CAP 2014-2020 -valmistelun tilannekatsaus ja maaseudun

Report
Lägesöversikt över CAP2020reformen och nationella stöd
Landsbygdsverkets utbildning om
stödansökan 2014
statssekreterare Risto Artjoki/
överdirektör Heimo Hanhilahti
jord- och skogsbruksministeriet
12.2.2014 Tammerfors,18.2.2014 Uleåborg
och 4.3.2014 Åbo
Beredningsläget i EU (1/3)
• För första gången tillämpas
medbeslutandeförfarandet vid en stor
jordbrukspolitisk reform: Europaparlamentet (EP) och
rådet jämställda beslutsfattare
• Finlands erfarenheter av medbeslutandeförfarandet
positiva: även ett litet land kan påverka när man har
täta kontakter med EP och frågorna motiveras väl
• Avsikten var att införa reformen år 2014, men på
grund av förseningar börjar systemet för
jordbruksstöd att gälla år 2015 => år 2014 är ett
övergångsår mellan den nya och gamla politiken)
(gamla åtgärder och nya anslag när det gäller
jordbruksstöd)
Beredningsläget i EU (2/3)
• Budgetramen i februari 2013
• En politisk överenskommelse i juni 2013
• De s.k. grundförordningarna, dvs.
Europaparlamentets och rådets förordningar utgavs
20.12.2013
• Delegerade förordningar
– behandlingen av delegerade förordningar pågår i
EU
– kommissionens godkännande i mars 2014
– EP och rådet har möjlighet att invända mot
förordningarna ungefär till mitten av maj 2014
– ut i juni 2014?
Beredningsläget i EU (3/3)
• Genomförandeförordningar
– behandlingen pågår i EU
– godkännande i maj 2014
– ut i juni 2014?
EU:s budgetram 2014-2020
• Nedskärning i budgetramen som kommissionen
föreslagit ca 10 %
• Nedskärningar också i jordbrukets huvudtitel trots
att kommissionens förslag utgick från frysning av
utgifterna på 2013 års nivå (landsbygdsutveckling
– 8 %, direktstöd -2 %)
• Finland fick en särskild allokering när det gäller
landsbygdens utvecklingsfinansiering som gör att
Finlands totalfinansiering under jordbrukets
huvudtitel inte ändras
CAP2020-reformens huvudpunkter
i jordbruksstöd (1/2)
EU:s helfinansierade direktstöd
• Bättre hänsyn till miljö- och klimataspekten:
förgröningsstöd en ny stödform
• Ny stödform är stöd till unga jordbrukare
• Möjligt att höja produktionskopplade stöd
• Skillnader i det genomsnittliga hektarstödet mellan
medlemsländerna inom systemet med direktstöd
jämnas ut en aning
• Möjligheter att stödja små gårdsbruksenheter
CAP2020-reformens huvudpunkter
i jordbruksstöd (2/2)
Utveckling av landsbygden
• Bättre hänsyn till miljö- och klimataspekten: mer
exakt fokusering av miljöersättningen regionalt
och på skiftesnivå
• Finjustering i områden med naturliga
begränsningar
• Hela Finland utgör ett område med naturliga
begränsningar också i framtiden
Fokusering vs. minskad byråkrati
Beredningsläget i Finland
• Nationella riktlinjerna för genomförandet i Finland
våren/sommaren 2014. Vid JSM tagits fram
preliminära riktlinjer för beredningen
• Målet är att minimera administrativ belastning och
kostnader
• Programmet för utveckling av landsbygden till
statsrådet i mars 2014 och därefter till kommissionen.
Kommissionens godkännande förväntas i år
• Lagförslagen till riksdagen förhösten 2014
• Statsrådets förordningar mot slutet av år 2014 –
början av år 2015
Utveckling av landsbygden: målen i
Europa 2020-strategin som grund
EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska möta
de nya utmaningarna som gäller mat, naturresurser
och områdesanvändning
SMART tillväxt:
Innovationer och kunnande, grön teknologi
och forskning
Sociala innovationer
ENGAGERANDE tillväxt:
Lokal utveckling och diversifiering av
landsbygdsekonomin
Alternativ till följd av jordbrukets
strukturreform
UTVECKLING AV
LANDSBYGDEN
HÅLLBAR tillväxt:
Effektivare användning av naturresurser
och offentliga nyttigheter
Minskade växthusgasutsläpp, ökad
koluppbidning och utveckling av bioenergi
Hållbar markanvändning och naturens
biologiska mångfald
Landsbygdens
utvecklingsprogrammets mål
1. Ökat kunnande, mer kunskapsöverföring, fler innovationer
och ökat samarbete på landsbygden
2. Effektivare bekämpning av och anpassning till
klimatförändringen
3. Ökad biologisk mångfald i naturen, bättre vattenstatus och
jordbruksmarkens tillstånd
4. Mångsidigare företagsverksamhet på landsbygden,
förbättrad sysselsättning, service och bättre
påverkningsmöjligheter
5. Bättre konkurrenskraft för jordbruksproduktionen
6. Landsbygdsföretagen svarar mot konsumenternas
efterfrågan genom att producera högklassig mat och
förbättra djurens välbefinnande
Finansiering av landsbygdens
utvecklingsprogrammet
Fördelning av medlen fastställdes 11.12.2013 av ekonomipolitiska ministerutskottet
Åtgärd
• Jordbrukets miljö- och klimatåtgärder och rådgivning
• Ekologiskt jordbruk
• Djurens välbefinnande
• Kompensationsbidrag sammanl., av vilket
- delfinansierat (av EU och nationellt)
- helt nationell finansiering*
• Jordbrukets etablerings- och investeringsunderstöd
• Leader
• Företags‐ och projektstöd samt tekniskt bistånd
Totalt
miljoner euro
1 626
326
458
3 284
1 810
1 474
407
300
691
7 092
* innehåller medel från det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen. Den slutliga
summan som ska överföras preciseras senare
Nationella stöd (1/2)
• Enligt kommissionen kan artikel 141 inte längre tillämpas
som rättsgrund för stödet för allvarliga svårigheter
orsakade av anslutningen till EU
• Genom förordningen om övergångsbestämmelser togs i
reglerna om statliga stöd i EU-förordningen om
organisationerna av marknaden in en möjlighet att under
perioden 2014-2020 bevilja motsvarande stöd som 141stöden
Nationella stöd (2/2)
• Ett direkt produktionskopplat EU-stöd år 2015 – idisslare (exkl. hästar), stärkelsepotatis och
frilandsgrönsaker
• Nationellt stöd till Södra Finland år 2015 – trädgårdsodling, svin- och fjäderfäskötsel
• Nordligt stöd en långvarig stödform som utvecklas
tidvis
• För tillfället arbetar man med ett ändringsförslag som
ska lämnas till kommissionen
TACK!

similar documents