Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Report
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Obsah
1.
2.
3.
4.
Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV
Hlavní záměry a strategie programu
Prioritní osy
Harmonogram přípravy
Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV
Evropské
strategické
dokumenty
• Strategie Evropa 2020
• Závěry Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)
• Specifická doporučení EK pro ČR
• Nařízení EP a R č. 1303/2013 (obecné nařízení)
• Nařízení EP a R č. 1304/2013 (ESF)
• Nařízení EP a R č. 1301/2013 (ERDF)
Národní
strategické
dokumenty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
Národní program reforem
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
Národní politika VaVaI
Strategie regionálního rozvoje
Strategie rozvoje vzdělávací politiky ČR do 2020
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy
Strategie inteligentní specializace (RIS3)
Rámec rozvoje vysokých škol do roku 2020
Hlavní zaměření programu
Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského
kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.
Tematický cíl 10
Tematický cíl 1
Investice do vzdělávání, školení a
odborné přípravy k získávání
dovednosti a do celoživotní učení
Posílení výzkumu,
technologického
rozvoje a inovací
Tematický cíl 9
Podpora sociálního začleňování a boj
proti chudobě a diskriminaci
OP
VVV
Zlepšení kvality vzdělávání
pro každého žáka/studenta
Zlepšení výkonnosti VaV
Strategie programu
Krajské
akční
plány
Místní
akční
plány
Strategie RIS3
Strategie VŠ
Prioritní osy OP VVV
PO 1
PO 2
Posilování kapacit pro
kvalitní výzkum
Rozvoj vysokých škol a
lidských zdrojů pro výzkum
a vývoj
(ERDF)
(ESF/ERDF)
PO 3
PO 4
Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
Technická pomoc
(ESF)
(ERDF)
Indikativní alokace dle prioritních os
PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Obecný cíl intervencí:
KVALITA
OTEVŘENOST
•
dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku
•
zlepšení spolupráce ve výzkumu
•
zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků
Struktura prioritní osy 1:
•
SC 1
– Posílit excelenci ve výzkumu
Kvalita, internacionalizace, mezioborovost, koncentrace
•
SC 2
– Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost
Partnerství
veřejného
a
soukromého
sektoru,
výzkum
v
průlomových oblastech s potenciálem širokého uplatnění výsledků,
mezioborovost
PO1 - Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Oprávnění žadatelé:
•
Subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu
Výzkumu, vývoje a inovací
•
Další subjekty provádějící výzkum
•
Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace
•
Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní
a regionální úrovni
Cílové skupiny:
•
•
•
•
•
•
•
Pracovníci výzkumných organizací
Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ
Studenti VŠ
Pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI
Pracovníci médií
Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)
PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a
vývoj
Obecný cíl intervencí:
•
Zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se
zkvalitněním strategického řízení vysokých škol
•
Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s
výzkumem
•
Zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání
na vysokých školách
Struktura prioritní osy 2:
•
SC1 IP1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby
trhu práce a společnosti (ESF)
•
SC2 IP1 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti
(ESF)
•
SC3 IP1 – Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast,
zejména v rámci dospělé populace (ESF)
•
SC4 IP1 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického
řízení vysokých škol (ESF)
•
SC5 IP1 – Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských
zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (ESF)
•
SC6 IP2 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zlepšení
kvality
vzdělávání,
zvýšení
jeho
relevance
pro
společnost,
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol (ERDF)
zlepšení
přístupu
PO2 – Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Oprávnění žadatelé:
•
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.
•
Partnerem: I další subjekty podílející se na realizaci cílů SC 1-5
Cílové skupiny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Studenti VŠ
Účastníci celoživotního vzdělávání
Žáci MŠ, ZŠ a SŠ, zájemci o studium na VŠ
Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ
Pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství
Pracovníci výzkumných organizací
Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru
Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI
Pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy
Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
Obecný cíl intervencí:
• posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšení potenciálu
jednotlivců rozvíjet své kompetence během celého života
•
rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích
jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií,
schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské
schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření,
•
zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem zvýšení jejich
relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.
Struktura prioritní osy
•
•
•
•
•
•
SC1 IP1 – Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP
SC1 IP2 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ
SC2 IP2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových
kompetencích
SC3 IP2 – Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC4 IP2 – Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických
pracovníků
SC5 IP2 – Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně
posílení jejich relevance pro trh práce
Prioritní osa 3 - Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Oprávnění žadatelé:
• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního
vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší
odborné školy.
• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
• Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi
zřízené a podřízené organizace.
• Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.
Hlavní principy OP VVV v PO 3
•
Naplnění potřeb vzdělávací politiky
•
Návaznost na předchozí programové období
•
Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů
•
Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů
Harmonogram
•
•
•
16. 7. OP VVV odeslán Evropské komisi
Ukončení formálního dialogu a schválení programu – konec roku 2014
Vyhlášení prvních výzev 1. pol. 2015
Kde najdete informace o OP VVV
•
www.msmt.cz v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 20142020
•
•
Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
Dotazy: [email protected]
Děkuji za pozornost.

similar documents