platnost a ú*innost celního kodexu unie a souvisejících p*edpis*

Report
PLATNOST A ÚČINNOST CELNÍHO
KODEXU UNIE A SOUVISEJÍCÍCH
PŘEDPISŮ
Platnost a účinnost Modernizovaného celního
kodexu (MCC)
nařízení EP a Rady č. 450/2008
• Dnem 24. 6. 2008 (dvacátým dnem po vyhlášení – čl. 187)
• vstup v platnost
• nabytí částečné účinnosti (tj. v rozsahu ustanovení dle čl. 188 odst. 1, upravujících zmocnění
k vydání prováděcích předpisů)
• Dnem účinnosti prováděcích předpisů, nejpozději však dnem 24. 6. 2013, mělo nastat
• nabytí úplné účinnosti
• zrušení celního kodexu Společenství (nařízení Rady č. 2913/92)
2
Platnost a účinnost Modernizovaného celního
kodexu (MCC)
nařízení EP a Rady č. 450/2008
• MCC byl přepracován do podoby návrhu nového celního kodexu Unie, kterým měl být
MCC nahrazen před nejzazším datem jeho úplné účinnosti (24. 6. 2013)
• Z důvodu zdržení legislativního procesu bylo datum jeho úplné účinnosti odloženo na
1. 11. 2013 (novela - nařízení EP a Rady č. 528/2013)
• Bez tohoto opatření by se stal MCC plně účinným a celní kodex Společenství (nařízení
Rady č. 2913/92) by byl zrušen
• Tím by nastala nejistota ohledně skutečně použitelných celních předpisů a vznikla by
překážka pro udržení komplexního a soudržného rámce celních předpisů Unie
3
Platnost a účinnost celního kodexu Unie (UCC)
nařízení EP a Rady č. 952/2013
• Dnem 30. 10. 2013 (dvacátým dnem po vyhlášení – čl. 287)
• vstup v platnost
• nabytí částečné účinnosti (tj. v rozsahu ustanovení dle čl. 288 odst. 1, upravujících zmocnění
k vydání delegovaných a prováděcích aktů a zrušení a změny dosavadních předpisů)
• zrušení MCC (čl. 286 odst. 1), tedy před nabytím jeho úplné účinnosti (1. 11. 2013)
• Dnem 1. 5. 2016
• nabytí úplné účinnosti (čl. 288 odst. 2)
• zrušení celního kodexu Společenství (nařízení č. 2913/92), (čl. 286 odst. 2)
4
Platnost a účinnost celního kodexu Společenství
nařízení Rady č. 2913/92
• Zrušením MCC dnem 30. 10. 2013 nenastalo
• nabytí jeho úplné účinnosti k odloženému datu 1. 11. 2013
• nabytí účinností zrušovacího ustanovení vůči celnímu kodexu Společenství (nařízení Rady
č. 2913/92)
• Závěr: Celní kodex Společenství (nařízení Rady č. 2913/92) zůstává v platnosti a
účinnosti do dne úplné účinnosti UCC (1. 5. 2016)
5
DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Marek Šilhart
Generální ředitelství cel
právní odbor
6

similar documents