์ เร่งรัด
คณิตศาสตร์ และเสริ มคอมพิวเตอร์
• โปรแกรมห้ องเรี ยน EIS
• โปรแกรมห้ องเรี ยนปกติ
• โปรแกรมห้ องเรี ยน EP
โรงเรียนสองภาษา
ใช้โปรแกรม EP
เป็ นการจัดการเรียนการ
สอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
สื่ อ
โรงเรียนสองภาษาหลักสูตรอังกฤษ
แตกตาง
่
จากโรงเรียนสองภาษาทัว่ ไป
โรงเรียนอานวยศิ ลป์ไมได
ี ปลหลักสูตรจาก
่ ใช
้ ้วิธแ
ไทยเป็ นอังกฤษเหมือนโปรแกรมสองภาษาแบบ
EP แตใช
่ ้การเรียนการสอนตามระบบ UK โดย
ยังคงเรียน 8 กลุมสาระตามหลั
กสูตรไทยกับครู
่
ไทย และเรียนหลักสูตร UK ในวิชาหลักตาม
มาตรฐานของหลักสูตรอังกฤษ ดวยต
ารา
้
ภาษาอังกฤษ โดยเรียนกับ teacher ซึง่ เป็ น
* เมือ
่ ขึน
้ ชัน
้ ม.3 - ม.4 (Year 10 -11 ) จะเข้าสู่การ
เรียนการสอนในหลักสูตรสาหรับการสอบ IGCSE
(International General Certificate of Secondary
Education) เป็ นหลักสูตร 2 ปี ทีม
่ ภ
ี าษาอังกฤษให้
เลือกอยู่ 3 ระดับ คือ English First Language,
English Second Language, English Literature ซึ่ง
ถ้าเด็กสอบ English First Language ได้ ก็สามารถ
ใช
ยนต12
อในระดั
มหาวิ
ทยาลัย
้ (Year
่ -13) บจะเข
* เมื้ผลการเรี
อ
่ ขึน
้ ชัน
้ ยนสมั
ม.5 ค
– รเข
ม.6าเรี
าสู
้ ่
ได
้ กสูตร A Level โดยวิชาทีเ่ รียน คือ English,
หลัเลย
Mathematics, Biology, Chemistry, Physics,
Geography, Business Study, Economics, ICT และ
Design Technology ซึ่งนักเรียนจะสามารถใช้ผลการ
เรียนและคะแนนสอบ A Level เข้าเรียนตอ
่
มหาวิทยาลัยทีป
่ ระเทอังกฤษ ไดเลย
โดยไมต
้
่ ้องไป
สอบ IELTS หรือ TOEFL อีก เพราะหลักสูตรที่
เน้นการสอน Thinking School
คือ การเรียนการสอนทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
เด็กคิด กระตุนให
้
้เด็กคิดเป็ น
วิเคราะหเป็
์ น สั งเคราะหสิ์ ่ งทีเ่ รียนได้
และไมกลั
่ ะแสดงความคิดเห็ นของ
่ วทีจ
ตัวเอง ดวยการจั
ดสภาพแวดลอมใน
้
้
การเรียนการสอนให้เอือ
้ ตอการเรี
ยนรู้
่
ของเด็กๆ ในแบบทีเ่ รียกวา่ “ไมยั
่ ด
*

similar documents