Evropská integrace 1958-1969

Report
Evropská integrace 19581969
Dějiny EU
Rozvoj Společenství
 Vytvoření celní unie (1968)
 Rychlá liberalizace obchodu – zájem všech zemí
 Realizace ve 3. etapách (tzv. Hallsteinův plán)
 1. k 1. 1. 1960 – snížení cel průmyslových výrobků o 10 %
a cel zemědělských produktů o 5 %
 2. k 1. 1. 1962 – snížení cel průmyslových výrobků o 40 %,
u části zemědělských o 30 %, ustavení společného vnějšího
tarifu
 Francie usilovala o co nejrychlejší stanovení společného
vnějšího tarifu (x Německo, Nizozemsko – nižší tarif)
 Společný vnější tarif = aritmetický průměr národních tarifů
 K 1. 1. 1970 – odbourat všechna vnitřní cla
 Dokončeno v r. 1968 – finalizace celní unie
Rozvoj Společenství
 Společná zemědělská politika
 Francie, Benelux, Komise
 Francie chce, aby obchodní liberalizace byla
vykompenzována SZP
 Německo si nepřálo rychlou realizaci – levně nakupovalo v
zahraničí
 Dopady
 1958-1970
 6x zvýšení vzájemného obchodu
 3x zvýšení obchodu se zeměmi mimo EHS
 Významný vzestup EHS ve světovém hospodářství, naopak
pokles VB a USA
Rozvoj Společenství
 Další dopady:
 Modernizace výroby
 Zvýšení HDP a kupní síly obyvatel
 Zvýšení zemědělské a průmyslové produkce
 Od r. 1968 – volný pohyb osob (Itálie), omezen u
svobodných povolání
 Částečná liberalizace volného pohybu kapitálu (národní
vlády chtěly bránit odlivu kapitálu ze svých zemí)
 Vnější vztahy – ustaveny vztahy se zeměmi ACP (Dohoda z
Yaoundé, 1964)
 Neúspěchy
 Nerozvinula se dopravní politika, sociální politika ani
hospodářská a měnová politika
Vývoj ESUO
 Od konce 50. let problémy
 Strukturální krize – vzestup užívání ropy
 Konjukturální krize – dovoz levnějšího amerického
uhlí, ztrátovost u evropského uhlí, nadvýroba,
zvýšení nezaměstnanosti v sektoru
 Střety mezi národními vládami a Vysokým úřadem
 60. léta – ESUO se věnuje utlumování těžby uhlí a
výroby oceli
Vývoj Euroatomu
 Nerozvíjí se
 Také konkurence ropy
 Jaderný výzkum – placený z národních
příspěvků
 Francie se nechce dělit, ostatní více chtějí
spolupracovat s Euroatom
 Francie prosazuje, aby role Euroatomu byla
doplňující k národním programům
 Francie usiluje o posílení mezivládního
charakteru organizace
 Společná energetická politika nevznikla
Návrhy politické unie
 Návrhy gen. de Gaulla – Evropa států, omezení nadnárodních
institucí, Evropa má být mostem mezi USA a SSSR, mimo má
zůstat VB (spojenec USA)
 Proti přímým volbám do EP
 Střety s Komisí o politické vedení EHS
 De Gaulle usiluje o max. sblížení s Německem (tandem s
Konrádem Adenaurem)
 1963 – Elysejská smlouva (francouzsko-německá smlouva o
spolupráci)
 Potvrzuje francouzsko-německé usmíření
 Zavádí schůzky mezi představiteli Francie a Německa – zahr. politika,
obrana
 Konzultace před významnými rozhodnutími
 Ostatní mají obavy z francouzsko-německé dominance
Návrhy politické unie
 1959 – Francie navrhuje Společenství konzultace zahraniční
politiky x ostatní (NATO)
 1961 – První návrh Fouchetova plánu
 Francie chce vytvořit „unii států“ a vytvořit společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku
 Mezivládní báze, Rada by rozhodovala jednomyslně
 3 výhrady vůči plánu:
 Nadnárodnost – EP – federalizace, nezpochybnění EHS
 NATO (obrana) - Nizozemsko nechce oslabit NATO

Vstup Velké Británie
 Nizozemsko a Belgie podmiňují vznik politické unie přijetím Velké Británie do
Společenství
 Francie chce politickou unii před vstupem Británie
 Německo, Itálie a Lucembursko jsou ochotné uzavřít kompromis
Návrhy politické unie
 1962 – Druhý návrh Fouchetova plánu
 Kompetence politické unie i ve sféře hospodářské
 Francie chce více, vyloučení zmínek o NATO v otázce
evropské obrany
 Ostatní – Francie chce transformovat Společenství a
oslabit NATO, odmítnutí druhého návrhu
 Navrhují – Vyloučit hospodářství, respektovat NATO, zavést
většinové hlasování v Radě, konzultovat Parlament, funkce
nezávislého generálního tajemníka
 4/1962 – Jednání v Paříži
 Německo, Itálie a Francie ochotni uzavřít dohodu
 X malí – obavy z dominance velkých, podmínění vstupem
Velké Británie
Francouzská politika „prázdné
židle“
 Rozpor mezi Francií a ostatními členy o podobě Společenství
a roli institucí
 Francie prosazuje mezivládní charakter Společenství
 Proti přímým volbách do EP
 Proti růstu legislativních pravomocí EP, legislativní pravomoci
měly zůstat v rukou Rady
 Parlament usiloval o podstatnější pravomoci při sestavování
Komise, v rozpočtu, přímé volby
 Sloučení institucí v r. 1965
 Sídla institucí
 Brusel - Komise, Rada, EP
 Lucembursko – ESD, sekretariát EP, EIB, Statistický úřad
 Štrasburk – EP
Francouzská politika „prázdné
židle“
 Institucionální krize 1965-1966
 Francie:
 proti posílení nadnárodních institucí (EP a Komise –
technický orgán nápomocný vládám)
 zároveň gen. De Gaulle brzdil rozvoj některých politik
(zejména obchodní politiky) a podporoval rozvoj
zemědělské politiky
 Obava z přechodu na většinové hlasování v Radě, která
měla být zavedena v r. 1966 x realita – Rada jednala
konsensuálně
 Ostatní chtěli většinové hlasování, neboť plnilo
odstrašující efekt bránící obstrukcím jednoho státu
 Komise chtěla přimět Francii, aby výměnou za
financování SZP akceptovala vyšší nezávislost
institucí (Komise a EP)
Francouzská politika „prázdné
židle“
 Němci s návrhem Komise souhlasili, ale Francouzi ne
 Francouzský návrh:
 SZP se bude financovat z národních příspěvků na léta 19651970 (nemusela by souhlasit s posílením institucí)
 Ostatní – It., Niz. chtěly kratší rámec
 Němci Francouze nepodpořili
 Reakce Francie:
 Odvolání stálého zástupce u Společenství, zákaz účasti
francouzských úředníků na jednání pracovních skupin a
výborů = politika „prázdné židle“ (7 měsíců)
Francouzská politika „prázdné
židle“
 Komise chtěla smír
 Návrh, který vyhovoval Francii – financování SZP, ale mimo
institucionální otázky
 Francie chtěla víc – omezit pravomoci Komise a zabránit
většinovému hlasování v Radě
 Nezavedení většinového hlasování v Radě
 Stanovení jednomyslnosti v oblasti, kterou daná vláda bude
považovat za svůj národní zájem
 Omezení role Komise – posílit kontrolu Rady nad Komisí
 V samotné Francii nepanoval na věc stejný názor – proti
hospodářské kruhy, zemědělci i opozice (socialisté)
Lucemburský kompromis
 Dohoda mezi Francií a ostatními o institucionálních
otázkách
 Formálně nebylo většinové hlasování eliminováno,
ale fakticky ano
 V případě, že stát považoval danou věc za svůj
národní zájem, muselo být dosaženo jednomyslnosti
v Radě
 Francie se ale musela zříci některých omezení role
Komise x ostatní chtěli, aby byla Komise nezávislým
orgánem
Lucemburský kompromis
 Dopady Lucemburského kompromisu:
 Faktická stagnace rozvoje Společenství v 70.
letech
 Uplatňoval se i mimo „citlivé“ otázky
 Vliv i na roli Komise
 Musela brát ohled na všechny, ne na většinu
 Realizace odvážných návrhů ustoupila
 Oslabení jednoty ES - nedůvěra
 Přiblížení mezivládní organizaci
Haagská konference (1969)
 Klíčové setkání po rozkolu v ES
 De Gaulle nahrazen Georgesem Pompidouem
 Rozvoj ES, ale postupný, proti federalizaci ES a posilování
nadnárodních orgánů
 Umožnění vstupu VB
 Témata:
 (1) Zemědělství
 Vytvoření zemědělského tržního řádu
 Financování – národní příspěvky se nahrazují vlastními zdroji ES
(zisky z cel, 1% odvod z DPH do společného rozpočtu)
 Finanční nezávislost ES na členských státech
Haagská konference (1969)
 (2) Hospodářská a měnová unie
 Francie a Německo
 Vznik výboru pod vedením Pierra Wernera – plán HMU
 (3) Rozšíření
 Dohoda o zahájení jednání s VB, Irskem, Dánskem a
Norskem
 Francie ale chce před tím vytvořit společný postoj Šestky
 (4) Instituce
 Jednání o rozšíření pravomocí EP v oblasti rozpočtu ES a
přímých volbách x Francie (toto se musí řešit po rozšíření)
 1970 – dohoda o rozpočtu a posílení pravomocí EP v
rozpočtu
Haagská konference (1969)
 (5) Politická unie
 Jednání o koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky
 Francie chce schůzky ministrů zahraničí x ostatní (obavy z
dalšího Fouchetova plánu)
 Výsledkem jsou Davignonovy zprávy
 První z r. 1969 – doporučeny konzultace na mezivládní bázi
 Druhá z r. 1973 – posílení spolupráce v ZP, doporučeno, aby
členské státy nepřijímaly konečný postoj bez konzultace s
ostatními
 Důsledkem je vznik Evropské politické spolupráce
 Neformální konzultace zahraničně politických a bezpečnostních
otázek
 ZP zůstává plně v kompetenci národních států

similar documents