“วิกฤตพลังงาน” (Stop Corruption, Stop the Energy Crisis)

Report
ั่ หยุด “วิกฤต
หยุดคอร์รัปชน
พลังงาน”
ื่ ชม สง่าราศรี กรีเซน
ชน
เสวนาเรือ
่ ง
“วิกฤตไฟฟ้ า วิกฤตพลังงาน เรือ
่ งจริงหรืออิงมายา”
11 มีนาคม 2556
สานักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กทม.
ก๊าซจากยาดานาและเยตะกุนหายไป
ทาให้โรงไฟฟ้าหายไป 4100 MW
จริงหรือ
กาล ังผลิตทีไ่ ด้ร ับผลกระทบ
โรงไฟฟ้า
กาล ังผลิต
(MW)
หมายเหตุ
โรงไฟฟ้าราชบุร ี
1,020
ค่าสถิต ิ 50%
โรงไฟฟ้าราชบุร ี
เพาเวอร์
700
ค่าสถิต ิ 50%
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
350
ค่าสถิต ิ 50%
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
710
Single Fuel
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
670
Single Fuel
โรงไฟฟ้าว ังน้อย
649
Mixed Gas Only
รวมกาล ังผลิต
4,100
•
•
•
RB-T Unit 1&2 (1,440 MW) สามารถเปลีย
่ นเป็นนา้ ม ันเตาล้วน
้ื เพลิง Combine Cycle ทีค
ประเมินความสามาถเปลีย
่ นเชอ
่ า่ สถิต ิ 50%
WN-CC3 (649 MW) HHV ทีเ่ ดินเครือ
่ งได้ 890-980 BTU/SCF
ที่มา: กฟผ. เอกสารประกอบการบรรยาย “การดาเนินงานและมาตรการรองรับ
แหล่งยาดานาหยุดจ่ายก๊ าซ 5-14 เมษายน 2556” ที่จ.อุบลราชธานี วันที่ 8/3/2556
4
North Bangkok No. 1
ทีม
่ า http://www.egat.co.th/images/stories/interest/flap/north-no1.pdf Accessed on 10/3/2556.
Wang Noi
ทีม
่ า http://www.egat.co.th/images/stories/interest/flap/wangnoi_powerplant.pdf Accessed on 10/3/2556.
ื้ เพลิงสารองอยูแล้
โรงไฟฟ้ า IPP ทัง้ 3 มีเชอ
่ ล ้ว:
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ า
ข ้อเท็จจริงตามสญ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ า (ระหว่าง กฟผ. แล้ละ
• ตามสญ
ราชบุร/ี TECO/ ราชบุรเี พาเวอร์) ข ้อที่ 9.4.2 แล้ละ
9.4.4:
– โรงไฟฟ้ าราชบุรี ราชบุรเี พาเวอร์แล้ละ Teco สามารถใช ้
ื้ เพลิงสารอง (high-speed diesel) ซงึ่ ต ้องมีเก็บ
เชอ
ั ญาซอ
ื้ ขายไฟฟ้ าทีท
สารองอยูแล้
่ ล ้วตามเงือ
่ นไขสญ
่ าไว ้
กับ กฟผ.
ื้ เพลิงสารองมีปริมาตรความจุเพียงพอสาหรับ
– คลังเชอ
การผลิตทีก
่ าลังผลิตสูงสุดเป็ นเวลาอย่างน ้อย 3 วัน แล้ละ
ื้ เพลิงสารองเพิม
กฟผ. สามารถทีจ
่ ะจัดหาเชอ
่ เติม
ทดแล้ทนสว่ นทีพ
่ ร่องไปเพือ
่ ให ้โรงไฟฟ้ าผลิตไฟฟ้ าได ้
ต่อเนือ
่ งแล้ม ้ก๊าซพม่าจะหยุดสง่ เกิน 3 วัน
ตัวอย่างบางสว่ นของ PPA (Power Purchase Agreement) ระหว่าง
ื้ เพลิง
กฟผ. แล้ละผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนทีใ่ ชก๊้ าซเป็ นเชอ
กาล ังผลิตทีไ่ ด้ร ับผลกระทบ
โรงไฟฟ้า
กาล ังผลิต
(MW)
หมายเหตุ
โรงไฟฟ้าราชบุร ี
1,020
ค่าสถิต ิ 50%
โรงไฟฟ้าราชบุร ี
เพาเวอร์
700
ค่าสถิต ิ 50%
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
350
ค่าสถิต ิ 50%
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
710
Single Fuel
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
670
Single Fuel
โรงไฟฟ้าว ังน้อย
649
Mixed Gas Only
รวมกาล ังผลิต
4,100
•
•
•
???
Incompetence
or intent on
building more
plants?
ข้อมูล กฟผ.
ข ัดแย้งก ันเอง
RB-T Unit 1&2 (1,440 MW) สามารถเปลีย
่ นเป็นนา้ ม ันเตาล้วน
้ื เพลิง Combine Cycle ทีค
ประเมินความสามาถเปลีย
่ นเชอ
่ า่ สถิต ิ 50%
WN-CC3 (649 MW) HHV ทีเ่ ดินเครือ
่ งได้ 890-980 BTU/SCF
ที่มา: กฟผ. เอกสารประกอบการบรรยาย “การดาเนินงานและมาตรการรองรับ
แหล่งยาดานาหยุดจ่ายก๊ าซ 5-14 เมษายน 2556” ที่จ.อุบลราชธานี วันที่ 8/3/2556
9
่ งหยุดจ่ายก๊าซ
Peak Load ชว
ว ันหยุดต่อเนือ
่ ง 3 ว ัน 6-8 เม.ย
• 6 เม.ย. ว ันจ ักรี
• 8 เม.ย. ว ันหยุดชดเชยว ันจ ักรี
คาดการณ์ Peak Load 26,500 MW ณ 4 เม.ย.
56
พฤ
ศ
ส
อา
จ
อ
พ
ที่มา: กฟผ. เอกสารประกอบการบรรยาย “การดาเนินงานและมาตรการรองรับ
แหล่งยาดานาหยุดจ่ายก๊ าซ 5-14 เมษายน 2556” ที่จ.อุบลราชธานี วันที่ 8/3/2556
พฤ
ศ
ส
อา
10
่ งหยุดจ่ายก๊าซ
กาล ังผลิตสารอง ชว
5- 14 เมษายน 2556
3,500
พฤ
ศ
ส
อา
จ
อ
พ
พฤ
ศ
ส
อา
3,000
2,500
2,000
MW
1,500
1,000
1,200 MW
700 MW
500
0
4,400
767
767
1,500 3,300 1,900 1,200 1,300 3,200 4,900 5,600 8,200
04เม.ย.13
05เม.ย.13
06เม.ย.13
DO Spinning Reserve

07เม.ย.13
08เม.ย.13
non-DO Spinning Reserve
09เม.ย.13
10เม.ย.13
11เม.ย.13
12เม.ย.13
non-DO Standy Reserve
ื้ เพลิง Combine Cycle ทีค
ประเมินความสามาถเปลีย
่ นเชอ
่ า่ สถิต ิ 50%
13เม.ย.13
14เม.ย.13
DO Standy Reserve
11
กาล ังผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่าย
่ งหยุดจ่ายก๊าซ เมษายน 2556
ชว
•
•
•
•
•
•
•
กาล ังผลิตติดตงั้
33,056 MW
Derate
- 1,890 MW
Non-Dispatch
- 670 MW
เหลือกาล ังผลิตพร้อมจ่าย 30,496 MW
Peak Load ชว่ งหยุดจ่ายก๊าซ
26,500 MW
เหลือกาลังผลิตสารอง
4,000 MW
กาลังผลิตสารอง =
15%
ข ้อสรุป
“ไฟจะไม่พอเมือ
่ ก๊าซพม่าหยุดสง่ ?”
• เรามีกาล ังผลิตเพียงพอต่อการร ักษา
ความมน
่ ั คงของระบบ
่ มชว่ งพีค?
จาเป็ นไหมทีจ
่ ะต ้องหยุดซอ
• ไม่จาเป็ น แล้ละ
จริงๆควร
หลีกเลีย
่ งเพือ
่
ไม่ให ้กระทบ
ความมั่นคง
ระบบแล้ละภาระ
ค่าไฟฟ้ ามาก
นัก
ความต้องการพล ังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ
Peak Demand of EGAT)
(MW)
28,000
26 เม ย
MW
26,000
4000
MW
24,000
24 พ ค
2555
MW
2556
2553
22,000
2554
20,000
ทีม
่ า: EPPO, http://doc-eppo.eppo.go.th/DivStrategy/Electricity/PeakEGAT.ppt
่ มชว่ งพีคของแล้หล่งก๊าซพม่าไม่ได ้เกิดขึน
การหยุดซอ
้
ครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ แล้รก: ตัวอย่างทีเ่ กิดขึน
้ เมือ
่ ปี ทแล้
ี่ ล ้ว
• ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2555 แล้หล่งก๊าซเย
่ ม ทาให ้ก๊าซพม่า
ตากุน สหภาพพม่าหยุดซอ
ทัง้ หมดต ้องหยุดสง่ ไทยรวม 1,100 ล ้าน
ลูกบาศก์ฟต
ุ ต่อวัน ทาให ้ปริมาณสารองไฟฟ้ า
ของไทยตา่ กว่าปกติ แล้ละต ้องใชน้ ้ ามันเตาแล้ละ
น้ ามันดีเซลเพิม
่ ขึน
้ มีผลให ้ค่าไฟฟ้ า Ft รอบบิล
กันยายน-ธันวาคม ปรับขึน
้ อย่างน ้อย 5 สตางค์
ิ ธิพงศ ์ ปลัดกระทรวง
ต่อหน่วย นายณอคุณ สท
พลังงานกล่าว*
่ ก๊าซไทย'กฟผ.'ขึน
้ ค่าไฟท ันที5ส.ต. มติชน ฉบับวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
*ทีม
่ า พม่าป่วนหยุดสง
นายภาณุ สุทธิรัตน์ ผู ้ชว่ ย
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
สายงานจัดหาแล้ละตลาด
ก๊าซธรรมชาติ บริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน)
กล่าวว่า "พม่าแล้จ ้งขอ
่ มชว่ งเดือนมี.ค.
หยุดซอ
ล่วงหน ้ากว่า 1 ปี ”
(กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2556)
ทาไมไม่เจรจาเลือ
่ นเป็ นชว่ งหน ้าหนาว?
ทาไมนิง่ เงียบกว่า 10 เดือนแล้ล ้วจูๆ่ ก็มา
ประกาศภาวะฉุกเฉิน (พร ้อมงบ PR 65 ล ้าน)?
วิกฤตธรรมาภิบาล
• “วิกฤตพล ังงาน” = “ดราม่า” เกินจริง ทีด
่ ู
เหมือนจะจงใจสร้าง?
• วิกฤตจริง = วิกฤตธรรมาภิบาลและการ
่ ั (เชงิ นโยบาย) อย่าง“ไร้รอยต่อ”
คอร์ร ัปชน
(หรือไม่ก็เป็น วิกฤตจากความด้อย
สมรรถภาพหรือความเพิกเฉยอย่างรุนแรง)
EGAT
แล้ผน
PDP
ใหม่
ปิ ดกัน
้
พลังงาน
หมุนเวียน
PTT/
PTTEP
วิกฤตในภาคพลังงาน
่ ารสร ้าง
เพือ
่ นาไปสูก
กาไร/โอกาสทางธุรกิจ
ของคนเฉพาะกลุม
่
“ล็อค
สเปค”
ประมูล
IPP
กกพ./
สกพ.
ก.
พลังงาน
EGAT
ิ ธิภาพ ยิง่ ได ้สร ้าง
“ยิง่ ไร ้ประสท
โรงไฟฟ้ า ยิง่ มีกาไร”
• ให ้ข ้อมูลขัดแล้ย ้ง
• “Derate”
• ไม่รักษาผลประโยชน์ตาม
ั ญา PPA, GSA
สญ
ื นอนกิน”
• ผูกขาด “เสอ
• ค ้ากาไรผ่านบริษัทลูก ซงึ่
ขายไฟให ้ กฟผ.
้
(ผลประโยชน์ทบ
ั ซอน)
Return on Invested Capital
้
• ใชผลตอบแทนจากเงิ
น
ลงทุนเป็ นเกณฑ์หลักในการ
กาหนดค่าไฟฟ้ า ทาให ้ยิง่
ลงทุนมาก ยิง่ กาไรมาก
ROIC = กาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินลงทุน
กฟผ. 6.4%
กฟน.
กฟภ.
5.8%
PTT/
PTTEP
้
ผลประโยชน์ทับซอน
ั ญา Yadana Export Gas Sales Agreement* ระหว่าง
• สญ
ั ปทานแล้หล่งก๊าซยาดานา (ซงึ่ มีบริษัทลูก
ปตท. กับผู ้รับสม
ปตท. คือ ปตท.สผ. เป็ นผู ้ร่วมทุน 25.5%)
่ ม มี 3 กรณี
– การหยุดซอ
• Preventative Maintenance (≤1 ครัง้ ต่อปี )
• Exceptional major works: “consist in the installation of
compressors or tie-in of other fields into the pipeline systems.”
ั )
• Force Majeure (เหตุสด
ุ วิสย
– “Preventative maintenance” ข ้อ 6.14(iv): ในชว่ งทีห
่ ยุด
่ ม จะต ้องจัดสง่ ก๊าซให ้กับไทยไม่ตา่ กว่า 50% ของปริมาณ
ซอ
ั ญา
จัดสง่ ตามสญ
ั ญา ปตท.ได ้สท
ิ ธิ์
– ข ้อ 15.2: “หากไม่สามารถสง่ ก๊าซได ้ตามสญ
ื้ ก๊าซเฉพาะในสว่ นทีข
ซอ
่ าดหายไปภายหลังได ้ในราคาทีล
่ ดลง
25%
ั ญาฉบับเต็มได ้ที:่ http://www.earthrights.org/sites/default/files/documents/1010.pdf
*อ่านสญ
ปี 2555
่ ม (เม.ย.)
-เยตะกุนหยุดซอ
-บงกชข ัดข้อง (ต.ค.), ท่อ JDA รว่ ั (ธ.ค.)
ทีม
่ า: กฟผ. แล้ละ http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2012/07/23/attachfile/news_attach_462876_3.pdf
ก.
พลังงาน
•บิดเบือนข ้อเท็จจริง
•“ดราม่า” สร ้างความ
ตืน
่ ตระหนก กระทบ
ื่ เสย
ี งประเทศ
ชอ
้
•ใชภาษี
ประชาชน
PR ทาการตลาดให ้
ธุรกิจพลังงาน
กกพ./
สกพ.
กกพ./สกพ. = ตรายางราคาแล้พง?
ั ญาต่างๆ ?
•อนุมัตข
ิ น
ึ้ ค่า Ft โดยไม่ตรวจสอบสญ
•อนุมัตเิ ก็บค่าผ่านท่อโดยไม่ตรวจสอบงบบารุงรักษา
ท่อแล้ละกาหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ ?
•มาตรฐานความโปร่งใสแล้ละการเปิ ดเผยข ้อมูลแล้ย่ลง
กว่าก่อนทีไ่ ม่มอ
ี งค์กรกากับ
•ปกป้ อง ปตท. มากกว่าผู ้บริโภค?
“ล็อค
สเปค”
ประมูล
IPP
ประเทศพึง่ พาก๊าซมากไป...
• แล้ต่ทาไม“ล็อคสเปค” ประมูล IPP
– เฉพาะ IPP ก๊าซ
ี่ ง มีไม่พอใช ้ แล้ต่มงุ่ จะนาเข ้า LNG จากตะวันออกกลาง
– ก๊าซเสย
ราคาแล้พงเท่าตัว
• ทาไมไม่เปิ ดโอกาสให ้ทางเลือกทีม
่ ค
ี วามหลากหลาย ได ้มี
โอกาสแล้ข่ง
– Energy Efficiency ถูกทีส
่ ด
ุ
– Renewable energy สะอาดกว่าแล้ละราคาแล้ข่งขันได ้ (คานึงถึง
ต ้นทุนระบบสง่ ด ้วย)
ิ ธิภาพดีกว่า
– Cogeneration/CHP ประสท
ั ญา PPA
– การต่ออายุโรงไฟฟ้ าเก่า/สญ
– ถ่านหินแล้ละนิวเคลียร์ (ต ้องรวมต ้นทุนสุขภาพ สวล. แล้ละค่าประกัน
ี่ ง การจัดการกากเชอ
ื้ เพลิงอย่างถาวร)
ความเสย
• ทาไมไม่ชะลอการประมูลจนกว่า PDP ใหม่จะเสร็จ
ปิ ดกัน
้
พลังงาน
หมุนเวียน
่ งทาง
ทาไมปิ ดกัน
้ RE แล้ต่เปิ ดชอ
ั่
ในการทุจริตคอร์รัปชน
• การแล้ต่งตัง้ คกก. 2 ชุดไม่ชว่ ยแล้ก ้ปั ญหา
– คณะกรรมการบริหารมาตรการสง่ เสริมการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
• ประชุมครัง้ สุดท ้ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554*
– คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาต
โรงงานบางประเภททีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อคุณภาพชวี ต
ิ
แล้ละสงิ่ แล้วดล ้อม
• ไม่เปิ ดเผยเกณฑ์ในการพิจารณา
*ทีม
่ า: http://www.eppo.go.th/power/renew/index.html
แล้ผน
PDP
ใหม่
ธรรมาภิบาลของ
การพิจารณาจัดทาแล้ผน PDP 2013?
ทีม
่ า: กฟผ. เอกสารประกอบการบรรยาย “การดาเนินงานแล้ละมาตรการรองรับ
แล้หล่งยาดานาหยุดจ่ายก๊าซ 5-14 เมษายน 2556” ทีจ
่ .อุบลราชธานี วันที่ 8/3/2556
ข ้อเสนอ
หยุดวิกฤตธรรมาภิบาล หยุดวิกฤตพลังงาน
• Reality Show หรือเปิ ดเผยข ้อมูล Real-time ศูนย์
ควบคุมของ กฟผ.
• ชะลอการประมูล IPP จนกว่า PDP ใหม่จะเสร็จ แล้ละเปิ ด
โอกาสให ้ทางเลือกทีห
่ ลากหลายได ้แล้ข่งขัน
ั ญาต่างๆ
• เปิ ดเผยแล้ละตรวจสอบข ้อมูลต ้นทุน Ft, สญ
(เฉพาะสว่ นทีไ่ ม่กระทบความลับทางการค ้า), งบดุล รายรับรายจ่าย
ธุรกิจก๊าซฯ ปตท.
•
•
•
•
ยกเลิก คกก. พลังงานหมุนเวียนทัง้ 2 ชุด
ยกเลิกเกณฑ์ ROIC, กลไกค่า Ft
้
สงั คายนาผลประโยชน์ทบ
ั ซอน
ปลดล็อคการผูกขาดของ ปตท. แล้ละการไฟฟ้ า

similar documents