Prednaska-rozpoctova-odpovednost-a-kazen-7-4-2014

Report
Rozpočtová
odpovědnost a
rozpočtová kázeň
Mgr. Lenka Geržová
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
7. dubna 2014
Osnova
1. Rozpočtová odpovědnost
Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU
2. Rozpočtová odpovědnost na národní
úrovni
1.
2. Rozpočtová kázeň
2
1. Rozpočtová odpovědnost

Rozpočtová odpovědnost
◦ Odpovědná rozpočtová politika
◦ Zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů
◦ DZ k návrhu rozpočtové ústavy:
 „Rozpočtovou odpovědností se rozumí transparentnost,
účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání
veřejných prostředků.“

Rozpočtová kázeň
◦ Nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z
veřejného rozpočtu v souladu se zákonem
3
1. Na úrovni EU
A. Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o
postupu při nadměrném schodku
B. Navazující sekundární předpisy
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt)
2. Na národní úrovni
◦ Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt)
◦ Rozpočtová ústava
A. Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o
postupu při nadměrném schodku
Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných
financí
Dodržování dvou kritérií:
◦
◦
1.
2.
Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných
financí k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu
(3 % HDP)
Poměr veřejného dluhu k HDP vzhledem k referenční hodnotě
podle Protokolu (60 % HDP)
◦ Postup při nadměrném schodku
Postup při nadměrném schodku podle čl. 126 SFEU
ČLENSKÝ STÁT
KOMISE
Nedodržuje kritéria
Zpráva
Existuje nebo může
vzniknout nadměrný
schodek
Stanovisko o
existenci nebo riziku
vzniku schodku
Přijme opatření ve lhůtě
Nepřijme opatření ve
lhůtě
Nepřijme opatření ve
lhůtě
RADA
Rozhodnutí o
existenci
nadměrného
schodku
Doporučení
Doporučení pro
členský stát
Výzva k učinění
opatření
Rozhodnutí o
použití nebo
zesílení opatření
B. Navazující sekundární předpisy
Pakt o stabilitě a růstu

Soubor dokumentů vztahující se zejména na státy eurozóny, ale
vychází z něj některá pravidla i pro ostatní státy
◦




◦
◦

Nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupů při
nadměrném schodku (novelizováno Nařízením EP a Rady 1176/2011)
Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stabilitou
rozpočtů a nad koordinací hospodářských politik (novelizováno
Nařízením EP a Rady č. 1175/2011)
Nařízení EP a Rady č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového
dohledu v eurozóně
Nařízení EP a Rady č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické
nerovnováhy
Preventivní opatření
Nápravná opatření
Směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských
států (2011/85/EU)
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)

Účel
• zpřísnění rozpočtové kázně pomocí rozpočtového paktu
• posílení koordinace hospodářských politik členských států Unie
• zlepšení správy eurozóny

Působnost
• státy eurozóny
• ostatní členské státy EU

Přijata v březnu 2012, platnost 1. ledna 2013
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)

Právní povaha smlouvy
o
o
o
mezinárodní smlouva uzavřená mimo rámec unijního
práva
jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a
aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. 2 odst.1)
působnost orgánů EU (Komise, Rada, Soudní dvůr EU)
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)

Rozpočtový pakt
o
o
o
tzv. zlaté pravidlo = veřejné rozpočty smluvních stran
musí být vyrovnané nebo přebytkové
povinnost dodržovat střednědobý cíl - spodní limit
schodku činí 0,5 % HDP
pokud je poměr veřejného dluhu k HDP výrazně nižší
než 60 %, může spodní limit schodku dosahovat výše
1 % HDP
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)

Rozpočtový pakt
o
odchýlení se od střednědobého cíle
o
o
o
možné pouze dočasně v případě výjimečných okolností
závažné odchýlení - mechanismus nápravy
povinnost začlenit pravidla do národních právních
řádů
o
o
o
příslušné předpisy musí nabýt účinnost do 1 roku od
platnosti smlouvy
speciální režim pro zavedení mechanismu nápravy
přezkum dodržení povinnosti SDEU - sankce
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)

Rozpočtový pakt
o
dluhové kritérium
o
o
o
jestliže poměr veřejného dluhu k HDP překračuje 60 %,
je smluvní stát povinen tento poměr snižovat
průměrným tempem jedné dvacetiny za rok
o existenci nadměrného schodku se rozhodne podle čl.
126 SFEU
další pravidla postupu při nadměrném schodku
o
o
Program rozpočtového a hospodářského partnerství
povinnost smluvních států podporovat doporučení
Komise v rámci postupu při nadměrném schodku
C. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)

Koordinace hospodářských politik a konvergence
◦ závazek společné hospodářské politiky
◦ projednání a vzájemná koordinace zásadních reforem
hospodářské politiky

Správa eurozóny
◦ vrcholné schůzky eurozóny
A. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)




vláda vyslovila souhlas s přístupem ČR ke smlouvě
(usnesení vlády č. 189 ze dne 24. března 2014)
účinnost jednotlivých opatření smlouvy bude
navázána na přijetí eura
jedná se o smlouvu podle článku 10 nebo článku
10a Ústavy? – vliv na způsob ratifikace
přijetí pravidel ze smlouvy do právního řádu
A. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)
Čl. 10 Ústavy
Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a
jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
Čl. 49 Ústavy
K ratifikaci mezinárodních smluv
a) upravujících práva a povinnosti osob,
b) spojeneckých, mírových a jiných politických,
c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,
d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,
e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,
je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.
A. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v
hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)
Čl. 10a Ústavy
(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České
republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu
Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného
v referendu.
Čl. 39 odst. 4 Ústavy
(4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy
uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a
třípětinové většiny přítomných senátorů.
B. Rozpočtová ústava


Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o
zdravé a udržitelné veřejné finance (čl. 1 odst. 1 ÚZ)
Pravidlo dluhové brzdy

◦
◦
◦


vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu
nepřekročila hodnotu 60 % HDP
5 dluhových pásem – kumulace a stupňování pravidel
výjimky
Pravidla pro územní samosprávné celky
Národní rozpočtová rada
B. Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy
Čl. 6
(1) Činí-li výše zadlužení nejméně 45 % a zároveň je nižší než 50 % hrubého
domácího produktu, vláda neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu o
důvodech překročení zadlužení a opatřeních, která přijala, a předloží
Poslanecké sněmovně ke schválení, po konzultaci jejich rozsahu s Národní
rozpočtovou radou, návrh opatření ke zpomalení růstu zadlužení.
(2) Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a
návrhy rozpočtů státních fondů na následující rok v souladu s přijatými
opatřeními.
Čl. 7
Činí-li výše zadlužení nejméně 45 % hrubého domácího produktu, stát
poskytuje státní záruky pouze na základě zákona platného v den vyhlášení výše
zadlužení, nebo na základě zákona, který je schválen nadpoloviční většinou
všech poslanců a nadpoloviční většinou všech senátorů.
B. Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy
Čl. 8
(1) Činí-li výše zadlužení nejméně 50 % a zároveň je nižší než 55 % hrubého domácího
produktu, postupuje se podle čl. 6 odst. 1.
(2) Činí-li výše zadlužení nejméně 50 % hrubého domácího produktu, vláda rozhodne o
snížení výdajů schváleného rozpočtu na daný rok za podmínek stanovených zákonem…
(3) …
(4) Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a návrhy
rozpočtů státních fondů na následující rok s výdaji nepřesahujícími výdaje schválené v
předcházejícím roce, s výjimkou výdajů stanovených zákonem; byl-li již návrh zákona o
státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez naplnění těchto
podmínek, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový.
(5) Vláda schválí návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven, které provádějí
veřejné zdravotní pojištění; v průběhu rozpočtového období lze zapojit prostředky z
minulých let.
(6) Platová základna pro výpočet platů představitelů veřejné moci se sníží v následujícím
roce o 20 % a zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí…
B. Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy
Čl. 9
Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % a zároveň je nižší než 58 % hrubého domácího
produktu, postupuje se podle čl. 8 odst. 1 až 3 a 6 a vláda
a) předloží Poslanecké sněmovně návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního
rozpočtu a rozpočtů státních fondů; byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo
návrh rozpočtu státního fondu předložen bez naplnění této podmínky, vláda takový
návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový,
b) schválí návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven, které provádějí
veřejné zdravotní pojištění; v průběhu rozpočtového období však nelze zapojit
prostředky z minulých let.
Čl. 11
(1) Činí-li výše zadlužení nejméně 58 % hrubého domácího produktu nebo činí-li
výše veřejného dluhu více než 60 % hrubého domácího produktu, postupuje se podle
čl. 9 a 10 a vláda neprodleně požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry.
(2) Vysloví-li Poslanecká sněmovna vládě důvěru podle odstavce 1, postupuje se po
dobu dvanácti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě podle čl. 9 a 10.
B. Rozpočtová ústava – pravidla pro územní
samosprávné celky



územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková
výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho
skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky
postup při překročení
sankce za neplnění postupu při překročení
B. Rozpočtová ústava – Národní rozpočtová rada

nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a
rozpočtové politiky
 řídícím orgánem je kolegium (5 členů)
 zajištění nezávislosti
•
•
•
•
•
nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny
kvalifikační předpoklady člena kolegia
volba členů kolegia
neslučitelnost funkcí člena kolegia
zvolení maximálně dvakrát
 kancelář rady

Rozpočtová kázeň
= nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného
rozpočtu v souladu se zákonem
 Porušení rozpočtové kázně
= porušení pravidel nakládání s peněžními prostředky
veřejných rozpočtů
 Právní úprava


zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Porušení rozpočtové kázně
 neoprávněné použití peněžních prostředků
 neoprávněné zadržení peněžních prostředků
 porušení povinnosti v souvislosti s poskytnutím dotace
nebo návratné finanční výpomoci (zejm. porušení účelu
poskytnutí)
 porušení povinnost učinit odvod stanovené zákonem

Podle porušitele
 ze strany příjemce dotace,
 ze strany subjektu, který není příjemcem dotace
 Odvod za porušení rozpočtové kázně
sankční následek porušení rozpočtové kázně
cílem je vrácení prostředků do veřejného rozpočtu
výše odvodu a její stanovení
•
•
•
1.
2.
•
•
se rovná výši porušení rozpočtové kázně
odvozena procentem od výše dotace nebo výše porušení
rozpočtové kázně
vznik odvodu
penále
 Odvod za porušení rozpočtové kázně
•
•
o
o
•
proces správy odvodů
působnost k ukládání odvodu
rozpočtová pravidla
rozpočtová pravidla územních rozpočtů
promíjení
Mgr. Lenka Geržová
doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
27

similar documents