cement

Report
cement
Цервикална примка и зъбен фоликул предтечи на цимента
Цервикална примка
на емайловата
камбанка
Зъбна папила и
зъбен фоликул
около нея
Хертвигово влагалище, клетки водачи,
цервикална дезинтеграция
• Хертвигово
влагалище:
– Апикално е
еднослойно и не се
резорбира;
– Клетки – водачи - 4-5
гигантски клетки;
– Цервикално започва
дезинтеграция на
влагалището и
проникване на
мезенхимни клетки.
Огранизация на клетки от зъбната
папила и зъбния фоликул
Дезинтеграция на Хертвиговото
влагалище
Между разкъсаните
ектодермални клетки
нахлуват мезенхимни;
Диференцират се
циментобласти и
фибробласти.
Развитие на влагалището на Хертвиг-Брюн (ВХБ)
 А. Апикално влагалището е
двуслоейно и е продължение на
амелобластния и вътрешния
слой на емайловия орган;
 Те са обиколени от мезенхимни
клетки на зъбния фоликул;
 ВХБ все още е цяло - има
единични клетки (стрелките)
между амелобластите и
началото на влагалището.
 В. ВХБ загубва връзката с
амелобластния слой;
 Мезенхимните клетки (mes)
между стрелките и влакната
(fib) нахлуват върху
изграждащата се коренова
повърхност;
 Изолирани епителни клетки
(ep) се разполагат между
мезенхима и ВХБ;
А1 и А2 - Разкъсване на амелобластния слой (стрелките);
B1 и B2- формиране на мембрана, разграничавайки амелобластите от
мезенхимните.има само няколко епителни клетки (ep) непосредствено
над кореновия дентин.
Схема на циментогенезата
Успоредно изграждане на цимент и
периодонциум
Влагалище на Хертвиг-Брюн
Диференциация
на
циментобласти;
Начало на
дезинтеграция
на влагалището.
Дезинтеграция на влагалището, която стимулира
образуване на цимент, периодонциум и алвеоларна кост.
 (1) Влагалище на
Хертвиг-Брюн;
(2) Епителиални
остатъци на Маласе;
(3) Клетки на зъбния
фоликул;
(4) Циментобласти;
(5) Периодонтални
лигаменти;
(6) Клетки, изграждащи
алвеоларната кост;
(7) Кост;
(8) Одонтобласти.
СВ - Циментобласти и
прециментобласти;
Дентин;
Епителни остатъци на
Маласе;
Зъбен фоликул.
Хистогенез на периодонциума
Върху кореновия дентин се вмъкват
периодонталните лигаменти –
влакна (lig);
Те са в директен контакт с
предентина (pd).
ВХБ (hers) се отделя от кореновата
повърхност чрез клетъч ен слой (от
поне 10 реда), изграждащ
влакнатавлакната
В резултат от сепарация клетките на
ВХБ не отлагат цимент върху
кореновия дентин преди да се
отделят от повърхността.
A – отлагане на цемент върху
емайла в цервикалната зона;
На увеличението – вътрешна
базална ламина и
хемодезмозоми, прикрепени
към редуцирания емайлов
епител;
Цервикална зона;
Цимент;
Циментобласти;
Циментоцити;
Зъбен фоликул.
• Епителни остатъци
на Маласе в
периодонциума.
Формиране на диафрагма на
хертвиговото влагалище
Напречен срез на цимент
Безклетъчен цимент
Клетъчен цимент
Циментоцити
Линии на апозицията-показват
период на покой в депозита на
цимент
Ацелуларен
цимент
над
дентина
Клетъчен
цимент
Гладък
ацелуларен
цимент
Ацелуларен и целуларен цимент
Ацелуларен – циментобласти се
диференцират от зъбния фоликул;
Достигнат ли хертвиговото влагалище
то се разпада;
Циментобластите секретират фини
колагенови влакна под прав ъгъл и
мигрират от дентина;
След преместването им се отлага още
колаген;
Отлага се неколагенов протеин –
сиалопротеин – стимулира
образуване на апатитни кристали по
хода на влакната – подрежда,
преподрежда и потиска кристалния
растеж;
Остеокалцин – участва в
минерализацията и хомеостазата на
калциевите йони
Клетъчен цимент със смесени
влакна
Клетъчен цимент със смесени
влакна (CMFC) и периодонтални
лигаменти (PDL);
Шарпееви влакна (SF), вмъкнали се
в целия циментов слой, резултат от
циментогенезата;
Циментобласти (CB);
Циментоцити (СС).
Слой цимент-надлъжен срез
Шарпееви влакна
Линии на покой
Периодонтални
лигаменти
Целуларен и ацелуларен цимент
А - По време на развитието
ацелуларният цимент
остава в цервикалната зона
В - Целуларният се отлага
след пробива и е главно в:
• Периапикалната зона
• Интеррадикуларната зона
Слоеве цимент в цервикалната зона на
многокоренов зъб -продължаващо
отлагане
Циментоцити
Паякообразни клетки с
множество израстъци;
Насочват се към
периодонциума и се
поместват в каналикули;
Разполагат се в лакуни.
Шарпееви влакна в ацелуларния
цимент
Проникващите дебели
колагенови влакна от
периодонциума в цемента се
наричат Шарпееви.
Те са перпендикулярни на корена
Проникват между
циментобластите
Слоее на цимента
Формиране на периодонталното
пространство
Формиране на периодонтални
влакна
Първоначално влакната (PDL)
са ориентирани паралелно на
корена;
В този етап почти никакъв или
само тънък слой цимент се е
отложил над (D).
Висящи в периодонталното
пространство Шарпееви влакна
Шарпееви влакна, вмъкнати в цимента
Формиране на алвеоларна кост и
вмъкване на влакна в нея
Междинни групи влакна - почти
перпендикулярни на другите
Периодонциум - интермедиерен
плексус
Формиране на периодонталните
лигаменти
А – първи стадий - Т – корен, АВ –
алвеоларна кост;
В – нарастване на броя и
дължината на влакната;
С и Д – трети и четвърти стадий на
свързване на лигаментите;
От корена излизат къси, повече на
брой и разклонени;
От костта – дебели и по-малко на
брой.
Успоредно образуване на цимент и
периодонциум
Изграждане на корен и
периодонциум при пробива на зъба
•
•
•
•
Коронката на зъба е напълно
готова, но коренът не е;
Зъбният фоликул около
изграждащия се корен се е
превърнал в тънка капсула, която
ще ремодилира периодонталните
лигаменти (PDL).;
Някои от плурипотентните клетки
на фоликула, продуциращи
циментобласти, остеобласти и
фибробласти се запазват като
недиференцирани в зрелия
периодонциум;
Обикновено се разполагат
периваскуларно, ремоделиращи
лигаментите на емайлоциментовата връзка, смъквайки я
апикално.
Цименто-алвеоларни влакна
Циркуларен лигамент
Циментоалвеоларни
Циментогингивални
Гингивогингивални
Циркуларен лигамент
Циментогингивални
Циментоалвеоларни
Алвеологингивални
Гингивогингивални
Циркулярни
Схема на периодонталните лигаменти
Ligamentum
circularae
Ligamentum
oblique
Транссептални
влакна
Разполагат се от
цимента на един зъбнад интерденталния
септум – към цимента
на съседния зъб
Лигаменти
Циментоалвеоларни
Трансептални
Циркулярни
Коси
Ligamentum oblique
Коси влакна
Разполагат се в страничните
участъци на корена
Висока залавна част-към
алвеоларната кост
Ниска - към цимента
Зъбът виси окачен на лигамента
Периодонциум
Лигаменти
Кръвоносни съдове
Нерви
Лимфни съдове
Клетки
Влакна
Тъканна среда
Коси влакна
Фибробласти
сред влакната
Кръвоносни
съдове
Афункционален периодонциум
При липса на функция на
зъба периодонциумът
загубва организацията си;
Става по-тесен;
Влакната загубват
характерната си посока.
Лонгитудинален лигамент
А – лонгитудинален
лигамент,
разположен в апекса;
В - Нервноваскуларен ствол.
Интеррадикуларни влакна
Разполагат се между корените;
Надлъжни;
Успоредни;
Коси;
Свързват септума с корена.
Периодонциум
А - Епителни
остатъци на Маласе;
В – Цимент;
С - Периодонтален
лигамент.
Цимент, периодонциум, алвеоларна
кост
Цимент, периодонциум, алвеоларна
кост
Циркуларен лигамент;
Епително прикрепване;
Гингива;
Пародонт.

similar documents