presentaties - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

Report
Netwerkmoment voor mer-deskundigen
5 mei 2014
Netwerkmoment voor mer-deskundigen
Agenda
1. Welkomstwoord (Paul Van Snick)
2. Herziening project-m.e.r.-richtlijn (Martine Moris)
3. Mer in beweging 3 jaar later: ervaringsuitwisseling (Liesbeth Lelieur)
4. Erkende MER-coördinatoren: Wat kan de toekomst brengen? (Nele Maes - AMV)
5. Mededelingen en afsluitend woord (Liesbeth Lelieur)
6. Netwerkmoment met broodjeslunch (12.20- …)
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Welkomstwoord
Paul Van Snick
Afdelingshoofd Milieu-, Natuur- Energiebeleid
Herziening Project-m.e.r.-richtlijn
Martine Moris
Dienst Mer
Overzicht
25 april 2014: publicatie van richtlijn 2014/52/EU (tot wijziging van
gecoördineerde project-m.e.r. richtlijn 2011/92/EU).
Inhoud van presentatie:
- Verloop van revisieproces
- Overzicht van knelpunten in voorstel van Europese Commissie en Europees
Parlement
- Inhoud ‘nieuwe’ richtlijn
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
1. Verloop revisieproces
Raad van de
Europese
Unie
Raadswerkgroepen
(WPE’s)
Coreper
Raad van Ministers
Europees
Parlement
(EP)
Voorzitter: Cyprus /
Ierland / Litouwen
Committee on
Environment, Public
Health and Food Safety
stemming EP
(78 amendementen)
(okt 2013)
Compromis
standpunt EU Raad
(okt 2013)
Informele trilogen
(okt – dec 2013)
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
1. Verloop revisieproces
Triloog akkoord tussen COM/Raad/EP
(dec 2014)
Juristen/linguisten fase
Formeel akkoord binnen Europese
Parlement (12/03/2014)
afronding vertalingen
Raad van Europese Unie:
Akkoord Coreper (26/03/2014)
akkoord Raad van Ministers
(14/04/2014)
Publicatie (25/04/2014)
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
2. Knelpunten in voorstel Europese Commissie
- Verplichte one stop shop (integratie/coördinatie van alle milieu gerelateerde
rapportages) met facilitering van vergunningsprocedures door één bevoegde
overheid
- Integratie van screening in vergunningsprocedure ( geen sequentieel spoor
mogelijk voor ontheffingsprocedure)
- Indien screeningsbeslissing = MER nodig  screeningsbeslissing =
scopingsbeslissing
- Verplichte scoping, verplichte opmaak MER rapporten door erkende
deskundigen
- Verificatie MER-rapporten:
-
Indien opgesteld door erkende deskundigen, geen verificatie nodig door een
bevoegde overheid.
Indien niet opgesteld door erkende deskundigen: verificatie door erkende
deskundigen of een comité van nationale experten
- Termijn van goedkeuring MER + verlening van alle vergunningen: 3 maand
- Term van ‘bevoegde overheid’ liet weinig flexibiliteit toe
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
2. Knelpunten in voorstel Europees Parlement
- Screening en scoping geïntegreerd in de vergunningsprocedure
- Publieke inspraak bij screening (ontheffing/project-mer screening) en bij
scoping na vergunningsaanvraag
- Indien screeningsbeslissing = MER nodig  screeningsbeslissing =
scopingsbeslissing
- One stop shop: verplichtend tenzij ‘disproportionate’
- Verificatie van MER-rapporten door ‘onafhankelijk’ experten en/of
comités van nationale experten: onafhankelijk van bevoegde overheid
- Termijn van goedkeuring MER + verlening van alle vergunningen: 90
dagen
- verplichte monitoring in geval significant negatieve effecten worden
verwacht.
- Project-MER: bevat ook beschrijving van negatieve impact op waarde
van eigendommen door verslechtering van de milieufactoren
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 1.2: toevoeging van definitie
‘milieueffectbeoordeling’:
is een proces bestaande uit
-
-
-
voorbereiding van milieueffectbeoordelingsrapport door opdrachtgever
uitvoering van raadplegingen
onderzoek door bevoegde instantie van info in milieueffectbeoordelingsrapport en alle aanvullende informatie (opdrachtgever) en relevante info
via raadplegingen
Gemotiveerde conclusie van bevoegde instantie over aanzienlijkheid
van de effecten rekening houden met resultaten van onderzoek en haar
eigen aanvullend onderzoek
Integratie gemotiveerde conclusie in vergunningsbeslissing
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 2.3: one stop shop
Indien een beoordeling i.k.v. habitatrichtlijn en of vogelrichtlijn nodig is,
m.a.w. indien een passende beoordeling vereist is:
Voorzien in, waar het aangewezen is, gecoördineerde en/of
gemeenschappelijke procedures die aan de vereisten van de wetgeving
(habitatrichtlijn/vogelrichtlijn) voldoen.
Voor andere milieubeoordelingsprocedures kunnen de lidstaten
voorzien in gecoördineerde en/of gemeenschappelijke procedures.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 4: screening (bijlage II projecten)
Art 4.4: opdrachtgever verstrekt informatie over de kenmerken
van het project en over de waarschijnlijk aanzienlijke effecten
daarvan op het milieu. (verwijzing naar bijlage IIA met meer informatie)
-
De opdrachtgever houdt rekening met beschikbare resultaten van
andere relevante beoordelingen van de milieueffecten
De opdrachtgever kan een beschrijving van de kenmerken van het
project verstrekken en/of van de geplande maatregelen om te
vermijden/voorkomen wat anders wellicht aanzienlijke nadelige
milieueffecten zouden zijn geweest
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 4: screening (bijlage II projecten)
Art 4.5: Het besluit van bevoegde
gemotiveerd worden:
overheid
moet grondig
-
Indien MER nodig: de belangrijkste redenen waarom een project aan een
dergelijke beoordeling moet worden onderworpen (+ verwijzing naar
relevante criteria van bijlage III)
-
Indien geen MER nodig: belangrijkste redenen waarom geen MER nodig
is (+ verwijzing naar relevante criteria van bijlage III) en indien de
opdrachtgever deze heeft voorgesteld: verwijzen naar de kenmerken van
het project en/of geplande maatregelen om mogelijk aanzienlijke nadelige
milieueffecten te vermijden/te voorkomen
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 4: screening (bijlage II projecten)
Art 4.6: Bevoegde
overheid
moet besluit zo snel mogelijk nemen
en uiterlijk binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de informatie
door opdrachtgever.
! In uitzonderlijke gevallen (vb afh van aard/complexiteit/locatie/omvang van
het project) kan bevoegde instantie de termijn verlengen:
 via schriftelijke mededeling van redenen + vermelding van datum
waarop een besluit wordt verwacht
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 5: MER procedure
-
Art 5.1: inhoud van MER met verwijzing naar bijlage IV
Art 5.2: Scoping op verzoek van de opdrachtgever:
- opdrachtgever dient informatie te verstrekken over de specifieke
kenmerken van het project (incl. locatie en technische capaciteit)
en over de te verwachten milieueffecten.
- scoping na raadpleging instanties (art 6 lid 1)
Lidstaten kunnen de bevoegde instanties er tevens toe verplichten
een scopingsadvies te verstrekken, ongeacht of de opdrachtgever
daarom verzoekt.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 5: MER procedure
- Art 5.3 Waarborg kwaliteit + volledigheid MER-rapport
- Opdrachtgever: MER-rapport moet worden opgesteld door bekwame
deskundigen
- Bevoegde instantie: moet beschikken over of indien nodig toegang
hebben tot voldoende expertise om het MER-rapport te onderzoeken.
Bevoegde instantie kan de opdrachtgever om aanvullende informatie
verzoeken overeenkomstig bijlage IV, om te komen tot de gemotiveerde
conclusie over de aanzienlijke effecten.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 6 regelt advisering/inspraak
-
Ivm inspraak:
-
-
-
in een vroegtijdig stadium van milieubesluitvormingsprocedures en ten
laatste zodra er redelijkerwijs informatie kan worden verstrekt
Informeren van het publiek vb met aanplakbiljetten of publicatie in lokale
kranten en raadpleging van het publiek: de nadere regelingen worden
vastgesteld door de lidstaten
Ten minste via een centraal portaal of gemakkelijk toegankelijke
toegangspunten op het geschikte bestuursniveau: relevante informatie
elektronisch beschikbaar stellen voor het publiek
Raadpleging van het publiek bedraagt ten minste 30 dagen
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 8: vergunningverlening
art.8.1 Het besluit om een vergunning te verlenen bevat minstens
- Gemotiveerde conclusie (zie definitie milieueffectbeoordeling)
- Alle milieuvoorwaarden
- Beschrijving van alle kenmerken van het project en/of de geplande
maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden/
voorkomen/beperken en indien mogelijk te compenseren
- In voorkomend geval: monitoringmaatregelen
art. 8.2 Het besluit om een vergunning te weigeren omvat de belangrijkste
redenen voor de weigering
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 8 vergunningverlening
art. 8.4: lidstaten zorgen ervoor dat
-
-
de opdrachtgever de kenmerken van het project en/of de geplande
maatregelen om aanzienlijke nadelige milieueffecten te
vermijden/voorkomen/beperken en indien mogelijk te compenseren uitvoert
de procedures voor monitoring van aanzienlijke milieueffecten wordt
vastgesteld.
art. 8.5: de lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie de besluiten
van art. 8.1 tot art. 8.3 binnen een redelijke termijn neemt
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 8: vergunningverlening
Art. 8.6 actualiteitstoets
Bevoegde instantie moet ervan worden overtuigd dat bij het nemen van
een besluit over het verlenen van een vergunning, de gemotiveerde
conclusie nog steeds actueel is.
De lidstaten kunnen termijnen vaststellen voor de geldigheid van de
gemotiveerde conclusie.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 9 bis conflict of interest
- De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie of instanties hun
taken van deze richtlijn op objectieve wijze vervullen.
- Indien bevoegde instantie tevens de opdrachtgever is: passende
scheiding binnen de organisatie van administratieve bevoegdheden.
 belangenconflict vermijden
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 10 bis: sancties
De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de bij overtreding van deze
richtlijn toe te passen sancties.
‘de aldus vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en
afschrikkend’
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Art 12 Rapporteringsplicht
Rapporteringsplicht om de 6 jaar, indien dergelijke gegevens beschikbaar
zijn:
-
Aantal bijlage I en II projecten die een MER-procedure hebben doorlopen
Verdeling van de MER beoordelingen op basis van de bijlage I en II
projectcategorieën
Aantal screeningsprocedures ( voor ons: ontheffingen + project-m.e.r.screenings)
Gemiddelde duur van MER-proces
Algemene schatting van de gemiddelde kosten van een MER, met inbegrip
van de effecten van de toepassing van deze richtlijn voor KMO’ers.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn
• Overgangsmaatregel:
Hoe omgaan met lopende projecten na de omzettingsdeadline van de nieuwe
richtlijn (16 mei 2017):
-
Screeningsprocedures die gestart zijn voor 16 mei 2017, vallen onder de
verplichtingen van de ‘oude’ richtlijn (gecoördineerde richtlijn 2011/92/EU).
MER-procedures vallen onder de verplichtingen van de ‘oude’ richtlijn:
Indien vóór 16 mei 2017:
•
•
Scopingsprocedure ingeleid werd
een MER-rapport reeds ingediend werd en de informatie bevat volgens
artikel 5.1
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn: bijlagen
-
Bijlage I en II blijven behouden. Ivm schaliegas projecten werden er
aanbevelingen/communicatie vanuit de Commissie geformuleerd.
-
Bijlage IIA = nieuw. Bevat informatie die opdrachtgever moet verstrekken
in een screening (  Vlaanderen: ontheffing / project-m.e.r. screening).
aandachtspunten
-
Sloopwerken moeten bekeken worden voor zover relevant
Sprake van ‘biodiversiteit’ ipv ‘fauna flora’
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn: bijlagen
-
Bijlage III: bevat criteria voor een screeningsdossier die bevoegde
overheid moet toepassen om vast te stellen of een MER nodig is.
-
-
Aandachtspunten:
Kenmerken van de projecten: ook risico van zware ongevallen en/of rampen
die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die
veroorzaakt worden door klimaatverandering, in overeenstemming met
wetenschappelijke kennis
Locatie van de projecten: opnamevermogen van het natuurlijke milieu met
bijzonder aandacht voor volgende typen gebieden …
-
-
Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen of worden
beschouwd als niet-nagekomen
Bij effectbespreking moet ondermeer rekening gehouden worden met
cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of
goedgekeurde projecten.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn: bijlagen
-
Bijlage IV: info voor MER
Aandachtspunten:
- vereiste sloopwerken en hoeveelheden en soorten afvalstoffen die
tijdens de bouw- en bedrijfsfasen geproduceerd worden.
- Beschrijving van de door de opdrachtgever onderzochte redelijke
alternatieven die relevant zijn voor het voorgestelde project, met
vermelding van de redenen en vergelijking van de milieueffecten.
- Factoren: bevolking, menselijke gezondheid, biodiversiteit
(bijvoorbeeld fauna en flora), land (bijvoorbeeld ruimtebeslag),
bodem (bijvoorbeeld organisch materiaal, erosie, verdichting,
afdekking), water (bijvoorbeeld hydromorfologische veranderingen,
kwantiteit en kwaliteit), lucht, klimaat (bijvoorbeeld
broeikasgasemissies, effecten die van belang zijn voor adaptatie),
materiële goederen, cultureel erfgoed inclusief architectonische en
archeologische aspecten en het landschap
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn: bijlagen
-
Bijlage IV: info voor MER
Aandachtspunten:
-
Bij effectbespreking: nieuw
-
cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of
goedgekeurde projecten …..
Effect van het project op het klimaat (bv de aard en de omvang van emissies van
broekasgassen en de kwetsbaarheid van het project voor klimaatverandering)
- Een beschrijving van de geplande maatregelen om alle geïdentificeerde
aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen, te beperken
of zo mogelijk te compenseren en in voorkomend geval, van eventuele
voorgestelde monitoringsregelingen. Er moet worden uitgelegd in welke mate
de effecten worden vermeden, voorkomen, beperkt of gecompenseerd.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
3. Inhoud van nieuwe richtlijn: bijlagen
-
Bijlage IV: info voor MER
Aandachtspunten:
- Een beschrijving van de verwachte aanzienlijke nadelige milieueffecten van
het project die voortvloeien uit de kwetsbaarheid van het project voor
relevante risico’s op zware ongevallen en/of rampen. Er kan gebruik worden
gemaakt van beschikbare relevante informatie uit veiligheidsrapportages
(Seveso).
In voorkomend geval: de beschrijving moet de geplande
maatregelen ter voorkoming of verzachting van de aanzienlijke
nadelige milieueffecten omvatten, evenals details inzake paraatheid
en voorgenomen reactievermogen bij dergelijke noodsituaties.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mer in beweging: 3 jaar later
Liesbeth Lelieur
Dienst Mer
Mer in beweging
• Start optimalisatieproces in 2010
• Eerste stap bevraging interne/externe actoren (feb 2010)
• SWOT-analyse
• Interne werkgroepen:
•
•
•
Kerntaken en competenties
Samenwerking en uniformiteit
Organisatiestructuur
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mer in beweging
Resultaat:
• Reorganisatie: ‘nieuwe dienst Mer’ – zelfsturende
thematische teams
• Nieuwe missie
‘We zetten ons in voor het optimaal verloop van de
milieueffectrapportage en voor het beoordelen van de milieukwaliteit
van plannen en projecten met het oog op een leefbaar Vlaanderen.’
• Nieuwe visie
‘We verruimen de milieueffectrapportage tot een proces waar we
streven naar de minimale negatieve impact van het voorgenomen
plan of project op mens en milieu. We stimuleren de dialoog, om
vanaf de start tot en met de uitvoering en vanuit een gebiedsgerichte
visie, een significante positieve bijdrage te leveren aan duurzame
kwaliteit voor mens en milieu’
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mer in beweging
Resultaat:
• Duidelijke afbakening van de 3 kerntaken:
•
•
•
Procesbegeleiding
Kennis en methodologie
Kwaliteitsbeoordeling
• Anders gaan werken
?
Netwerkmoment voor deskundigen
3 jaar later
5 mei 2014
Aanpak
World café met stellingen:
• Lokaal OG20 – OG21
• T.e.m. 11.40
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkende MER-coördinatoren: wat kan de
toekomst brengen?
Nele Maes
AMV
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Huidige situatie
• DABM Art. 4.2.9, §1 (plan-MER):
“…De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een erkende MERcoördinator…”
• DABM Art. 4.3.6, §1 (project-MER):
“…De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een team van erkende
MER-deskundigen onder leiding van een erkende MER-coördinator…”
• Artikel 2 van het decreet van 22 april 2005 houdende diverse bepalingen
inzake leefmilieu en landbouw:
“…De Vlaamse Regering bepaalt de datum vanaf wanneer een MER-coördinator
over een erkenning als MER-coördinator moet beschikken voor het leiden van een
team van erkende MER-deskundigen. Tot die datum kan hij op voorstel van de
initiatiefnemer door de administratie worden gekozen uit het team van erkende
MER-deskundigen dat het rapport opstelt…”
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Vastgestelde moeilijkheden
• Voor de MER-coördinator / erkende MER-deskundige:
 Problemen bij het behalen van een erkenning als MER-deskundige in een
specifieke discipline
• Voor de Vlaamse overheid:
 Een erkenning als MER-deskundige in een bepaalde discipline biedt geen
garantie dat de taak van MER-coördinator op een degelijke wijze wordt
uitgevoerd
Erkenning MER-coördinator opgenomen in VLAREM-trein 2013
kon niet meer meegenomen worden in publieke consultatie en werd om die
reden geschrapt
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Erkenning als MER-coördinator?
• Erkenningsvoorwaarden:




Natuurlijke persoon
Master of bachelor of gelijkgeschakelde graad
Praktische ervaring met het meewerken aan het coördineren van MER’s
Met gunstig gevolg een opleiding genoten hebben
 Basiskennis in elke discipline (60 uur in totaal)
 Projectmanagement (40 uur)
• Overgangsbepaling:
 Erkenning MER-coördinator pas verplicht vanaf bepaalde datum
 Erkenningsaanvraag volledig ingediend voor een bepaalde datum: extra
ervaring in plaats van opleiding mogelijk
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Erkenning als MER-coördinator?
• Gebruikseisen erkenning:
 Algemene gebruikseisen voor erkenningen van toepassing (art. 34 VLAREL)
 Bijzondere gebruikseisen voor de erkenning van MER-coördinator
 Beschikken over vakliteratuur en andere gegevens
 Bijscholing inzake milieueffectrapportage
• Retributie:
 Aanvraag
 Toezicht
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Erkenning als MER-coördinator?
• Concrete uitwerking?
 VLAREM-trein 2015
 Publieke consultatie: voorjaar 2015
 Bemerkingen kunnen alvast bezorgd worden via
[email protected]
http://www.lne.be/themas/erkenningen/mer
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Parallel: Code van goede praktijk MER-coördinator van dienst Mer
• Streven naar kwaliteit binnen milieueffectrapportage
• Coördinator staat mee in voor kwaliteit MER en goede verloop m.e.r.proces: rol en verwachtingen duiden en duidelijk afbakenen
• Geen direct instrument voor erkenning, toezicht en handhaving
(erkenningsvoorwaarden en gebruikseisen van het VLAREL)
• Algemene gebruikseis art. 34, § 2 VLAREL “De erkende persoon past
de normen en codes van goede praktijk toe die voor het gebruik van de
erkenning in het Vlaamse Gewest van toepassing zijn”
• Kan gebruikt worden als toetssteen bij (periodieke) evaluatie erkenning
• Code verstuurd naar MER-deskundigen samen met uitnodiging van dit
netwerkmoment + gepubliceerd op website dienst Mer onder het item
erkenningen:
http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/deskundigen/erkenningen
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Erkenning MER-coördinatoren: Wat brengt de
toekomst?
Vragen?
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mededelingen – afsluitend woord
Liesbeth Lelieur
Dienst Mer
Mededelingen
Opgestarte TWOL’s:
• TWOL richtlijnenboek mobiliteit
• TWOL richtlijnenboek mens-gezondheid
• TWOL richtlijnenboek algemene methodologie
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mededelingen
Publicatie handleidingen op de website te verwachten tegen
de zomer:
• Leidingen
• Windturbines
• Recreatie
• Chemie
• Ontginningen
• Grondwater
• Aanleg tram- en spoorlijnen
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mededelingen
NIEUW!
Binnenkort: wijziging m.e.r.-rubriek bijlage III, 6c:
Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische
producten bij installaties behorend tot de chemische industrie
•
•
•
•
Enkel indien er milieuvergunningsplicht geldt
Vnl. VLAREM rubriek 17 ‘gevaarlijke stoffen’
Enkel wanneer de opslag behoort bij een chemisch bedrijf
Handleiding in opmaak
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mededelingen
NIEUW!
Binnenkort: wijziging m.e.r.-rubriek bijlage II, 10o (enkel lid 1!):
Onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van
onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde
watervoerende laag, en met een netto onttrokken debiet van 2.500
m³ per dag of meer.
of
Kunstmatig aanvullen van grondwater als het debiet 2.500m³ per
dag of meer bedraagt.
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Mededelingen
Dienst Mer gaat (nog) meer digitaal:
• Dossieropvolgsysteem milieueffect- en
veiligheidsrapportage (DMVB) in gebruik voor project-MER
en ontheffing project-MER
• Dossierstukken (KG; OHPR; ontwerptekst; definitief MER)
ook steeds digitaal indienen
• Communicatie met deskundigen zal via mail gebeuren
(beslissing volledig verklaring; richtlijnen;…)
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Netwerkmoment voor deskundigen
5 mei 2014
Bedankt voor jullie deelname!

similar documents