PowerPoint-presentatie - Gent, stad in werking

Report
Leertafel
Titel
presentatie
rekrutering en bemiddeling
subtitel
Info
Thema ‘werken in de dienstenchequesector
anno 2014’
Gent, 28 januari 2014
Francisca Vandekerckhove
Adviseur Jobkanaal, Gent stad in werking
Programma
13u00: Welkom !
13u30: Presentatie door Thomas Aelbrecht, Vormingsfonds
dienstencheques
14u15: Inleiding Leertafel ‘werken in de dienstenchequesector
anno 2014’
14u30: Start Leertafel in 3 teams per procesbegeleider
15u15: Pauze
15u30: Plenaire terugkoppeling leertafel (acties, engagement,
samenwerking)
16u30: Einde
1. Welkom
24 089
werkzoekenden in
Gent ?
3588 Jobs in Gent?
Arbeidsbemiddelaar
Bedrijf
Ik wil mensen aan het werk
Ik wil werknemers aanwerven
Wat is het probleem ?
1. Welkom
2. Aanleiding en doelstelling ‘leertafel DCO anno 2014’
Aanleiding:
 Vraag vanuit werkgevers om het
netwerk van bemiddelaars beter te
kennen
 Hoge nood aan meer toeleiding
vanuit bemiddeling naar werkgevers
 Nood aan kennis van de wetgeving
en procedure 60/40 regeling bij
bemiddelaars
 Vraag vanuit bemiddeling om meer
rechtstreeks contact te hebben met
werkgevers
 Ervaringsuitwisseling ikv functie- en
competentieprofiel huishoudhulp
2. Aanleiding en doelstelling ‘leertafel DCO anno 2014’
Doelstelling :
 informeren 60/40 regeling
 wegwijs in procedures
 wegwijs in ondersteuning
 meet en greet tijdens rondetafelgesprek adhv 5 thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
Aanwervingsprocedure 60/40
Toeleiding en uitdaging vanuit bemiddeling
Fuctieprofiel DCO en competentieprofiel kandidaat
Black box’: verzuchtingen, knel- en aandachtspunten
Ervaringsuitwisseling
4. Leertafel : rondetafelgesprekken in 3 teams
4. Plenaire terugkoppeling
Verzuchtingen:
Vanuit bemiddeling:
• Verwachtingen te hoog van de bemiddelaars naar werknemer
• Weinig feedback van werkgevers over kandidaten na verwijzing
• Negatieve beeldvorming/imago sector
• Nieuwe instroom van EU burgers zonder uitkering
• Hoge eisen van gezinnen/particulieren/werkgever
• 2 werkgevers als HHH niet evident voor werknemer
Vanuit werkgever:
• De kandidaat wordt soms ‘verbloemd’ door AB om toch te k
starten
• Absenteïsme blijft hoog
• Kandidaten met te beperkte kennis, nog veel opleiding nodig
• Motivatie te weinig bij verwijzing door AB’s
• ‘door het bos de bomen niet meer zien’: zo een hoog aanbod
van toeleiders en toch veel werkzoekenden en te weinig
toeleiding (lukt vaak wèl bij persoonlijker contact met Ab’s)
• Gezinnen betalen meer en willen meer voor hun geld
• 60% kandidaten te weinig goesting
• Kandidaten die niet in aanmerking komen èn wel goesting
hebben (arbeidskaarten waren beter..)
4. Plenaire terugkoppeling
Uitdagingen
Vanuit arbeidsbemiddelaar:
• Werken aan imago van de sector
• Meer uitwisseling, communicatie en info delen van
werkgevers naar AB’s en omgekeerd
• Meer stages genereren bij werkgevers
• Meer feedback opvragen bij werkgever na stage en
sollicitatie (aan de slag met info)
• Werkgever zoekt opportuniteiten ifv kandidaat in
plaats van omgekeerd (mogelijkheiden, beperkingen
enz..)
• Loon…
Vanuit werkgever:
• Betere communicatie en beter afstemmen met AB’s
• Continuïteit huishoudhulp (teveel stoppers)
• Stages meer op maat van particuliere schoonmaak
• Ab’s dienen meer op de hoogte te zijn van het statuut
van de kandidaat (wep +, 60%, leefloon, enz..)
4. Plenaire terugkoppeling
Engagement & Samenwerking:
Vanuit arbeidsbemiddeling:
• STAGE
• Meer opleidingen, ook tijdens tewerkstelling
• Verbeteren van jobevents
• Meer communicatie bezorgen aan werkgevers over
kandidaten, cursisten en werkzoekenden
• Meer realistisch beeld geven van kandidaat aan WG
• Vraag aan werkgever: meer professionele vertrouwen in
de taak van arbeidsbemiddelaar als toeleider van
kandidaten die gescreend en voorgesteld werden !
• Project OCMW Gent en 8 bedrijven: meer intenser
samenwerken ook met andere toeleiders !
Vanuit werkgever:
• Vraag aan VDAB om hhh niet als ‘rest job’ te zien
• Peilen naar de kennis en motivatie vooraleer te
verwijzen om frustratie te voorkomen bij WN en WG
• Beroepsverkennende stages vanuit VDAB
• Beetere screening van kandidaten
• Meer toeleiding vanuit bemiddelaars en VDAB
• Vraag naar meer samenwerking met Vormingfonds en
VDAB vanuit OCMW
5. Welk engagement nemen we op ?
- Betere screening huishoudhulp: motivatie + mogelijkheden
- Vertrouwen in elkaar als toeleider en werkgever
- Elkaar beter leren kennen en begrijpen ifv zijn/haar functie
- Communicatie bij vragen en niet ‘veronderstellen’
- Meer en spontaan feedback aan elkaar
- Stagemogelijkheden voorstellen en aanbieden
- Samenwerking met overheidspartners inzake duurzame
tewerkstelling intensifiëren (VDAB, Vormingsfonds, OCMW’s enz..)
- Samen werken aan beter imago van de sector
6. Bedankt !
Dank je wel !!
Jij, als bemiddelaar
Jij, als werkgever
Speciale dank aan:
Thomas Aelbrecht, Vormingsfonds Dienstencheques
Lien Baes, Dienst Werk Stad Gent
Janick Smessaert, Dienst Werk Stad Gent
Interesse in een volgende leertafel ?
Contacteer: [email protected]
Tel 09 266 84 61
7. Evaluatie Leertafel door de deelnemers
Totaal aanwezigen: 31 (20 reacties op evaluatie ontvangen)
Aantal aanwezigen
14
Werkgever
17
Arbeidsbemiddelaar
7.1 Waarde presentatie vanuit Vormingsfonds
dienstencheques
6
5
4
3
5 5
Werkgever
2
Arbeidsbemiddelaar
3 3
1
0
0 0
1 1
1 0
7.2 Inleiding tot de leertafel
8
7
6
5
4
7 7
3
Werkgever
Arbeidsbemiddelaar
2
1
0
0 0
1 1
2 2
0 0
7.3 Welke waarde omtrent leertafel
verzuchtingen/uitdagingen/engagementen
6
5
4
3
5
2
Werkgever
4
Arbeidsbemiddelaar
3 3
1
0
2
0 0
1
0 1
7.4 Tevredenheid samenstelling leertafel
7
6
5
4
Werkgever
3
6
Arbeidsbemiddelaar
5
2
4
1
0
2
0
1
Zeker
Ja
Min of meer
6
7.5 Beantwoordde leertafel aan verwachtingen?
5
4
3
5
44 4
2
2
Timing van plenaire
feedback
Goed
1 00
Voldoende
Zeer goed
Goed
00 01
Voldoende
Goed
Voldoende
Timing in klein team
Onvoldoende
1 00 00
0
Onvoldoende
22
Uitstekend
1
Werkgever
33
Onvoldoende
2
Zeer goed
1
3
Uitstekend
33 3
4
Zeer goed
4
Uitstekend
2
Timing van gans het
programma
Arbeidsbemiddelaar
12
7.6 Tevredenheid over de organisatie
10
8
6
10
4
9
8
10
9
10
9
10
9
Werkgever
Arbeidsbemiddelaar
9
2
2
00
0
Ja
Nee
Uitnodiging
Ja
0
Nee
Locatie
00
Ja
Nee
Presentatie
00
Ja
Nee
Sprekers
00
Ja
Nee
Tijdstip
7.7 Timing van de leertafel
6
5
4
3
4
Timing in klein team Timing van plenaire
feedback
1 00
Uitstekend
Goed
Voldoende
Werkgever
Zeer goed
2
00 01
Onvoldoende
22
33
Uitstekend
Goed
Voldoende
1 00 00
Onvoldoende
2
3
Zeer goed
44 4
Uitstekend
Goed
1
Voldoende
0
2
Onvoldoende
1
33 3
4
Zeer goed
2
5
Timing van gans het
programma
Arbeidsbemiddelaar
7.8 Suggesties?
Meer duidelijkheid over de 60-40 regel
Graag verdere opvolging ifv realisatie engagementen
Volgende keer graag meer tijd om te netwerken
Graag ook onderwerp industriële reiniging behartigen
Volgende keer graag ook verwachtingen werkgevers
tov anderstaligen (tips naar bemiddelaars toe in de
aanpak en voorstelling hiervan)
Misschien de kleine teams wisselen zodat je telkens in
een ander team terecht komt en met iedereen die
aanwezig is een kennis kan maken
9
7.9 Opnieuw deelnemen?
8
7
6
5
Werkgever
4
8
Arbeidsbemiddelaar
3
6
2
1
2
1
1
1
0
Ja, indien onderwerp
dienstenchequesector
Ja, indien onderwerp
schoonmaak
Ja, onderwerp maakt
niet uit
0
0
Neen, liever niet
7.10 Opmerkingen?
Ik was heel tevreden
Zaal was te koud
Graag meer tijd gehad om te netwerken met
andere arbeidsbemiddelaars
Erg tevreden over de inzet en betrokkenheid
van Francisca
De timing van de leertafel was te kort
Vooral de intervisie van de kleine teams vond ik
bijzonder interessant, dit zou zeker een nog
groter deel van de namiddag mogen in beslag
nemen
Kwam te commercieel over
Misschien best vooraf een enquete onder de
deelnemers laten invullen met relevante vragen
om dan tijdens de leertafel terug te koppelen

similar documents