PowerPoint-esitys

Report
Riittääkö Suomessa puu?
Kevät 2015
Mitä tarkoitetaan puun riittävyydellä ja
saatavuudella?
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015
Lähde: Metsäntutkimuslaitos
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015
Puun käytössä on kasvun varaa
50
Milj.m3/v.
40
30
20
10
0
MÄT
KUT
KOT
Yhteensä
MÄK
KUK
KOK
Yhteensä
EP
Toteutunut puun käyttö 2008-2012, sis. tuontipuun
Puun käyttöarvio 2020 (Hetemäki ja Hänninen 2009)
Puun käyttöarvio TEM (Kärhä ym. 2010)
Suurin kestävä kertymäarvio 2010-2019
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015
Hakkuumahdollisuudet: Metla
Hetemäki, L. ja Hänninen, R. 2009. Metlan työraportteja 122.
Kärhä, et.al, TEM julkaisuja Energia ja Ilmasto 66/2010.
Yhteenveto hakkuumahdollisuuksista
‒ Tukki- ja kuitupuun (ainespuun) suurin kestävä hakkuumahdollisuusarvio vuosille 2010–2019 on Suomessa
puuntuotannon metsämaalle 72,7 miljoonaa kuutiometriä, ja energiapuun
kertymäarvio on 21,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
‒ Suurimman kestävän ainespuun kertymäarvio kasvaa kolmenkymmenen
vuoden aikana 78,3 miljoonan kuutiometriin vuodessa. Energiapuukertymä
säilyy noin 22 miljoonan kuutiometrin tasolla.
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015
Metsäbiotalouden edistäminen
vaatii investointeja ja toimivia markkinoita
‒ Kasvavat biomassavarat antavat Suomelle mahdollisuuden lisätä niihin pohjautuvaa
hyvinvointia
‒ Biomassapotentiaalin vapauttaminen vaatii kuitenkin asennemuutoksen -> tulevaisuudessa
politiikan täytyy siirtyä rajoittamisesta edistämiseen -> investointiedellytykset ja markkinat
kuntoon -> energiapuun tukeen kaavailut tukirajoitukset olisivat myrkkyä puumarkkinoiden
toimivuudelle
‒ Biomassoihin liittyvä elinkeinonäkökulma on tuotava vahvemmin esiin
‒ Biotalous vaatii konkreettisia toimia, joilla edistetään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä,
metsätaloudessa tärkein on SPV-järjestelmä
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015
Yhteenveto
‒ Suomessa riittää puuta monenlaisiin biotalouden investointeihin
‒ Kaavoitus ja muut maankäytön rajoitukset (suojelu)
siirtävät metsiä talouskäytön ulkopuolelle, ellei puuvaroille löydy kysyntää
‒ Ensiharvennusrästit n. 60000ha/v. -> kertymä 3,0 milj.m3 mikäli olisi kysyntää
‒ Tiestön ja rataverkon kunto rapistuu hälyttävästi
‒ Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on onnistuttava, ettei sieltä tule
rajoitteita puuvarojen käytölle
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015
KIITOS MIELENKIINNOSTA
MTK/Juha Marttila
helmikuu 2015

similar documents